A A A A A

Zvivi: [Makaro]


1 Johani 2:16
Nokuti ɀose ɀiri munyika, ɀinoti, kuciʋa kwenyama, nokuciʋa kwameso, nokuɀikudza kwoʋupenyu, haɀibvi kunaƂaɓa, asi panyika.

2 VaKorinte 9:7
Mumŋe nomumŋe ŋgaaite seɀaakafuŋga pamŋoyo; arege kuita nokucema, kana nokuroʋererwa; nokuti Mŋari unoɗa munhu unopa nomufaro.

Muparidzi 5:10
Unoɗa sirveri, haaŋgagutswi nesirveri, naiye unoɗa ɀakawanda, haaŋgagutswi neɀakawanda; naiɀoɀo haɀinamaturo.

VaHebheru 13:5
Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.

Ruka 12:15
Akati kwaʋari: Cenjerai, muɀiceŋgete pakuciʋa kwose, nokuti ʋupenyu bgomunhu habguzi paɀinhu ɀakawanda ɀaanaɀo.

Mateu 6:24
Hapano munhu uŋgaɓatira ʋatenzi ʋaʋiri; nokuti ucaʋeŋga mumŋe, akaɗa mumŋe; kana ucanamatira mumŋe, akaɀidza mumŋe. hamuŋgaɓatiri Mŋari neFuma.

Zvirevo 11:28
Unoʋimba nefuma yake, ucawa; Asi ʋakarurama ʋacanaka seshizha nyoro.

Zvirevo 13:11
Fuma, yakawanikwa nokukurumidza, icatapudzwa; Asi unoʋuŋganidza noruʋoko, ɀicawedzerwa kwaari.

Zvirevo 14:31
Unomanikidza murombo, unoɀidza Muiti wake; Asi unetsitsi nomushaiwi, unomukudza.

Zvirevo 15:27
Unokarira fuma, unotambudza imba yake; Asi unoʋeŋga ɀipo, ucararama.

Zvirevo 20:21
Nhaka, yakawanikwa nokukurumidza pakutaŋga, Haiŋgaropafadzwi pakupedzisira.

Zvirevo 22:1-9
[1] Zita rakanaka rinofanira kusanaŋgurwa kupfuʋura fuma zhinji; Ʋuye kuɗikanwa kupfuʋura sirveri nendarama.[2] Ʋafumi naʋarombo ʋanosoŋgana pamŋe cete; Jehova ndiye muiti waʋo ʋose.[3] Munhu wakaŋgwara unoʋona ɀakaipa, ndokuʋanda; Asi ʋasinamano ʋanopfuʋura haʋo, ndokuwira munjodzi.[4] Muɓairo wokuɀininipisa no kutya Jehova Ifuma nokukudzwa noʋupenyu.[5] Minzwa ne misuŋgo ɀiri panzira yousakarurama; Asi unoceŋgeta mŋeya wake ucagara kure naɀo.[6] Roʋedza mŋana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyaŋge akwegura haaŋgatsauki pairi.[7] Mufumi unoɓata ʋushe pamsoro pomurombo; Unotora cikwerete muranda wowakamupa cikwerete.[8] Unodɀara ɀakaipa, ucaceka ɗambudziko; Shamhu yokutsamŋa kwake icanyaŋgarika.[9] Unomŋoyo munyoro ucaropafadzwa; Nokuti unopa ʋarombo ɀokudya ɀake.

Zvirevo 28:22-25
[22] Munhu unoruciʋa, unoʋaŋgira fuma, Asiŋgaziʋi kuti ucawirwa nokushaiwa.[23] Unorairira munhu ucazowana nyasha pashure, Kupfuʋura iye unoɓata kumeso norurimi rwake.[24] Unoɓira ɓaɓa ʋake kana mai ʋake, aciti: Hakuzi kuɗarika, Uyu ishamŋari younoparadza.[25] Unomŋeya wokuciʋa unomutsa kukakaʋara; Asi unoʋimba naJehova, ucasimbiswa.

1 Petro 5:2-3
[2] Fudzai ɓoka raMŋari riri pakati penyu, musiŋgaɀiiti nokuroʋererwa, asi nomŋoyo unoɗa nokuɗa kwaMŋari, musiŋgaɀiiti nokuɗa kwokukarira fuma yakaipa;[3] musiŋgaiti nesimba neɀamakagoʋerwa, asi muʋe ʋatuŋgamiriri ʋeɓoka.

1 VaKorinte 4:11-13
[11] Kuȿikira ŋguʋa ino isu tinenzara, tinenyota, hatina‐catiŋgafuka, tinorobga netsiʋa, hatinenɀimbo kwayo yokugara;[12] tinotambudzika, ticiɓata namaʋoko eɗu; kana ticitukwa, tinoropafadza, kana ticitambudzwa, tinotsuŋga mŋoyo;[13] kana ticipomerwa, tinoʋaraidza; takaitwa setȿina yenyika, marara aʋose kuȿikira ɀino.

1 Timoti 6:6-19
[6] Ɀino kunamata Mŋari pamŋe cete nokutenda neɀatinaɀo ndiɀo ɀinofumisa kwaɀo;[7] nokuti hatina‐kuʋuya necinhu panyika, hatigoni ʋo kuɓuɗa tinecinhu;[8] asi kana tineɀokudya neɀokufuka, ticatenda naɀo.[9] Asi ʋanotȿaka kufuma, ʋanowira mukuidzwa nomumusuŋgo, nomukuciʋa kwoʋupenzi kuzhinji kunokuʋadza, ɀinonyudza ʋanhu mukuparadzwa nokurashwa.[10] Nokuti kuɗa mari ndiwo mudzi weɀakaipa ɀose; ʋamŋe ʋakati ʋaciiɗa ɀikuru ʋakatsauswa pakutenda, ʋakaɀiɓaya neshuŋgu zhinji.[11] Asi iwe, munhu waMŋari, tiza ɀinhu iɀi; uteʋere kururama nokunamata Mŋari, nokutenda, noruɗo, nokutsuŋgirira, noʋunyoro.[12] Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda, uɓatisise ʋupenyu bgusiŋgaperi, bgawakaɗanirwa kwabguri, ukapupura kupupura kwakanaka pamberi peɀapupu ɀizhinji.[13] Ndinokuraira pamberi paMŋari, unopa ɀinhu ɀose ʋupenyu bgaɀo, napamberi paKristu Jesu, wakapupura kupupura kwakanaka pamberi paPontio Pirato;[14] kuti uceŋgete murairo, usinoruʋara, usina‐cauŋgapomerwa, kuȿikira pakuʋonekwa kwaShe weɗu, Jesu Kristu;[15] kwaacazoratidza paŋguʋa dzake, iye oga wakaropafadzwa noWamasimba‐ose, Mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe;[16] iye oga usiŋgafi, ugere paciedza cisiŋgasweɗerwi, usina‐kumboʋonekwa nomunhu, ʋuye usiŋgagoni kuʋonekwa; kukudzwa nesimba risiŋgaperi ŋgaɀiʋe kwaari. Ameni.[17] Raira ʋafumi panyika yaɀino, kuti ʋarege kuɀikudza, kana kuʋimba nefuma isiŋgagari, asi naMŋari, unotipa ɀose aciwanza, kuti tifare naɀo;[18] kuti ʋaite ɀakanaka, ʋaʋe ʋafumi pamaɓasa akanaka, ʋafarire kupa ʋamŋe, nokugoʋana;[19] ʋaɀiroŋgedzere nheyo dzakanaka dzeŋguʋa inoʋuya, kuti ʋaɓatisise ʋupenyu caibgo.

James 5:1-6
[1] Nhai, imi ʋafumi, cemai muridze mhere nokuɗa kwamaɗambudziko acakuwirai.[2] Fuma yenyu yakaʋora, ŋguʋo dzenyu dzapera neɀiʋundudzi.[3] Ndarama yenyu nesirveri yenyu ɀineŋgura; ŋgura yaɀo icakupupurirai ɀakaipa, icapedza nyama yenyu somŋoto. Makaɀiceŋgetera fuma pamazuʋa okupedzisira.[4] Tarirai, muɓairo waʋaranda ʋenyu ʋakaceka minda yenyu, wamakaramba nawo nokunyeŋgera, unoɗanidzira; nokuɗana kwaʋaceki kwakaȿika kunzeʋe dzaShe wehondo.[5] Makagara ɀinonaka panyika mucikarira ɀinofadza; makakodza mŋoyo yenyu nezuʋa rokuɓaya.[6] Makatoŋgera wakarurama, mukamuʋuraya; haakudziʋisiyi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018