A A A A A

Hupenyu: [Kuva mubereki]


VaKorose 3:21
Madziɓaɓa, regai kunetsa ʋana ʋenyu, kuti ʋarege kuʋora mŋoyo.

VaEfeso 6:4
Nemi madziɓaɓa, regai kutsamŋisa ʋana ʋenyu; asi ʋarerei pakuraŋga nokuraira kwaShe.

Ekisodho 20:12
Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.

VaHebheru 12:11
Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.

Zvirevo 13:24
Unorega shamhu unoʋeŋga mŋanakomana wake; Asi unomuɗa, unomuraŋga ɀakanaka.

Zvirevo 22:6
Roʋedza mŋana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyaŋge akwegura haaŋgatsauki pairi.

Zvirevo 29:15
Shamhu nokuraira ɀinoʋuyisa ʋucenjeri; Asi mŋana waŋgoregwa hake unonyadzisa mai ʋake.

Zvirevo 29:17
Rairira mŋanakomana wako, agokuzorodza; Ɀirokwaɀo ucafadza mŋeya wako.

Mariro 3:22-23
[22] Nokuɗa kwoʋunyoro bgaJehova tigere kupedzwa, nokuti tsitsi dzake hadziperi.[23] Maŋgwanani ose ɀaʋa ɀitȿa; kutendeka kwenyu kukuru.

Mateu 6:33-34
[33] Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.[34] Naiɀoɀo musafuŋganya pamsoro peɀamaŋgwana; nokuti maŋgwana acaɀifuŋganyira ɀawo; zuʋa rimŋe nerimŋe rinokwanirwa nenhamo yaro.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Zvirevo 1:8-9
[8] Mŋanakomana waŋgu, inzwa kurairira kwaɓaɓa ʋako; Usarasha kudzidzisa kwamai ʋako.[9] Nokuti ɀicaʋa cishoŋgo cakanaka pamusoro wako, Noʋuketani pamutsipa wako.

1 Petro 5:2-3
[2] Fudzai ɓoka raMŋari riri pakati penyu, musiŋgaɀiiti nokuroʋererwa, asi nomŋoyo unoɗa nokuɗa kwaMŋari, musiŋgaɀiiti nokuɗa kwokukarira fuma yakaipa;[3] musiŋgaiti nesimba neɀamakagoʋerwa, asi muʋe ʋatuŋgamiriri ʋeɓoka.

Mabasa 2:38-39
[38] Petro akati kwaʋari: Tendeʋukai, mumŋe nomumŋe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukaŋganwirwe ɀiʋi, mupiwe cipiwa coMŋeya Mutȿene.[39] Nokuti cipikirwa ndecenyu, naʋana ʋenyu, naʋose ʋari kure, ʋanozoɗanwa naShe, Mŋari weɗu.

Mapisarema 127:3-5
[3] Tarirai, ʋana inhaka inobva kunaJehova; Ciɓereko ceciɀaro ndiwo muɓairo waanopa.[4] Semiseʋe muruʋoko rwemhare, Ndiɀo ɀakaita ʋana ʋoʋujaya.[5] Unomufaro iye murume unegoɓa rizere naʋo; Haʋaŋganyadziswi, Kana ʋacitaurirana naʋaʋeŋgi ʋaʋo pasuʋo.

2 Timoti 3:14-16
[14] Asi iwe, rambira paneɀawakadzidza neɀawakatendiswa, uziʋe kuti waka ɀi dzidza kunani,[15] kuti kubvira paʋucece bgako wakaziʋa Manyoro Matȿene anogona kukupa ʋucenjeri bgunoisa kukuponeswa nokutenda kuri munaKristu Jesu.[16] Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMŋari, runoɓatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuraŋga kuri mukururama,

Dheuteronomio 6:6-9
[6] Ɀino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuʋa mumŋoyo mako;[7] unofanira kushiŋgaira kuadzidzisa ʋana ʋako, nokuataura kana ugere mumba mako, kana ucifamba munzira, kana uciʋata pasi, kana ucimuka.[8] Unofanira kuasuŋgira paruʋoko rwako, ciʋe ciratidzo; ʋuye anofanira kuʋa rundanyara pakati pameso ako.[9] Unofanira kuanyora pamagwatidziro emikoʋa yeimba yako, napamasuʋo ako.

VaEfeso 6:1-4
[1] Imi ʋana, tererai ʋaɓereki ʋenyu munaShe; nokuti ndiɀo ɀakarurama.[2] Kudza ɓaɓa ʋako namai — ndiwo murairo wokutaŋga unecipikirwa —[3] kuti uitirwe ɀakanaka, ugare ŋguʋa refu panyika.[4] Nemi madziɓaɓa, regai kutsamŋisa ʋana ʋenyu; asi ʋarerei pakuraŋga nokuraira kwaShe.

Joshua 4:20-24
[20] Joshua akamisa aya mabge anegumi namaʋiri aʋakanoŋga muJoridani paGirgari.[21] Akataura naʋana ʋaIsraeri, akati: Kana ʋana ʋenyu ʋacizobvunza madziɓaɓa aʋo paŋguʋa inoʋuya, ʋaciti: Mabge awa anoti kuɗiniko?[22] Imi munofanira kuziʋisa ʋana ʋenyu, muciti: Israeri ʋakayambuka Joridani urwu ʋacitsika pasi pakawoma.[23] Nokuti Jehova Mŋari wakapxisa mvura yaJoridani pamberi penyu, kuȿikira mayambuka, seɀaakaita iye Jehova Mŋari wenyu paGuŋgwa Dɀuku, raakapxisa pamberi peɗu, kuȿikira tayambuka;[24] kuti ndudzi dzose dzenyika dziziʋe kuti ruʋoko rwaJehova ndirwo runesimba; kuti ʋatye Jehova Mŋari wenyu nokusiŋgaperi.

VaHebheru 12:7-11
[7] Tsuŋgai henyu mŋoyo kuti muraŋgwe; Mŋari unoɓata nemi saʋanakomana; nokuti mŋanakomana ndoupi usiŋgaraŋgwi naɓaɓa?[8] Asi kana musiŋgaraŋgwi, seɀinoitirwa ʋose, muri ʋana ʋoʋupombge, hamuzi ʋanakomana caiʋo.[9] Ʋuye ɀe isu taiʋa namadziɓaɓa eɗu enyama, ʋaitiraŋga, tikaʋakudza; ko hatiŋgaɀiisi ɀikuru pasi paƂaɓa ʋemŋeya, kuti tirarame here?[10] Nokuti iʋo, ɀirokwaɀo, ʋakatiraŋga mazuʋa mashoma, seɀaʋaifuŋga: asi iye unotiraŋga kuti tiɓatsirwe, tigogoʋerwa ʋutȿene bgake.[11] Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.

Mapisarema 78:1-7
[1] Rwiyo rweMashiri rwaAsafi. Tererai murairo waŋgu, imi ʋanhu ʋaŋgu; Rerekerai nzeʋe dzenyu munzwe mashoko omuromo waŋgu.[2] Ndicashamisa muromo waŋgu nditaure nomufananidzo; Ndicaparidza mashoko akaʋanzika ekare,[3] Ɀatakanzwa neɀatakaziʋa, Neɀatakaʋudzwa namadziɓaɓa eɗu.[4] Hatiŋgaɀiʋanziri ʋana ʋaʋo, Asi ticaʋudza rudzi runoteʋera maɓasa aŋgarumbidzwa aJehova, Nesimba rake, namaɓasa ake, anoshamisa, aakaita.[5] Nokuti wakamutsa cipupuriro pakati paJakobo, Akatema murairo pakati paIsraeri, Akaɀiraira madziɓaɓa eɗu, Kuti ʋaɀiziʋise ʋana ʋaʋo;[6] Kuti rudzi runoteʋera ruɀiziʋe, iʋo ʋana ʋacazoɓerekwa; Iʋo ʋasimuke ʋaɀiʋudze ʋana ʋaʋo;[7] Kuti tariro yaʋo iʋe kunaMŋari, Ʋarege kukaŋganwa maɓasa aMŋari, Asi ʋaceŋgete mirairo yake;

Tito 2:2-8
[2] Ʋarume ʋakuru ŋgaʋaʋe ʋakaȿinuka, ʋanokudzwa, ʋakaŋgwara, ʋakarurama pakutenda, naparuɗo, napakutsuŋgirira;[3] saiɀoɀo ʋo ʋakadzi ʋakuru ŋgaʋaʋe nomufambire wakafanira ʋatȿene, ʋasiŋgaceri, kana kuɗa waini zhinji, asi ʋaʋe ʋadzidzisi ʋeɀakanaka;[4] kuti ʋadzidzise ʋakadzi ʋaɗuku, kuti ʋaɗe ʋarume ʋaʋo, nokuɗa ʋana ʋaʋo,[5] ʋaʋe ʋakaŋgwara, ʋakacena, ʋanoceŋgeta imba, ʋanyoro, ʋanoɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo, kuti shoko raMŋari rirege kumhurwa.[6] Saiɀoɀo ʋo ʋarume ʋaɗuku uʋaraire kuti ʋaʋe ʋakaŋgwara;[7] paɀinhu ɀose iwe umene uʋaratidze makwara amaɓasa akanaka; uʋe nokusakaŋganisa pakudzidzisa, nomugarire unokudzwa,[8] nokutaura kwakarurama, kusiŋgagoni kushoʋorwa, kuti unopesana nesu anyadziswe, asinecinhu cakaipa caaŋgareʋa pamsoro peɗu.

Zvirevo 3:1-12
[1] Mŋanakomana waŋgu, usakaŋganwa kudzidzisa kwaŋgu; Asi mŋoyo wako ŋgauceŋgete mirairo yaŋgu;[2] Nokuti ɀicakuwedzera mazuʋa mazhinji, Namakore oʋupenyu, norugare.[3] Ruɗo neɀokwaɗi ŋgaɀirege kukusiya; Uɀisuŋgire pamutsipa wako; Uɀinyore pahwendefa romŋoyo wako;[4] Nokuɗaro ucawana nyasha nenjere dzakanaka Pamberi paMŋari naʋanhu.[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.[7] Usaɀiti wakacenjera; Itya Jehova, ubve paneɀakaipa;[8] Ɀicaʋa mushoŋga womuʋiri wako, Nomŋoŋgo wamafupa ako.[9] Kudza Jehova neɀaunaɀo, Ʋuye neɀitȿa ɀaɀose ɀawakawana;[10] Ipapo matura ako acazadzwa neɀakawanda, Makate ako acapfacuka newaini itȿa.[11] Mŋanakomana waŋgu, usaɀidza kuraŋga kwaJehova; Usaneta nokuraira kwake.[12] Nokuti Jehova unoraira muɗikanwa wake; Seɀinoita ɓaɓa mŋanakomana waʋo waʋanofarira.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018