A A A A A

Hupenyu: [Gahena]


Zvakazarurwa 21:8
Asi kana ʋari ʋanotya, naʋasiŋgatendi naʋanyaŋgadzi, naʋaʋurayi, nemhombge, naʋaroyi, naʋanonamata ɀifananidzo, naʋose ʋanoreʋa nhema, mugoʋe waʋo uri mudziʋa rinopfuta nomŋoto nesurferi; ndirwo rufu rwecipiri.

Mateu 25:46
Aʋa ʋacaenda kukurobga kusiŋgaperi; asi ʋakarurama kuʋupenyu bgusiŋgaperi.

Mapisarema 9:17
Wakaipa ucadzokera kuSheori, Iʋo ʋahedeni ʋose, ʋakakaŋganwa Mŋari.

2 VaTesaronika 1:9
iʋo ʋacarobga nokuparadzwa kusiŋgaperi, kuti ʋabve pamberi paShe, napakubginya kwesimba rake,

Mateu 13:50
ʋacaʋakandira muʋira romŋoto; ipapo pacaʋa nokucema nokugeɗa‐geɗa kwameno.

Mabasa 2:27
Nokuti hamuŋgasiyi mŋeya waŋgu muHadesi; Hamuŋgaisi Mutȿene wenyu kuti aʋone kuʋora.

Mako 9:43
Kana ruʋoko rwako rucikugumbusa, urugure; ɀirinani kwauri kuti upinde muʋupenyu uri cirema, pakuenda muGehena, mumŋoto usiŋgadzimŋi, unamakumbo maʋiri. [

Judha 1:7
seSodoma neGomora, namaguta akapoteredza, akaɀipa kwaɀo saiʋo kuʋupombge nokuteʋera imŋe nyama, akaitwa ciratidzo, akarobga nomŋoto usiŋgaperi.

Zvirevo 15:24
Nzira yoʋupenyu yowakarurama inokwira kumsoro; Kuti apukunyuke paSheori pasi.

Zvirevo 23:14
Umuroʋe neshamhu, Ugorwira mŋeya wake paSheori.

Mateu 13:42
ʋacaʋakandira muʋira romŋoto; ipapo pacaʋa nokucema nokugeɗa‐geɗa kwameno.

Mateu 25:41
Ɀino ucati kunaʋari kuruɓoshwe: Ibvai kwandiri, imi makatukwa, muende kumŋoto usiŋgaperi, wakagadzirirwa Diaborosi naʋatumŋa ʋake.

Zvakazarurwa 19:20
Ipapo cikara cakaɓatwa pamŋe cete nomuprofita wenhema, wakaita ɀiratidzo pamberi paco, ɀaakanyeŋgera naɀo ʋaya ʋakapiwa ciratidzo cecikara, naʋainamata mufananidzo waco. Aʋa ʋaʋiri ʋakakandirwa ʋari ʋapenyu mugomba romŋoto unopfuta nesurferi.

Zvirevo 15:11
Sheori noKuparadza ɀiri pamberi paJehova; Ndoɗa mŋoyo yaʋana ʋaʋanhu.

Mateu 16:19
Ndicakupa kiyi dzoʋushe bgokuɗeŋga; cinhu cipi necipi caucasuŋga panyika, cicasuŋgwa kuɗeŋga, necinhu cipi necipi caucasunuŋgura panyika, cicasunuŋgurwa kuɗeŋga.

2 Petro 2:4
Nokuti kana Mŋari asina‐kurega ʋatumŋa ʋakatadza, asi wakaʋakandira muTartaro nokuʋaisa kumakomba erima, kuti ʋaceŋgeterwe kutoŋgwa;

Zvakazarurwa 20:13-14
[13] Guŋgwa rikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari mariri; norufu neHadesi ɀikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari maɀiri; mumŋe nomumŋe akatoŋgwa seɀaakaɓata.[14] Ipapo rufu neHadesi ɀakakandirwa mudziʋa romŋoto. Ndirwo rufu rwecipiri, ndiro dziʋa romŋoto.

Mateu 10:28
Musatya ʋanoʋuraya muʋiri, asi ʋasiŋgagoni kuʋuraya mŋeya; ɀikuru mutye uyo unogona kuʋuraya mŋeya nomuʋiri ɀose muGehena.

Ezekieri 18:20
Mŋeya unotadza, ndiwo ucafa; mŋanakomana haaŋgaʋi nemhoȿa yeɀakaipa ɀaɓaɓa ʋake, naɓaɓa haʋaŋgaʋi nemhoȿa yeɀakaipa ɀomŋanakomana waʋo; kururama kwowakarurama kucaʋa pamsoro pake, nokuipa kwowakaipa kucaʋa pamsoro pake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018