A A A A A

Zvakavanzika: [Dinosaurs]


Isaya 27:1
Nezuʋa iro Jehova ucaroʋa nomunondo wake mukukutu, mukuru, nounesimba, reviatani, iyo nyoka inokurumidza, nereviatani, nyoka yakagonyana; ucaʋuraya cikara ciri muguŋgwa.

Genesisi 1:21
Mŋari akasika mhuka huru dzeguŋgwa, neɀipenyu ɀose ɀinokambaira, iɀo mvura yakaŋga izere naɀo, ɀinamarudzi aɀo, neshiri dzose dzinamapapiro, dzinamarudzi adzo; Mŋari akaʋona kuti ɀakanaka.

Mapisarema 104:26
Heɀo ɀikepe, ɀinofamba; Heyo ŋgwena yamakaʋumba, kuti itambe mariri.

VaRoma 1:18
Nokuti kutsamŋa kwaMŋari kunoratidzwa, kucibva kuɗeŋga, pamsoro pokusaɗa Mŋari kwose nokusarurama kwaʋanhu, ʋanodziʋisa ɀokwaɗi nokusarurama;

Genesisi 1:24-31
[24] Mŋari akati: Nyika ŋgaiɓereke ɀipenyu ɀinamarudzi aɀo, neɀipfuwo, neɀinokambaira, nemhuka dzenyika, ɀinamarudzi aɀo; ɀikaita saiɀoɀo.[25] Mŋari akaita mhuka dzenyika dzinamarudzi adzo, neɀipfuwo ɀinamarudzi aɀo, neɀinhu ɀose ɀinokambaira panyika ɀinamarudzi aɀo; Mŋari akaʋona kuti ɀakanaka.[26] Mŋari akati: Ŋgatiite munhu nomufananidzo weɗu, akafanana nesu; ŋgaaʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipfuwo, napamsoro penyika yose, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.[27] Mŋari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMŋari; akaʋasika murume nomukadzi.[28] Mŋari akaʋaropafadza, Mŋari akati kwaʋari: Ƃerekai, muwande, muzadze nyika, muɓate ʋushe pairi; muʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.[29] Mŋari akati: Tarirai, ndakakupai miriʋo yose inoɓereka mbeu, iri panyika yose, nemiti yose inemicero yemiti inoɓereka mbeu, kuti ɀiʋe ɀokudya ɀenyu.[30] Mhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzeɗeŋga, neɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika, ɀinomŋeya woʋupenyu, ndakaɀipa miriʋo yose minyoro, kuti ɀiʋe ɀokudya ɀaɀo; ɀikaita saiɀoɀo.[31] Mŋari akaʋona ɀose ɀaakaita, ʋonei ɀakanaka kwaɀo. Maɗeko akaʋa’po, namaŋgwanani akaʋa’po, zuʋa retanhatu.

Jobho 40:15-24
[15] Tarira ɀino mvuʋu, yandakaita pamŋe cete newe; Inodya ʋuswa senzombe.[16] Tarira ɀino simba rayo riri muciʋuno cayo; Kusimba kwayo kuri pamakakaʋa eɗumbu rayo.[17] Inotȿikidza muswe wayo somusidari; Marunda eɀitumbi ɀayo akarukwa-rukwa.[18] Mafupa ayo akafanana nendarira dzinemhaŋgo; Mbabvu dzayo dzakafanana namazariro amatare.[19] Ndiyo huru pamaɓasa aMŋari; Iye, wakaiita, wakaipa munondo wayo.[20] Ɀirokwaɀo, makomo anoiʋigira ɀokudya ɀayo; Ipapo panotamba mhuka dzose dzesaŋgo.[21] Inoʋata pasi pemiti yemirotusi, Pamumvuri wetsaŋga napamuroʋe.[22] Miti yemirotusi inoifukidza nomumvuri wayo; Mikonacando yomurukoʋa inoipoteredza.[23] Tarira, kana rwizi rukafema nokunze, haiɗeɗeri; Haityi, kunyaŋge Joridani rukazara kuȿikira pamuromo wayo.[24] Ko munhu uŋgaiɓata kana yakarindira here, Kana kuʋurura mhino dzayo norwauro here?

Jobho 41:1-10
[1] Ko uŋgagona kuɓata ŋgwena neciredzo, Kana kutsikirira rurimi rwayo norwonzi here?[2] Uŋgagona kupinza rwauro pamhino dzayo, Kana kuʋurura rushaya rwayo necikokoʋonho?[3] Ko iŋgakunyeŋgetera ɀikuru here? Kana iŋgataura mashoko manyoro kwauri?[4] Iŋgaita suŋgano newe here, Kuti uiite muranda wako nokusiŋgaperi?[5] Uŋgatamba nayo seɀauŋgaita neshiri here? Kana uŋgaisuŋga kuti ʋanasikana ʋako ʋatambe nayo?[6] Mapoka aʋaɓati ʋehoʋe aŋgaiteŋgesa here? Ʋaŋgaigoʋera ʋateŋgi?[7] Uŋgagona kuzadza ganda rayo nemiseʋe yenzeʋe here, Kana musoro wayo namapfumo ehoʋe?[8] Isa ruʋoko rwako pamsoro payo; Raŋgarira kurwa, hauŋgapamhidzi ɀe.[9] Tarira, tariro yake hapana; Munhu haaŋgaʋori mŋoyo nokuiʋona ɓedzi here?[10] Hakunomunhu unotyisa uŋgatsuŋga kuiʋamba, Ɀino ndianiko uŋgagona kumira pamberi paŋgu here?

Joshua 10:1-10
[1] Ɀino Adoni‐zedeki, mambo weJerusarema, wakati acinzwa kuti Joshua wakakunda Ai, akariparadza cose, ʋuye kuti wakaitira Ai namambo waro seɀaakaitira Jeriko namambo waro, ʋuye kuti ʋanhu ʋeGibeoni ʋakaŋga ʋayanana naʋaIsraeri, ʋakagara pakati paʋo;[2] ʋakatya kwaɀo, nokuti Gibeoni rakaŋga riri guta guru, rakaŋga rakaita somumŋe wemizinda yamambo; ʋuye nokuti rakaŋga riri guru kupfuʋura Ai, naʋarume ʋaro ʋose ʋakaŋga ʋanesimba.[3] Naiɀoɀo Adoni‐zedeki, mambo weJerusarema, akatuma nhume kunaHohami, mambo weHebroni, nokunaPirami, mambo weJarmuti, nokunaJafia, mambo weRakishi, nokunaDebiri, mambo weEgroni, akati:[4] Kwirai kwandiri, mundiɓatsire, tirwe naʋaGibeoni, nokuti ʋakayanana naJoshua naʋana ʋaIsraeri.[5] Naiɀoɀo madzimambo mashanu aʋaAmori, ʋaiti mambo weJerusarema, namambo weHebroni, namambo weJarmuti, namambo weRakishi, namambo weEgroni ʋakaʋuŋgana, ʋakaenda iʋo nehondo dzaʋo dzose, ʋakaʋaka misasa yaʋo pamberi peGibeoni, ʋakarwa naro.[6] Ipapo ʋarume ʋeGibeoni ʋakatuma nhume kunaJoshua kumisasa yakaŋga iri paGirgari, ʋakati: Musaregerera henyu ʋaranda ʋenyu; kurumidzai mukwire kwatiri, mutirwire nokutiɓatsira, nokuti madzimambo ose aʋaAmori ʋagere munyika yamakomo ʋakatiʋuŋganira kuzorwa nesu.[7] Ipapo Joshua akakwira acibva Girgari, iye naʋanhu ʋose ʋehondo ʋaakaŋga anaʋo, naʋarume ʋose ʋaiʋa nesimba noʋumhare.[8] Jehova akati kunaJoshua: Usaʋatya, nokuti ndaʋaisa mumaʋoko ako; hakunomunhu ucagona kumira pamberi pako.[9] Naiɀoɀo Joshua akaʋarwira pakarepo; akafamba ʋusiku bgose acibva Girgari.[10] Ɀino Jehova akaʋavundusa pamberi paIsraeri, akaʋaʋuraya nokuʋuraya kukuru paGibeoni, akaʋadziŋgirira nenzira yaikwira Beti‐horoni, akaʋaparadza kuȿikira Azeka, nokuȿikira Makeda.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018