A A A A A

Zvivi: [Kurambana]


Mateu 19:9
Ndinoti kwamuri: Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhaka yoʋupombge, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; nounowana wakarashwa, unoita ʋupombge.

Mateu 5:32
Asi ini ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unorasha mukadzi wake, asi nemhoȿa yoʋupombge, unomuitisa ʋupombge; aninani unowana warashwa, unoita ʋupombge.

Ruka 16:18
Mumŋe nomumŋe unorasha mukadzi wake, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; ʋuye mumŋe nomumŋe unowana wakarashwa nomurume, unoita ʋupombge.

1 VaKorinte 7:10-11
[10] Ɀino ʋakawana ndinoʋaraira, asi handizini, ndiShe, kuti mukadzi arege kubva kumurume wake,[11] (kana acibva, ŋgaagare asiŋgawanikwi, kana ayanane nomurume wake); nomurume ŋgaarege kurasha mukadzi wake.

Mateu 5:31-32
[31] Ɀakanzi ʋo: Aninani unorasha mukadzi wake, ŋgaamupe rugwaro rwokumuramba.[32] Asi ini ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unorasha mukadzi wake, asi nemhoȿa yoʋupombge, unomuitisa ʋupombge; aninani unowana warashwa, unoita ʋupombge.

Mateu 19:3-9
[3] ƲaFarise ʋakaʋuya kwaari, ʋakamuidza, ʋaciti: Ko munhu unotenderwa kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi here?[4] Akapindura, akati: Hamuna‐kuraʋa here, kuti uyo wakaʋasika pakutaŋga, wakaʋaita murume nomukadzi?[5] Akati: Nokuɗa kwaiɀoɀo murume ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, akanamatira mukadzi wake; aʋa ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.[6] Nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe. Ɀino, iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.[7] Ʋakati kwaari: Mosesi wakagoraireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba, ago mu rasha?[8] Akati kwaʋari: Nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu Mosesi wakakutenderai kurasha ʋakadzi ʋenyu, asi kubva pakutaŋga ɀakaŋga ɀisina‐kuɗaro.[9] Ndinoti kwamuri: Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhaka yoʋupombge, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; nounowana wakarashwa, unoita ʋupombge.

Mako 10:2-12
[2] ƲaFarise ʋakaʋuya kwaari, ʋakamubvunza, ʋacimuidza, ʋaciti: Murume wakatenderwa kurasha mukadzi wake here?[3] Akapindura, akati kwaʋari: Mosesi wakakuraireiko?[4] Ʋakati: Mosesi wakatendera murume kunyora rugwaro rwokumuramba, nokumurasha.[5] Jesu akati kwaʋari: Wakakunyorerai murairo iwoyo nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu.[6] Asi kubva pakutaŋga kwokusikwa wakaʋaita murume nomukadzi.[7] Nokuɗa kwaiɀoɀo murume ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, akanamatira mukadzi wake;[8] aʋa ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe; nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe.[9] Ɀino iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.[10] Ɀino mumba ʋadzidzi ʋakamubvunza ɀe pamsoro paiɀoɀo.[11] Akati kwaʋari: Aninani unorasha mukadzi wake, akawana mumŋe, unoita ʋupombge kwaari.[12] Ʋuye kana iye mukadzi akarasha murume wake, akawanikwa nomumŋe, unofeʋa.

1 VaKorinte 7:10-16
[10] Ɀino ʋakawana ndinoʋaraira, asi handizini, ndiShe, kuti mukadzi arege kubva kumurume wake,[11] (kana acibva, ŋgaagare asiŋgawanikwi, kana ayanane nomurume wake); nomurume ŋgaarege kurasha mukadzi wake.[12] Ɀino kunaʋamŋe ndinoti ini, haazi Ishe: Kana hama inomukadzi usiŋgatendi, kana iye aciɗa hake kugara naye, ŋgaarege kumurasha.[13] Nomukadzi unomurume usiŋgatendi, kana iye aciɗa hake kugara naye, ŋgaarege kurasha murume wake,[14] nokuti murume usiŋgatendi unoitwa mutȿene nomukadzi wake, nomukadzi usiŋgatendi unoitwa mutȿene nomurume; kana ɀisina‐kuɗaro, ʋana ʋenyu ʋaiʋa netȿina; asi ɀino ʋatȿene.[15] Ɀino kana usiŋgatendi acienda, ŋgaaende hake. Hama, kana iri murume kana mukadzi, haisuŋgwi neɀakaɗaro; asi Mŋari wakakuɗanai kuti muʋe norugare.[16] Nokuti iwe mukadzi unoziʋa seiko kuti ucaponesa murume wako? Kana iwe murume, unoziʋa seiko kuti ucaponesa mukadzi wako?

Mateu 19:3-12
[3] ƲaFarise ʋakaʋuya kwaari, ʋakamuidza, ʋaciti: Ko munhu unotenderwa kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi here?[4] Akapindura, akati: Hamuna‐kuraʋa here, kuti uyo wakaʋasika pakutaŋga, wakaʋaita murume nomukadzi?[5] Akati: Nokuɗa kwaiɀoɀo murume ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, akanamatira mukadzi wake; aʋa ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.[6] Nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe. Ɀino, iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.[7] Ʋakati kwaari: Mosesi wakagoraireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba, ago mu rasha?[8] Akati kwaʋari: Nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu Mosesi wakakutenderai kurasha ʋakadzi ʋenyu, asi kubva pakutaŋga ɀakaŋga ɀisina‐kuɗaro.[9] Ndinoti kwamuri: Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhaka yoʋupombge, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; nounowana wakarashwa, unoita ʋupombge.[10] Ʋadzidzi ʋakati kwaari: Kana ɀakaɗaro pakati pomurume nomukadzi, haɀina‐kunaka kuwana.[11] Asi iye akati kwaʋari: Ʋose haʋagamuciri shoko iri, asi aʋo ʋakaɀipiwa.[12] Nokuti ŋgomŋa dziri’po, dzakaɓerekwa dzakaɗaro kubva muɗumbu ramai; ŋgomŋa dziri’po, dzakaitwa ŋgomŋa naʋanhu; ŋgomŋa dziri’po dzakaɀiita ŋgomŋa nokuɗa kwoʋushe bgokuɗeŋga. Uŋgagamucira shoko iri, ŋgaarigamucire.

Mako 10:12
Ʋuye kana iye mukadzi akarasha murume wake, akawanikwa nomumŋe, unofeʋa.

Dheuteronomio 24:1-4
[1] Kana murume akatora mukadzi, akamuwana, ɀino akasafara naye, nokuti wawana cinhu cisina‐kufanira kwaari, unofanira kumunyorera rugwaro rwokumuramba, ndokuruisa muruʋoko rwake, ndokumubvisa mumba make.[2] Ɀino kana aɓuɗa mumba make, uŋgandowanikwa nomumŋe murume.[3] Kana murume uyu ɀe akamuʋeŋga, akamunyorera rugwaro rwokumuramba, akamupa irwo muruʋoko rwake, akamubvisa mumba make, kunyaŋge murume uyu akazofa, iye wakazomuwana,[4] murume wake wokutaŋga, wakaɗeya kumubvisa, haaŋgamuwani ɀe, ɀaakaȿiɓiswa; nokuti iɀo ɀinonyaŋgadza Jehova; haufaniri kutadzisa nyika, yaunopiwa naJehova Mŋari wako, kuti iʋe nhaka yako.

Maraki 2:16
Nokuti ndinoʋeŋga kurambana — ndiɀo ɀinotaura Jehova, Mŋari waIsraeri — ʋuye munhu unofukidza ŋguʋo yake nokumanikidza — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo; saka cenjererai mŋeya yenyu, kuti murege kunyeŋgera.

1 VaKorinte 7:39
Mukadzi wakasuŋgwa nomurairo murume wake aciri mupenyu; ɀino kana murume wake afa, wasunuŋguka, kuti awanikwe nowaanoɗa; asi ŋgaɀiitwe munaShe.

VaRoma 7:2-5
[2] Nokuti mukadzi, unomurume, wakasuŋgwa nomurairo kumurume wake, iye aciri mupenyu; asi kana murume afa, wasunuŋgurwa pamurairo womurume.[3] Naiɀoɀo ɀino kana akawanikwa nomumŋe murume, murume wake aciri mupenyu, ucanzi cifeʋe asi kana murume wake afa, wasunuŋguka pamurairo, ɀino haazi cifeʋe kunyaŋge akawanikwa nomumŋe murume.[4] Saka, hama dzaŋgu nemi ʋo makaitwa ʋakafa kumurairo nomuʋiri waKristu; kuti muʋe womumŋe, iye wakamutswa paʋakafa, kuti tiɓerekere Mŋari ɀiɓereko.[5] Nokuti paŋguʋa iyo ticiri munyama, kuciʋa kweɀiʋi, kwakamutswa nomurairo, kwakaɓata mumitezo yeɗu kuti kuɓereke ɀiɓereko ɀinoisa kurufu.

VaHebheru 13:4
Kuwanana nga kukudzwe naʋose, nenhoʋo ŋgairege kuʋa nemhoȿa; nokuti Mŋari ucatoŋgesa mhombge naʋanofeʋa.

Dheuteronomio 24:1
Kana murume akatora mukadzi, akamuwana, ɀino akasafara naye, nokuti wawana cinhu cisina‐kufanira kwaari, unofanira kumunyorera rugwaro rwokumuramba, ndokuruisa muruʋoko rwake, ndokumubvisa mumba make.

Mateu 19:4-6
[4] Akapindura, akati: Hamuna‐kuraʋa here, kuti uyo wakaʋasika pakutaŋga, wakaʋaita murume nomukadzi?[5] Akati: Nokuɗa kwaiɀoɀo murume ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, akanamatira mukadzi wake; aʋa ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.[6] Nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe. Ɀino, iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.

Mateu 18:15-17
[15] Kana hama yako yakutadzira, enda umuʋudze mhoȿa yake, iwe naiye muri moga; kana akakunzwa, wadzora hama yako.[16] Asi kana asiŋganzwi, tora mumŋe kana ʋaʋiri newe, kuti mashoko ose asimbiswe nemiromo yeɀapupu ɀiʋiri kana ɀitatu.[17] Kana asiŋgaʋanzwi, uʋudze ʋuŋgano; kana asiŋganzwi ʋo ʋuŋgano, ŋgaaʋe kwauri somuheɗeni nomuFarise.

Maraki 2:14-16
[14] Kunyaŋge ɀakaɗaro munoti: Nemhaka yeiko? Nokuti Jehova wakaŋga ari capupu pakati pako nomukadzi woʋujaya bgako, wawakanyeŋgera, kunyaŋge ari shamŋari yako, nomukadzi wako wawakaita suŋgano yako naye.[15] Ko haana‐kuita mumŋe cete, kunyaŋge akaŋga ano mumŋe Mŋeya wakasara here? Ɀino wakaitireiko mumŋe cete? Wakatȿaka rudzi rwaMŋari. Saka cenjererai mŋeya yenyu, kurege kuʋa nomumŋe unonyeŋgera mukadzi woʋujaya bgake.[16] Nokuti ndinoʋeŋga kurambana — ndiɀo ɀinotaura Jehova, Mŋari waIsraeri — ʋuye munhu unofukidza ŋguʋo yake nokumanikidza — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo; saka cenjererai mŋeya yenyu, kuti murege kunyeŋgera.

VaEfeso 5:22-23
[22] Imi ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu caiʋo, seɀa munoita kunaShe.[23] Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

1 VaKorinte 7:17-24
[17] Asi, mumŋe nomumŋe seɀaakagoʋerwa naShe, mumŋe nomumŋe seɀaakaɗanwa naMŋari, ŋgaafambe saiɀoɀo. Ndiɀo ɀandinoraira pakereke dzose.[18] Kana mumŋe aciŋge akaɗanwa akadziŋgiswa, ŋgaarege kuitwa usakadziŋgiswa; kana mumŋe aciŋge akaɗanwa asakadziŋgiswa, ŋgaarege kudziŋgiswa.[19] Kudziŋgiswa hacizi cinhu, nokusadziŋgiswa hacizi cinhu, asi kuceŋgeta mirairo yaMŋari.[20] Mumŋe nomumŋe ŋgaagare pakuɗanwa kwaakaɗanwa nako.[21] Wakaɗanwa uri muranda here? Usaɀidya mŋoyo; asi kana uŋgasunuŋgurwa, ɀirinani kuti uɗaro hako.[22] Nokuti wakaɗanwa munaShe, ari muranda, waʋa musunuŋgurwa waShe; saiɀoɀo ʋo, wakaɗanwa akasunuŋguka, waʋa muranda waKristu.[23] Makateŋgwa nomuteŋgo; regai kuʋa ʋaranda ʋaʋanhu.[24] Hama dzaŋgu, mumŋe nomumŋe ŋgaagare pamberi paMŋari ipapo paakaɗanwa napo.

Mateu 23:23
Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munopa cegumi ceminte, neanise, nekumini, mucirega ɀinhu ɀikuru ɀomurairo, ɀinoti: Kururamisira mhaka, neŋgoni, nokutendeka; maifanira kuɀiita iɀi, nokusarega kuita iɀoɀo.

VaRoma 7:1-3
[1] Hamuziʋi here, hama dzaŋgu, (nokuti ndinotaura naʋanhu ʋanoziʋa murairo), kuti murairo unoɓata munhu ŋguʋa yose yoʋupenyu bgake?[2] Nokuti mukadzi, unomurume, wakasuŋgwa nomurairo kumurume wake, iye aciri mupenyu; asi kana murume afa, wasunuŋgurwa pamurairo womurume.[3] Naiɀoɀo ɀino kana akawanikwa nomumŋe murume, murume wake aciri mupenyu, ucanzi cifeʋe asi kana murume wake afa, wasunuŋguka pamurairo, ɀino haazi cifeʋe kunyaŋge akawanikwa nomumŋe murume.

Ruka 6:30
Mumŋe nomumŋe unokumbira kwauri, umupe; nounokutorera ɀako, usaɀikumbira ɀe kwaari.

Mateu 19:6-12
[6] Nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe. Ɀino, iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.[7] Ʋakati kwaari: Mosesi wakagoraireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba, ago mu rasha?[8] Akati kwaʋari: Nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu Mosesi wakakutenderai kurasha ʋakadzi ʋenyu, asi kubva pakutaŋga ɀakaŋga ɀisina‐kuɗaro.[9] Ndinoti kwamuri: Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhaka yoʋupombge, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; nounowana wakarashwa, unoita ʋupombge.[10] Ʋadzidzi ʋakati kwaari: Kana ɀakaɗaro pakati pomurume nomukadzi, haɀina‐kunaka kuwana.[11] Asi iye akati kwaʋari: Ʋose haʋagamuciri shoko iri, asi aʋo ʋakaɀipiwa.[12] Nokuti ŋgomŋa dziri’po, dzakaɓerekwa dzakaɗaro kubva muɗumbu ramai; ŋgomŋa dziri’po, dzakaitwa ŋgomŋa naʋanhu; ŋgomŋa dziri’po dzakaɀiita ŋgomŋa nokuɗa kwoʋushe bgokuɗeŋga. Uŋgagamucira shoko iri, ŋgaarigamucire.

VaEfeso 5:31
Naiɀoɀo munhu ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, anamatire mukadzi wake; iʋaʋo ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.

Jeremiya 3:8
Ɀino ndakaʋona kuti paŋguʋa yandakaramba Israeri, ʋokudzokera shure, ndikaʋapa rugwaro rwokuʋaramba nemhaka yokufeʋa kwaʋo, kunyaŋge ɀakaɗaro munuŋuna waʋo, iʋo ʋaJuda, ʋokusatendeka, haʋana‐kutya; asi naiʋo ʋakandofeʋa ʋo.

Mabasa 2:38
Petro akati kwaʋari: Tendeʋukai, mumŋe nomumŋe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukaŋganwirwe ɀiʋi, mupiwe cipiwa coMŋeya Mutȿene.

VaRoma 4:15
nokuti murairo unoʋuyisa kutsamŋa; asi pasinomurairo hapana‐kuɗarika ʋo.

1 VaKorinte 7:14-15
[14] nokuti murume usiŋgatendi unoitwa mutȿene nomukadzi wake, nomukadzi usiŋgatendi unoitwa mutȿene nomurume; kana ɀisina‐kuɗaro, ʋana ʋenyu ʋaiʋa netȿina; asi ɀino ʋatȿene.[15] Ɀino kana usiŋgatendi acienda, ŋgaaende hake. Hama, kana iri murume kana mukadzi, haisuŋgwi neɀakaɗaro; asi Mŋari wakakuɗanai kuti muʋe norugare.

Mateu 19:1
Jesu wakati apedza mashoko iwayo, akabva Garirea, akaenda kunyika yeJudea mhiri kweJoridani.

1 VaKorinte 7:8-9
[8] Asi ndinoti kunaʋasina‐kuwana, nokucirikadzi: Ɀakanaka kuti ʋagare seni.[9] Asi kana ʋasiŋgagoni kuɀidzora, ŋgaʋawane; nokuti ɀirinani kuti ʋawane pakutȿa.

Maraki 2:13-16
[13] Munoita ʋo iɀoɀi: Munofukidza artari yaJehova nemisodzi, nokucema, nokugomera, naiɀoɀo haacaraŋgariri cipiriso, kana kucigamucira nomufaro pamaʋoko enyu.[14] Kunyaŋge ɀakaɗaro munoti: Nemhaka yeiko? Nokuti Jehova wakaŋga ari capupu pakati pako nomukadzi woʋujaya bgako, wawakanyeŋgera, kunyaŋge ari shamŋari yako, nomukadzi wako wawakaita suŋgano yako naye.[15] Ko haana‐kuita mumŋe cete, kunyaŋge akaŋga ano mumŋe Mŋeya wakasara here? Ɀino wakaitireiko mumŋe cete? Wakatȿaka rudzi rwaMŋari. Saka cenjererai mŋeya yenyu, kurege kuʋa nomumŋe unonyeŋgera mukadzi woʋujaya bgake.[16] Nokuti ndinoʋeŋga kurambana — ndiɀo ɀinotaura Jehova, Mŋari waIsraeri — ʋuye munhu unofukidza ŋguʋo yake nokumanikidza — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo; saka cenjererai mŋeya yenyu, kuti murege kunyeŋgera.

VaRoma 7:2
Nokuti mukadzi, unomurume, wakasuŋgwa nomurairo kumurume wake, iye aciri mupenyu; asi kana murume afa, wasunuŋgurwa pamurairo womurume.

Mateu 9:13
Asi endai, mudzidze kuti ndokuɗiniko kuti: Ndinoɗa ŋgoni, handiɗi ciɓayiro; nokuti handina‐kuʋuya kuzoɗana ʋakarurama, asi ʋatadzi.

VaRoma 7:3
Naiɀoɀo ɀino kana akawanikwa nomumŋe murume, murume wake aciri mupenyu, ucanzi cifeʋe asi kana murume wake afa, wasunuŋguka pamurairo, ɀino haazi cifeʋe kunyaŋge akawanikwa nomumŋe murume.

1 VaKorinte 7:27-28
[27] Wakaɓatanidzwa nomukadzi here? Usatȿaka kusunuŋgurwa. Wakasunuŋgurwa pamukadzi here? Usatȿaka mukadzi.[28] Ɀino kana wawana, hauna‐kutadza; nemhandara kana yawanikwa, hainakutadza. Asi ʋakaɗaro ʋacaʋa neɗambudziko panyama; asi ini ndinoɗa kukutaʋirai.

Genesisi 2:18-24
[18] Jehova Mŋari akati ɀe. Haɀina‐kunaka kuti munhu agare ari woga; ndicamuitira muɓatsiri wakamukwanira.[19] Jehova Mŋari akaʋumba nevu mhuka dzose dzesaŋgo, neshiri dzose dzeɗeŋga, akadziisa kumunhu kuti aʋone kuti ucadzitumidza mazita api; ɀipenyu ɀose seɀaɀakatumidzwa nomunhu, ndiwo akaʋa mazita aɀo.[20] Munhu akatumidza ɀipfuwo ɀose mazita, neshiri dzeɗeŋga, nemhuka dzose dzesaŋgo; asi kwakashaikwa muɓatsiri wakamukwanira iye munhu.[21] Ipapo Jehova Mŋari wakaʋatisa munhu hope huru, akaʋata; akatora rumbabvu rwake rumŋe, akadziʋira nyama panɀimbo yarwo.[22] Norumbabvu urwo Jehova Mŋari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumunhu.[23] Munhu akati: Ɀino uyu ifupa ramafupa aŋgu, nenyama yenyama yaŋgu; ucatumidzwa Mukadzi, nokuti wakabviswa paMurume.[24] Naiɀoɀo munhu unofanira kusiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, anamatire mukadzi wake, ʋaʋe nyama imŋe.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018