A A A A A

Zvivi: [Kuba]


1 VaKorinte 6:10
kana mbava, kana ʋanoruciʋa, kana ʋanosinwa ɗoro, kana ʋatuki, kana makororo, haʋaŋgagari nhaka yoʋushe bgaMŋari.

1 Timoti 6:10
Nokuti kuɗa mari ndiwo mudzi weɀakaipa ɀose; ʋamŋe ʋakati ʋaciiɗa ɀikuru ʋakatsauswa pakutenda, ʋakaɀiɓaya neshuŋgu zhinji.

VaEfeso 4:28
Wakaɓa, ŋgaarege kuɓa ɀe; asi ɀirinani kuti atambudzike, aɓate namaʋoko ake ɓasa rakanaka, kuti aʋe necaaŋgapa unoshaiwa.

Ekisodho 20:15
Usaɓa.

Ekisodho 22:7
Kana munhu aciŋge apa wokwake mari kana nhumbi kuti aɀiceŋgete, ɀikaɓiwa mumba momunhu uyo, mbava, kana ikawanikwa, inofanira kuripa kaʋiri.

Hosiya 4:2
Hakuneɀimŋe asi kupika, nokunyeŋgera, nokuʋuraya, nokuɓa, nokuita ʋupombge; ʋanopaza dzimba, kuteʋura ropa kunoramba kuciteʋera kuteʋura ropa.

John 10:10
Mbava inoŋgoʋuya, kuti iɓe nokuʋuraya nokuparadza. Ini ndakaʋuya, kuti aʋe noʋupenyu, ʋuye aʋe nobgakawanda.

Revhitiko 19:11-13
[11] Musaɓa; musanyeŋgera, musareʋerana nhema.[12] Musapika nhema nezita raŋgu, kuti usamhura zita raMŋari wako; ndini Jehova.[13] Usamanikidza wokwako, kana kumutorera; haufaniri kugara ʋusiku bgose kuȿikira maŋgwana nomuɓayiro womuranda unokuɓatira.

Ruka 19:8
Ipapo Zakeo akamira, akati kunaShe: Tarirai, Ishe, ndinopa ʋarombo hafu yefuma yaŋgu, ʋuye kana ndatorera mumŋe cinhu cake nokunyeŋgera, ndinomudzosera ɀaʋa ɀinna.

Mako 10:19
Mirairo unoiziʋa, inoti, usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema, usanyeŋgera, kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako.

Mateu 19:18
Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;

Zvirevo 10:2
Fuma yakawanikwa neɀakaipa haiɓatsiri cinhu; Asi kururama kunorwira parufu.

Zvirevo 12:22
Miromo, inenhema, inonyaŋgadza Jehova; Asi ʋanoita nokutendeka ʋanomufadza.

Zvirevo 20:17
Munhu unoti ɀokudya ɀenhema ɀakanaka; Asi pashure muromo wake ucazara norubge.

Mapisarema 62:10
Regai kuʋimba nokumanikidza, Regai kuɀikudza pamsoro pokupambara; Kana fuma iciwanda, regai kuinamatira nomŋoyo.

VaRoma 13:7
Ripirai ʋose ɀaʋanofanira kuripirwa: Mutero kunaʋanofanira kutererwa; muripo kunaʋanofanira kuripirwa; kutya kunaʋanofanira kutyiwa; kukudza kunaʋanofanira kukudzwa.

VaRoma १३:९
Nokuti iɀo ɀokuti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usaciʋa; kana murairo upi noupi, ɀakaʋuŋganidzwa pashoko rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe.

Revhitiko 6:2-4
[2] Kana munhu akatadza, akaɗarika murairo waJehova, akanyeŋgera wokwake pacinhu caakaŋga apiwa kuceŋgeta, kana cakaŋga caiswa paruʋoko rwake, kana pakumuɓira, kana pakumanikidza wokwake;[3] kana akanoŋga cakaŋga carashika, akanyeŋgera paciri, akapika nhema; pacinhu cipi necipi caɀose iɀo, kana munhu aciŋge aita akatadza paciri;[4] ɀino kana akatadza, anemhoȿa, unofanira kudzosa caakaŋga atora nokuɓa, kana caakaŋga awana nokumanikidza, kana caakaŋga apiwa kuceŋgeta, kana cakaŋga carashika akacinoŋga;

Ekisodho 22:1-4
[1] Kana munhu akaɓa nzombe kana gwai, akaɀiʋuraya, kana akaɀiteŋgesa, unofanira kuripa nenzombe shanu panzombe imŋe, namakwai manna pagwai rimŋe.[2] Kana mbava ikaɓatwa icipaza, ikarobga, ikafa, wamuʋuraya haaŋgaʋi nemhoȿa paropa rake.[3] Asi kana zuʋa rakaŋga ramuɓuɗira, ucaʋa nemhoȿa paropa rake, unofanira kuripa; kana asinecinhu unofanira kuteŋgeswa nokuɗa kwokuɓa kwake.[4] Kana caakaŋga aɓa cikawanikwa muruʋoko rwake ciciri cipenyu, kana iri nzombe, kana mboŋgoro, kana gwai, unofanira kuripa kaʋiri.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018