A A A A A

Hupenyu: [Mufaro]


Mapisarema 37:4
Farikanya kwaɀo kunaJehova; Iye agokupa ɀinoɗikanwa nomŋoyo wako.

Isaya 12:2-3
[2] Tarirai, Mŋari ndiye ruponeso rwaŋgu; ndicaʋimba naye, handiŋgatyi; nokuti Jehova, iye Jehova, ndiye simba raŋgu norwiyo rwaŋgu; iye waʋa ruponeso rwaŋgu.[3] Saka mucacera mvura nomufaro pamatsime oruponeso.

VaRoma 5:2
watakawana naye mapindire nokutenda munyasha idzi, dzatinomira madziri; ŋgatifare netariro yokuʋona kubginya kwaMŋari.

2 VaKorinte 12:10-11
[10] Naiɀoɀo ndinofara noʋutera, nokuɀidzwa, nokushaiwa, nokutambudzika, nenhamo nokuɗa kwaKristu; nokuti kana ndinoʋutera, ipapo ndinesimba.[11] Ndaʋa ɓenzi; imi mandiroʋerera. Nokuti ini ndaifanira kurumbidzwa nemi; nokuti handizi muɗuku napaɗuku kuʋaapostora ʋanopfuʋura ʋose, kunyaŋge ndisi cinhu.

Mateu 5:8
Ʋakaropafadzwa ʋakacena pamŋoyo; nokuti ʋacaʋona Mŋari.

1 Johani 3:18
Ʋana ʋaɗuku, ŋgatirege kuɗa neshoko kana norurimi, asi neɓasa neɀokwaɗi.

1 Petro 4:13
asi farai ɀamunogoʋana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuʋonekwa kwokubginya kwake mufare ʋo nomufaro mukuru.

Dheuteronomio 33:29-30
[29] Israeri, iwe wakaropafadzwa; Ndiani wakatodzana newe, rudzi rwakaceŋgetwa naJehova? Ndiye nhoʋo inokuɓatsira, Nomunondo waunokudzwa nawo! Ʋaʋeŋgi ʋako ʋacaɀiisa pasi pako, Newe ucatsika panɀimbo dzaʋo dzakakwirira.[30] Ɀino Mosesi wakabva pamapani okwaMoabi, akakwira kugomo reNebo, pamsoro pePisga, pakatarisana neJeriko. Jehova akamuratidza nyika yose yeGireadi, kuȿikira Dani;

2 Makoronike 9:7
Ʋarume ʋenyu ʋanomufarwa, naʋaranda ʋenyu aʋa ʋanomufarwa, ʋanomira pamberi penyu ŋguʋa dzose ʋacinzwa kuŋgwara kwenyu.

Jobho 5:17
Tarirai, munhu, unorairwa naMŋari, unomufaro; Saka usaɀidza kuraŋga kwoWamasimba ose.

Zvirevo 16:20
Unoterera Shoko, ucawana ɀakanaka; Unoʋimba naJehova, unomufaro.

Mapisarema 37:4-14
[4] Farikanya kwaɀo kunaJehova; Iye agokupa ɀinoɗikanwa nomŋoyo wako.[5] Isa nzira yako kunaJehova; Ʋimba ʋo naye, iye ucaɀiita.[6] Iye ucaɓuɗisa kururama kwako seciedza, Nokururamisirwa kwako samasikati.[7] Nyarara pamberi paJehova, umurindire unyerere; Usaʋa neshuŋgu pamsoro pounofara panzira yake, Pamsoro pomunhu unoita mano akaipa aakafuŋga.[8] Rega kutsamŋa, urashe hasha; Usaʋa neshuŋgu, ɀinoŋgotadzisa munhu.[9] Nokuti ʋanoita ɀakaipa ʋacagurwa; Asi ʋanorindira Jehova ʋacagara nhaka yenyika.[10] Kwasara ciŋguʋa ciɗuku, wakaipa haacazoʋi’po; Ɀirokwaɀo, iwe ucacerekedza ɀakanaka paaigara, asi haacazoʋi’po.[11] Asi ʋanyoro ndiʋo ʋacagara nhaka yenyika; Ndiʋo ʋacafarikanya kwaɀo norugare rukuru.[12] Wakaipa unofuŋgira wakarurama mano akaipa, Unomurumanyira meno ake.[13] Ishe ucamuseka; Nokuti unoʋona kuti zuʋa rake rinoʋuya.[14] Ʋakaipa ʋakavomora munondo, ʋakawembura ʋuta bgaʋo; Kuti ʋawisire pasi ʋarombo naʋanoshaiwa, Kuti ʋaʋuraye ʋakarurama panzira;

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018