A A A A A

Hupenyu: [Kuisa Mwari Pakutanga]


VaRoma 1:16
Nokuti handinyari pamsoro peEvaŋgeri; nokuti isimba raMŋari rokuponesa mumŋe nomumŋe unotenda, kutaŋga muJuda, ʋuye muGiriki ʋo.

Mateu 6:33
Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.

Mateu 22:37
Akati kwaari: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose.

VaGaratiya 2:20
Ndakaroʋerwa pamucinjikwa pamŋe cete naKristu; handiciri ini ndinorarama, asi Kristu unorarama mandiri; kurarama uku, kwandinorarama nako munyama ɀino, ndinorarama nokutenda kuri muMŋanakomana waMŋari, wakandiɗa, akaɀipa nokuɗa kwaŋgu.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

Mateu 6:31-33
[31] Naiɀoɀo musafuŋganya muciti: Ticadyei? Kana: Ticanwei? Kana: Ticafukeiko?[32] Nokuti ʋahedeni ʋanotȿaka iɀoɀi ɀose, nokuti Ƃaba ʋenyu ʋokuɗeŋga ʋanoziʋa kuti munoshaiwa iɀoɀi ɀose.[33] Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

1 VaKorinte 1:18
Nokuti shoko romucinjikwa ʋupenzi kunaʋanoparadzwa; asi kwatiri, isu tinoponeswa, isimba raMŋari.

Zvakazarurwa 2:4
Asi handifari necinhu ici kwauri, kuti wakasiya ruɗo rwako rwokutaŋga.

VaHebheru 12:2
ticitarira kunaJesu, muʋambi nomukwanisi wokutenda kweɗu, iye wakatsuŋga pamucinjikwa nokuɗa kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoʋora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwecigaro coʋushe caMŋari.

Mateu 6:24
Hapano munhu uŋgaɓatira ʋatenzi ʋaʋiri; nokuti ucaʋeŋga mumŋe, akaɗa mumŋe; kana ucanamatira mumŋe, akaɀidza mumŋe. hamuŋgaɓatiri Mŋari neFuma.

VaKorose 3:1-4
[1] Naiɀoɀo, kana makamutswa pamŋe cete naKristu, tȿakai ɀiri kumsoro, uko kunaKristu, ugere kurudyi rwaMŋari.[2] Fuŋgai ɀiri kumsoro, musafuŋga ɀiri pasi.[3] Nokuti makafa, ʋupenyu bgenyu bgakaʋigwa pamŋe cete naKristu munaMŋari.[4] Kana Kristu, iye ʋupenyu bgeɗu, aciʋonekwa, nemi ʋo mucaʋonekwa pamŋe cete naye pakubginya.

VaRoma 1:20
Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, iɀo ɀake ɀisiŋgaʋonekwi, iro simba rake risiŋgaperi noʋuMŋari bgake, ɀinoʋonekwa kwaɀo, ɀicizikanwa paɀinhu ɀakaitwa; kuti ʋarege kuʋa nepembedzo;

VaRoma 15:13-19
[13] Ɀino Mŋari wetariro ŋgaakuzadzei nomufaro wose norugare pakutenda kwenyu, kuti muʋe netariro yakawandisa, nesimba roMŋeya Mutȿene.[14] Ɀino, hama dzaŋgu, ini ndimene ndinoziʋa kwaɀo pamsoro penyu, kuti imi mumene muzere nokunaka, makazadzwa nokuziʋa kwose, munogona ʋo kurairana.[15] Asi ndinokunyorerai ɀimŋe ndicinyanya kutsuŋga, ndiciita sendinokuyeʋudzai nenyasha dzandakapiwa naMŋari,[16] kuti ndiʋe muranda waKristu Jesu kuʋahedeni, ndiciita ɓasa roʋuprista paEvaŋgeri yaMŋari, kuti ciɓayiro caʋahedeni cifadze Mŋari, cakaitwa citȿene noMŋeya Mutȿene.[17] Naiɀoɀo ndiŋgaɀirumbidza munaKristu Jesu paɀinhu ɀaMŋari.[18] Nokuti ndiŋgatya kutaura ɀimŋe ɀinhu, asi iɀo Kristu ɀaakaita neni, kuti ʋahedeni ʋaterereswe neshoko namaɓasa,[19] nesimba reɀiratidzo neɀinoshamisa, nesimba roMŋeya Mutȿene; nokuɗaro kubva Jerusarema nenyika yakapoteredza, kuȿikira Iririko, ndakaparidza kwaɀo Evaŋgeri yaKristu;

VaEfeso 3:7
yandakaitwa mushumiri wayo necipo cenyasha dzaMŋari, candakapiwa nokuɓata kwesimba rake.

VaRoma 9:22
Ɀino ticatiyiko kana Mŋari, kana akaŋga aciɗa kuratidza kutsamŋa kwake, nokuziʋisa simba rake, akaita nomŋoyo murefu ɀikuru pamsoro pemidziyo yokutsamŋirwa, yakagadzirirwa kuparadzwa,

Dheuteronomio 6:5
Uɗe Jehova Mŋari wako nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nesimba rako rose.

Maraki 3:10
Ʋuyai neɀegumi ɀose muimba yokuʋigira, kuti ɀokudya ɀiʋe’po mumba maŋgu, mundiidze naiɀoɀi ɀino — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo — muʋone kana ndisiŋgakuzaruriyi mawindi okuɗeŋga, ndikakuɗururirai mukomborero wamucashaiwa pokuisa.

John 3:30
Iye unofanira kukura, asi ini ndinofanira kuɗukupiswa.

Mateu 6:19-21
[19] Regai kuɀiʋuŋganidzira fuma panyika, paneɀipfunho neŋgura ɀinopedza, napanembava dzinopaza dziciɓa.[20] Asi muɀiʋuŋganidzire fuma kuɗeŋga, pasineɀipfunho neŋgura ɀinopedza, pasinembava dzinopaza dziciɓa.[21] Nokuti panefuma yako, nomŋoyo wako ucaʋa’po ʋo.

John 15:5
Ini ndiri muzambiriŋga, imi muri mataʋi. Unogara mandiri, neni maari, ndiye unoɓereka ɀiɓereko ɀakawanda; nokuti kunze kwaŋgu hamugoni kuita cinhu.

Mateu 24:12
Ruɗo rwaʋazhinji rucatonhora, nokuti kusarurama kucawanda.

Mabasa 20:35
Paɀinhu ɀose ndakakuratidzai, kuti muciɓata muciɗai, munofanira kuɓatsira ʋasinesimba, nokuraŋgarira mashoko aShe Jesu, seɀaakataura amene aciti: Kupa kunomufaro caiwo kupfuʋura kugamucira.

Zvirevo 16:3
Isa maɓasa ako ose kunaJehova, Ɀawakaraŋgarira ɀigoitika.

VaRoma 8:5
Nokuti ʋari ʋenyama ʋanofuŋga ɀenyama: asi ʋari ʋomŋeya, ʋanofuŋga ɀomŋeya.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

2 VaKorinte 12:7-10
[7] ɀino, kuti ini ndirege kunyanya kuɀikudza nokuɗa kwoʋukuru kwaɀo bgeɀaka ndi zarurirwa, ndakapiwa munzwa munyama yaŋgu, nhume yaSatani, andiroʋe, kuti ndirege kunyanya kuɀikudza.[8] Pamsoro pecinhu ici ndakakumbira Ishe ɀikuru katatu, kuti cibve kwandiri.[9] Iye akati kwandiri: Nyasha dzaŋgu dzinokuriŋgana; nokuti simba raŋgu rinozadziswa paʋutera bgako. Naiɀoɀo ɀirinani kuti ndiɀirumbidze nomufaro mukuru noʋutera bgaŋgu, kuti simba raKristu rigare pamsoro paŋgu.[10] Naiɀoɀo ndinofara noʋutera, nokuɀidzwa, nokushaiwa, nokutambudzika, nenhamo nokuɗa kwaKristu; nokuti kana ndinoʋutera, ipapo ndinesimba.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018