A A A A A

Zvivi: [Ruvengo]


1 Johani 1:6
Kana ticiti, tinoyanana naye, ticifamba murima, tinoreʋa nhema, hatiiti ɀokwaɗi;

1 Johani 2:9-17
[9] Uyo, unoti, ndiri muciedza, aciʋeŋga hama yake, uciri murima kuȿikira ɀino.[10] Unoɗa hama yake, unogara muciedza, hapanecigumbuso maari.[11] Asi unoʋeŋga hama yake, uri murima, unofamba murima haaziʋi kwaanoenda, nokuti rima rakapofumadza meso ake.[12] Ndinokunyorerai, ʋana ʋaɗuku, nokuti makakaŋganwirwa ɀiʋi nokuɗa kwezita rake.[13] Ndinokunyorerai, madziɓaɓa, nokuti munoziʋa iye wakaŋga ari’po kubva pakutaŋga. Ndinokunyorerai, majaya, nokuti makakunda wakaipa. Ndakunyorerai, ʋana ʋaɗuku, nokuti munoziʋa Ƃaɓa.[14] Ndakunyorerai, madziɓaɓa, nokuti munoziʋa iye wakaŋga ari’po kubva pakutaŋga. Ndakunyorerai, majaya, nokuti munesimba, neshoko raMŋari rinogara mamuri, makakunda wakaipa.[15] Musaɗa nyika kunyaŋge neɀinhu ɀiri munyika. Kana munhu aciɗa nyika, ruɗo rwaƂaɓa haruzi maari.[16] Nokuti ɀose ɀiri munyika, ɀinoti, kuciʋa kwenyama, nokuciʋa kwameso, nokuɀikudza kwoʋupenyu, haɀibvi kunaƂaɓa, asi panyika.[17] Nyika inopfuʋura nokuciʋa kwayo; asi unoita kuɗa kwaMŋari, unogara nokusiŋgaperi.

VaEfeso 4:31
Shuŋgu dzose, nokutsamŋa, nehasha, nokupopota, nokutuka, neɀakaipa ɀose, ŋgaɀibviswe kwamuri;

Zvirevo 8:13-25
[13] Kutya Jehova ndiko kuʋeŋga ɀakaipa; Kuɀikudza namanyawi nenzira yakaipa, Nomuromo unonyeŋgedzera, ndinoɀiʋeŋga.[14] Ndinezano rakanaka nokuɓata kwakakwana; Ndini kucenjera; ndinesimba.[15] Madzimambo anoɓata ʋushe neni, Ʋaɓati ʋanotoŋga ʋanhu neni.[16] Madzishe anofambisa ʋushe neni, Naʋakuru, iʋo ʋatoŋgi ʋose ʋapasi.[17] Ndinoɗa ʋanondiɗa; Ʋanonditȿaka nomŋoyo wose ʋacandiwana.[18] Fuma nokukudzwa ɀineni, Ɀinokosha ɀakaiȿo‐naka nokururama.[19] Ɀiɓereko ɀaŋgu ɀakanaka kupfuʋura ndarama, kunyaŋge ndarama yakaiȿo‐naka; Ɀandinowana ɀinopfuʋura sirveri yakasarurwa.[20] Ndinofamba nenzira yokururama, Mukati mamakwara okururamisa;[21] Kuti ndigarise nhaka ʋanondiɗa, Ndizadze ɀiʋigiro ɀefuma yaʋo.[22] Jehova wakandiʋumba pakuʋamba kwenzira yake, Kutaŋgira maɓasa ake akare.[23] Ini ndakamiswa kubva pakusiŋgaperi, kubva pakutaŋga, Pasi pasati pasikwa.[24] Makuŋgwa asati aʋa’po, ini ndakaɓerekwa; Pasinamatsime anemvura zhinji.[25] Makomo asati anyudzwa, Ɀikomo ɀisi’po, ini ndakaɓerekwa;

Zvirevo 10:12-18
[12] Mbeŋgo dzinomutsa kukakaʋara; Asi ruɗo runofukidza kuɗarika kwose.[13] Pamiromo younenjere panowanikwa ʋucenjeri; Asi shamhu yakafanira musana wounoshaiwa njere.[14] Ʋakacenjera ʋanoɀiceŋgetera ziʋo; Asi muromo weɓenzi uri pedyo nokuparadzwa.[15] Fuma yomufumi ndiro guta rake rakasimba; Ɀinoparadza ʋarombo ndibgo ʋurombo bgaʋo.[16] Ɀaakaɓatira ɀinoisa wakarurama kuʋupenyu; Ɀakawanikwa nowakaipa ɀinoisa kuɀiʋi.[17] Unoterera kurairirwa, uri panzira yoʋupenyu; Asi unoramba kurairwa, unotsausa ʋamŋe.[18] Unoʋanza kuʋeŋga, unemiromo yenhema; Unamakuhwa, iɓenzi.

Mapisarema 5:5
Munhu, unoɀikudza, haaŋgamiri pamberi penyu; Munoʋeŋga ʋose ʋanoita ɀakaipa.

Mapisarema 31:6
Ndinoʋeŋga ʋanokudza ɀenhema ɀisinamaturo; Asi ndicaʋimba naJehova.

Mapisarema 36:2
Nokuti unoɀiɓata kumeso kwake, Aciti ɀakaipa ɀake haɀiŋgazikanwi ɀikaʋeŋgwa.

Mapisarema 45:7
Makaɗa kururama, mukaʋeŋga kusarurama; Naiɀoɀo Mŋari, Mŋari wenyu, wakakuzodzai Namafuta okufara kupfuʋura shamŋari dzenyu.

Mapisarema 97:10
Ʋeŋgai ɀakaipa, imi munoɗa Jehova; Iye unoceŋgeta mŋeya yaʋatȿene ʋake; Unoʋarwira paruʋoko rwowakaipa.

Mapisarema 119:163
Nhema ndinodziʋeŋga nokudzisema; Asi murau wenyu ndinouda.

VaRoma 12:9
Ruɗo ŋgarurege kuʋa nokunyeŋgera. Ʋeŋgai ɀakaipa; namatirai ɀakanaka.

Revhitiko 19:17-18
[17] Usaʋeŋga hama yako mumŋoyo mako; unofanira kuraira wokwako kwaɀo, kuti urege kuʋa neɀiʋi nokuɗa kwake.[18] Usatsiʋa, kana kugara wakatsamŋira ʋana ʋaʋanhu ʋokwako, asi unofanira kuɗa wokwako seɀaunoɀiɗa iwe; ndini Jehova.

Ruka 6:27-28
[27] Asi ndinoti kwamuri imi munonzwa: Iɗai ʋaʋeŋgi ʋenyu; muitire ɀakanaka ʋanokuʋeŋgai.[28] Ropafadzai ʋanokutukai, munyeŋgeterere ʋanokumhurai.

Mateu 5:23-24
[23] Naiɀoɀo kana iwe uciʋuya necipo cako paartari, ukaraŋgarira ipapo kuti hama yako inemhoȿa newe,[24] usiye cipo cako ipapo pamberi peartari, uende, umbondoyanana nehama yako, ugozoʋuya woisa cipo cako.

1 Johani 3:14-15
[14] Tinoziʋa kuti takabva murufu, tapinda muʋupenyu, nokuti tinoɗa hama. Uyo, usiŋgaɗi, unogara murufu.[15] Mumŋe nomumŋe unoʋeŋga hama yake, muʋurayi; munoziʋa kuti hakunomuʋurayi unoʋupenyu bgusiŋgaperi bgugere maari.

1 Johani 4:19-20
[19] Isu tinoɗa, nokuti iye wakataŋga kutiɗa.[20] Kana munhu aciti, ndinoɗa Mŋari, aciʋeŋga hama yake, mureʋi wenhema; nokuti usiŋgaɗi hama yake yaakaʋona, uŋgaɗa seiko Mŋari, waasina‐kumuʋona?

Muparidzi 3:1-8
[1] Cinhu cimŋe necimŋe cinomusi waco, ʋuye shoko rimŋe nerimŋe pasi peɗeŋga rineŋguʋa yaro:[2] Ŋguʋa yokuɓerekwa, neŋguʋa yokufa; ŋguʋa yokusima, neŋguʋa yokudzura cakasimŋa;[3] ŋguʋa yokuʋuraya, neŋguʋa yokuporesa; ŋguʋa yokuputsa, neŋguʋa yokuʋaka;[4] ŋguʋa yokucema, neŋguʋa yokuseka; ŋguʋa yokuwuŋgudza, neŋguʋa yokupembera;[5] ŋguʋa yokurasha mabge, neŋguʋa yokuʋuŋganidza mabge; ŋguʋa yokumbundikira, neŋguʋa yokurega kumbundikira;[6] ŋguʋa yokutȿaka, neŋguʋa yokurega ɀirashike; ŋguʋa yokuceŋgeta, neŋguʋa yokurasha;[7] ŋguʋa yokubvarura, neŋguʋa yokusona; ŋguʋa yokunyarara, neŋguʋa yokutaura;[8] ŋguʋa yokuɗa, neŋguʋa yokuʋeŋga; ŋguʋa yokurwa, neŋguʋa yorugare.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018