A A A A A

Hupenyu: [Kufambidzana Nevanhu]


Zvirevo 7:6-21
[6] Nokuti ndakatarira pawindi yeimba yaŋgu, Paʋutanda bgewindi yaŋgu;[7] Ndikatarira pakati paʋasinamano, Ndikaʋona pakati pamajaya Rimŋe jaya rakashaiwa njere;[8] Ricipfuʋura nenzira yomumusha pedyo nekona yeimba yomukadzi uyo, Ricifamba nenzira kuimba yomukadzi;[9] Neŋguʋa yorubvunza‐ʋaeni, neŋguʋa yamaɗeko ezuʋa, Pakati poʋusiku kwaȿiɓa.[10] Ɀino tarira, mukadzi akasoŋgana naye, Wakaŋga akafuka secifeʋe, anokunyeŋgedzera pamŋoyo.[11] Unopupira, aciita seɀaanoɗa; Tsoka dzake hadzigari mumba make;[12] Imŋe ŋguʋa uri munzira dzomumusha, imŋe ŋguʋa pamatare; Unorindira pamakona ose.[13] Ɀino iye akamuɓata, akamuȿeta; Akataura naye neciso cisino‐kunyara, akati kwaari:[14] Ndaifanira kuʋuya neɀiɓayiro ɀeɀipiriso ɀokuyananisa, Nhasi ndaripa mhiko dzaŋgu.[15] Saka ndaɓuɗa kuzokuciŋgamidza, Nditȿake ciso cako ɀikuru, ɀino ndakuwana.[16] Ndakawarira macira anoʋukomba pamubeda waŋgu, Nemiceka inamaʋara inobva Egipita.[17] Ndakasasa ɀinonhuwira pamubeda waŋgu, Mura, negaʋakaʋa, nekinamoni.[18] Ʋuya tigute nokuɗana kuȿikira maŋgwanani; Ŋgatiɀifadze nokuɗana kukuru.[19] Nokuti murume haa’po pamusha; Wakafamba rwendo rukuru;[20] Wakaenda nehomboɗo inemari; Ucadzoka pajena guru.[21] Nokutaura kwake kuzhinji kwakanaka unomutsausa, Unomugombedzera nokuɓata kumeso kwemiromo yake.

Amosi 3:3
Ko ʋaʋiri ʋaŋgafamba pamŋe cete ʋasina‐kumbotenderana here?

2 VaKorinte 6:14-18
[14] Musasuŋgwa ɀisina‐kufanira pajoko pamŋe cete naʋasiŋgatendi; nokuti kururama kuŋgaʋa noʋukama bgeiko nokusarurama? Ciedza ciŋgayanana seiko nerima?[15] Kristu uŋganzwana seiko naBeriari? Unotenda uŋgaʋa nomugoʋe weiko nousiŋgatendi?[16] Tembere yaMŋari iŋgatenderana seiko neɀifananidzo? Nokuti isu tiri tembere yaMŋari mupenyu; Mŋari seɀaakareʋa, aciti: Ndicagara mukati maʋo, nokufamba mukati maʋo; ndicaʋa Mŋari waʋo, iʋo ʋacaʋa ʋanhu ʋaŋgu.[17] Saka Ƃuɗai pakati paʋo, muɀiraʋure, ndiɀo ɀinotaura Ishe, Musaɓata cinhu cinetȿina; Ini ndicakugamucirai,[18] Ndicaʋa Ƃaɓa ʋenyu, Nemi mucaʋa ʋanakomana naʋanasikana ʋaŋgu, ndiɀo ɀinotaura Ishe unesimba rose.

VaEfeso 5:19
mutaurirane pakati penyu namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀoMŋeya, muimbire, muridzire Ishe mumŋoyo yenyu;

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

James 4:4
Imi ʋoʋutere, hamuziʋi here kuti ʋushamŋari bgenyika bgunoʋeŋgana naMŋari? Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe, unoɗa kuʋa shamŋari yenyika, unoɀiita muʋeŋgi waMŋari.

2 Samueri 12:1
Ɀino Jehova akatuma Natani kunaDavidi. Akaȿika kwaari, akati kwaari: Kwakaŋga kunaʋarume ʋaʋiri muguta rimŋe; mumŋe wakaŋga akafuma, asi mumŋe wakaŋga ari murombo.

1 Madzimambo 9:1
Ɀino Soromoni wakati apedza kuʋaka imba yaJehova, neimba yamambo, neɀose Soromoni ɀaakaŋga aciɗa kuita,

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018