A A A A A

Hupenyu: [Muchato]


VaHebheru 13:4
Kuwanana nga kukudzwe naʋose, nenhoʋo ŋgairege kuʋa nemhoȿa; nokuti Mŋari ucatoŋgesa mhombge naʋanofeʋa.

Zvirevo 18:22
Wawana mukadzi wawana cinhu cakanaka, Waʋigirwa nyasha yaJehova.

Genesisi 2:24
Naiɀoɀo munhu unofanira kusiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, anamatire mukadzi wake, ʋaʋe nyama imŋe.

1 VaKorinte 13:4-7
[4] Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;[5] haruiti ɀisiŋgafaniri, haruɀitȿakiri ɀarwo; harutsamŋi, haruneɀishura;[6] harufariri ɀisakarurama, asi runofarira ɀokwaɗi;[7] runofukidza ɀose, runotenda ɀose, runetariro paɀose, runotsuŋgirira paɀose.

John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwaŋgu; handikupiyi sokupa kwenyika. Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.

Zvirevo 21:9
Ɀirinani kugara pakona reɗeŋga, Pakugara muimba imŋe nomukadzi unokakaʋara.

Zvirevo 19:14
Dzimba nefuma inhaka inobva kunamadziɓaɓa; Asi mukadzi wakaŋgwara unobva kunaJehova.

1 Petro 3:7
Saiɀoɀo imi ʋarume, garai naʋakadzi ʋenyu nokuziʋa, mucikudza mukadzi muciti ndiye mudziyo unesimba ɗuku kwamuri, ɀaʋari ʋadyi ʋenhaka dzenyasha dzoʋupenyu pamŋe cete nemi; kuti minyeŋgetero yenyu irege kudziʋiswa.

2 VaKorinte 6:14
Musasuŋgwa ɀisina‐kufanira pajoko pamŋe cete naʋasiŋgatendi; nokuti kururama kuŋgaʋa noʋukama bgeiko nokusarurama? Ciedza ciŋgayanana seiko nerima?

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018