A A A A A

Hupenyu: [Hondo]


Muparidzi 3:8
ŋguʋa yokuɗa, neŋguʋa yokuʋeŋga; ŋguʋa yokurwa, neŋguʋa yorugare.

VaEfeso 6:11
Shoŋgai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMŋari, mugone kumira mucirwa namano aDiaborosi.

Isaya 2:4
Iye ucatoŋga pakati pamarudzi, nokururamisira ʋanhu ʋazhinji; ʋacapfura minondo yaʋo ʋaciiita mapadza, namapfumo aʋo ʋaciaita mapaŋga okucekerera miti; rumŋe rudzi haruŋgazosimudziri rumŋe rudzi munondo, haʋaŋgazodzidzi kurwa.

Isaya 19:2
Ndicamutsa mŋoyo yaʋaEgipita ʋamukire ʋaEgipita; mumŋe nomumŋe ucarwa nehama yake, mumŋe nomumŋe nowakaʋakirana naye; guta ricamukira guta, ʋushe ʋucamukira ʋushe.

Jeremiya 46:16
Wakagumbusa ʋazhinji, ɀirokwaɀo mumŋe wakawira pamsoro pomumŋe; ʋakati: Simukai, tiende ɀe kuʋanhu ʋeɗu, nokunyika kwatakaɓerekerwa, titize munondo unomanikidza.

Jeremiya 51:20
Iwe uri nyundo yaŋgu nenhumbi dzaŋgu dzokurwa; newe ndicaputsanya marudzi aʋanhu; newe ndicaparadza ʋushe;

Joeri 3:9
Paridzirai iɀoɀi pakati pamarudzi; ɀigadzirirei kurwa; kurudzirai ʋarume ʋanesimba; ʋarwi ʋose ŋgaʋasweɗere, ʋaende kundorwa.

Mika 7:8
Usafara pamsoro paŋgu iwe muʋeŋgi waŋgu; kana ndikawira pasi, ndicasimuka ɀe; kana ndigere murima, Jehova ucaʋa ciedza caŋgu.

Mateu 24:6
Mucanzwa ɀokurwa neguhu rokurwa; cenjerai, musavunduka, nokuti iɀoɀi ɀose ɀinofanira kumboitwa, asi kuguma kucigere kuȿika.

Mapisarema 68:30
Tukai cikara cetsaŋga, Hando zhinji, nemhuru dzendudzi dzaʋanhu, Ʋaɀiwisire pasi petsoka nemari yesirveri; Muparadzire ʋanhu ʋanofarira kurwa.

Zvakazarurwa 21:7
Unokunda ucagara nhaka yeɀinhu iɀi; ndicaʋa Mŋari wake, iye ucaʋa mŋanakomana waŋgu.

VaRoma 8:37
Kwete, paɀinhu iɀi ɀose tiri ʋakundi nokupfuʋurisa naiye wakatiɗa.

VaRoma 12:19
Musatsiʋa, ʋaɗikanwa, asi mudziʋurire kutsamŋa; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.

1 Timoti 6:12
Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda, uɓatisise ʋupenyu bgusiŋgaperi, bgawakaɗanirwa kwabguri, ukapupura kupupura kwakanaka pamberi peɀapupu ɀizhinji.

2 VaKorinte 10:4
nokuti nhumbi dzeɗu dzokurwa nadzo hadzizi dzenyama, asi dzinesimba pamberi paMŋari rokuputsa nhare;

VaRoma 13:4
nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.

Zekaria 10:5
Ʋacaʋa semhare dzinotsika ʋaʋeŋgi ʋadzo pasi pakurwa mumatope enzira dzomumusha; ʋacarwa nokuti Jehova unaʋo; ʋataȿi ʋamabiza ʋacanyadziswa.

Zekaria 14:2
Nokuti ndicaʋuŋganidza ndudzi dzose dzaʋanhu kuzorwa neJerusarema; guta ricakundwa, dzimba dzicapambga, naʋakadzi ʋaʋo ʋacacinyiwa; hafu yeguta ʋacatapxa, asi ʋakasara ʋaʋanhu haʋaŋgabviswi muguta.

James 4:1-2
[1] Kurwa nokukakaʋara pakati penyu ɀinobvepiko? Haɀibvi pakuciʋa kwenyu, kunorwa pamitezo yenyu here?[2] Munociʋa, asi hamune cinhu; munoʋuraya, munogoɗorana, musiŋgagoni kuwana cinhu; munokakaʋara, mucirwa; hamunecinhu, nokuti hamukumbiri.

Dheuteronomio 20:1-4
[1] Kana ukaɓuɗa kundorwa naʋaʋeŋgi ʋako, ukaʋona mabiza, neŋgoro, naʋanhu ʋakawanda kupfuʋura iwe, usaʋatya; nokuti Jehova Mŋari wako unewe, iye wakakuɓuɗisa panyika yeEgipita.[2] Ɀino kana mosweɗera pakurwa, muprista unofanira kuʋuya kuzotaura naʋanhu,[3] aciti kwaʋari: Inzwai imi Israeri, nhasi mosweɗera pakurwa naʋaʋeŋgi ʋenyu; mŋoyo yenyu ŋgairege kupera simba; regai kutya, kana kuɗeɗera, kana kuvunduka pamberi paʋo;[4] nokuti Jehova Mŋari wenyu ndiye unoenda nemi, kukurwirai paʋaʋeŋgi ʋenyu, kukuponesai.

VaRoma 13:1-5
[1] Munhu mumŋe nomumŋe ŋgaaɀiise pasi pamasimba makuru; nokuti hakunesimba risina‐kubʋa kunaMŋari; iwo ari’po akaiswa’po naMŋari.[2] Saka unoramba simba, unodziʋisa ɀakaiswa’po naMŋari; ɀino iʋo ʋanodziʋisa, ʋanoɀitorera mhoȿa.[3] Nokuti ʋaɓati haʋatyisi unoɓate‐ ɓasa rakanaka, asi rakaipa. Unoɗa kusatya simba here? Ita ɀakanaka, ugorumbidzwa naro;[4] nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.[5] Naiɀoɀo munofanira kuɀiisa pasi paʋo, musiŋgaɗaro nokuɗa kwokutsamŋa ɓedzi, asi nokuɗa kwehana ʋo.

Mapisarema 144:1-15
[1] Pisarema raDavidi. Ŋgaarumbidzwe Jehova, ɗombo raŋgu, Unodzidzisa maʋoko aŋgu kurwa, Neminwe yaŋgu kufura;[2] Ʋunyoro bgaŋgu, nenhare yaŋgu, Shoŋgwe yaŋgu yakakwirira, nomurwiri waŋgu; Nhoʋo yaŋgu, ʋuye iye wandinoʋimba naye; Unoisa ʋanhu ʋaŋgu pasi paŋgu.[3] Jehova, munhu cinyiko, ɀamunehanya naye? Kana mŋanakomana womunhu, ɀamunomuraŋgarira?[4] Munhu wakafanana nomŋeya; Mazuʋa ake aneŋge mumvuri unopfuʋura.[5] Kotamisai kuɗeŋga‐ɗeŋga kwenyu Jehova, muɓuruke; Gunɀai makomo, apfuŋgaire ʋutsi.[6] Penyesai mheni, muʋaparadze; Furai miseʋe yenyu, muʋavunduse.[7] Tambunudzai ruʋoko rwenyu muri kumsoro; Ndisunuŋgurei, mundirwire pamvura zhinji, Naparuʋoko rwaʋatorwa;[8] Aʋo ʋanotaura ɀisinamaturo nomuromo waʋo, Ʋuye ruʋoko rwaʋo rworudyi ndirwo ruʋoko rworudyi rwenhema.[9] Mŋari ndicakuimbirai rwiyo rutȿa; Ndicakuimbirai nziyo dzokurumbidza nomuteŋgeranwa unehuŋgiso dzinegumi.[10] Ndimi munopa madzimambo kuponeswa, Munorwira Davidi muranda wenyu pamunondo unokuʋadza.[11] Ndisunuŋgurei, mundirwire paruʋoko rwaʋatorwa, Ʋanotaura ɀisinamaturo nomuromo waʋo, Ʋuye ruʋoko rwaʋo rworudyi ndirwo ruʋoko rworudyi rwenhema.[12] Ʋanakomana ʋeɗu ʋacaʋa semiti yakakura kwaɀo paʋutȿa bgayo; Ʋuye ʋanasikana ʋeɗu samabge ekona akaʋezwa seɀinoʋezerwa imba yamambo;[13] Matura eɗu acazara neɀiyo ɀamarudzi ose; Namakwai eɗu acaɓereka ɀuru negumi reɀuru kumafuro eɗu.[14] Nzombe dzeɗu dzicatakudzwa ɀizhinji; Hatiŋgaputsirwi madziro, kana kuɓuɗa kundorwa, Hakuŋgaʋi nemhere inoridzwa panzira dzomumusha meɗu;[15] Ʋanomufaro ʋanhu aʋo, ʋanoitirwa saiɀoɀo; Ʋanomufaro ʋanhu aʋo, Mŋari waʋo ari Jehova.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018