A A A A A

Zvakavanzika: [Zviroto]


1 Samueri 28:15
Samueri akati kunaSauro: Wanditambudzireiko ucindikwidza? Sauro akapindura, akati: Ndinotambudzika kwaɀo; nokuti ʋaFiristia ʋanorwa neni, naMŋari wabva kwandiri, haacatoŋgondipinduri, kunyaŋge naʋaprofita, kana nokurota; naiɀoɀo ndakuɗanai imi, kuti mundiziʋise ɀandinofanira kuita.

Mabasa 2:17
Mŋari unoti: Namazuʋa okupedzisira, Ndicaɗurura ɀoMŋeya waŋgu pamsoro penyama yose; Ʋanakomana ʋenyu naʋanasikana ʋenyu ʋacaprofita; Majaya enyu acaʋona ɀiratidzo, Naʋatana ʋenyu ʋacarota hope.

Dhanyeri 1:17
Ɀino kana ari majaya awa manna, Mŋari wakaʋapa ziʋo nokuŋgwara pamagwaro ose noʋucenjeri bgose; asi Danieri wakaŋga acigona kunzwisisa ɀose ɀairatidzwa naMŋari neɀairotwa.

Muparidzi 5:7
Nokuti pakurota kuzhinji napamashoko mazhinji paneɀisinamaturo ɀizhinji; asi iwe utye Mŋari.

Genesisi 20:3
Asi Mŋari wakaʋuya kunaAbimereki ʋusiku pakurota, akati kwaari: Tarira, ucafa nokuɗa kwomukadzi wawatora; nokuti mukadzi uyu unomurume.

Genesisi 40:8
Ʋakati kwaari: Tarota hope, asi hakunomunhu unogona kudziɗudzira. Josefa akati kwaʋari: Kuɗudzira hakuzi kwaMŋari here — Ƌondirondedzerai henyu.

Genesisi 42:9
Ipapo Josefa akaraŋgarira kurota kwake kwaakaɗeya kurota pamsoro paʋo, akati kwaʋari: Muri ʋashori, maʋuya kuzoʋona kuti nyika yakashama papi.

Jeremiya 23:32
Tarirai, — ndiɀo ɀinotaura Jehova — handinoʋukama naʋanoprofita kurota kwaʋo kwenhema, ʋaciʋudza ʋamŋe, ʋacirashisa ʋanhu ʋaŋgu nenhema dzaʋo ʋuye nokuɀirumbidza kwaʋo kusinamaturo; kunyaŋge ɀakaɗaro handina‐kuʋatuma, kana kuʋaraira; ʋuye haʋatoŋgoɓatsiri ʋanhu aʋa — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

Mateu 2:13
Ʋakati ʋaenda, tarira, mutumŋa waShe wakaʋonekwa naJosefa pakurota, aciti: Simuka, utore mŋana namai ʋake, utizire Egipita, ugare’ko kuȿikira ndicikuʋudza; nokuti Herode ucatȿaka mŋana kuti amuʋuraye.

Mateu 2:19
Herode wakati afa, tarira, mutumŋa waShe akaʋonekwa naJosefa pakurota paEgipita,

Numeri 12:6
Ɀino akati: Tererai mashoko aŋgu; kana kunomuprofita pakati penyu, ini Jehova ndicaɀiziʋisa kwaari neciratidzo, ndicataura naye nokurota hope.

Zekaria 10:2
Nokuti terafimi dzakataura ɀisinamaturo, ʋaʋuki ʋakaʋona nhema, ʋakaʋudza ʋanhu kurota kwenhema, ʋanoʋaraidza pasina; saka ʋanoɀiindira samakwai, ʋanotambudzika nokushaiwa mufudzi.

Joeri 2:28
Ɀino shure kwaiɀoɀo ndicaɗurura Mŋeya waŋgu pamsoro penyama yose; ʋanakomana ʋenyu naʋanasikana ʋenyu ʋacaprofita, ʋatana ʋenyu ʋacarota hope, namajaya enyu acaʋona ɀiratidzo;

Isaya 29:7-8
[7] Kuwanda kwamarudzi ose anorwa neArieri, iʋo ʋose ʋanorwa naro nenhare yaro, ʋacaita seɀinorotwa, seɀinoʋonekwa ʋusiku.[8] Ɀicafanana nokurota kwomunhu unenzara, aciti ndinodya; asi unopepuka, ndokuwana mŋeya wake usinecinhu; kana sokurota kwomunhu unenyota, aciti ndinonwa; asi unopepuka, wanei waziya, mŋeya wake unopaŋga mvura; ndiɀo ɀicaita kuwanda kwamarudzi ose anorwa negomo reZioni.

Dhanyeri 7:1-3
[1] Negore rokutaŋga raBershazari mambo weBabironi Danieri akarota, akaratidzwa ɀimŋe mumusoro make ari panhoʋo dzake; akanyora ɀaakarota, akaʋudza ʋanhu mashoko makuru aɀo.[2] Danieri akataura, akati: Ndakaʋona paneɀandakaratidzwa ʋusiku, tarirai, mhepo inna dzokuɗeŋga dzakamutsa guŋgwa guru.[3] Mhuka huru inna dzikakwira dziciɓuɗa muguŋgwa, dzisina‐kufanana.

Dheuteronomio 13:1-3
[1] Ɀino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako, akakuratidza ciratidzo kana cinoshamisa,[2] ico ciratidzo kana cinoshamisa cikaitika, caakataura kwauri, aciti: Ŋgatiteʋere ʋamŋe ʋamŋari, ʋawakaŋga usiŋgaziʋi, tiʋashumire;[3] usaterera mashoko omuprofita uyo kana muroti uyo, nokuti Jehova Mŋari wenyu unokuidzai, kuti aziʋe kana muciɗa Jehova Mŋari wenyu nomŋoyo wenyu wose ʋuye nomŋeya wenyu wose.

Genesisi 41:25-27
[25] Ipapo Josefa akati kunaFarao: Kurota kwaFarao ndokumŋe; iɀo Mŋari ɀaanoɗa kuita, ndiɀo ɀaakaziʋisa Farao.[26] Mhou nomŋe dzakanaka makore manomŋe, nehura nomŋe dzakanaka makore manomŋe ʋo; kurota ndokumŋe.[27] Mhou nomŋe dzakawonda, dzakaipa, dzakakwira shure kwaidzedzo, makore manomŋe, nehura nomŋe dzakaputa, dzakapiswa nemhepo yokumabvazuʋa, acaʋa makore manomŋe enzara.

Mateu 1:20-23
[20] Ɀino wakati acaraŋgarira iɀoɀo, tarira, mutumŋa waShe akaɀiratidza kwaari pakurota, akati: Josefa, mŋanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako; nokuti cakagamucidzwa mukati make ndecoMŋeya Mutȿene.[21] Iye ucaɀara mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu; nokuti ndiye ucaponesa ʋanhu ʋake paɀiʋi ɀaʋo.[22] Iɀoɀo ɀose ɀakaitwa kuti ɀiitike ɀakarebga naShe, nomuromo womuprofita, aciti:[23] Tarira, mhandara icaʋa nemimba, icaɀara mŋanakomana, Ʋacamutumidza zita rinonzi Emanueri; ndokuti kana ɀicishandurwa: Mŋari unesu.

Genesisi 41:8-12
[8] Ɀino fume maŋgwana mŋeya wake ukatambudzika, akatuma ʋanhu kundoɗana ŋaŋga dzose dzeEgipita naʋakacenjera ʋose ʋo’ko; Farao akaʋaʋudza kurota kwake; asi kwakaŋga kusinomunhu waigona kuɀiɗudzira kunaFarao.[9] Ipapo mukuru waʋaɗiri akaʋudza Farao, akati: Nhasi ndinoraŋgarira kutadza kwaŋgu;[10] Farao wakaŋga akatsamŋira ʋaranda ʋake, mukandisuŋga, ndikaceŋgetwa mumba momukuru waʋarindi, ini nomukuru waʋaɓiki;[11] tikarota hope noʋusiku ʋumŋe, ini naiye; tikarota mumŋe nomumŋe hope dzineɗudziro yadzo.[12] Ɀino ipapo pakaŋga panesu jaya romuHeberu, muranda womukuru waʋarindi; tikamuʋudza, iye akatiɗudzira kurota kweɗu; akaɗudzira mumŋe nomumŋe seɀaakarota.

Jobho 33:14-18
[14] Nokuti Mŋari unotaura kamŋe cete, Kana kaʋiri, asi munhu haanehanya naɀo.[15] Pakurota, kana pane‐ɀinoʋonekwa ʋusiku, Kana munhu aɓatwa nehope kwaɀo, Kana aʋete panhoʋo;[16] Ipapo unodziʋura nzeʋe dzaʋanhu, Nokusimbisa kurairwa kwaʋo,[17] Kuti adzore munhu pakuʋaʋarira ɀakaipa, Nokuʋanzira munhu kuɀikudza;[18] Kuti adzore mŋeya wake pagomba, Ʋupenyu bgake ʋurege kuparadzwa nomunondo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018