A A A A A

Hupenyu: [Kurwira]


John 14:6
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, neɀokwaɗi, noʋupenyu; hapanomunhu unoʋuya kunaƂaɓa, asi nokwandiri.

James 1:12
Wakaropafadzwa munhu uyo unotsuŋga mŋoyo pakuidzwa; nokuti kana atendwa, ucapiwa korona yoʋupenyu yakapikirwa aʋo ʋanomuɗa.

John 6:54
Unodya nyama yaŋgu, nounonwa ropa raŋgu, unoʋupenyu bgusiŋgaperi; ini ndicamumutsa nezuʋa rokupedzisira.

John 11:25-26
[25] Jesu akati kwaari: Ndini kumuka noʋupenyu; unotenda kwandiri, kunyaŋge akafa, ucararama.[26] Mumŋe nomumŋe uri mupenyu, unotenda kwandiri, haaŋgatoŋgofi. Unotenda iɀoɀo here?

John 6:51
Ndini ciŋgwa cipenyu, cakaɓuruka kuɗeŋga; kana munhu acidya ciŋgwa ici, ucararama nokusiŋgaperi; ciŋgwa candicapa, inyama yaŋgu, bguʋe ʋupenyu bgenyika.

Zvakazarurwa 21:27
Mukati maro hamuŋgatoŋgopindi cinhu cinoȿiɓisa, kana cinonyaŋgadza, kana cinenhema; asi aʋo ɓeɗzi ʋakanyorwa mubuku yoʋupenyu yeGwaiana.

Mapisarema 27:1-4
[1] Pisarema raDavidi. Jehova ndiye ciedza caŋgu noMuponesi waŋgu; ndiŋgagotya aniko? Jehova ndiye simba roʋupenyu bgaŋgu; ndiŋgagovunduswa naniko?[2] Ʋaiti ʋeɀakaipa ʋakati ʋaciʋuya kwandiri kuzodya nyama yaŋgu, Iʋo ʋadziʋisi ʋaŋgu naʋaʋeŋgi ʋaŋgu, ʋakagumburwa ʋakawa.[3] Kunyaŋge hondo ikandikomba, Mŋoyo waŋgu hauŋgatyi; Kunyaŋge ndikaʋiŋgwa nokurwa, Neŋguʋa iyo ndicaʋimba naJehova.[4] Cinhu cimŋe cete ndakakumbira kunaJehova, ndico candicatȿaka; Kuti ndigare mumba maJehova misi yose yoʋupenyu bgaŋgu, Kuti ndiʋone kunaka kwaJehova, nokuraŋgarira mutembere yake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018