A A A A A

Hupenyu: [Mumhanzi]


Mapisarema 95:1
Ʋuyai, tiimbire Jehova; Ŋgatipururudzei ɗombo rokuponeswa kweɗu.

VaEfeso 5:19
mutaurirane pakati penyu namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀoMŋeya, muimbire, muridzire Ishe mumŋoyo yenyu;

VaHebheru 2:12
Ɀaanoti: Ndicaparidzira hama dzaŋgu zita renyu, Ndicakuimbirai pakati pekereke.

Mapisarema 71:23
Miromo yaŋgu icafara kwaɀo kana ndicikuimbirai nziyo dzokurumbidza; Nomŋeya waŋgu wamakadzikinura.

Ekisodho 15:1
Ɀino Mosesi naʋana ʋaIsraeri ʋakaimbira Jehova rwiyo urwu, ʋakataura ʋaciti: Ndicaimbira Jehova, nokuti wakasimuka nesimba rake; Wakakandira biza nomutaȿi waro muguŋgwa.

Mapisarema 105:2
Muimbirei, mumuimbire nziyo dzokukudza; Rondedzerai maɓasa ake ose anoshamisa.

Mapisarema 49:4
Ndicarerekera nzeʋe yaŋgu inzwe mufananidzo; Ndicaɗudza shoko raŋgu rakaʋanzika nembira.

Mapisarema 101:1
Pisarema raDavidi. Ndicaimba ndicireʋa ŋgoni nokururama; Ndimi Jehova wandicaimbira nziyo dzokurumbidza.

Mapisarema 150:1-5
[1] Hareruya! Rumbidzai Jehova panɀimbo yake tȿene; Murumbidzei muɗeŋga rakaitwa nesimba rake,[2] Murumbidzei nokuɗa kweɀaakaita nesimba rake; Murumbidzei ɀakafanira ʋukurukuru bgake.[3] Murumbidzei nenzwi rehwamanda; Murumbidzei nemiteŋgeranwa nembira.[4] Murumbidzei neŋgoma nokutamba; Murumbidzei noʋuɗimbga nenyere.[5] Murumbidzei namakandira anorira kwaɀo; Murumbidzei namakandira anorira ɀakanaka.

VaKorose 3:16
Shoko raKristu ŋgarigare mukati menyu riwande; nokucenjera kwose mudzidzisane, nokurairana namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀomŋeya, muimbire Mŋari nenyasha mumŋoyo menyu;

Mapisarema 98:1-7
[1] Imbirai Jehova rwiyo rutȿa; Nokuti wakaita ɀinhu ɀinoshamisa; Canza cake corudyi, noruʋoko rwake rutȿene, ɀakamukundisa.[2] Jehova wakaziʋisa kuponesa kwake; Wakaratidza pacena kururama kwake pamberi paʋahedeni.[3] Wakaraŋgarira ngoni dzake nokutendeka kwake kuimba yaIsraeri; Migumo yose yapasi yakaʋona kuponesa kwaMŋari weɗu.[4] Pururudzai Jehova, pasi pose; Ƌanidzirai, muimbe nomufaro, imbai nziyo dzokurumbidza.[5] Imbirai Jehova nziyo dzokurumbidza nembira; Nembira, ʋuye nenzwi rokuimba.[6] Nehwamanda, nenzwi romumanzi Pururudzai pamberi paMambo, Jehova.[7] Guŋgwa ŋgaritinhire neɀose ɀiri mukati maro; Nenyika, naʋanogara’mo.

Zvakazarurwa 14:3-4
[3] Ʋakaimba rwiyo rutȿa pamberi pecigaro coʋushe, napamberi peɀisikwa ɀipenyu ɀinna, naƲakuru; hakunomunhu wakagona kudzidza rwiyo urwu, asi ʋaya ʋaneɀuru ɀinezana namakumi manna naʋanna, ʋakadzikinurwa ʋacibva panyika.[4] Ndiʋo ʋasina‐kuȿiɓiswa naʋakadzi; nokuti ʋakanaka se mhandara. Ndiʋo ʋanoteʋera Gwaiana kwose kwarinoenda. Ndiʋo ʋakadzikinurwa pakati paʋanhu, kuti ʋaʋe ɀiɓereko ɀokutaŋga kunaMŋari nokuGwaiana.

Mapisarema 135:3
Rumbidzai Jehova; nokuti Jehova wakanaka; Imbirai zita rake nziyo dzokurumbidza; nokuti ndiɀo ɀinofadza.

Amosi 6:5
munoimba nziyo dzisinamaturo mbira dziciridzwa, munoɀiitira ɀinoridzwa saDavidi;

Mapisarema 57:7
Mŋoyo waŋgu wakasimba, Mŋari, mŋoyo waŋgu wakasimba; Ndicaimba, ɀirokwaɀo, ndicaimba nziyo dzokurumbidza.

2 Makoronike 5:13
ɀino ʋaridzi ʋehwamanda, naʋaimbi, ʋakati ʋaciita mawa, ʋaciita nenzwi rimŋe ʋacirumbidza nokuʋoŋga Jehova; ʋakati ʋaciimbisa pamŋe cete nehwamanda, namakandira, neɀokuridzisa naɀo, ʋacirumbidza Jehova, ʋaciti: Nokuti wakanaka; nokuti nyasha dzake dzinogara nokusiŋgaperi; ipapo imba yakazara negore, iyo imba yaJehova;

Mapisarema 40:3
Akaisa rwiyo rutȿa mumuromo maŋgu, rwokurumbidza Mŋari weɗu narwo; Ʋazhinji ʋacaɀiʋona, ʋacitya, Ʋacaʋimba naJehova.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018