A A A A A

Hupenyu: [Mavhesi eVarume]


1 VaKorinte 15:58
Saka, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa, mirai makasimba, murege kuzunuŋguswa, muɓatire Ishe ɀikuru ŋguʋa dzose, muciziʋa kuti kuɓata kwenyu hakuŋgaʋi pasina munaShe.

1 VaKorinte 16:13
Rindai, mirai nesimba pakutenda, itai saʋarume, musimbiswe.

1 Petro 5:5
Saiɀoɀo imi ʋaɗuku, muɀiise pasi paʋakuru, nemi mose pfekai kuɀininipisa mumŋe kunomumŋe, nokuti Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.

1 Timoti 4:8
Nokuti kuroʋedza muʋiri kunoɓatsira ɀishoma haɀo, asi kunamata Mŋari kunoɓatsira paɀinhu ɀose, ɀakunecipikirwa coʋupenyu bgaɀino nobgunoʋuya.

1 Timoti 4:12
Munhu ŋgaarege kuʋa’po unoɀidza ʋuɗuku bgako, asi uitire ʋanotenda makwara, pashoko napamufambire, naparuɗo, napakutenda, napakucena kwomŋoyo.

2 VaKorinte 4:16
Saka hatineti, asi kunyaŋge munhu weɗu wokunze ucipera hawo, munhu womukati unoʋandudzwa zuʋa rimŋe nerimŋe.

Dheuteronomio 8:3
Akakuninipisa, akakuziyisa nenzara, akakugutsa nemana, yawakaŋga usiŋgaziʋi, kunyaŋge madziɓaɓa ako akaŋga asiŋgaziʋi ʋo; kuti akuziʋise kuti munhu haararami neɀokudya ɀoga, asi kuti munhu unorarama neɀose ɀinoɓuɗa mumuromo waJehova.

VaGaratiya 1:10
Nokuti ɀino ndinoita ʋushamŋari naʋanhu here, kana naMŋari? Kana ndinotȿaka kufadza ʋanhu here? Kana ndaifadza ʋanhu naɀino, handizaiʋa muranda waKristu.

VaHebheru 4:12
Nokuti shoko raMŋari iɓenyu, rinesimba, rinopinza kukunda munondo unoceka kumatiʋi maʋiri, rinoɓaya kuȿikira panoparadzana mŋoyo nomŋeya, namafundo nomŋoŋgo; rinotoŋga mifuŋgo nendaŋgariro dzomŋoyo.

James 5:16
Naiɀoɀo reʋururanai ɀiʋi ɀenyu, munyeŋgetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu wakarurama kunesimba guru pakuɓata kwako.

Joshua 1:9
Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Ruka 10:27
Iye akapindura, akati: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nesimba rako rose, nokufuŋga kwako kwose, nowokwako seɀaunoɀiɗa iwe.

Mika 6:8
Iye wakakuziʋisa, iwe munhu, kuti ɀakanaka ndeɀipi; cinotȿakwa naJehova kwauri cinyiko, asi kuti uite ɀakarurama, uɗe ʋunyoro, ʋuye ufambe uciɀininipisa pamberi paMŋari wako?

Zvirevo 20:7
Munhu wakarurama, unofamba muɀokwaɗi yake, Ʋana ʋake ʋanomuteʋera ʋacaropafadzwa.

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza simbi; Saiɀoɀo munhu unorodza ciso ceshamŋari yake.

Zvirevo 24:5-6
[5] Munhu wakacenjera unesimba; Ɀirokwaɀo, munhu weziʋo unowedzera simba.[6] Nokuti unofanira kurwa pfumo wamborairirwa noʋucenjeri; Asi kunaʋarairiri ʋazhinji ndiko kunoruponeso.

1 VaKorinte 10:12-13
[12] Naiɀoɀo, unoti ndinomira, ŋgaacenjere kuti arege kuwa.[13] Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

Mateu 6:19-20
[19] Regai kuɀiʋuŋganidzira fuma panyika, paneɀipfunho neŋgura ɀinopedza, napanembava dzinopaza dziciɓa.[20] Asi muɀiʋuŋganidzire fuma kuɗeŋga, pasineɀipfunho neŋgura ɀinopedza, pasinembava dzinopaza dziciɓa.

VaRoma 12:1-2
[1] Naiɀoɀo ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, netsitsi dzaMŋari, kuti muise miʋiri yenyu, ciʋe ciɓayiro cipenyu, citȿene, cinofadza Mŋari, ndiko kunamata kwenyu kwomŋoyo.[2] Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

VaHebheru 10:24-25
[24] ŋgatiraŋgarirane, timutsane mŋoyo kuti tiʋe noruɗo namaɓasa akanaka,[25] tisarega kuʋuŋgana kweɗu, seɀinoita ʋamŋe, asi tirairane; ɀikuru ɀamunoʋona kuti zuʋa rosweɗera.

James 1:19-20
[19] Munoɀiziʋa henyu iɀoɀi, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa. Asi munhu mumŋe nomumŋe ŋgaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamŋa;[20] nokuti kutsamŋa kwomunhu hakuiti kururama kwaMŋari.

2 Timoti 3:16-17
[16] Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMŋari, runoɓatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuraŋga kuri mukururama,[17] kuti munhu waMŋari akwane, agadzirirwa kwaɀo maɓasa ose akanaka.

1 Timoti 6:11-12
[11] Asi iwe, munhu waMŋari, tiza ɀinhu iɀi; uteʋere kururama nokunamata Mŋari, nokutenda, noruɗo, nokutsuŋgirira, noʋunyoro.[12] Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda, uɓatisise ʋupenyu bgusiŋgaperi, bgawakaɗanirwa kwabguri, ukapupura kupupura kwakanaka pamberi peɀapupu ɀizhinji.

1 Petro 5:8-9
[8] Ȿinurai, murinde; muʋeŋgi wenyu Diaborosi, unofamba‐famba seshumba inorira, icitȿaka waiŋgaparadza.[9] Mumudziʋisei, makamira nesimba pakutenda, muciziʋa kuti kutambudzika ikoko kunoitirwa hama dzose dziri panyika.

Mako 10:43-45
[43] Ɀino pakati penyu ŋgaɀirege kuʋa kuɗaro; asi aninani unoɗa kuʋa mukuru pakati penyu, ŋgaaʋe mushumiri wenyu;[44] aninani unoɗa kuʋa wokutaŋga pakati penyu, ŋgaaʋe muranda waʋose.[45] Nokuti Mŋanakomana womunhu naiye haana‐kuʋuya kuzoshumirwa, asi kushumira, nokupa ʋupenyu bgake ruʋe rudzikinuro rwaʋazhinji.

Mapisarema 1:1-3
[1] Wakakomborerwa munhu usiŋgafambi panoraŋgana ʋakaipa, Usiŋgamiri panzira yaʋatadzi, Usiŋgagari panogara ʋaɗaɗi.[2] Asi unofarira murairo waJehova; Unofuŋgisisa murairo wake masikati noʋusiku.[3] Ucafanana nomuti wakasimŋa pahoʋa dzemvura, Unoɓereka micero yawo neŋguʋa yawo, Mashizha awo haaȿaʋi; Cinhu cipi necipi caanoita cicaendika.

Mapisarema 118:6-8
[6] Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?[7] Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu pakati paʋanondiɓatsira; Saka ndicaʋona kukundwa kwaʋanondiʋeŋga.[8] Ɀiri nani kutizira kunaJehova Pakuʋimba nomunhu.

Mapisarema 119:9-11
[9] Jaya riŋgaramba ricinatsa nzira yaro neiko? Kana rici i cenjerera seɀinoraira shoko renyu.[10] Ndakakutȿakai nomŋoyo waŋgu wose; Musanditendera kutsauka pamirairo yenyu.[11] Shoko renyu ndakariʋiga mumŋoyo waŋgu, Kuti ndirege kukutadzirai.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018