A A A A A

Zvakavanzika: [Flat kana Round Earth]


1 Makoronike 16:30
Ƌeɗera pamberi pake, nyika yose; Nyika ʋo yakasimbiswa kuti irege kuzunuŋguswa.

1 Samueri 2:8
Ndiye unosimudza ʋarombo paguruʋa, Unosimudza rombe, acimubvisa paɗurunhuru; Kuti aʋagarise pamŋe cete namacinda, Aʋagarise nhaka yecigaro coʋushe cinobginya. Nokuti mbiru dzenyika ndedzaJehova, Iye wakateya nyika pamsoro padzo.

Isaya 11:12
Ucasimudzira marudzi mureza, nokuʋuŋganidza ʋadziŋgwa ʋaIsraeri, nokuʋuŋganidza ʋaJuda ʋakaparadzirwa kumatiʋi manna enyika.

Isaya 40:22
Ndiye ugere kumsoro kwenyika yakaʋuruŋgana, ʋanhu ʋagere’po ʋakaita semhashu; ndiye unotatamura ɗeŋga somuceka, nokuriwadza setente kuti agare’mo;

Jobho 26:7
Unotatamura rutiʋi rwokumsoro pasineciro, Unoturikira nyika pasinecinhu.

Jobho 26:10
Wakatara muganho pamsoro pemvura, Kuȿikira pakuparadzana kweciedza nerima.

Jobho 28:24
Nokuti unotarira kumigumo yenyika, Unoʋona ɀose pasi pokuɗeŋga pose;

Jobho 37:3
Unokutuma pasi pedeŋga rose, Nemheni yake kuȿikira pamagumisiro enyika.

Jobho 37:18
Ko muŋgagona kudadanura ɗeŋga pamŋe cete naye, Iro rakasimba seciʋoni‐ʋoni cakaʋumbga here?

Mateu 4:8
Diaborosi akamuisa ɀe pagomo refu‐refu, akamuratidza ʋushe bgose bgenyika, nokubginya kwabgo;

Zvirevo 8:27
Paŋguʋa yaakagadzira kuɗeŋga‐ɗeŋga, ndakaŋga ndiri’po; Pakuisa kwake ɗenderedzwa pamsoro pamakuŋgwa;

Mapisarema 75:3
Pasi pose panyauka naʋose ʋagere’po; Ndini ndakamisa mbiru dzayo.

Mapisarema 93:1
Jehova unoɓata ʋushe; wakafuka ʋumambo; Jehova wakafuka simba, wakaɀisuŋga ciʋuno naro; Nyika ʋo yakateyiwa, haiŋgazunuŋguswi.

Mapisarema 104:5
Wakateya nheyo dzapasi; Kuti parege kuzunuŋguswa nokusiŋgaperi,

Zvakazarurwa 7:1
Shure kwaiɀoɀi ndakaʋona ʋatumŋa ʋanna, ʋamire kumatiʋi manna enyika, ʋakaɓata mhepo inna dzenyika, kuti mhepo irege kurira panyika, kana paguŋgwa, kana pamiti yose.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018