A A A A A

Hupenyu: [Kuodzwa mwoyo]


VaRoma 8:28
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Ruka 6:16
naJudasi mŋanakomana waJakobo; naJudasi Iskarioti, wakazomupandukira.

Mapisarema 34:18
Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.

Isaya 40:28-31
[28] Hauna‐kuziʋa here? Hauna‐kunzwa here? Mŋari usiŋgaperi, Jehova, Musiki wamatiʋi ose enyika, haaziyi, haaneti; njere dzake hadziŋgazikanwi.[29] ʋanoziya unoʋapa simba; unoshaiwa simba unomuwedzera simba rake.[30] Kunyaŋge naʋakomana ʋacaziya nokuneta, namajaya acawira pasi cose;[31] asi ʋanomirira Jehova ʋacawana simba idɀa; ʋacabururuka namapapiro samakondo, ʋacamhanya ʋasiŋganeti, ʋacafamba ʋasiŋgaziyi.

Zvirevo 3:5
Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.

Mapisarema 42:11
Unoshuwireiko, mŋeya waŋgu? Unoshaiwa rugare neiko mukati maŋgu? Tarira kunaMŋari; nokuti ndicazomurumbidza haŋgu, Iye muponesi weciso caŋgu, NaMŋari waŋgu.

VaKorose 3:23-25
[23] Ɀose ɀamunoita, muɀiitei nomŋoyo wose, sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;[24] muciziʋa kuti mucapiwa naShe muɓairo wenhaka; nokuti munoɓatira Ishe Kristu.[25] Nokuti unoita ɀisakarurama, ucapiwa ɀisakarurama ɀaakaita; haɀizi ɀinoʋonekwa ɀomunhu ɀinotendwa.

Muparidzi 1:2
Ɀanzi noMuparidzi: Haɀinamaturo cose, haɀinamaturo cose, ɀose haɀinamaturo cose!

Muparidzi 12:8
Ɀanzi noMuparidzi: Haɀinamaturo cose, ɀose haɀinamaturo!

VaHebheru 11:6
Kana kusina‐kutenda haɀibviri kumufadza; nokuti unoʋuya kunaMŋari, unofanira kutenda kuti iye uri’po, ʋuye kuti unopa ʋanomutȿaka muɓairo waʋo.

VaHebheru 13:5
Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018