A A A A A

Yemasvomhu Signs: [Nhamba 7]


2 Madzimambo 5:10
Erisha akatuma nhume kwaari, akati: Enda, undoshamba kanomŋe munaJoridani, nyama yako idzokere ɀe kwauri, uʋe wakanaka.

Dheuteronomio 5:12
Ceŋgeta zuʋa resaɓata, riʋe dɀene, seɀawakarairwa naJehova Mŋari wako.

Ekisodho 22:30
Uite ʋo saiɀoɀo nenzombe dzako namakwai ako; rigare mazuʋa manomŋe namai ʋaro, ugondipa iro nezuʋa rorusere.

John 6:35
Jesu akati kwaʋari: Ndini ciŋgwa coʋupenyu; unoʋuya kwandiri, haaŋgatoŋgoʋi nenzara, nounotenda kwandiri haaŋgatoŋgoʋi nenyota.

Mateu 26:26
Ʋakati ʋodya, Jesu akatora ciŋgwa, akaciropafadza, akacimeɗura, ndokupa ʋadzidzi ʋake, aciti kwaʋari: Torai, mudye; ici ndiwo muʋiri waŋgu.

Numeri 4:7
Ʋanofanira kuwarira ʋo muceka mutema patafura yeciŋgwa cokuratidza, ndokuisa pamsoro payo midziyo, nembiya, nemikombe, neɀimbiya ɀokuɗira naɀo; neciŋgwa camazuʋa ose cinofanira kuʋa pamsoro payo.

Joshua 6:3-4
[3] Munofanira kukomba guta, imi ʋarume ʋose ʋehondo, mupoteredze guta kamŋe cete. Unofanira kuita saiɀoɀo mazuʋa matanhatu.[4] Ʋaprista ʋanomŋe ʋanofanira kufamba pamberi peareka ʋakaɓata hwamanda nomŋe dzenyaŋga dzamakondobge; nomusi wecinomŋe munofanira kupoteredza guta kanomŋe, ʋaprista ʋaciridza hwamanda.

Genesisi 2:1-3
[1] Ƌeŋga nenyika ɀikapera saiɀoɀo, noʋuzhinji bgaɀo.[2] Mŋari akapedza ɓasa rake raakaita nomusi wecinomŋe; akazorora nomusi wecinomŋe paɓasa rake rose raakaita.[3] Mŋari akaropafadza musi wecinomŋe, akauita mutȿene; nokuti wakazorora nawo paɓasa rake rose, raakaŋga asika nokuita iye Mŋari.

Genesisi 9:12-16
[12] Ipapo Mŋari wakati: Ndico ciratidzo cesuŋgano yandinoita pakati paŋgu nemi neɀipenyu ɀose ɀinemi kuȿikira kumarudzi asiŋgaperi:[13] Ndinoisa muraraʋuŋgu waŋgu mugore, kuti ciʋe ciratidzo cesuŋgano pakati paŋgu nenyika.[14] Ɀino ndicati kana ndikaʋuyisa gore pamsoro penyika, muraraʋuŋgu uyu ukaʋonekwa mugore,[15] ndicaraŋgarira suŋgano yaŋgu iri pakati paŋgu nemi, napakati peɀipenyu ɀose ɀenyama; mvura haicazoʋi zhinji ɀe kuti iparadze ɀose ɀenyama.[16] Muraraʋuŋgu ucaʋa’po mugore; ndicautarira, kuti ndiraŋgarire suŋgano isiŋgaperi pakati paMŋari neɀipenyu ɀose ɀenyama ɀiri panyika.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018