A A A A A

Hupenyu: [Chirikadzi]


James 1:27
Kunamata, kwakarurama, kusinemhoȿa pamberi paMŋari weɗu naƂaɓa, ndiko kufambira nherera necirikadzi pakutambudzika kwaʋo, no kuɀiceŋgeta, kuti arege kuȿiɓiswa nenyika.

Mabasa 6:1
Ɀino namazuʋa iwayo, ʋadzidzi ʋaciwanda, ʋaJuda, ʋaitaura ciGiriki, ʋakanyunyutira ʋaHeberu, nokuti cirikadzi dzaʋo dzaiɗarikwa pakugoʋerwa kwomusi mumŋe nomumŋe.

1 Timoti 5:3-16
[3] Kudza cirikadzi, dziri cirikadzi caidzo.[4] Asi kana cirikadzi inaʋana kana ʋazukuru, ŋgaʋataŋge iʋo kudzidza kunamata Mŋari paimba yaʋo, ʋadzosere ɀakafanira kuʋaɓereki ʋaʋo, nokuti ndiɀo ɀinofadza Mŋari.[5] Ɀino kana iri cirikadzi caiyo, yakasiyiwa iri yoga, ndiyo inoʋimba naMŋari, inogara icikumbira nokunyeŋgetera ʋusiku namasikati.[6] Asi iyo inokarira ɀinofadza, yakafa iciri mhenyu.[7] Raira ʋo ɀinhu iɀi, kuti ʋarege kuʋa necaʋaŋgapomerwa.[8] Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.[9] Cirikadzi ŋgairege kunyorwa zita, asi kana yaȿika makore makumi matanhatu, yaiʋa mukadzi womurume mumŋe cete,[10] inorumbidzwa pamsoro pamaɓasa akanaka, kana yakarera ʋana, kana yaifarira ʋaeni, kana yaishambidza tsoka dzaʋatȿene, kana yaiɓatsira ʋari munjodzi, kana yaishiŋgairira maɓasa ose akanaka.[11] Asi urambe cirikadzi kana ʋaciri ʋakadzi ʋaɗuku, nokuti kana dzopesana naKristu, dzotȿaka kuwanikwa;[12] dzaʋa nemhoȿa, nokuti dzaramba kutenda kwokutaŋga;[13] ʋuye ɀe, dzinodzidza kuʋa noʋusimbe dzicipota nedzimba; hadzizi simbe ɓedzi, asi ʋaiti ʋo ʋamakuhwa, dzisiŋgaregi ɀaʋamŋe, dzicitaura ɀisakafanira.[14] Naiɀoɀo ndinoɗa kuti cirikadzi ɗuku dziwanikwe, dziɓereke ʋana, dziceŋgete dzimba dzadzo, kuti dzirege kutoŋgopa muʋeŋgi nzira yokupomera nayo.[15] Nokuti ʋamŋe ʋatotsauka ʋaciteʋera Satani.[16] Kana mukadzi mutendi anecirikadzi, ŋgaadziɓatsire, kereke irege kuremedzwa, kuti igoɓatsira cirikadzi caidzo.

1 Timoti 5:9
Cirikadzi ŋgairege kunyorwa zita, asi kana yaȿika makore makumi matanhatu, yaiʋa mukadzi womurume mumŋe cete,

1 Timoti 5:3
Kudza cirikadzi, dziri cirikadzi caidzo.

1 Timoti 5:16
Kana mukadzi mutendi anecirikadzi, ŋgaadziɓatsire, kereke irege kuremedzwa, kuti igoɓatsira cirikadzi caidzo.

Mabasa 9:39
Ipapo Petro akasimuka, akaenda naʋo. Wakati aȿika, ʋakamuisa kuimba yokumsoro; cirikadzi dzose dzikamira naye dzicicema, ʋakamuratidza ɀokufuka neŋguʋo, dzaʋakaŋga ʋaitirwa naDorkasi, aciri naʋo.

Mabasa 6:1-6
[1] Ɀino namazuʋa iwayo, ʋadzidzi ʋaciwanda, ʋaJuda, ʋaitaura ciGiriki, ʋakanyunyutira ʋaHeberu, nokuti cirikadzi dzaʋo dzaiɗarikwa pakugoʋerwa kwomusi mumŋe nomumŋe.[2] Ɀino ʋanegumi naʋaʋiri ʋakaɗana ʋadzidzi ʋazhinji, ʋakati: Hakuzakafanira kuti isu tirege shoko raMŋari, tishumire pamatafura.[3] Ɀino hama dzaŋgu, sanaŋgurai pakati penyu ʋarume ʋanomŋe, ʋanopupurirwa ɀakanaka, ʋazere noMŋeya noʋucenjeri, ʋatiŋgaisa paɓasa iri.[4] Asi isu ticatsuŋgirira pakunyeŋgetera napaɓasa reshoko.[5] Shoko iri rikafadza ʋazhinji ʋose, ʋakasanaŋgura Stefano, murume wakaŋga azere nokutenda noMŋeya Mutȿene, naFiripo, naProkoro, naNikanori, naTimoni, naParmenasi, naNikorasi, muproserite weAntiokia.[6] Ʋakaʋaisa pamberi paʋaapostora; ʋakanyeŋgetera, ʋakaisa maʋoko pamsoro paʋo.

1 Timoti 5:11-14
[11] Asi urambe cirikadzi kana ʋaciri ʋakadzi ʋaɗuku, nokuti kana dzopesana naKristu, dzotȿaka kuwanikwa;[12] dzaʋa nemhoȿa, nokuti dzaramba kutenda kwokutaŋga;[13] ʋuye ɀe, dzinodzidza kuʋa noʋusimbe dzicipota nedzimba; hadzizi simbe ɓedzi, asi ʋaiti ʋo ʋamakuhwa, dzisiŋgaregi ɀaʋamŋe, dzicitaura ɀisakafanira.[14] Naiɀoɀo ndinoɗa kuti cirikadzi ɗuku dziwanikwe, dziɓereke ʋana, dziceŋgete dzimba dzadzo, kuti dzirege kutoŋgopa muʋeŋgi nzira yokupomera nayo.

1 VaKorinte 7:8-9
[8] Asi ndinoti kunaʋasina‐kuwana, nokucirikadzi: Ɀakanaka kuti ʋagare seni.[9] Asi kana ʋasiŋgagoni kuɀidzora, ŋgaʋawane; nokuti ɀirinani kuti ʋawane pakutȿa.

Mapisarema 68:5
Ƃaɓa ʋenherera, nomutoŋgi wemhoȿa dzecirikadzi, Ndiye Mŋari paʋugaro bgake ʋutȿene.

Dheuteronomio 14:29
Ɀino muRevi, ɀaasinomugoʋe kana nhaka newe, nomŋeni, nenherera, necirikadzi, ʋari mumasuʋo ako, ʋanofanira kuʋuya kuzodya, ʋagute; kuti Jehova Mŋari wako akuropafadze pamaɓasa ose aunoita namaʋoko ako.

Dheuteronomio 16:11-14
[11] Unofanira kufara pamberi paJehova Mŋari wako, iwe nomŋanakomana wako nomŋanasikana wako, nomuranda wako, nomurandakadzi wako, nomuRevi uri mukati mamasuʋo ako, nomŋeni, nenherera, necirikadzi, ʋagere pakati pako, panɀimbo icatsaurwa naJehova Mŋari wako, kuti agarise zita rake’po.[12] Unofanira kuraŋgarira kuti iwe wakaŋga uri muranda paEgipita; unofanira kuceŋgeta nokuita iɀi ɀakatemŋa.[13] Unofanira kutamba mutambo wamatumba mazuʋa manomŋe, kana wapedza kuʋuŋganidza ɀose ɀapaɓuriro rako neciȿiniro cako cewaini.[14] Unofanira kufara pamutambo wako, iwe, nomŋanakomana wako, nomŋanasikana wako, nomuranda wako, nomurandakadzi wako, nomuRevi, nomŋeni, nenherera, necirikadzi, ʋari mukati mamasuʋo ako.

Jeremiya 49:11
Siya nherera dzako, ini ndicadziraramisa, cirikadzi dzako ŋgadziʋimbe neni.

Maraki 3:5
Ndicasweɗera kwamuri kuti nditoŋge; ndicaʋa capupu cinokurumidza pamsoro paʋaroyi, napamsoro pemhombge, napamsoro paʋanopika nhema, napamsoro paʋanomanikidza muɓatiri pamuɓairo wake, necirikadzi, nenherera, napamsoro paʋanodziŋga ʋatorwa, ʋasiŋgandityi — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo.

Dheuteronomio 14:28-29
[28] Ŋguʋa dzose kana makore matatu apera, unofanira kuʋuya neɀegumi ɀose ɀeɀiɓereko ɀako ɀegore iro, ugoɀiceŋgeta mukati mamasuʋo ako.[29] Ɀino muRevi, ɀaasinomugoʋe kana nhaka newe, nomŋeni, nenherera, necirikadzi, ʋari mumasuʋo ako, ʋanofanira kuʋuya kuzodya, ʋagute; kuti Jehova Mŋari wako akuropafadze pamaɓasa ose aunoita namaʋoko ako.

Jobho 22:9
Wakadziŋga cirikadzi dzisinecinhu, Maʋoko enherera akavuniwa.

Mariro 5:3
Tiri nherera naʋasinaɓaɓa; Madzimai eɗu akaita secirikadzi.

Ekisodho 22:22-24
[22] Usatambudza cirikadzi kana nherera.[23] Kana ukatoŋgoʋatambudza, ʋakaɗana kwandiri, ndicaterera kuɗana kwaʋo;[24] kutsamŋa kwaŋgu kucamuka, ndikakuʋurayai nomunondo: ʋakadzi ʋenyu ʋacaʋa cirikadzi, naʋana ʋenyu nherera.

Isaya 10:1-2
[1] Ʋanenhamo ʋanotema mitemo isino‐kururama, naʋanyori ʋanonyora ɀisakarurama;[2] kuti ʋadziʋise ʋarombo pakururamisirwa, nokutorera ʋarombo ʋaʋanhu ʋaŋgu ɀaʋanofanira kuʋa naɀo, kuti ʋapambe cirikadzi, ʋatorere nherera ɀinhu ɀaʋo.

Ekisodho 22:24
kutsamŋa kwaŋgu kucamuka, ndikakuʋurayai nomunondo: ʋakadzi ʋenyu ʋacaʋa cirikadzi, naʋana ʋenyu nherera.

Jeremiya 15:8
Cirikadzi dzaʋo dzandiwandira kupfuʋura jeca reguŋgwa; ndakaʋuyisira mai namajaya muparadzi paŋguʋa yamasikati; ndakawisira mai kamŋe‐kamŋe kurwadziwa neɀinotyisa.

Jobho 27:15
Ʋana ʋake, ʋakasara, ʋacaʋigwa ʋafa, Cirikadzi dzake hadziŋgacemi.

Isaya 10:2
kuti ʋadziʋise ʋarombo pakururamisirwa, nokutorera ʋarombo ʋaʋanhu ʋaŋgu ɀaʋanofanira kuʋa naɀo, kuti ʋapambe cirikadzi, ʋatorere nherera ɀinhu ɀaʋo.

Jeremiya 18:21
Saka sundirai ʋana ʋaʋo panzara, muʋaregere pasimba romunondo; ʋakadzi ʋaʋo ŋgaʋatorerwe ʋana ʋaʋo, ʋaʋe cirikadzi; ʋarume ʋaʋo ŋgaʋaʋurawe norufu, namajaya aʋo aʋurawe nomunondo pakurwa.

Mapisarema 78:64
Ʋaprista ʋaʋo ʋakaʋurawa nomunondo; Cirikadzi dzaʋo hadzina‐kucema.

Ekisodho 22:22
Usatambudza cirikadzi kana nherera.

Dheuteronomio 27:19
Ŋgaatukwe munhu unotoŋgera mutorwa nenherera necirikadzi ɀisakarurama. Ɀino ʋanhu ʋose ʋanofanira kuti: Ameni.

Dheuteronomio 24:17
Usatoŋgera mutorwa kana nherera ɀisina‐kururama; ʋuye haufaniri kutora ŋguʋo yecirikadzi kuita ruɓatso nayo.

Ruka 2:37
wakaŋga ari cirikadzi yaiʋa namakore makumi masere namanna), wakaŋga asiŋgabvi mutembere, acishumira Mŋari nokuɀinyima ɀokudya nokukumbira ʋusiku namasikati.

Dheuteronomio 10:18
Iye unoruramisira nherera necirikadzi, unoɗa mutorwa, acimupa ɀokudya neŋguʋo.

Isaya 1:17
dzidzai kuita ɀakanaka; tȿakai kururamisira, ɓatsirai ʋanomanikidzwa, ruramisirai nherera, mureʋerere cirikadzi.

VaRoma 7:3
Naiɀoɀo ɀino kana akawanikwa nomumŋe murume, murume wake aciri mupenyu, ucanzi cifeʋe asi kana murume wake afa, wasunuŋguka pamurairo, ɀino haazi cifeʋe kunyaŋge akawanikwa nomumŋe murume.

1 Timoti 5:4
Asi kana cirikadzi inaʋana kana ʋazukuru, ŋgaʋataŋge iʋo kudzidza kunamata Mŋari paimba yaʋo, ʋadzosere ɀakafanira kuʋaɓereki ʋaʋo, nokuti ndiɀo ɀinofadza Mŋari.

Dheuteronomio 24:19-21
[19] Kana ukakohwa ɀiyo ɀako mumunda mako, ukakaŋganwa cisote mumunda, haufaniri kudzokera kundocitora; cinofanira kuʋa comutorwa, nenherera, necirikadzi; kuti Jehova Mŋari wako akuropafadze pamaɓasa ose amaʋoko ako.[20] Kana ucizuza muti wako womuorivi, usatȿakisisa pamataʋi ɀe; ɀinofanira kuʋa ɀomutorwa nenherera, necirikadzi.[21] Kana uciʋuŋganidza mazambiriŋga omunda wako wemizambiriŋga, haufaniri kutȿakisisa ɀe; anofanira kuʋa omutorwa, nenherera, necirikadzi.

Jobho 24:3
Ʋanotinha mboŋgoro yenherera, Ʋanotora nzombe yecirikadzi ʋaciita ruɓatso.

Ezekieri 22:7
Ƃaɓa namai ʋakaɀidzwa mukati mako, ʋatorwa ʋakamanikidzwa mukati mako, nherera necirikadzi dzakaitirwa ɀakaipa mukati mako.

1 Timoti 5:10
inorumbidzwa pamsoro pamaɓasa akanaka, kana yakarera ʋana, kana yaifarira ʋaeni, kana yaishambidza tsoka dzaʋatȿene, kana yaiɓatsira ʋari munjodzi, kana yaishiŋgairira maɓasa ose akanaka.

Zvirevo 15:25
Jehova ucaparadza imba yaʋanoɀikudza;

Zekaria 7:10
regai kumanikidza cirikadzi, kana nherera, kana mutorwa, kana murombo; kurege kuʋa nomumŋe wenyu unofuŋgira hama yake ɀakaipa pamŋoyo pake.

Mako 12:42-43
[42] Kukaȿika cirikadzi, waiʋa murombo, akaisa tumari tuʋiri tuɗuku tunoita fadini.[43] Akaɗanira ʋadzidzi ʋake kwaari, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Cirikadzi iyi, iri murombo, yakaisa ɀizhinji kunaaʋo ʋose ʋakaisa muciʋigiro;

Jobho 29:13
Waikaro‐fa waindiropafadza; Ndaiimbisa mŋoyo wecirikadzi nomufaro.

Dheuteronomio 24:19
Kana ukakohwa ɀiyo ɀako mumunda mako, ukakaŋganwa cisote mumunda, haufaniri kudzokera kundocitora; cinofanira kuʋa comutorwa, nenherera, necirikadzi; kuti Jehova Mŋari wako akuropafadze pamaɓasa ose amaʋoko ako.

Dheuteronomio 26:12
Ɀino kana wapedza kutsaura ɀegumi ɀeɀiɓereko ɀako ɀose negore recitatu, nokuti ndiro gore rokutsaura ɀegumi, unofanira kuɀipa muRevi, nomutorwa, nenherera, necirikadzi, kuti ʋadye mukati mamasuʋo ako, ʋagute.

1 Timoti 5:5
Ɀino kana iri cirikadzi caiyo, yakasiyiwa iri yoga, ndiyo inoʋimba naMŋari, inogara icikumbira nokunyeŋgetera ʋusiku namasikati.

Jeremiya 7:6
kana musiŋgamanikidzi mutorwa, nenherera, necirikadzi, mukasateʋura ropa risinemhoȿa panɀimbo ino, nokusateʋera ʋamŋe ʋamŋari, ʋanokuisai panjodzi;

Mapisarema 94:6
Ʋanoʋuraya cirikadzi nomŋeni, Nenherera ʋanodziʋuraya.

Mapisarema 146:9
Jehova unoceŋgeta ʋatorwa; Jehova unotsigira nherera necirikadzi; Asi nzira yaʋakaipa unoipesanisa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018