A A A A A

Zvivi: [Nhema]


Genesisi 3:4
Nyoka ikati kumukadzi: Hamuŋgafi ɀirokwaɀo;

Revhitiko 19:11
Musaɓa; musanyeŋgera, musareʋerana nhema.

Mapisarema 119:163
Nhema ndinodziʋeŋga nokudzisema; Asi murau wenyu ndinouda.

Zvirevo 12:22
Miromo, inenhema, inonyaŋgadza Jehova; Asi ʋanoita nokutendeka ʋanomufadza.

Zvirevo 13:5
Wakarurama unoʋeŋga nhema; Asi wakaipa, unonyaŋgadza, ucanyadziswa.

Zvirevo 14:5
Capupu, cakatendeka, hacireʋi nhema; Asi capupu cenhema cinoɓuɗisa mashoko enhema.

Zvirevo 17:7
Kutaura kwamanyawi hakufaniri ɓenzi; Ɀikuru kutaura kunenhema hakufaniri mucinda.

Hosiya 11:12
Efraimi ʋakandikombera nenhema, ʋuye imba yaIsraeri nokunyeŋgera; Juda ʋanoŋgoramba ʋacipeŋga pamberi paMŋari, pamberi paiye Mutȿene wakatendeka.

Zefaniya 3:13
Ʋakasara ʋaIsraeri haʋaŋgaiti ɀakaipa, kana kureʋa nhema; rurimi runonyeŋgera haruŋgawanikwi mumiromo yaʋo; nokuti ʋacafura nokuʋata pasi, hakuna‐uŋgaʋatyisa.

John 8:44
Imi muri ʋaɓaɓa ʋenyu Diaborosi, munoɗa kuita kuɗa kwakaipa kwaɓaɓa ʋenyu. Iye wakaŋga ari muʋurayi kubva pakutaŋga; haamiri muɀokwaɗi, nokuti maari hamuneɀokwaɗi. Kana acireʋa nhema, unoreʋa ɀake, nokuti ndiye wenhema, ʋuye ɓaɓa ʋadzo.

Mabasa 5:3
Asi Petro akati: Ananiasi, Satani wazadzireiko mŋoyo wako, kuti ureʋe nhema kuMŋeya Mutȿene, nokuɀikamurira ɀimŋe pamuteŋgo womunda?

VaEfeso 4:29
Mumuromo menyu murege kuɓuɗa shoko rakaʋora, asi rakanaka, riŋgasimbisa pakafanira, riʋigire nyasha aʋo ʋanonzwa.

VaKorose 3:9
Regai kureʋerana nhema, ɀamakabvisa munhu wekare namaɓasa ake,

1 Timoti 4:2
ʋacinyeŋgerwa naʋanoreʋa nhema, ʋakapiswa pahana dzaʋo neɗare rinopisa,

James 3:1
Hama dzaŋgu, musaʋa ʋadzidzisi ʋazhinji, ɀamunoziʋa kuti ticatoŋgwa nokupfuʋurisa.

Zvakazarurwa 22:15
Kunze ndiko kunembga, naʋaroyi, nemhombge, naʋaʋurayi, naʋanonamata ɀifananidzo, naʋose ʋanoɗa nhema ʋacidziita.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018