A A A A A

Zvivi: [Kuverengera]


1 VaKorinte 14:40
Asi ɀinhu ɀose ŋgaɀiitwe nomutoʋo wakafanira ɀinemirairo yaɀo.

Muparidzi 9:10
Ɀose ɀinowana ruʋoko rwako, kuti ruɀiite, uɀiite nesimba rako rose; nokuti hakuneɓasa, kana zano, kana ziʋo, kana ʋucenjeri paSheori kwaunoenda.

Muparidzi 11:4
Unogara acicerekedza mhepo haaŋgakushi; ʋuye unotarira makore, haaŋgaceki.

VaGaratiya 6:9
Ɀino ŋgatirege kuneta pakuita ɀakanaka; nokuti tinozoceka neŋguʋa yakafanira, kana tisiŋgaʋori mŋoyo.

VaHebheru 12:11
Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.

VaHebheru 10:12
asi iye wakati aɓayira ciɓayiro cimŋe cete pamsoro peɀiʋi, akagara nokusiŋgaperi kurudyi rwaMŋari;

James 4:17
Naiɀoɀo uyo, unoziʋa kuita ɀakanaka, akasaɀiita, iye uneɀiʋi.

John 9:4
Tinofanira kuɓate‐ɓasa rowakandituma, aciri masikati; ʋusiku bgunoʋuya, bgusiŋgagoni munhu kuɓate‐ɓasa nabgo.

Ruka 12:35
Ɀiʋuno ɀenyu ŋgaɀigare ɀakasuŋgwa, nemŋenje yenyu ipfute.

Ruka 12:40
Nemi ʋo mugare makaɀigadzira, nokuti Mŋanakomana womunhu ucaʋuya neŋguʋa yamusiŋgafuŋgi.

Mateu 6:33
Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

Zvirevo 10:4
Unoɓata noruʋoko rusinehanya, ucaʋa murombo; Asi ruʋoko rwousinoʋusimbe runofumisa.

Zvirevo 12:24-25
[24] Ruʋoko rwaʋasinoʋusimbe rucaɓata ʋushe; Asi ʋanoʋusimbe ʋacaɓatiswa cibaro.[25] Kutambudzika pamŋoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza.

Zvirevo 13:4
Mŋeya wesimbe unopaŋga, asi unoshaiwa; Asi mŋeya yaʋasinoʋusimbe icakodzwa.

Zvirevo 14:23
Kuɓata kwose kuneɓatsiro; Asi kuŋgotaura nemiromo kunoɓereka kushaiwa.

Zvirevo 18:9
Naiye unoʋusimbe pakuɓata kwake, Munuŋuna womuparadzi.

Zvirevo 20:4
Simbe hairimi kana kunecando; Saka kana acitȿaka ɀiɓereko pakuceka, haɀi’po.

Zvirevo 21:17
Unofarira ɀinofadza, ucaʋa murombo; Unofarira waini namafuta haaŋgafumi.

Zvirevo 27:1
Usaɀirumbidza pamsoro pezuʋa ramaŋgwana; Nokuti hauziʋi cauŋgaʋigirwa nezuʋa rimŋe.

VaRoma 7:20-21
[20] Ɀino kana ndiciita ɀandisiŋgaɗi, handicini ndinoɀiita, asi ɀiʋi ɀinogara mandiri.[21] Naiɀoɀo ndinowana murairo uyu kuti kana ndiciɗa kuita ɀakanaka, ɀakaipa ɀiri’po kwandiri.

VaEfeso 5:15-17
[15] Naiɀoɀo cenjerai kwaɀo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba saʋasinakucenjera asi saʋakacenjera;[16] muŋgwarire ŋguʋa yenyu, nokuti mazuʋa akaipa.[17] Saka musaʋa mapenzi, asi muziʋe kuɗa kwaShe.

Ruka 9:59-62
[59] Akati kunomumŋe: Nditeʋere. Iye akati: Nditenderei henyu ndimbondoʋiga ɓaɓa ʋaŋgu.[60] Asi iye akati kwaari: Rega, ʋakafa ŋgaʋaʋige ʋakafa ʋaʋo; asi iwe, enda undoparidza ʋushe bgaMŋari.[61] Mumŋe ɀe akati: Ndicakuteʋerai Ishe, asi munditenderei henyu ndimbondowonekana naʋari mumba maŋgu.[62] Asi Jesu akati kwaari: Hakunomunhu uŋgati kana aisa ruʋoko rwake paɓadza, akaceukira shure, uŋgafanirwa noʋushe bgaMŋari.

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndakapfuʋura napamunda wesimbe, Napamunda wemizambiriŋga womunhu unoshaiwa njere;[31] Tarirai, wakaŋga waŋgomera minzwa cete; Munda wose wakaŋga wakafukidzwa norukato, Noruȿiŋgo rwawo rwamabge rwakaŋga rwakoromoka.[32] Ipapo ndakacerekedza, ndikanatsofuŋga; Ndakaʋona, ndikadzidziswa.[33] Kumboʋata ɀishomanene, kumbotsimŋaira ɀishomanene, Kumbofuŋgatira maʋoko ɀishomanene, ndizorore;[34] Saiɀoɀo ʋurombo bgako ʋucaȿika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu wakashoŋga nhumbi dzokurwa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018