A A A A A

Zvivi: [Kuramba kutenda]


2 VaTesaronika 2:3
ŋgakurege kuʋa nomunhu unokunyeŋgerai nomutoʋo upi noupi; nokuti hariȿiki, kana kutsauka kusati kwataŋga kuʋuya, nomunhu weɀiʋi, mŋanakomana wokurashika, asati amboʋonekwa,

Dhanyeri 9:27
Ɀino iye ucaita suŋgano yakasimba naʋazhinji viki imŋe; pakati peviki ucagumisa ciɓayiro necipo, ɀino muparadzi ucaȿika neɓapiro reɀinonyaŋgadza; kuȿikira pakuguma kwaɀo kwakagara kwatarwa, kutsamŋa kucaɗururirwa pamsoro peɀakaparadzwa.

1 Timoti 4:1
Ɀino Mŋeya unoreʋa pacena, kuti paŋguʋa dzinoʋuya ʋamŋe ʋacatsauka pakutenda, ʋaciterera mŋeya inonyeŋgera nedzidziso dzemŋeya yakaipa,

VaHebheru 3:12
Hama dzaŋgu, cenjerai kuti mukati momumŋe wenyu murege kuʋa nomŋoyo wakashata usiŋgatendi, mutsauke mucibʋa kunaMŋari mupenyu,

Ruka 8:13
Aʋo ʋaparuware ndiʋo ʋanoti kana ʋanzwa shoko, ʋanorigamucira nomufaro; haʋanomudzi, ʋanoŋgotenda ŋguʋa ɗuku; neŋguʋa yokuidzwa ʋanotsauka.

VaHebheru 6:4-6
[4] Nokuti kana ʋari iʋo, ʋakambovenekerwa, ʋakaraʋira cipo cokuɗeŋga, ʋakagoʋerwa Mŋeya Mutȿene,[5] ʋakaraʋira shoko rakanaka raMŋari, namasimba enyika inoʋuya,[6] kana ʋakazotsauka, haɀibviri kuʋaʋandudza ɀe kuti ʋatendeʋuke, nokuti ʋanoɀiroʋerera ɀe Mŋanakomana waMŋari pamucinjikwa, ʋacimunyadzisa pacena.

2 Petro 2:20-22
[20] Nokuti iʋo, kana nenzira yokuziʋa Ishe, Muponesi Jesu Kristu, ʋambotiza haʋo ɀinoȿiɓisa ɀenyika, kana ʋakaɓatwa nokukundwa ɀe naɀo, kuguma kwaʋo kwaipa kupfuʋura kutaŋga kwaʋo.[21] Nokuti ɀaiʋa nani kwaʋari kana ʋasaiziʋa nzira yokururama, pakuti ʋadzoke pamurairo mutȿene waʋakapiwa, waʋakaŋga ʋambouziʋa haʋo.[22] Ɀinorebga neshumo yaɀokwaɗi ndiɀo ɀakaitwa kwaʋari, ɀinoti: Imbga yakadzokera kumarutsi ayo, neŋguruʋe yakaŋga yashambidzwa, kukuʋumburuka mumatope.

VaHebheru 10:26-29
[26] Nokuti kana ticitadza nobgoni, kana tambogamucira ziʋo yeɀokwaɗi, hakucineciɓayiro pamsoro peɀiʋi,[27] asi kuŋgomirira ticitya kutoŋgeswa nokutsamŋa kunopfuta somŋoto, kucapedza ʋaʋeŋgi.[28] Munhu, wakaramba murairo waMosesi, unofa asiŋganzwirwi tsitsi, kana paneɀapupu ɀiʋiri kana ɀitatu;[29] hamufuŋgi here kuti munhu, wakatsika Mŋanakomana waMŋari pasi petsoka dzake, akati ropa resuŋgano raakaitwa mutȿene naro harinamaturo ɀaro, akaɀidza Mŋeya wenyasha, kuti iye haaŋganzi wakafanirwa nokurobga kunopfuʋura uku kwaɀo here?

2 Timoti 4:3-4
[3] Nokuti ŋguʋa icaȿika yaʋacaramba kutendera dzidziso yakarurama, asi, ʋaciɗa kufadzwa panzeʋe dzaʋo, ʋacaɀiʋuŋganidzira ʋadzidzisi pakuciʋa kwaʋo,[4] ʋacifuratidza nzeʋe dzaʋo paɀokwaɗi, ʋacitsaukira kuŋgano.

John 15:6
Kana munhu asiŋgagari mandiri, unorashwa kunze seɗaʋi, ndokuwoma; ʋanoaʋuŋganidza, ndokuakandira mumŋoto, atȿe.

1 Timoti 4:1-2
[1] Ɀino Mŋeya unoreʋa pacena, kuti paŋguʋa dzinoʋuya ʋamŋe ʋacatsauka pakutenda, ʋaciterera mŋeya inonyeŋgera nedzidziso dzemŋeya yakaipa,[2] ʋacinyeŋgerwa naʋanoreʋa nhema, ʋakapiswa pahana dzaʋo neɗare rinopisa,

2 Petro 2:1
Asi kwakaŋga kunaʋaprofita ʋenhema pakati paʋanhu, seɀaʋacaʋa’po pakati penyu ʋo ʋadzidzisi ʋenhema, ʋacapinza pakaʋanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, ʋaciramba naiye Tenzi wakaʋateŋga, ʋaciɀiwisira kuparadzwa kunokurumidza.

Mateu 24:10-12
[10] Ʋazhinji ʋacagumburwa, ʋacaisana kuʋatoŋgi nokuʋeŋgana.[11] Ʋaprofita ʋazhinji ʋenhema ʋacamuka, ʋacitsausa ʋazhinji.[12] Ruɗo rwaʋazhinji rucatonhora, nokuti kusarurama kucawanda.

2 Petro 3:17
Naiɀoɀo imi ʋaɗikanwa, ɀamunoziʋa ɀinhu iɀi ɀisati ɀaitwa, cenjerai kuti murege kurashwa nokutsauka kwaʋakashata, muwe pakusimba kwenyu.

John 6:66
Ipapo ʋadzidzi ʋake ʋazhinji ʋakadzokera shure, ʋakasazofamba naye.

2 Petro 2:17
Iʋaʋa matsime asinemvura, mhute rinodziŋgwa nemhepo; iʋo ʋakaceŋgetererwa kuȿiɓa kwerima.

1 Timoti 4:1-3
[1] Ɀino Mŋeya unoreʋa pacena, kuti paŋguʋa dzinoʋuya ʋamŋe ʋacatsauka pakutenda, ʋaciterera mŋeya inonyeŋgera nedzidziso dzemŋeya yakaipa,[2] ʋacinyeŋgerwa naʋanoreʋa nhema, ʋakapiswa pahana dzaʋo neɗare rinopisa,[3] ʋacidziʋisa ʋanhu kuwanana, nokuraira kuti ɀimŋe ɀokudya ɀiregwe, ɀakasikwa naMŋari, kuti ɀigamucirwe nokuʋoŋga naʋanotenda, ʋanoziʋa ɀokwaɗi.

1 VaKorinte 10:12
Naiɀoɀo, unoti ndinomira, ŋgaacenjere kuti arege kuwa.

Mateu 24:9-10
[9] Ɀino ʋacakuisai kumaɗambudziko, ʋacakuʋurayai, mucaʋeŋgwa namarudzi ose nokuɗa kwezita raŋgu.[10] Ʋazhinji ʋacagumburwa, ʋacaisana kuʋatoŋgi nokuʋeŋgana.

Mateu 26:14-16
[14] Ɀino mumŋe waʋanegumi naʋaʋiri, wainzi Judasi Iskarioti, wakaenda kuʋaprista ʋakuru,[15] akati: Mucandipeiko, kana ndikamuisa kwamuri? Ʋakamuyerera masirveri anamakumi matatu.[16] Ɀino kubva ipapo akatȿaka ŋguʋa yakafanira yokumuisa kwaʋari nayo.

1 Timoti 1:19-20
[19] wakaɓata kutenda nehana yakarurama; iyo yakarashwa naʋamŋe, ʋakarashikirwa nokutenda;[20] ʋamŋe ʋaʋo ndiHimenio naAreksandro, ʋandakaisa kunaSatani, ʋadzidziswe kuti ʋarege kumhura Mŋari.

1 Johani 2:19
Ʋakabva kwatiri, asi ʋakaŋga ʋasati ʋari ʋeɗu, nokuti ɗai ʋaiʋa ʋeɗu, ʋaŋgaɗai ʋaigara nesu; asi ʋakabʋa kuti ʋaʋonekwe kuti ʋose haʋazi ʋeɗu.

VaHebheru 10:25-31
[25] tisarega kuʋuŋgana kweɗu, seɀinoita ʋamŋe, asi tirairane; ɀikuru ɀamunoʋona kuti zuʋa rosweɗera.[26] Nokuti kana ticitadza nobgoni, kana tambogamucira ziʋo yeɀokwaɗi, hakucineciɓayiro pamsoro peɀiʋi,[27] asi kuŋgomirira ticitya kutoŋgeswa nokutsamŋa kunopfuta somŋoto, kucapedza ʋaʋeŋgi.[28] Munhu, wakaramba murairo waMosesi, unofa asiŋganzwirwi tsitsi, kana paneɀapupu ɀiʋiri kana ɀitatu;[29] hamufuŋgi here kuti munhu, wakatsika Mŋanakomana waMŋari pasi petsoka dzake, akati ropa resuŋgano raakaitwa mutȿene naro harinamaturo ɀaro, akaɀidza Mŋeya wenyasha, kuti iye haaŋganzi wakafanirwa nokurobga kunopfuʋura uku kwaɀo here?[30] Nokuti tinomuziʋa iye wakati: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira. Ʋuye ɀe: Ishe ucatoŋga mhoȿa dzaʋanhu ʋake.[31] Ɀinotyisa kuwira pamaʋoko aMŋari mupenyu.

Jeremiya 17:5-6
[5] Ɀanzi naJehova: Ŋgaatukwe iye munhu unoʋimba nomumŋe munhu, unoita nyama yomunhu ruʋoko rwake, unomŋoyo unotsauka kunaJehova.[6] Nokuti ucafanana negwenzi murenje, haaŋgaʋoni kana ɀakanaka ɀiciȿika, asi ucagara panɀimbo dzakawoma kwaɀo murenje, munyika yeɓare isiŋgagarwi naʋanhu.

Ezekieri 3:20
Ʋuye ɀe, kana munhu wakarurama akatsauka pakururama kwake, akaita ɀakaipa, ini ndikaisa cigumbuso pamberi pake, ucafa; ɀausina‐kumunyeʋera, ucafira muɀiʋi ɀake; ɀakarurama ɀaakaita haɀiŋgaraŋgarirwi, asi ropa rake ndicaribvunza paruʋoko rwako.

Ezekieri 18:24
Asi kana wakarurama akatsauka pakururama kwake, akaita ɀakaipa, akaita ɀinonyaŋgadza ɀose ɀinoitwa nomunhu wakaipa, ko uŋgararama here? Maɓasa ake akarurama aakaita haaŋgatoŋgoraŋgarirwi; nokuɗa kwokuɗarika kwake, kwaakaɗarika nako, neɀiʋi ɀake ɀaakaita, ucafa nokuɗa kwaɀo.

Mateu 13:20-21
[20] Asi wakakushwa parukaŋgarabge, ndiye unonzwa shoko, ndokurigamucira pakarepo nomufaro.[21] Asi haanomudzi mukati make, ndiye weciŋguʋa ciɗuku; kana kutambudzika nokuʋeŋgwa ɀiciʋuya nokuɗa kweshoko, pakarepo unogumburwa.

1 VaKorinte 9:27
asi ndinorwadzisa muʋiri waŋgu, ndiciuita muranda; kuti ɀimŋe ini, ndamboparidzira ʋamŋe, ndirege kuʋa wakarashwa ndimene.

VaHebheru 6:4-8
[4] Nokuti kana ʋari iʋo, ʋakambovenekerwa, ʋakaraʋira cipo cokuɗeŋga, ʋakagoʋerwa Mŋeya Mutȿene,[5] ʋakaraʋira shoko rakanaka raMŋari, namasimba enyika inoʋuya,[6] kana ʋakazotsauka, haɀibviri kuʋaʋandudza ɀe kuti ʋatendeʋuke, nokuti ʋanoɀiroʋerera ɀe Mŋanakomana waMŋari pamucinjikwa, ʋacimunyadzisa pacena.[7] Nokuti nyika iyo, inoti kana yanwa mvura inosinaya pamsoro payo kazhinji, ikaɓereka miriʋo yakafanira ʋo aʋo ʋainorimirwa, ndiyo inoropafadzwa naMŋari;[8] asi kana ikaɓereka minzwa norukato, inorashwa, yobva yotukwa; kuguma kwayo ndiko kupiswa.

Mabasa 21:21
ɀino ʋakaʋudzwa kuti iwe unodzidzisa ʋaJuda ʋose, ʋari pakati paʋahedeni, kuti ʋarambe Mosesi, uciti, ʋarege kudziŋgisa ʋana ʋaʋo, kana kufamba netsika dzomurairo.

VaGaratiya 5:4
Makaparadzaniswa naKristu, iyemi munoɗa kururamiswa nomurairo; maɓuɗiswa panyasha.

1 VaKorinte 6:9
Ko hamuziʋi kuti ʋasakarurama haʋaŋgagari nhaka yoʋushe bgaMŋari here? Musarashika; nokuti mhombge, kana ʋanonamata ɀifananidzo, kana ʋanofeʋa, kana ʋakapata, kana ʋanoita ɀakaipa naʋarume,

VaHebheru 10:26
Nokuti kana ticitadza nobgoni, kana tambogamucira ziʋo yeɀokwaɗi, hakucineciɓayiro pamsoro peɀiʋi,

Mateu 13:41
Mŋanakomana womunhu ucatuma ʋatumŋa ʋake, ʋagoʋuŋganidza muʋushe bgake ɀose ɀinogumbusa, naʋanoita ɀisakarurama,

2 Timoti 4:3
Nokuti ŋguʋa icaȿika yaʋacaramba kutendera dzidziso yakarurama, asi, ʋaciɗa kufadzwa panzeʋe dzaʋo, ʋacaɀiʋuŋganidzira ʋadzidzisi pakuciʋa kwaʋo,

2 VaTesaronika 2:3-4
[3] ŋgakurege kuʋa nomunhu unokunyeŋgerai nomutoʋo upi noupi; nokuti hariȿiki, kana kutsauka kusati kwataŋga kuʋuya, nomunhu weɀiʋi, mŋanakomana wokurashika, asati amboʋonekwa,[4] iye, unorwa aciɀikudza pamsoro peɀose ɀinonzi Mŋari, kana ɀinonamatwa; nokuɗaro kuti unogara mutembere yaMŋari, aciɀiita Mŋari.

John 1:14
Shoko rakazoʋa nyama, rikagara pakati peɗu, (tikaʋona kubginya kwake, kubginya sokwowakaɓerekwa mumŋe cete waƂaɓa), azere nenyasha neɀokwaɗi.

Dheuteronomio 13:13
Ʋananyakuti ʋakaiȿo‐ipa ʋari’po, ʋakaɓuɗa pakati pako, ʋakatsausa ʋagere muguta raʋo, ʋaciti: Hendei tindoshumira ʋamŋe ʋamŋari, ʋamakaŋga musiŋgaziʋi;

1 Timoti 4:10
Nokuti ndiɀo ɀatinotambudzikira nokurwira, nokuti tariro yeɗu iri kunaMŋari mupenyu, Muponesi waʋanhu ʋose, ɀikuru waʋanotenda.

1 Petro 3:17
Nokuti ɀirinani, kana kuri kuɗa kwaMŋari, kuti mutambudzike kana muciita ɀakanaka, pakuti kana muciita ɀakaipa.

1 VaTesaronika 2:3
Nokuti kuraira kweɗu hakuna‐kubva pakurashika, kana pakufuŋga kwakaipa, kana pakunyeŋgera;

Dheuteronomio 32:15
Asi Jeshuruni wakazokora, ndokupfura, Iwe wakakora, wakaʋa mukobvu, ukaʋa namafuta, Ɀino iye akarasha Mŋari wakamuita, Akaɀidza ɗombo rakamuceŋgeta.

Ezekieri 18:26
Kana munhu wakarurama akatsauka pakururama kwake, akaita ɀakaipa, akafa nokuɗa kwaɀo; ucafa nokuɗa kweɀakaipa ɀaakaita.

1 Timoti 4:2
ʋacinyeŋgerwa naʋanoreʋa nhema, ʋakapiswa pahana dzaʋo neɗare rinopisa,

Mako 10:11
Akati kwaʋari: Aninani unorasha mukadzi wake, akawana mumŋe, unoita ʋupombge kwaari.

Ruka 22:3-6
[3] Ɀino Satani wakapinda kunaJudasi wainzi Iskarioti, mumŋe waʋanegumi naʋaʋiri.[4] Akaenda, akandoraŋgana naʋaprista ʋakuru naʋakuru ʋetembere, kuti uŋgamuisa kwaʋari sei.[5] Ʋakafara, ʋakatenderana naye ʋose kuti ʋamupe mari.[6] Akatenda, akatȿaka ŋguʋa yokumuisa nayo kwaʋari pasinaʋanhu ʋazhinji.

Mateu 12:31-32
[31] Naiɀoɀo ndinoti kwamuri: Ʋanhu ʋacakaŋganwirwa ɀiʋi ɀose nokumhura, asi kumhura Mŋeya, haʋaŋgakukaŋganwirwi.[32] Aninani unotaura shoko rakaipa kuMŋanakomana womunhu, ucakaŋganwirwa; asi unotaura shoko rakaipa kuMŋeya Mutȿene, haaŋgakaŋganwirwi, kana paŋguʋa ino, kana kuneinoʋuya.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018