A A A A A

Hupenyu: [Kurwadziwa]


Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

Mapisarema 34:18
Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.

Mapisarema 147:3
Unoporesa ʋanemŋoyo yakaputsika, Unosuŋga maʋaŋga aʋo.

Zvakazarurwa 21:4
Ucapisika misodzi yose pameso aʋo; rufu harucaʋi’ po, kana kucema, kana kurira, kana kutambudzika haɀiŋgaʋi’ po; nokuti ɀokutaŋga ɀapfuʋura.

Mateu 4:23-25
[23] Jesu akapota neGarirea rose, akadzidzisa mumasinagoge aʋo, aciparidza Evaŋgeri yoʋushe, aciporesa hosha dzose namarwere ose aʋanhu.[24] Mukurumbira wake ukanzwika kunyika yose yeSiria; ʋakaʋuya kwaari naʋairwara ʋose, naʋakaɓatwa nehosha dzamarudzi mazhinji namarwadzi, naʋakaŋga ʋanemŋeya yakaipa, naʋaneɀipusha, naʋakaŋga ʋakafa mitezo, akaʋaporesa.[25] Ʋanhu ʋazhinji‐zhinji ʋaibva Garirea, neDekapori, neJerusarema, neJudea, nemhiri kwaJo ridani ʋakamuteʋera.

Mapisarema 23:1-6
[1] Pisarema raDavidi. Jehova ndiye mufudzi waŋgu; Hapana‐candiŋgashaiwa.[2] Unondiʋatisa pasi pamafuro manyoro; Unondisesedza pamvura inozorodza.[3] Unoponesa mŋeya waŋgu; Unondifambisa panzira dzokururama nokuɗa kwezita rake.[4] Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.[5] Munondigadzirira tafura pamberi paʋadziʋisi ʋaŋgu; Makazodza musoro waŋgu namafuta; mukombe waŋgu unopfacuka.[6] Ɀirokwaɀo ʋunyoro nenyasha ɀicanditeʋera mazuʋa ose oʋupenyu bgaŋgu; Ini ndicagara mumba maJehova mazuʋa namazuʋa.

2 VaKorinte 1:3-8
[3] Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, iʋo Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋeŋgoni, Mŋari wokunyaradza kwose;[4] iye unotinyaradza pakutambudzika kweɗu kwose, kuti isu tiʋe nesimba rokunyaradza ʋari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMŋari.[5] Nokuti maɗambudziko aKristu seɀaakaʋa mazhinji kwatiri, saiɀoɀo ʋo kunyaradzwa kweɗu kwakaʋa kuzhinji naKristu.[6] Ɀino kana ticitambudzika heɗu isu, ɀinoitwa nokuɗa kwokunyaradzwa nokuponeswa kwenyu; kana ticinyaradzwa isu, ɀinoitwa nokuɗa kwokunyaradzwa kwenyu, kunokusimbisai kutsuŋgirira pamaɗambudziko iwayo atinotambudzika ʋo nawo.[7] Tariro yeɗu pamsoro penyu yakasimba, nokuti tinoziʋa kuti seɀamunosoŋgana nesu pamaɗambudziko, saiɀoɀo ʋo pakunyaradzwa.[8] Nokuti hatiɗi, hama dzaŋgu, kuti murege kuziʋa kutambudzika kwakatiwira paAsia, kuti takaremerwa kwaɀo‐kwaɀo kukunda simba reɗu, nokuɗaro takarasha mŋoyo ticiti hatiŋgararami;

1 Petro 4:12-19
[12] Ʋaɗikanwa, musashamiswa nokunyanyisa kwokuidzwa pakati penyu, kwakaʋuya kukuidzai, muciti mawirwa necisiŋgazikanwi;[13] asi farai ɀamunogoʋana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuʋonekwa kwokubginya kwake mufare ʋo nomufaro mukuru.[14] Kana muciɀidzwa nokuɗa kwezita raKristu, makaropafadzwa, nokuti Mŋeya wokubginya waMŋari ugere pamsoro penyu;[15] nokuti kurege kuʋa nomumŋe wenyu ucatambudzika nemhaka yokuti muʋurayi, kana mbava, kana unoita ɀakaipa, kana usiŋgaregi ɀaʋamŋe;[16] asi kana munhu acitambudzika nokuɗa kwokuti mukristu, ŋgaarege kunyadziswa; asi ŋgaakudze Mŋari nezita iri.[17] Nokuti ŋguʋa yaȿika yokuti kutoŋga kutaŋge paimba yaMŋari; ɀino kana kukataŋga kwatiri, kuguma kwaʋasiŋgatereri Evaŋgeri yaMŋari kucagoʋeiko?[18] Ʋuye kana ɀiciremera wakarurama kuti aponeswe, ko uyo, usiŋgaɗi Mŋari, nomutadzi, ʋacagoʋonekwepi?[19] Naiɀoɀo naiʋo, ʋanotambudzika nokuɗa kwaMŋari, ŋgaʋaise mŋeya yaʋo kuMusiki wakatendeka ʋaciita ɀakanaka.

John 16:16-24
[16] Ciŋguʋa ciɗuku casara, hamucazondiʋoni; ʋuye ɀe ciŋguʋa ciɗuku, mucandiʋona.[17] Ɀino ʋamŋe ʋaʋadzidzi ʋake ʋakataurirana, ʋaciti: Cinyiko ici caanoreʋa kwatiri, kuti: Ciŋguʋa ciɗuku casara, hamucazondiʋoni; ʋuye ɀe, ciŋguʋa ciɗuku, mucandiʋona, ʋuye: Nokuti ndinoenda kunaƂaɓa?[18] Naiɀoɀo ʋakati: Cinyiko caanoti: Casara ciŋguʋa ciɗuku? Hatiziʋi caanotaura.[19] Jesu akaziʋa kuti ʋanoɗa kumubvunza, akati kwaʋari: Munobvunzana here pamsoro pecinhu ici candareʋa, ndiciti: Casara ciŋguʋa ciɗuku, hamucazondiʋoni; ʋuye ɀe, ciŋguʋa ciɗuku, mucandiʋona?[20] Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Mucarira nokucema imi, asi nyika icafara; imi mucanzwa shuŋgu, asi shuŋgu dzenyu dzicashanduka mufaro.[21] Mukadzi kana acipona, unonzwa shuŋgu, nokuti ŋguʋa yake yaȿika; asi kana apona mŋana, haacafuŋgi kutambudzika, nokufara kwake nokuti munhu waponerwa panyika.[22] Nemi ɀino muneshuŋgu; asi ndicakuʋonai ɀe, nomŋoyo yenyu icafara; hakunomunhu uŋgakutorerai mufaro wenyu.[23] Nezuʋa iro hamuŋgazondibvunzi cinhu. Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinot kwamuri: Ɀose ɀamuneŋge mucakumbira kunaƂaɓa, ʋacakupai iɀo muzita raŋgu.[24] Kuȿikira ɀino hamuna‐kukumbira cinhu muzita raŋgu; kumbirai, mucapiwa, mufaro wenyu uzadzike.

VaHebheru 12:1-11
[1] Naiɀoɀo, nesu ʋo, ɀatakakomberedzwa negore reɀapupu rakakura rikaɗai, ŋgatibvisei ɀose ɀinoremedza, neɀiʋi ɀinoŋgotinamatira, ŋgatimhanye nokutsuŋgirira nhaŋgemutaŋge yatakaisirwa,[2] ticitarira kunaJesu, muʋambi nomukwanisi wokutenda kweɗu, iye wakatsuŋga pamucinjikwa nokuɗa kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoʋora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwecigaro coʋushe caMŋari.[3] Nokuti cerekedzai uyo wakatsuŋga pakukakaʋara kwakaɗai kwaʋatadzi, kuti imi murege kuneta nokupera simba pamŋeya yenyu.[4] Mucigere kudziʋirira kuȿikira ropa riciɓuɗa pakurwa kwenyu neɀiʋi.[5] Ʋuye makakaŋganwa kwaɀo kuraira kunotaura kwamuri sokuʋanakomana, kuciti: Mŋanakomana waŋgu, usaɀidza kuraŋga kwaShe, Usapera mŋoyo kana ucirairwa naye;[6] Nokuti waanoɗa Ishe unomuraŋga, Unoroʋa ɀikuru mŋanakomana mumŋe nomumŋe waanogamucira.[7] Tsuŋgai henyu mŋoyo kuti muraŋgwe; Mŋari unoɓata nemi saʋanakomana; nokuti mŋanakomana ndoupi usiŋgaraŋgwi naɓaɓa?[8] Asi kana musiŋgaraŋgwi, seɀinoitirwa ʋose, muri ʋana ʋoʋupombge, hamuzi ʋanakomana caiʋo.[9] Ʋuye ɀe isu taiʋa namadziɓaɓa eɗu enyama, ʋaitiraŋga, tikaʋakudza; ko hatiŋgaɀiisi ɀikuru pasi paƂaɓa ʋemŋeya, kuti tirarame here?[10] Nokuti iʋo, ɀirokwaɀo, ʋakatiraŋga mazuʋa mashoma, seɀaʋaifuŋga: asi iye unotiraŋga kuti tiɓatsirwe, tigogoʋerwa ʋutȿene bgake.[11] Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.

VaRoma 8:18-28
[18] Nokuti ndinoti maɗambudziko eŋguʋa ino haana‐kufanira kuenzaniswa nokubginya kucazoratidzwa kwatiri.[19] Nokuti ɀisikwa ɀinotarisisa ɀikuru ɀicimirira kuratidzwa kwaʋanakomana ʋaMŋari.[20] Nokuti ɀisikwa ɀakaiswa pasi peɀisiŋgagari, ɀisiŋgaɗi haɀo, asi nokuɗa kwaiye wakaɀiisa pasi paɀo,[21] ɀicitarira kuti ɀisikwa ɀimene ɀisunuŋgurwe ʋo paʋuranda bgokuʋora, ɀiiswe pakusunuŋgurwa kwokubginya kwaʋana ʋaMŋari.[22] Nokuti tinoziʋa kuti ɀisikwa ɀose ɀinogomera nokurwadziwa pamŋe cete kuȿikira ɀino.[23] Ɀisati ɀiri iɀo ɓedzi, asi nesu ʋo, kunyaŋge tineɀiɓereko ɀokutaŋga ɀoMŋeya, nesu timene tinogomera mukati meɗu, ticimirira kuitwa kweɗu ʋana, ndiko kudzikinurwa kwomuʋiri weɗu.[24] Nokuti takaponeswa netariro; asi tariro inoʋonekwa, haizi tariro; nokuti ndiani unotarira caanoʋona?[25] Asi kana ticitarira catisiŋgaʋoni, tinocimirira nokutsuŋgirira.[26] Saiɀoɀo Mŋeya unoɓatirana ʋo nokusaʋa‐nesimba kweɗu; nokuti hatiziʋi kunyeŋgetera ɀakafanira; asi Mŋeya amene unotinyeŋgeterera nokugomera kusiŋgataurwi;[27] uyo unonɀera mŋoyo, ndiye unoziʋa kufuŋga kwoMŋeya, nokuti unonyeŋgeterera ʋatȿene seɀinoɗa Mŋari.[28] Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

Mapisarema 91:1-16
[1] Uyo ugere panɀimbo yokuʋanda yoWokumsoro‐soro Ucarambira pamumvuri woWamasimba‐ose.[2] Ndicati pamsoro paJehova: Ndiye ʋutiziro bgaŋgu nenhare yaŋgu; Iye Mŋari waŋgu, wandinoʋimba naye.[3] Nokuti iye ucakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, Napahosha inoʋuraya ɀikuru.[4] Iye ucakufukidza nemhineŋga yake, Ucatizira pasi pamapapiro ake; Ɀokwaɗi yake inhoʋo huru neɗuku.[5] Hauŋgatyi cinhu cinovundusa ʋusiku, Kana museʋe unofurwa masikati;[6] Kana hosha inofamba murima, Kana kuparadza kunoʋuraya masikati.[7] Kurutiʋi rwako kucawa ʋanegumi ramazana, Nezana ramazana paruʋoko rwako rworudyi; Asi haɀiŋgasweɗeri kwauri.[8] Ucaŋgoɀitarira hako nameso ako, Ukaʋona muɓayiro waʋakaipa.[9] Nokuti imi Jehova, muri ʋutiziro bgaŋgu! Iwe wakaita Wokumsoro‐soro ʋugaro bgako.[10] Hapana cakaipa ciŋgakuwira, Ʋuye hapanehosha icasweɗera patente rako.[11] Nokuti iye ucaraira ʋatumŋa ʋake pamsoro pako, Kuti ʋakuceŋgete panzira dzako dzose.[12] Ʋacakusimudza pamaʋoko aʋo, Kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabge.[13] Ucatsika pamsoro peshumba neciʋa; Mŋana weshumba nenyoka ucaɀitsikirira pasi.[14] Ɀaakandiɗa, ndicamurwira; Ndicamuisa pakakwirira, nokuti wakaziʋa zita raŋgu.[15] Iye ucaɗana kwandiri, ndicamupindura; Ini ndicaʋa naye pakutambudzika; Ndicamurwira, nokumukudza.[16] Ndicamugutsa noʋupenyu ʋurefu, Nokumuratidza ruponeso rwaŋgu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018