A A A A A

Hupenyu: [Kusabereka]


1 Samueri 2:21
Ɀino Jehova akashanyira Hana, akaʋa nemimba, akazoɓereka ʋanakomana ʋatatu naʋanasikana ʋaʋiri. Iye mŋana Samueri akazokura pamberi paJehova.

Dheuteronomio 7:14
Ucaropafadzwa iwe kupfuʋura dzimŋe ndudzi dzose; hapaŋgaʋi pakati penyu murume kana mukadzi usiŋgaɓereki, kana pakati peɀipfuwo ɀenyu.

Dheuteronomio 8:2
Unofanira kuraŋgarira nzira yose yawakafambiswa nayo naJehova Mŋari wako murenje makore awa makumi manna, kuti akuninipise, nokukuidza, kuti aziʋe ɀaiʋa mumŋoyo mako, kana wakaŋga uciɗa kuceŋgeta mirairo yake, kana kwete.

Genesisi 1:28
Mŋari akaʋaropafadza, Mŋari akati kwaʋari: Ƃerekai, muwande, muzadze nyika, muɓate ʋushe pairi; muʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.

Genesisi 25:21
Ɀino Isaka wakanyeŋgeterera mukadzi wake kunaJehova, nokuti wakaŋga asiŋgaɓereki; Jehova akanzwa kunyeŋgetera kwake, Rebeka, mukadzi wake, akaʋa nemimba.

VaHebheru 11:11
Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba, kunyaŋge akaŋga acembera, nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka.

1 VaKorinte 3:16
Ko hamuziʋi kuti muri tembere yaMŋari, ʋuye kuti Mŋeya waMŋari unogara mukati menyu here?

James 1:17
Ɀipo ɀose ɀakanaka neɀipiwa ɀose ɀakakwana ɀinobva kumsoro, ɀiciɓuruka kunaƂaɓa ʋeɀiedza, uyo usina‐kupinduka kana mumvuri wokushanduka.

John 16:33
Ndakareʋa iɀoɀi kwamuri, kuti muʋe norugare mandiri. Panyika munotambudzika; asi tsuŋgai mŋoyo, ini ndakakunda nyika.

Mapisarema 113:9
Unogarisa mukadzi usiŋgaɓereki mumba, Aʋe mai ʋanofara naʋana. Hareruya!

Mapisarema 127:3
Tarirai, ʋana inhaka inobva kunaJehova; Ciɓereko ceciɀaro ndiwo muɓairo waanopa.

Mapisarema 128:3
Mukadzi wako ucaʋa somuzambiriŋga, unoɓereka ɀakanaka, mukati meimba yako; Ʋana ʋako ʋacaʋa semiti yemiorivi, ʋakakomberedza tafura yako.

Mapisarema 139:13
Nokuti imi makaʋumba itȿo dzaŋgu; Makandiruka muɗumbu ramai ʋaŋgu.

Mapisarema 147:3
Unoporesa ʋanemŋoyo yakaputsika, Unosuŋga maʋaŋga aʋo.

Mako 11:24
Saka ndinoti kwamuri: Ɀinhu ɀose ɀose ɀamunonyeŋgeterera nokukumbira, tendai kuti maɀigamucira, mugoʋa naɀo.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

VaRoma 12:12
farai patariro; tsuŋgirirai pakutambudzika; rambai mucinyeŋgetera;

Ruka 1:36-37
[36] Ʋuye tarira, Erisabete, hama yako, naiye waʋa nemimba ʋo yomŋanakomana pakucembera kwake; mŋedzi uno waʋa wecitanhatu kunaiye wainzi haaɓereki.[37] Nokuti hakuneshoko raMŋari ricashaiwa simba.

VaRoma 5:3-5
[3] Ɀisati ɀiri iɀo ɓedzi, asi ŋgatifare ʋo mumaɗambudziko, ticiziʋa kuti kutambudzika kunoʋuyisa kutsuŋgirira;[4] kutsuŋgirira kunoʋuyisa kuidzwa; kuidzwa kunoʋuyisa tariro;[5] tariro hainyadzisi; nokuti ruɗo rwaMŋari rwakaɗirwa mumŋoyo yeɗu noMŋeya Mutȿene watakapiwa.

Ruka 1:13-21
[13] Mutumŋa akati kwaari: Usatya Zakaria, nokuti kukumbira kwako kwanzwika, mukadzi wako Erisabete ucakuɓerekera mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johane.[14] Iwe ucaʋa nomufaro nokufarisisa, naʋazhinji ʋacafarira kuɓerekwa kwake.[15] Nokuti iye ucaʋa mukuru pamberi paShe; haaŋgatoŋgonwi waini neɀinoɓata; ucazadzwa noMŋeya Mutȿene kubva paɗumbu ramai ʋake.[16] Ucadzorera ʋazhinji ʋaʋana ʋaIsraeri kunaShe, Mŋari waʋo.[17] Ucafamba pamberi pake noMŋeya nesimba raEria, kuti adzorere mŋoyo yamadziɓaɓa kuʋana, naʋasiŋgatereri kuʋucenjeri bgaʋakarurama, agadzirire Ishe ʋanhu ʋaka mu gadzirirwa kwaɀo.[18] Zakaria akati kumutumŋa: Iɀoɀi ndicaɀiziʋa seiko? Nokuti ini ndaʋa mutana, nomukadzi waŋgu wacembera.[19] Mutumŋa akapindura, akati kwaari: Ndini Gabrieri, ndinomira pamberi paMŋari; ndatumŋa kuti nditaure newe, ndikuparidzire mashoko awa akanaka.[20] Tarira, ucanyarara, usiŋgagoni kutaura, kuȿikira zuʋa rinoitwa ɀinhu iɀi, nokuti hauna‐kutenda mashoko aŋgu, acaitika neŋguʋa yawo.[21] Ʋanhu ʋakaŋga ʋakamirira Zakaria ʋakashamiswa nokunonoka kwake mutembere.

Mapisarema 112:1-10
[1] Hareruya! Wakaropafadzwa munhu unotya Jehova, Unofarira ɀikuru mirairo yake.[2] Ʋana ʋake ʋacaʋa nesimba pasi; Rudzi rwowakarurama rucaropafadzwa.[3] Fuma neɀakawanda ɀiri mumba make; Kururama kwake kunogara nokusiŋgaperi.[4] Wakarurama unoɓuɗirwa neciedza parima; Iye unenyasha, netsitsi, nokururama.[5] Unomufaro munhu uyo unoita nenyasha, unopa cikwerete; Ucaruramisirwa mhaka yake pakutoŋga.[6] Nokuti haaŋgatoŋgozunuŋguswi; Wakarurama ucaramba aciraŋgarirwa nokusiŋgaperi.[7] Haaŋgatyi mashoko eɀinhu ɀakaipa; Mŋoyo wake wakasimba, ucaʋimba naJehova.[8] Mŋoyo wake wakasimbiswa, haaŋgatyi, Kuȿikira aʋona kukundwa kwaʋadziʋisi ʋake.[9] Wakaparadzira, akapa ʋashaiwi; Kururama kwake kunogara nokusiŋgaperi; Runyaŋga rwake rucakwiridzwa nokukudzwa.[10] Wakaipa ucaɀiʋona, ndokufa neshuŋgu; Ucageda‐geɗa meno ake, ndokunyauka; Kuɗa kwowakaipa kucaparara.

Isaya 54:1-17
[1] Imba, iwe ŋgomŋa, iwe usino‐kuɓereka; imba kwaɀo, uimbise, iwe usino‐kumbosurumuka; nokuti ɀanzi naJehova: Ʋana ʋouri‐oga ʋazhinji kukunda ʋana ʋomukadzi wakawanikwa.[2] Kurisa nɀimbo yetente rako, ŋgaʋatatanure miceka yoʋugaro bgako; usarega, asi ureɓese maɓote ako, usimbise mbambo dzako.[3] Nokuti ucapararira kuruʋoko rworudyi nokuruɓoshwe; marudzi aʋanhu acaʋa aʋana ʋako, ʋacagarisa maguta aiʋa matoŋgo naʋanhu.[4] Usatya hako, nokuti hauŋganyadziswi; usakaŋganiswa, nokuti hauŋgaʋi nenyadzi; nokuti ucakaŋganwa kunyara kwoʋumhandara bgako, hauŋgazoraŋgariri kuɀidzwa kwoʋucirikadzi bgako.[5] Nokuti Muiti wako ndiye murume wako, Jehova wehondo ndiro zita rake; Mutȿene waIsraeri ndiye Mudzikinuri wako, iye ucanzi Mŋari wenyika yose.[6] Nokuti Jehova wakakuɗana somukadzi, wakasiyiwa uneshuŋgu pamŋeya, somukadzi wakawanikwa aciri muɗuku ndokuzorambga — ndiɀo ɀinotaura Mŋari wako.[7] Ndakakusiya ŋguʋa ɗuku, asi ndicakuʋuŋganidza ɀe nenyasha huru.[8] Ndakakuʋanzira ciso caŋgu ŋguʋa ɗuku nehasha dzakapupuma; asi ndicakunzwira nyasha noʋunyoro ʋusiŋgaperi — ndiɀo ɀinotaura Mudzikinuri wako.[9] Nokuti iɀi ɀakaita kwandiri se mvura zhinji yaNoa; nokuti seɀandakapika kuti mvura zhinji yaNoa haiŋgazofukidzi ɀe nyika, saiɀoɀo ndakapika kuti handicazokutsamŋiri ɀe, kana kukutuka.[10] Nokuti makomo aŋgabva, neɀikomo ɀiŋgabviswa, asi ʋunyoro bgaŋgu haʋuŋgabvi kwauri, suŋgano yaŋgu yorugare haiŋgabviswi — ndiɀo ɀinotaura Jehova unenyasha newe.[11] Haiwa, iwe mutambudziki, wakazunuŋguswa neɗutu remhepo, usino‐kunyaradzwa, tarira, ndicaʋakira mabge ako namaʋara akanaka, ndicateya nheyo dzako namabge esafiri.[12] Ndicaita shoŋgwe dzako namabge anoʋaima, namasuʋo ako namabge anopenya, nomuganho wako wose namabge anokosha.[13] Ʋana ʋako ʋose ʋacadzidziswa naJehova, rugare rwaʋana ʋako rucaʋa rukuru.[14] Ucasimbiswa mukururama; ucaʋa kure nokumanikidzwa, nokuti hauna‐cauŋgatya, ʋuye kure neɀinotyisa, nokuti hakuna‐ciŋgaȿika kwauri.[15] Tarira, kunyaŋge ʋakakuʋamba, haɀiŋgabvi kwandiri; aninani unokuʋamba ucaparadzwa nokuɗa kwako.[16] Tarira, ndini ndakasika mupfuri unopfutidza mŋoto wamazimbe, ndokuita nhumbi yakakwanira ɓasa rake; ndakasika muparadzi, kuti aparadze.[17] Hakunenhumbi inoʋumbga kuzorwa newe iŋgaita cinhu; rurimi rumŋe norumŋe runokukwirira pakutoŋgwa, rucakundwa newe. Ndiyo nhaka yaʋaranda ʋaJehova, nokururama kwaʋo kunobva kwandiri — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

1 Samueri 1:1-28
[1] Ɀino kwakaŋga kunomumŋe murume weRamataimi‐zofimi, wenyika yamakomo yaEfraimi, wainzi Erikana, mŋanakomana waJehorami, mŋanakomana waErihu, mŋanakomana waTohu, mŋanakomana waZufi, muEfrata.[2] Iye wakaŋga anaʋakadzi ʋaʋiri, zita romumŋe rainzi Hana, ʋuye zita romumŋe rainzi Penina; Penina wakaŋga anaʋana, asi Hana wakaŋga asinaʋana.[3] Ɀino murume uyu waisikwira gore rimŋe nerimŋe acibva kuguta rake kundonamata nokuɓayira Jehova wehondo paShiro. Ʋanakomana ʋaʋiri ʋaEri, Hofni naPinehasi, ʋakaŋga ʋari’po ʋari ʋaprista ʋaJehova.[4] Ɀino zuʋa rokuɓayira kwake rakati riciȿika, Erikana akapa mukadzi wake Penina, naʋanakomana ʋake ʋose naʋanasikana ʋake migoʋe yaʋo;[5] asi Hana wakamupa migoʋe miʋiri; nokuti wakaŋga aciɗa Hana, asi Jehova wakaŋga azarira ciɀaro cake.[6] Ɀino muʋeŋgi wake akamunetsa kwaɀo, kuti aɀidye mŋoyo, nokuti Jehova wakazarira ciɀaro cake.[7] Akaita saiɀoɀo gore rimŋe nerimŋe, kana acikwira kuimba yaJehova; akamunetsa saiɀoɀo, saka wakacema, akaramba kudya.[8] Ɀino murume wake Erikana akati kwaari: Hana, unocemeiko? Unorambireiko kudya? Mŋoyo wako uneshuŋgu nei? Ko ini handikupfuʋuriri ʋanakomana ʋanegumi here?[9] Saka Hana wakasimuka, ʋapedza kudya paShiro, ʋuye ʋapedza kunwa. Ɀino Eri muprista wakaŋga agere pacigaro cake pamukoʋa wetembere yaJehova.[10] Ɀino Hana wakaŋga aneshuŋgu kwaɀo, akanyeŋgetera kunaJehova, akacema kwaɀo.[11] Akapika mhiko, akati: Jehova wehondo, kana mukaʋa nehanya kwaɀo nokutambudzika kwomurandakadzi wenyu, mukandiraŋgarira, mukasakaŋganwa murandakadzi wenyu, asi mukapa murandakadzi wenyu mŋana womukomana, ipapo ndicamupa Jehova mazuʋa ose oʋupenyu bgake, musoro wake hauŋgaʋeʋurwi neciȿo.[12] Ɀino wakati aciramba acinyeŋgetera pamberi paJehova, Eri akacerekedza muromo wake.[13] Nokuti Hana wakaŋga acitaura necomumŋoyo make, miromo yake yoga yakaŋga icimeŋenyedzwa, asi inzwi rake rakaŋga risiŋganzwiki; saka Eri wakati waɓatwa newaini.[14] Eri akati kwaari: Ucaramba wakaɓatwa kuȿikira riniko? Rasha waini yako.[15] Hana akapindura akati: Kwete, ishe waŋgu, ndiri mukadzi uneshuŋgu pamŋeya, handinakunwa waini, kana ɀinoɓata, asi ndaɗurura mŋeya waŋgu pamberi paJehova.[16] Musati murandakadzi wenyu mŋanasikana wakaiȿo‐ipa, nokuti kuȿikira ɀino ndakaŋga ndicitaura nokuɗa kwokucema kwaŋgu kukuru nokutambudzika kwaŋgu.[17] Ipapo Eri akamupindura, akati: Enda hako norugare; Mŋari waIsraeri ŋgaakupe cawakakumbira kwaari.[18] Iye akati: Murandakadzi wenyu ŋgaanzwirwe tsitsi nemi. Naiɀoɀo mukadzi akaenda hake, akazodya, ciso cake cikashanduka.[19] Ɀino ʋakamuka maŋgwanani, ʋakanamata kunaJehova, ʋakadzokera ndokuȿika kumba kwaʋo paRama; Erikana akaziʋa mukadzi wake Hana, Jehova akamuraŋgarira.[20] Ŋguʋa yakati yapfuʋura, Hana akaʋa nemimba, akaɓereka mŋanakomana, akamutumidza zita rinonzi Samueri, aciti: Nokuti ndakamukumbira kunaJehova.[21] Ɀino murume Erikana naʋose ʋeimba yake ʋakakwira kunaJehova kundoɓayira ciɓayiro cegore rimŋe nerimŋe, nokumupa seɀaakapika.[22] Asi Hana haana‐kukwira, nokuti wakati kumurume wake: Handiŋgakwiri kuȿikira mŋana arumurwa, ipapo ndicaenda naye, kuti aȿike pamberi paJehova, agare’po nokusiŋgaperi.[23] Erikana murume wake akati kwaari: Ita seɀaunofuŋga; cimbogara hako kuȿikira wamurumura; asi Jehova ŋgaasimbise shoko rake. Naiɀoɀo mukadzi akambogara hake, akamŋisa mŋanakomana wake, kuȿikira amurumura.[24] Wakati amurumura, akakwira naye anenzombe nhatu, neefa imŋe yoʋupfu, neɗende rewaini, akandomuisa mumba maJehova paShiro. Asi mŋana wakaŋga aciri muɗuku.[25] Ɀino ʋakaɓaya nzombe, ʋakaisa mŋana kunaEri.[26] Hana akati: Ishe waŋgu, nomŋeya wenyu mupenyu, ishe waŋgu, ndini mukadzi wakaɗeya kumira pano pamberi penyu, ndicinyeŋgetera kunaJehova.[27] Ndakakumbira mŋana uyu, Jehova akandipa candakakumbira kwaari;[28] saka neni ʋo ndamupa Jehova; mazuʋa ose okurarama kwake wakapiwa Jehova. Akanamata kunaJehova ipapo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018