A A A A A

Hupenyu: [Pfuma]


1 Timoti 6:17-19
[17] Raira ʋafumi panyika yaɀino, kuti ʋarege kuɀikudza, kana kuʋimba nefuma isiŋgagari, asi naMŋari, unotipa ɀose aciwanza, kuti tifare naɀo;[18] kuti ʋaite ɀakanaka, ʋaʋe ʋafumi pamaɓasa akanaka, ʋafarire kupa ʋamŋe, nokugoʋana;[19] ʋaɀiroŋgedzere nheyo dzakanaka dzeŋguʋa inoʋuya, kuti ʋaɓatisise ʋupenyu caibgo.

Ruka 19:1-10
[1] Wakapinda Jeriko, akapfuʋura napakati.[2] Ɀino murume waiʋa’po, wainzi Zakeo; iye wakaŋga ari mukuru waʋateresi, ʋuye waiʋa mufumi;[3] akatȿaka kuʋona Jesu, kuti ndiye ani; asi wakaŋga asiŋgagoni, nokuti wakaŋga akafupika.[4] Ipapo akamhanyira mberi, akakwira mumuʋonde kuti amuʋone, nokuti wakaŋga opfuʋura napo.[5] Ɀino Jesu wakati aciȿika’po, akatarira kumsoro, akati kwaari: Zakeo, kurumidza uɓuruke; nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako.[6] Iye akakurumidza kuɓuruka, akamugamucira nomufaro.[7] Ʋose ʋakaɀiʋona, ʋakaŋuŋuna, ʋaciti: Wapinda kundogara nomurume uri mutadzi.[8] Ipapo Zakeo akamira, akati kunaShe: Tarirai, Ishe, ndinopa ʋarombo hafu yefuma yaŋgu, ʋuye kana ndatorera mumŋe cinhu cake nokunyeŋgera, ndinomudzosera ɀaʋa ɀinna.[9] Jesu akati kwaari: Nhasi ruponeso rwaȿika paimba ino; nokuti naiye ʋo mŋanakomana waAbrahama.[10] Nokuti Mŋanakomana womunhu wakaʋuya kuzotȿaka nokuponesa cakarashika.

Mako 4:19
asi kufuŋganya kwenyika, nokunyeŋgera kwefuma, nokuciʋa ɀimŋe, ɀinopinda, ɀicivuŋga shoko, rikashaiwa ɀiɓereko.

Ruka 18:18-30
[18] Ɀino mumŋe mukuru wakamubvunza, akati: Mudzidzisi wakanaka, ndiŋgaiteiko kuti ndigare nhaka yoʋupenyu bgusiŋgaperi?[19] Jesu akati kwaari: Unondiidzireiko wakanaka? Hakuna‐wakanaka, asi mumŋe cete, iye Mŋari.[20] Mirairo unoiziʋa, inoti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usapupura nhema, kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako.[21] Iye akati: Iɀi ɀose ndakaɀiceŋgeta kubva paʋuɗuku bgaŋgu.[22] Ɀino Jesu aciɀinzwa, akati kwaari: Unoshaiwa cinhu cimŋe cete; teŋgesa ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, uʋe nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya, unditeʋere.[23] Ɀino wakati acinzwa iɀoɀo, akaɓatwa neshuŋgu kwaɀo; nokuti wakaŋga anefuma zhinji.[24] Ɀino Jesu, acimuʋona, akati: Ʋanefuma ʋacaremerwa sei kupinda muʋushe bgaMŋari.[25] Nokuti kamera iŋgarerukirwa kupinda paʋuri rorunji, kumufumi kupinda muʋushe bgaMŋari.[26] Ɀino ʋakaŋga ʋaɀinzwa, ʋakati: Ndianiko uŋgagoponeswa?[27] Iye akati: Iɀo ɀisiŋgabviri kuʋanhu, ɀinobvira kunaMŋari.[28] Ipapo Petro akati: Tarirai, isu takasiya ɀose, tikakuteʋerai.[29] Akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Hakunomunhu wakasiya imba, kana mukadzi, kana ʋanuŋuna, kana ʋaɓereki, kana ʋana, nokuɗa kwoʋushe bgaMŋari,[30] usiŋgazopiwi ɀizhinji kunaiɀoɀo neŋguʋa ino, ʋuye ʋupenyu bgusiŋgaperi neŋguʋa inoʋuya.

Zvakazarurwa 3:17
Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi cinhu; usiŋgaziʋi, kuti ndiwe unoʋurombo nenhamo, uri murombo neɓofu usine‐cokufuka.

Ruka 16:1-3
[1] Ɀino wakati ʋo kuʋadzidzi ʋake: Kwakaŋga kunomufumi, waiʋa nomutariri; iye akacerwa kwaari, ɀicinzi unoparadza fuma yake.[2] Ipapo akamuɗana, akati kwaari: Iɀi ɀandinonzwa pamsoro pako ndeɀeiko? Ciɀiɗaʋirira pamsoro poʋutariri bgako; nokuti hauŋgazoʋi mutariri.[3] Ɀino mutariri akati mumŋoyo make: Ndicaiteiko, ishe waŋgu ɀowonditorera ʋutariri bgaŋgu? Handinesimba rokurima naro; kukumbira ndinonyara.

Mako 12:43-44
[43] Akaɗanira ʋadzidzi ʋake kwaari, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Cirikadzi iyi, iri murombo, yakaisa ɀizhinji kunaaʋo ʋose ʋakaisa muciʋigiro;[44] nokuti aʋo ʋose ʋakaisa ʋacitora paɀizhinji ɀaʋo; asi iye wakaisa acitora pakushaiwa kwake, ɀose ɀaakaŋga anaɀo, ɀose ɀaaifanira kurarama naɀo.

Ruka 19:1-27
[1] Wakapinda Jeriko, akapfuʋura napakati.[2] Ɀino murume waiʋa’po, wainzi Zakeo; iye wakaŋga ari mukuru waʋateresi, ʋuye waiʋa mufumi;[3] akatȿaka kuʋona Jesu, kuti ndiye ani; asi wakaŋga asiŋgagoni, nokuti wakaŋga akafupika.[4] Ipapo akamhanyira mberi, akakwira mumuʋonde kuti amuʋone, nokuti wakaŋga opfuʋura napo.[5] Ɀino Jesu wakati aciȿika’po, akatarira kumsoro, akati kwaari: Zakeo, kurumidza uɓuruke; nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako.[6] Iye akakurumidza kuɓuruka, akamugamucira nomufaro.[7] Ʋose ʋakaɀiʋona, ʋakaŋuŋuna, ʋaciti: Wapinda kundogara nomurume uri mutadzi.[8] Ipapo Zakeo akamira, akati kunaShe: Tarirai, Ishe, ndinopa ʋarombo hafu yefuma yaŋgu, ʋuye kana ndatorera mumŋe cinhu cake nokunyeŋgera, ndinomudzosera ɀaʋa ɀinna.[9] Jesu akati kwaari: Nhasi ruponeso rwaȿika paimba ino; nokuti naiye ʋo mŋanakomana waAbrahama.[10] Nokuti Mŋanakomana womunhu wakaʋuya kuzotȿaka nokuponesa cakarashika.[11] Ʋakati ʋacanzwa iɀoɀo, akawedzera akataura mumŋe mufananidzo, nokuti wakaŋga aʋa pedyo neJerusarema, iʋo ʋakati ʋushe bgaMŋari bgobva bgoʋonekwa pakarepo.[12] Naiɀoɀo akati: Mumŋe munhu mukuru wakaenda kunyika yakaŋga iri kure, kuti andopiwa ʋushe, agodzoka ɀe.[13] Akaɗana ʋaranda ʋake ʋanegumi, akaʋapa pondo dzinegumi, akati kwaʋari: Shambadzirai, kuȿikira ndiciʋuya ɀe.[14] Asi ʋanhu ʋenyika yake ʋakaŋga ʋacimuʋeŋga, ʋakatuma nhume kumuteʋera, kundoti: Hatiɗi kuti uyu munhu aʋe ishe weɗu.[15] Ɀino wakati adzoka kuya kwaakaŋga andopiwa ʋushe, akaraira kuti ʋaya ʋaranda ʋaakaŋga apa mari, ʋaɗanirwe kwaari, anzwe kuti mumŋe nomumŋe wakawanei nokushambadzira kwake.[16] Wokutaŋga akaȿika, akati: Ishe, pondo yenyu yakawana dzimŋe pondo dzinegumi ɀe.[17] Akati kwaari: Ɀakanaka, muranda wakanaka; ɀawakaŋga wakatendeka paɀiɗuku‐ɗuku, uɓate maguta anegumi.[18] Wecipiri akaȿika, akati: Ishe, pondo yenyu yakawedzera ɀe pondo shanu.[19] Akati kwaari ʋo: Newe, uɓate maguta mashanu.[20] Ɀino mumŋe akaȿika, akati: Ishe, tarirai pondo yenyu heyi, yandakaŋga ndaceŋgeta mumuceka.[21] Nokuti ndakaŋga ndicikutyai, ɀamuri munhu unehasha, munotora ɀamusakaisa’po, munoceka ɀamusakakusha.[22] Akati kwaari: Ndicakutoŋga namashoko ako amene, iwe muranda wakaipa! Wakaŋga uciziʋa kuti ndiri munhu unehasha, ndicitora ɀandisakaisa, ndiciceka ɀandisakakusha;[23] ɀino wakaregereiko kuisa mari yaŋgu mubaŋga, ndikazoitora pakudzoka kwaŋgu yawanda.[24] Ipapo akati kunaʋakaŋga ʋamire’po: Mutorerei pondo iyo, muipe unepondo dzinegumi.[25] Ʋakati kwaari: Ishe, watoʋa nepondo dzinegumi.[26] Ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unecinhu, ucapiwa; asi usina, ucatorerwa neɀaanaɀo.[27] Asi ʋaʋeŋgi ʋaŋgu aʋo, ʋakaŋga ʋasiŋgaɗi kuti ndiʋe ishe waʋo, ʋuyai naʋo pano, muʋaʋuraye pamberi paŋgu.

Ruka 18:22-23
[22] Ɀino Jesu aciɀinzwa, akati kwaari: Unoshaiwa cinhu cimŋe cete; teŋgesa ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, uʋe nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya, unditeʋere.[23] Ɀino wakati acinzwa iɀoɀo, akaɓatwa neshuŋgu kwaɀo; nokuti wakaŋga anefuma zhinji.

Mako 12:41-44
[41] Ɀino wakaŋga agere akatarisana neciʋigiro cemari, akatarira ʋanhu ʋazhinji ʋaciisa mari muciʋigiro; ʋafumi ʋazhinji ʋakaŋga ʋaciisa ɀizhinji.[42] Kukaȿika cirikadzi, waiʋa murombo, akaisa tumari tuʋiri tuɗuku tunoita fadini.[43] Akaɗanira ʋadzidzi ʋake kwaari, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Cirikadzi iyi, iri murombo, yakaisa ɀizhinji kunaaʋo ʋose ʋakaisa muciʋigiro;[44] nokuti aʋo ʋose ʋakaisa ʋacitora paɀizhinji ɀaʋo; asi iye wakaisa acitora pakushaiwa kwake, ɀose ɀaakaŋga anaɀo, ɀose ɀaaifanira kurarama naɀo.

Mateu 25:14-30
[14] Nokuti ɀakafanana nomunhu wakaenda kuneimŋe nyika, akaɗana ʋaranda ʋake, akaʋapa fuma yake.[15] Akapa mumŋe matarenta mashanu, mumŋe maʋiri, mumŋe rimŋe, mumŋe nomumŋe ɀakakwanira simba rake; akaenda kuneimŋe nyika.[16] Pakarepo iye, wakapiwa matarenta mashanu, akaenda akaita mhindu nawo, akawana mamŋe mashanu.[17] Saiɀoɀo ʋo, wakapiwa maʋiri, wakawana mamŋe maʋiri.[18] Asi wakapiwa rimŋe, wakaenda, akacera pasi, akaʋiga mari yashe wake.[19] Ŋguʋa huru yakati yapfuʋura, ishe waʋaranda iʋaʋo akaȿika, akagadzira mashoko naʋo.[20] Wakaŋga apiwa matarenta mashanu, akaʋuya namamŋe matarenta mashanu, akati: Ishe, makandipa matarenta mashanu, tarirai, ndawana mamŋe matarenta mashanu.[21] Ishe wake akati kwaari: Ɀakanaka, muranda wakanaka, wakatendeka; wakaŋga wakatendeka paɀinhu ɀishoma, ndicakuisa pamsoro peɀinhu ɀizhinji; pinda pamufaro washe wako.[22] Wakaŋga apiwa matarenta maʋiri akaʋuya ʋo, akati. Ishe, makandipa matarenta maʋiri; tarirai, ndawana mamŋe matarenta maʋiri.[23] Ishe wake akati kwaari: Ɀakanaka, muranda wakanaka, wakatendeka; wakaŋga wakatendeka paɀinhu ɀishoma, ndicakuisa pamsoro peɀinhu ɀizhinji; pinda pamufaro washe wako.[24] Wakaŋga apiwa tarenta rimŋe, naiye akaʋuya ʋo, akati: Ishe, ndakaŋga ndicikuziʋai imi, kuti muri munhu unehasha, munoceka pamusati makadɀara, munoʋuŋganidza pamusati makakusha;[25] ɀino ndakatya, ndikandoʋiga tarenta renyu pasi; heco, cinhu cenyu![26] Ishe wake akapindura, akati kwaari: Iwe, muranda wakaipa, unoʋusimbe, wakaŋga uciziʋa kuti ndinoceka pandisina‐kudɀara, ndiciʋuŋganidza pandisina‐kukusha;[27] saka waifanira kuisa mari yaŋgu kunaʋebaŋga, kuti pakuȿika kwaŋgu ndiŋgaɗai ndapiwa ɀaŋgu ɀawanda.[28] Naiɀoɀo mutorerei tarenta rake, mupe unamatarenta anegumi.[29] Nokuti mumŋe nomumŋe unaɀo, ucapiwa, aʋe neɀizhinji; asi usina, ucatorerwa neɀaanaɀo.[30] Ƃuɗisirai muranda pasina, murima rokunze; ipapo pacaʋa nokucema nokugeɗa‐geɗa kwameno.

Mateu 13:22
Wakakushwa pakati peminzwa, ndiye unonzwa shoko; ɀino kufuŋganya kwenyika nokunyeŋgera kwefuma ɀinovuŋga shoko, rikashaiwa ɀiɓereko.

Zvirevo 13:22
Munhu, wakanaka, ucasiyira ʋana ʋaʋana ʋake nhaka; Asi fuma yomutadzi inoceŋgeterwa wakarurama.

Zvirevo 3:9-10
[9] Kudza Jehova neɀaunaɀo, Ʋuye neɀitȿa ɀaɀose ɀawakawana;[10] Ipapo matura ako acazadzwa neɀakawanda, Makate ako acapfacuka newaini itȿa.

Zvirevo 10:4
Unoɓata noruʋoko rusinehanya, ucaʋa murombo; Asi ruʋoko rwousinoʋusimbe runofumisa.

Zvirevo 18:11
Fuma yomufumi ndiwo musha wake wakasimba, Ʋuye soruȿiŋgo rurefu pakufuŋga kwake.

Hosiya 12:8
Asi Efraimi unoti: Ɀirokwaɀo, ndafuma, ndaɀiwanira fuma; pamaɓasa aŋgu ose haʋaŋgawani kwandiri ɀakaipa ɀeɀiʋi.

Zekaria 14:14
Juda ʋacarwa ʋo paJerusarema; fuma yendudzi dzose dzaʋanhu ʋakapoteredza icaʋuŋganidzwa, inoti ndarama, nesirveri, neŋguʋo, ɀizhinji kwaɀo.

Muparidzi 5:19
Munhu mumŋe nomumŋe ʋo, wakapiwa naMŋari fuma neɀakawanda, akapiwa ʋo simba kuti aɀidye, nokutora mugoʋe wake, nokufarira ɀaakaɓatira — ico cipo cinobva kunaMŋari.

Muparidzi 6:2
Munhu unopiwa naMŋari fuma neɀakawanda nokukudzwa, saiɀoɀo kuti mŋeya wake hautoŋgoshaiwi cinhu caanoɗa; asi Mŋari haamupi simba rokudya iɀoɀo; asi mutorwa unoɀidya; ici hacinamaturo, ihosha yakaipa.

Dheuteronomio 8:18
Asi unofanira kuraŋgarira Jehova Mŋari wako, nokuti ndiye unokupa simba rokufuma; kuti asimbise suŋgano yake, yaakapikira madziɓaɓa ako, seɀaanoita nhasi.

Zvirevo 10:22
Kuropafadza kwaJehova ndiko kunofumisa; Kutambura paɓasa hakuwedzeri cinhu.

Mapisarema 37:16-17
[16] Ɀishoma, ɀakanaka, ɀowakarurama ɀinopfuʋura Ɀakawanda ɀaʋakaipa ʋazhinji.[17] Nokuti maʋoko aʋakaipa acavuniwa; Asi Jehova unotsigira ʋakarurama.

Zvirevo 15:16-17
[16] Ɀirinani kuti munhu aʋe neɀishoma, acitya Jehova, Pakuti aʋe nefuma yakawanda, acinyunyuta.[17] Ɀirinani kuti munhu aʋe neɀokudya ɀemiriʋo, ruɗo ruri’po, Pakuti aʋe nenzombe yakakodzwa, panembeŋgo.

Dheuteronomio 8:17-18
[17] kuti urege kuzoti mumŋoyo mako: Simba raŋgu nokugona kworuʋoko rwaŋgu ndiɀo ɀakandiwanisa fuma iyi.[18] Asi unofanira kuraŋgarira Jehova Mŋari wako, nokuti ndiye unokupa simba rokufuma; kuti asimbise suŋgano yake, yaakapikira madziɓaɓa ako, seɀaanoita nhasi.

Zvirevo 10:15
Fuma yomufumi ndiro guta rake rakasimba; Ɀinoparadza ʋarombo ndibgo ʋurombo bgaʋo.

Mapisarema 39:4-6
[4] Jehova, ndiziʋisei mugumo waŋgu, Ʋuye mŋero wamazuʋa aŋgu, kuti akaɗini; Ndiziʋisei kuti ndinoŋgopfuʋura haŋgu.[5] Tarirai, makaita mazuʋa aŋgu soʋupamhi bgecanza; Ʋuye ŋguʋa yokurarama kwaŋgu secinhu cisi’po pamberi penyu; Ɀirokwaɀo, munhu mumŋe nomumŋe kunyaŋge akasimba kwaɀo, mŋeya ɓedzi.[6] Ɀirokwaɀo, munhu mumŋe nomumŋe unofamba‐famba somumvuri; Ɀirokwaɀo, ʋanoita ɓope pasina; Unoʋuŋganidza fuma, asi haaziʋi kuti ndiani ucaidya.

Muparidzi 5:8-17
[8] Kana uciʋona murombo acimanikidzwa, nokururamisa nokururama ɀicibviswa nesimba panyika, usashamiswa naɀo; nokuti mukuru kuʋakuru ʋose unocerekedza; ʋamŋe ʋari’ko ʋakuru kwaʋari.[9] Nokuti nyika inoɓatsirwa ɀikuru necinhu ici, mambo unofarira kurimiwa kweminda.[10] Unoɗa sirveri, haaŋgagutswi nesirveri, naiye unoɗa ɀakawanda, haaŋgagutswi neɀakawanda; naiɀoɀo haɀinamaturo.[11] Kana fuma iciwanda, ʋadyi ʋanowanda ʋo; mŋene wayo unoɓatsirwei, asi kuŋgoʋona nameso ake.[12] Hope dzomunhu, unoɓata, dzakanaka, kana acidya ɀishoma kana ɀizhinji; asi kuguta kwomufumi hakumutenderi kuʋata.[13] Kunecinhu cakaiȿo‐ipa, candakaʋona pasi pezuʋa, fuma inoceŋgetwa nomŋene wayo, icimuʋonesa nhamo.[14] Fuma iyo inopera necinhu cakaipa cinomuwira; kana aciŋge aɓereka mŋanakomana, haanecinhu muruʋoko rwake.[15] Seɀaakaɓuɗa muɗumbu ramai ʋake, ucadzoka ɀe asinecinhu, seɀaakaɓuɗa; haana‐caakatamburira, caaŋgatora, caaŋgaenda naco muruʋoko rwake.[16] Necinhu ici cakaiȿo‐ipa ʋo, kuti paɀose, seɀaakaʋuya, saiɀoɀo ucaenda ɀe; ɀino ucawaneiko, ɀaakatamburira mhepo?[17] Mazuʋa ake ose ʋo unodya murima, unotambudzika kwaɀo; unoʋurwere neshuŋgu.

Mapisarema 49:10-20
[10] Nokuti unoʋona kuti ʋacenjeri ʋanofa, Ƃenzi nousinenjere ʋanopera pamŋe cete, Ʋacisiyira ʋamŋe fuma yaʋo.[11] Ʋanofuŋga pamŋoyo paʋo kuti dzimba dzaʋo dzicagara nokusiŋgaperi, Noʋugaro bgaʋo kuȿikira kumarudzi aʋo ose; Nyika dzaʋo ʋanodzitumidza mazita aʋo.[12] Asi munhu haagari acikudzwa, Wakafanana nemhuka dzinopera.[13] Iyi ndiyo nzira yamapenzi; Kunyaŋge ɀakaɗaro ʋanhu ʋanoʋateʋera ʋacitenda ɀaʋanotaura.[14] Ʋakatarirwa Sheori samakwai; Rufu rucaʋa mufudzi waʋo; Ʋakarurama ʋacaɓata ʋushe pamsoro paʋo maŋgwanani; Kunaka kwaʋo kucaŋgoparadzwa neSheori, kuti kurege kuʋa noʋugaro.[15] Asi Mŋari ucadzikinura mŋeya waŋgu pasimba reSheori; Nokuti iye ucandigamucira.[16] Usatya hako iwe kana mumŋe munhu acifumiswa, Kana fuma yeimba yake iciwedzerwa;[17] Nokuti kana acifa hapana‐caacaenda naco; Mukurumbira wake hauŋgaɓuruki ucimuteʋera.[18] Kunyaŋge paʋupenyu bgake waikorokotedza mŋeya wake, ( Kunyaŋge ʋanhu ʋaikurumbidza kana uciɀiitira ɀakanaka),[19] Ucaenda iye kurudzi rwamadziɓaɓa ake; Iʋo haʋaŋgatoŋgoʋoni ciedza nokusiŋgaperi.[20] Munhu, unokudzwa, asinenjere, Wakafanana nemhuka dzinopera.

Mapisarema 52:7
Tarirai, hoyu munhu usina‐kuita Mŋari nhare yake, Asi wakaʋimba nokuwanda kwefuma yake, Akaɀisimbisa paɀakaipa ɀake.

Muparidzi 5:10
Unoɗa sirveri, haaŋgagutswi nesirveri, naiye unoɗa ɀakawanda, haaŋgagutswi neɀakawanda; naiɀoɀo haɀinamaturo.

2 Makoronike 1:11-12
[11] Mŋari akati kunaSoromoni: Ɀawaraŋgarira cinhu ici mumŋoyo mako, ukasakumbira fuma, neɀakawanda, kana kukudzwa, kana kufa kwaʋaʋeŋgi ʋako, kana kukumbira ʋupenyu ʋurefu, asi wakaɀikumbirira njere nokuziʋa, kuti ugone kutoŋga ʋanhu ʋaŋgu, ʋandakakuita mambo waʋo;[12] ɀino njere nokuziʋa unoɀipiwa iwe; ʋuye ndicakupa fuma, neɀakawanda, nokukudzwa, ɀisina‐kumbopiwa mumŋe wamadziɓaɓa akakutaŋgira; ʋuye hapanomumŋe ucakuteʋera ucaʋa neɀakaɗai.

1 Madzimambo 3:11-13
[11] Ipapo Mŋari akati kwaari: Ɀawakumbira cinhu ici, ukasaɀikumbirira ʋupenyu bgamazuʋa mazhinji, kana kuɀikumbirira fuma, kana kukumbira kuti ʋaʋeŋgi ʋako ʋafe; asi wakaɀikumbirira kuŋgwara, kuti unzwisise kutamba mhaka;[12] tarira, ndaita seɀawataura; tarira, ndakupa mŋoyo wakaŋgwara, unonzwisisa; naiɀoɀo hakuna‐kumboʋa nomumŋe wakafanana newe, kana shure kwako hakuŋgazoʋi nomunhu uŋgafanana newe.[13] Ndakupa ʋo ɀausina‐kukumbira, fuma nokukudzwa; naiɀoɀo hakuŋgazoʋi mumŋe pakati pamadzimambo uŋgafanana newe pamazuʋa ako ose.

Zvirevo 28:8
Unowedzera fuma yake nemhindu kana nokuwedzera kusakarurama, Unoʋuŋganidzira mumŋe, ucaʋa netsitsi naʋarombo.

Mapisarema 112:1-3
[1] Hareruya! Wakaropafadzwa munhu unotya Jehova, Unofarira ɀikuru mirairo yake.[2] Ʋana ʋake ʋacaʋa nesimba pasi; Rudzi rwowakarurama rucaropafadzwa.[3] Fuma neɀakawanda ɀiri mumba make; Kururama kwake kunogara nokusiŋgaperi.

Mateu 6:33
Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.

Mateu 6:24
Hapano munhu uŋgaɓatira ʋatenzi ʋaʋiri; nokuti ucaʋeŋga mumŋe, akaɗa mumŋe; kana ucanamatira mumŋe, akaɀidza mumŋe. hamuŋgaɓatiri Mŋari neFuma.

Zvirevo 21:5
Ndaŋgariro dzaʋashiŋgairi dzinoʋuyisa ɀizhinji; Asi aninani unokurumidzisa unoŋgoʋaŋgira kushaiwa.

Dheuteronomio 15:11
Nokuti ʋarombo haʋaŋgatoŋgoperi panyika; naiɀoɀo ndinokuraira ndiciti: Utambanudzire ruʋoko rwako ɀakanaka kuhama yako, kunaiye unoshaiwa, nokunaʋarombo ʋako panyika yako.

1 VaKorinte 16:2
Nomusi wokutaŋga weviki, mumŋe nomumŋe wenyu ŋgaakamure ɀimŋe kumba kwake, aʋuŋganidze, paakawana napo, kuti ɀipo ɀirege kuʋuŋganidzwa, kana ndiciȿika.

1 Petro 5:2
Fudzai ɓoka raMŋari riri pakati penyu, musiŋgaɀiiti nokuroʋererwa, asi nomŋoyo unoɗa nokuɗa kwaMŋari, musiŋgaɀiiti nokuɗa kwokukarira fuma yakaipa;

Ruka 16:19-31
[19] Mumŋe mufumi wakaŋga ari’po, waipfeka ŋguʋo tȿuku nemiceka yakanaka, nokufarira ɀakaiȿo‐naka misi yose.[20] Ɀino mumŋe murombo, wainzi Razaro, wakaŋga anamaronda mazhinji, akaiswa pasuʋo rake,[21] aciɗa kuɀigutisa neɀaiwa patafura romufumi; kunyaŋge nembga dzaiʋuya dzicinanɀa maronda ake.[22] Ɀino murombo wakati afa, ʋatumŋa ʋakamuisa pacifuʋa caAbrahama. Mufumi akafa ʋo, akaʋigwa.[23] Ɀino ari paHadesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumsoro, akaʋona Abrahama ari kure, naRazaro ari pacifuʋa cake.[24] Akaɗanidzira, akati: Ƃaɓa Abrahama, ndinzwirei ŋgoni; tumai Razaro, kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwaŋgu, nokuti ndinorwadziwa nomuraɀo uyu womŋoto.[25] Abrahama akati: Mŋana, fuŋga kuti wakapiwa ɀakanaka ɀako paʋupenyu bgako; naRazaro, saiɀoɀo wakapiwa ɀakaipa; asi ɀino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa.[26] Ʋuye paɀinhu iɀi ɀose, mukaha mukuru wakaiswa pakati peɗu nemi, kuti ʋoʋuno ʋanoɗa kuenda mhiri kwamuri, ʋakoniwe, noʋo’ko ʋarege kuyambukira kwatiri.[27] Ipapo akati: Ndinokumbira kwamuri Ƃaɓa, kuti mumutumire kumba kwaɓaɓa ʋaŋgu;[28] nokuti ndinaʋanuŋuna ʋashanu; kuti andonatso‐ʋapupurira, kuti ʋarege kuʋuya ʋo panɀimbo ino yokurwadziwa.[29] Abrahama akati: Mosesi naʋaprofita ʋanaʋo, ŋgaʋaʋanzwe iʋo.[30] Iye akati: Kwete, Ƃaɓa Abrahama, asi kana mumŋe akabva kuʋakafa, akaenda kwaʋari, ʋaŋgatendeʋuka.[31] Akati kwaari: Kana ʋasiŋganzwi Mosesi naʋaprofita, haʋaŋgatendiswi, kunyaŋge mumŋe akamuka kuʋakafa.

1 Timoti 6:10
Nokuti kuɗa mari ndiwo mudzi weɀakaipa ɀose; ʋamŋe ʋakati ʋaciiɗa ɀikuru ʋakatsauswa pakutenda, ʋakaɀiɓaya neshuŋgu zhinji.

Ruka 6:20
Ɀino wakatarisisa ʋadzidzi ʋake, akati: Makaropafadzwa imi ʋarombo, nokuti ʋushe bgaMŋari ndobgenyu.

Zvirevo 22:7
Mufumi unoɓata ʋushe pamsoro pomurombo; Unotora cikwerete muranda wowakamupa cikwerete.

Mateu 6:19-21
[19] Regai kuɀiʋuŋganidzira fuma panyika, paneɀipfunho neŋgura ɀinopedza, napanembava dzinopaza dziciɓa.[20] Asi muɀiʋuŋganidzire fuma kuɗeŋga, pasineɀipfunho neŋgura ɀinopedza, pasinembava dzinopaza dziciɓa.[21] Nokuti panefuma yako, nomŋoyo wako ucaʋa’po ʋo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018