A A A A A

Hupenyu: [Kushungurudzika]


VaFiripi 4:8
Pakupedzisira, hama dzaŋgu, ɀose ɀaɀokwaɗi, ɀose ɀinokudzwa, ɀose ɀakarurama, ɀose ɀakacena, ɀose ɀinoɗikanwa, ɀose ɀinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana ciŋgarumbidzwa cipi necipi, fuŋgisisai iɀoɀo.

Dheuteronomio 31:8
Jehova ndiye unokutuŋgamirira, iye ucaʋa newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi; usatya kana kuvunduswa.

Mapisarema 34:17
Ʋakarurama ʋakaɗana, Jehova akanzwa, Akaʋarwira panjodzi dzaʋo dzose.

Mapisarema 40:1-3
[1] Kumutuŋgamiriri wokuimba. Pisarema raDavidi. Ndakarindira‐rindira Jehova; Akarerekera kwandiri, akanzwa kucema kwaŋgu.[2] Akandiɓuɗisa ʋo pagomba rokuparadzwa, nomudziʋa ramatope; Akamisa tsoka dzaŋgu paɗombo, akasimbisa kufamba kwaŋgu.[3] Akaisa rwiyo rutȿa mumuromo maŋgu, rwokurumbidza Mŋari weɗu narwo; Ʋazhinji ʋacaɀiʋona, ʋacitya, Ʋacaʋimba naJehova.

Mapisarema 3:3
Asi imi Jehova muri nhoʋo yaŋgu kumatiʋi ose; Kudzo yaŋgu, nomusimudzi womusoro waŋgu,

Mapisarema 32:10
Wakaipa ucaʋa nenjodzi zhinji; Asi unoʋimba naJehova ucakombga netsitsi.

Mapisarema 42:11
Unoshuwireiko, mŋeya waŋgu? Unoshaiwa rugare neiko mukati maŋgu? Tarira kunaMŋari; nokuti ndicazomurumbidza haŋgu, Iye muponesi weciso caŋgu, NaMŋari waŋgu.

1 Petro 5:6-7
[6] Naiɀoɀo ɀininipisei pasi poruʋoko runesimba rwaMŋari, kuti akukudzei neŋguʋa yakafanira;[7] kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

John 16:33
Ndakareʋa iɀoɀi kwamuri, kuti muʋe norugare mandiri. Panyika munotambudzika; asi tsuŋgai mŋoyo, ini ndakakunda nyika.

VaRoma 8:38-39
[38] Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,[39] kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

1 Petro 4:12-13
[12] Ʋaɗikanwa, musashamiswa nokunyanyisa kwokuidzwa pakati penyu, kwakaʋuya kukuidzai, muciti mawirwa necisiŋgazikanwi;[13] asi farai ɀamunogoʋana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuʋonekwa kwokubginya kwake mufare ʋo nomufaro mukuru.

Mapisarema 37:23-24
[23] Mufambire womunhu unosimbiswa naJehova; Unofarikanya munzira yake.[24] Kunyaŋge akawa, haaŋgawiswi cose; Nokuti Jehova unomutsigira noruʋoko rwake.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

2 VaKorinte 1:3-4
[3] Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, iʋo Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋeŋgoni, Mŋari wokunyaradza kwose;[4] iye unotinyaradza pakutambudzika kweɗu kwose, kuti isu tiʋe nesimba rokunyaradza ʋari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018