A A A A A

Hupenyu: [Muedzo]


James 1:13-18
[13] Kana munhu aciidzwa, ŋgaarege kuti ndinoidzwa naMŋari; nokuti Mŋari haaŋgaidzwi neɀakaipa, naiye amene haaŋgaidzi munhu.[14] Asi munhu mumŋe nomumŋe unoidzwa kana acikwebga nokuciʋa kwake acinyeŋgerwa.[15] Ɀino kuciʋa, kana kwarema, kunoɀara ɀiʋi; neɀiʋi, kana ɀakura, ɀinoɓereka rufu.[16] Musanyeŋgerwa, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa.[17] Ɀipo ɀose ɀakanaka neɀipiwa ɀose ɀakakwana ɀinobva kumsoro, ɀiciɓuruka kunaƂaɓa ʋeɀiedza, uyo usina‐kupinduka kana mumvuri wokushanduka.[18] Nokuɗa kwake wakatiɓereka neshoko reɀokwaɗi, kuti isu tiite seciɓereko cokutaŋga ceɀisikwa ɀake.

Ruka 22:40
Wakati aȿika panɀimbo iyo, akati kwaʋari: Nyeŋgeterai kuti murege kupinda pakuidzwa.

John 8:6
Ʋakareʋa iɀoɀo, ʋacimuidza, kuti ʋawane caʋaŋgamupomera mhoȿa naco. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe.

Mateu 6:13
Regai kutiisa pakuidzwa, asi mutirwirei panowakaipa. [Nokuti ʋushe ndobgenyu, nesimba, nokubginya, nokusiŋgaperi. Ameni.]

Ruka 11:4
mutikaŋganwirei ɀiʋi ɀeɗu, nokuti nesu tinokaŋganwira ʋose ʋanemhoȿa nesu; musatiisa pakuidzwa.

Ruka 4:13
Diaborosi akati apedza kuidza kwose, akamusiya kuȿikira imŋe ŋguʋa.

1 VaKorinte 7:2
Asi nokuɗa kwoʋupombge, murume mumŋe nomumŋe ŋgaaʋe nomukadzi wake, nomukadzi mumŋe nomumŋe ŋgaaʋe nomurume wake.

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

Mateu 4:7
Jesu akati kwaari: Kwakanyorwa ʋo: Usaidza Ishe, Mŋari wako.

Mako 8:11
Ɀino ʋaFarise ʋakaɓuɗa, ʋakataŋga kuita nyaya naye, ʋacitȿaka kwaari ciratidzo cinobva kuɗeŋga, ʋacimuidza.

Mateu 22:18
Asi Jesu wakaziʋa kuipa kwaʋo, akati: Munondiidzireiko, imi ʋanyeŋgeri?

Zvirevo 7:25-26
[25] Mŋoyo wako ŋgaurege kutsaukira kunzira dzake; Usafamba‐famba mumakwara ake.[26] Nokuti wakawisira pasi ʋazhinji ʋakakuʋadzwa; Ɀirokwaɀo, ʋakaʋurawa naye ʋazhinji kwaɀo.

James 4:1-4
[1] Kurwa nokukakaʋara pakati penyu ɀinobvepiko? Haɀibvi pakuciʋa kwenyu, kunorwa pamitezo yenyu here?[2] Munociʋa, asi hamune cinhu; munoʋuraya, munogoɗorana, musiŋgagoni kuwana cinhu; munokakaʋara, mucirwa; hamunecinhu, nokuti hamukumbiri.[3] Munokumbira, musiŋgapiwi; nokuti munokumbira ɀakaipa, kuti muɀiparadze pakuciʋa kwenyu.[4] Imi ʋoʋutere, hamuziʋi here kuti ʋushamŋari bgenyika bgunoʋeŋgana naMŋari? Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe, unoɗa kuʋa shamŋari yenyika, unoɀiita muʋeŋgi waMŋari.

1 Petro 4:12
Ʋaɗikanwa, musashamiswa nokunyanyisa kwokuidzwa pakati penyu, kwakaʋuya kukuidzai, muciti mawirwa necisiŋgazikanwi;

2 Petro 2:9
Ishe unoziʋa kusunuŋgura pamiidzo ʋanonamata Mŋari, nokuceŋgeta ʋasakarurama ʋaʋe pakurobga kuȿikira pazuʋa rokutoŋgwa;

VaGaratiya 4:14
necinhu ico panyama yaŋgu, cakaŋga ciri muidzo kwamuri, hamuna‐kuciɀidza, kana kucisema; asi makandigamucira somutumŋa waMŋari, saiye Kristu Jesu.

1 VaTesaronika 3:5
Saka ini ʋo, ɀandakaŋga ndisicagoni kutsuŋga, ndaka mu tuma kuti ndiziʋe kutenda kwenyu, ndiciti ɀimŋe muidzi wakakuidzai, iɀo ɀatakaɓata ɀikaʋa pasina.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

1 Timoti 6:9
Asi ʋanotȿaka kufuma, ʋanowira mukuidzwa nomumusuŋgo, nomukuciʋa kwoʋupenzi kuzhinji kunokuʋadza, ɀinonyudza ʋanhu mukuparadzwa nokurashwa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018