A A A A A

Zvivi: [Bonhora]


1 VaKorinte 9:27
asi ndinorwadzisa muʋiri waŋgu, ndiciuita muranda; kuti ɀimŋe ini, ndamboparidzira ʋamŋe, ndirege kuʋa wakarashwa ndimene.

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

1 Johani 2:16
Nokuti ɀose ɀiri munyika, ɀinoti, kuciʋa kwenyama, nokuciʋa kwameso, nokuɀikudza kwoʋupenyu, haɀibvi kunaƂaɓa, asi panyika.

1 Petro 2:11
Ʋaɗikanwa, ndinokumbira ɀikuru kwamuri, ɀamuri ʋatorwa naʋaeni, kuti muɀidzore pakuciʋa kwenyama kunorwa nomŋeya;

1 VaKorinte 6:18
Tizai ʋupombge. Ɀiʋi ɀose, ɀinoitwa nomunhu, ɀiri kunze kwomuʋiri; asi unoita ʋupombge, unotadzira muʋiri wake.

2 Timoti 2:22
Asi tiza kuciʋa kwoʋujaya, uʋiŋge kururama, nokutenda, noruɗo, norugare, pamŋe cete naʋanoɗana kunaShe nomŋoyo wakacena.

VaGaratiya 5:16
Ɀino ndinoti: Fambai noMŋeya, ipapo hamuŋgaiti kuciʋa kwenyama.

VaRoma 8:6
Nokuti kufuŋga kwenyama ndirwo rufu; asi kufuŋga kwomŋeya ndibgo ʋupenyu norugare;

VaRoma 13:14
Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatȿaka kufadza nyama pakuciʋa kwayo.

James 1:13-14
[13] Kana munhu aciidzwa, ŋgaarege kuti ndinoidzwa naMŋari; nokuti Mŋari haaŋgaidzwi neɀakaipa, naiye amene haaŋgaidzi munhu.[14] Asi munhu mumŋe nomumŋe unoidzwa kana acikwebga nokuciʋa kwake acinyeŋgerwa.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Ɀino maɓasa enyama anoʋonekwa, anoti: Ʋupombge, netȿina, noʋutere,[20] nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,[21] nokugoɗorana, nokuɓatwa, nokutamba kwakaipa, neɀinhu ɀakaɗai; iɀo ɀandinokuʋudzai ɀino, seɀandakambokuʋudzai kare, kuti ʋanoita ɀakaɗai haʋaŋgadyi nhaka yoʋushe bgaMŋari.

1 VaKorinte 7:3-5
[3] Murume ŋgaape mukadzi ɀakafanira; nomukadzi ŋgaaɗaro ʋo kumurume.[4] Mukadzi haanesimba pamsoro pomuʋiri wake, asi murume; saiɀoɀo ʋo murume haanesimba pamsoro pomuʋiri wake, asi mukadzi.[5] Musanyimana, asi muciita ŋguʋa ɗuku, mambotenderana, kuti muʋe neŋguʋa yokunyeŋgetera, ndokusoŋgana ɀe, kuti Satani arege kukuidzai pakusagona kwenyu kuɀidzora.

1 VaTesaronika 4:3-5
[3] Nokuti kuɗa kwaMŋari ndibgo ʋutȿene bgenyu, murege ʋupombge;[4] kuti mumŋe nomumŋe wenyu aziʋe kuɀiwanira mudziyo wake noʋutȿene nokukudzwa,[5] asiŋgaiti nokukara kwokuciʋa, saʋahedeni, ʋasiŋgaziʋi Mŋari;

Mateu 5:27-30
[27] Makanzwa kuti ɀakanzi: Usaita ʋupombge.[28] Asi ini ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unotarira mukadzi acimuciʋa, watoita ʋupombge naye mumŋoyo make.[29] Kana ziso rako rorudyi ricikugumbusa, uribvise, urirashire kure kwauri; nokuti ɀirinani kwauri kuti mutezo wako mumŋe ufe, muʋiri wako wose urege kukandirwa muGehena.[30] Kana ruʋoko rwako rworudyi rucikugumbusa, urugure, ururashire kure kwauri, nokuti ɀirinani kwauri kuti mutezo wako mumŋe ufe, muʋiri wako wose urege kukandirwa muGehena.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018