A A A A A

Hupenyu: [Hutano]


1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

3 Johani 1:2
Muɗikanwa, ndinokunyeŋgetera kuti ufare paɀinhu ɀose, ʋuye uʋe mukukutu, sokufara kwomŋeya wako.

1 VaKorinte 10:31
Naiɀoɀo, kana mucidya, kana mucinwa, kana muciita cinhu cipi necipi, itai ɀose kuti Mŋari akudzwe.

1 Timoti 4:8
Nokuti kuroʋedza muʋiri kunoɓatsira ɀishoma haɀo, asi kunamata Mŋari kunoɓatsira paɀinhu ɀose, ɀakunecipikirwa coʋupenyu bgaɀino nobgunoʋuya.

Zvirevo 17:22
Mŋoyo wakafara unoɓatsira munhu kupora; Asi mŋeya wakaputsika unowomesa mafupa.

Zvirevo 31:17
Unoɀisuŋga ciʋuno nesimba, Nokusimbisa maʋoko ake.

VaEfeso 5:18
Regai kuɓatwa newaini, nokuti ndipo panokusaɀidzora, asi muzadzwe noMŋeya;

Zvirevo 20:1
Waini muɗaɗi, ɗoro mupopoti; Aninani unoɓatwa naɀo, haana‐kucenjera.

Dheuteronomio 7:12-15
[12] Ɀino kana muciterera iɀi ɀakatoŋgwa, mukaɀiceŋgeta nokuɀiita, Jehova Mŋari wako ucakusimbisira suŋgano yake nenyasha dzake seɀaakapikira madziɓaɓa ako;[13] iye ucakuɗa, nokukuropafadza, nokukuwanza; ucaropafadza ʋo ɀiɓereko ɀomuʋiri wako, neɀiɓereko ɀevu rako, ɀiyo ɀako, newaini yako, namafuta ako, neɀakaɓerekwa neŋombe dzako, namakwaiana amakwai ako, panyika yaakapikira madziɓaɓa ako, kuti ucakupa iyo.[14] Ucaropafadzwa iwe kupfuʋura dzimŋe ndudzi dzose; hapaŋgaʋi pakati penyu murume kana mukadzi usiŋgaɓereki, kana pakati peɀipfuwo ɀenyu.[15] Jehova ucabvisa kwamuri hosha dzose; haaŋgatumiri kwamuri matenda akaipa eEgipita aunoziʋa, asi ucaatuma kuʋanhu ʋose ʋanokuʋeŋga.

Jeremiya 33:6
Tarirai, ndicaʋaʋigira mufaro pamuʋiri nokupora, ini ndicaʋaporesa; ndicaʋaratidza rugare rwakawanda neɀokwaɗi yakawanda.

Mabasa 27:34
Saka ndinokumbira ɀikuru kuti mudye, nokuti ndiɀo ɀicakuponesai; nokuti hakunoruvudzi rumŋe rucaparadzwa pamusoro womumŋe wenyu.

Dheuteronomio 28:53
Ucadya ɀiɓereko ɀomuʋiri wako, nyama yaʋanakomana ʋako naʋanasikana ʋako, ʋawakapiwa naJehova Mŋari wako, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako.

Revhitiko 11:1-4
[1] Ɀino Jehova wakataura naMosesi naAroni, akati kwaʋari:[2] Taurai naʋana ʋaIsraeri, muti: Ndiɀo ɀipenyu ɀamuŋgadya pakati pemhuka dzose dziri panyika:[3] Ɀose pakati pemhuka ɀinamahwanda akaparadzana, kana ɀinetȿoka dzakaparadzana, ɀinodzeya, muŋgaɀidya.[4] Asi pakati peɀinodzeya, kana pakati peɀinamahwanda akaparadzana, regai kudya kamera, nokuti inodzeya, asi hainamahwanda akaparadzana; inofanira kuʋa cinhu cisina‐kunaka kwamuri;

Zvakazarurwa 14:12
Ndipo panokutsuŋgirira kwaʋatȿene, ʋanoceŋgeta mirairo yaMŋari nokutenda kwaJesu.

Zvirevo 16:24
Mashoko, anofadza, akaita somuȿi woʋuci, Ɀinotapira kumŋeya ɀiciporesa mafupa.

Zvirevo 4:20-22
[20] Mŋanakomana waŋgu, terera mashoko aŋgu; Rerekera nzeʋe yako kuneɀandinoreʋa.[21] Urambe uciatarira, Uaceŋgete mukati momŋoyo mako.[22] Nokuti ndibgo ʋupenyu kunaʋanoawana, Noʋukukutu bgenyama yaʋo yose.

Zvirevo 3:7-8
[7] Usaɀiti wakacenjera; Itya Jehova, ubve paneɀakaipa;[8] Ɀicaʋa mushoŋga womuʋiri wako, Nomŋoŋgo wamafupa ako.

Ekisodho 15:26
akati: Kana uciterera nomŋoyo wose inzwi raJehova Mŋari wako, ukaita ɀakarurama pamberi pake, ukarerekera nzeʋe dzako kumirairo yake, ukaceŋgeta ɀaakatema ɀose, handiŋgaisi pamsoro pako marwadzi andakaisa pamsoro paʋaEgipita, nokuti ndini Jehova murapi wako.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018