A A A A A

Hupenyu: [Mavhesi eVakadzi]


Mapisarema 46:5
Mŋari uri mukati maro; hariŋgazunuŋguswi; Mŋari ucariɓatsira kana ʋutoŋga bgotȿuka.

Mapisarema 139:14
Ndicakuʋoŋgai; nokuti ndakaitwa nomutoʋo unotyisa unoshamisa; Maɓasa enyu anoshamisa; Mŋeya waŋgu unoɀiziʋa kwaɀo.

1 Timoti 3:11
Saiɀoɀo naʋakadzi ŋgaʋaʋe ʋanokudzwa, ʋasiŋgaceri ʋamŋe, ʋakaȿinuka, ʋakatendeka paɀose.

1 VaKorinte 11:12
Nokuti mukadzi seɀaanobva kumurume, nokuɗaro ʋo murume unoɓerekwa nomukadzi; asi ɀose ɀinobva kunaMŋari.

1 VaKorinte 15:10
Asi nenyasha dzaMŋari ndiri munhu wakaɗai ɀino; nenyasha dzake kwandiri hadzina‐kuʋa pasina; asi ndakaɓata ɀikuru kupfuʋura ʋose; handizini, asi inyasha dzaMŋari dzaiʋa neni.

Ruka 1:45
Wakaropafadzwa iye mukadzi wakatenda, nokuti ɀakataurwa naShe kwaari ɀicaitika.

Zvirevo 11:16
Mukadzi muʋuya unokudzwa; Ʋamanikidzi ʋanowana fuma.

Zvirevo 14:1
Mukadzi mumŋe nomumŋe wakacenjera unoʋaka imba yake; Asi ɓenzi rinoiputsa namaʋoko aro.

Zvirevo 19:13
Mŋanakomana ɓenzi inhamo yaɓaɓa ʋake; Ʋuye kukakaʋara kwomukadzi kuɗonha kusiŋgaperi kwemvura.

Zvirevo 21:9
Ɀirinani kugara pakona reɗeŋga, Pakugara muimba imŋe nomukadzi unokakaʋara.

Zvirevo 21:19
Ɀirinani kugara murenje, Pakugara nomukadzi unokakaʋara nounonetsa.

1 Petro 3:1-2
[1] Saiɀoɀo, imi ʋakadzi, iʋai pasi paʋarume ʋenyu; kuti kunyaŋge kana ʋamŋe ʋasiŋgatereri shoko, ʋadzorwe nomufambire waʋakadzi ʋaʋo pasineshoko rinorebga,[2] kana ʋaciʋona mufambire wenyu, wakacena pamŋe cete nokutya Mŋari.

VaEfeso 5:22-23
[22] Imi ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu caiʋo, seɀa munoita kunaShe.[23] Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.

Zvirevo 31:16-17
[16] Unoraŋgarira munda, ndokuuteŋga; Unosima munda wemizambiriŋga neɀaakawana namaʋoko ake.[17] Unoɀisuŋga ciʋuno nesimba, Nokusimbisa maʋoko ake.

Tito 2:3-5
[3] saiɀoɀo ʋo ʋakadzi ʋakuru ŋgaʋaʋe nomufambire wakafanira ʋatȿene, ʋasiŋgaceri, kana kuɗa waini zhinji, asi ʋaʋe ʋadzidzisi ʋeɀakanaka;[4] kuti ʋadzidzise ʋakadzi ʋaɗuku, kuti ʋaɗe ʋarume ʋaʋo, nokuɗa ʋana ʋaʋo,[5] ʋaʋe ʋakaŋgwara, ʋakacena, ʋanoceŋgeta imba, ʋanyoro, ʋanoɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo, kuti shoko raMŋari rirege kumhurwa.

Genesisi 2:18-24
[18] Jehova Mŋari akati ɀe. Haɀina‐kunaka kuti munhu agare ari woga; ndicamuitira muɓatsiri wakamukwanira.[19] Jehova Mŋari akaʋumba nevu mhuka dzose dzesaŋgo, neshiri dzose dzeɗeŋga, akadziisa kumunhu kuti aʋone kuti ucadzitumidza mazita api; ɀipenyu ɀose seɀaɀakatumidzwa nomunhu, ndiwo akaʋa mazita aɀo.[20] Munhu akatumidza ɀipfuwo ɀose mazita, neshiri dzeɗeŋga, nemhuka dzose dzesaŋgo; asi kwakashaikwa muɓatsiri wakamukwanira iye munhu.[21] Ipapo Jehova Mŋari wakaʋatisa munhu hope huru, akaʋata; akatora rumbabvu rwake rumŋe, akadziʋira nyama panɀimbo yarwo.[22] Norumbabvu urwo Jehova Mŋari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumunhu.[23] Munhu akati: Ɀino uyu ifupa ramafupa aŋgu, nenyama yenyama yaŋgu; ucatumidzwa Mukadzi, nokuti wakabviswa paMurume.[24] Naiɀoɀo munhu unofanira kusiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, anamatire mukadzi wake, ʋaʋe nyama imŋe.

1 Timoti 2:9-15
[9] Saiɀoɀo ʋo, kuti ʋakadzi ʋashoŋge ŋguʋo dzakafanira, ʋanokunyara nokuɀidzora; ʋasaʋa nevudzi rakarukwa, nendarama, kana maparera, kana ŋguʋo dzinodya mari zhinji;[10] asi ŋgaʋashoŋge maɓasa akanaka, seɀinofanira ʋakadzi ʋanoti tinonamata Mŋari.[11] Mukadzi ŋgaadzidze nokunyarara nokuɀiisa pasi kwose.[12] Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti aʋe nesimba pamsoro pomurume, asi ŋgaanyarare.[13] Nokuti Adama wakataŋga kuʋumbga, teʋere Eva;[14] naAdama haanakunveŋgerwa, asi mukadzi wakanyeŋgerwa akapinda pakuɗarika;[15] asi ucaponeswa nokuɓereka ʋana, kana ʋacirambira mukutenda noruɗo, noʋutȿene pamŋe cete nokuɀidzora.

Zvirevo 31:1-31
[1] Mashoko amambo Remueri; ɀireʋo ɀaakadzidziswa namai ʋake.[2] Nhai, mŋanakomana waŋgu! Nhai, mŋanakomana weɗumbu raŋgu! Nhai, mŋanakomana wemhiko dzaŋgu![3] Rega kupa ʋakadzi simba rako, Nenzira dzako kuneɀinoparadza madzimambo.[4] Iwe Remueri, haɀifaniri madzimambo, haɀifaniri madzimambo kunwa waini; Namacinda kuti: Ƌoro riripiko?[5] Ʋarege kunwa, ʋacizokaŋganwa murairo, Ʋarege kukaŋganisa kururamisira ʋamŋe ʋanotambudzika.[6] Ipai woɗo‐kuparara ɗoro, Nounomŋoyo unorwadza waini;[7] Ŋgaanwe, akaŋganwe ʋurombo bgake, Arege kucaraŋgarira kutambudzika kwake.[8] Shamisira mbeʋeʋe muromo wako, Urwire mhaka dzaʋose ʋakaɗai ʋakasiyiwa.[9] Shamisa muromo wako, utoŋge ɀakarurama, Ururamisire murombo nounoshaiwa.[10] Ndianiko uŋgawana mukadzi unoita ɀakanaka? Nokuti muteŋgo wake unokunda kwaɀo muteŋgo wamaparera.[11] Mŋoyo womurume wake unomutenda, Naiye haaŋgashaiwi fuma.[12] Unoitira murume wake ɀakanaka, haamuitiri ɀakaipa Mazuʋa ose oʋupenyu bgake.[13] Unotȿaka mvere norucinda, Aciɓata namaʋoko ake nomufaro.[14] Wakafanana neɀikepe ɀaʋateŋgesi; Unondotora ɀokudya ɀake kure.[15] Unomuka ʋuciri ʋusiku, Nokupa mhuri yake ɀokudya, Naʋashandiri ʋake ɓasa raʋo.[16] Unoraŋgarira munda, ndokuuteŋga; Unosima munda wemizambiriŋga neɀaakawana namaʋoko ake.[17] Unoɀisuŋga ciʋuno nesimba, Nokusimbisa maʋoko ake.[18] Unoʋona kuti kushambadzira kwake kwaɓatsira; Mŋenje wake haudzimi ʋusiku.[19] Unotambanudzira ruʋoko rwake kunecokurukisa; Maʋoko ake anoɓata cinorukwa.[20] Unotambanudzira murombo ruʋoko rwake; Unotandaʋadzira unoshaiwa maʋoko ake.[21] Haatyi cando pamsoro peimba yake, Nokuti mhuri yake yose yakafuka ŋguʋo tȿuku.[22] Unoɀiitira mitsamiro inoʋukomba; Ŋguʋo yake muceka wakaiȿo‐naka nomutȿuku.[23] Murume wake unozikanwa pamasuʋo eguta, Kana agere pakati paʋakuru ʋenyika.[24] Unoita ɀokufuka ɀomuceka aciɀiteŋgesa, Unoʋigira ʋateŋgesi ɀisuŋgo ɀeɀiʋuno.[25] Simba nokukudzwa ndiɀo ɀokufuka ɀake; Unoseka kana acifuŋga ŋguʋa inoʋuya.[26] Unoshamisa muromo wake noʋucenjeri; Rurimi rwake runodzidzisa noʋunyoro.[27] Unotarira ɀakanaka kufamba kwemhuri yake, Asiŋgadyi ɀokudya ɀoʋusimbe.[28] Ʋana ʋake ʋanomuka, ʋacimuti: Ʋakaropafadzwa; Nomurume wake ʋo unomurumbidza, aciti:[29] Ʋakunda ʋazhinji ʋakaita ɀakanaka, Asi iwe unoʋakunda ʋose.[30] Ɀinofadza ɀinonyeŋgedzera, ʋunaki haʋunamaturo; Asi mukadzi unotya Jehova, ndiye unofanira kurumbidzwa.[31] Cimupai ɀakafanira ɀaakaɓata namaʋoko ake; Maɓasa ake ŋgaamurumbidze pamasuʋo eguta.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018