A A A A A

Hupenyu: [Mhosva]


VaHebheru 10:22
ŋgatisweɗere nomŋoyo waɀokwaɗi, nokutenda kwakasimba, mŋoyo yeɗu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, nemiʋiri yeɗu yakashambidzwa nemvura yakanaka.

James 2:10
Nokuti munhu unoceŋgeta murairo wose, akagumburwa kunecinhu cimŋe cete, waʋa nemhoȿa kuneɀose.

VaHebheru 10:2
ɗai ɀakaŋga ɀakaɗaro, ɀiŋgaɗai ɀisina‐kupera kuɓayirwa here? Nokuti ʋanonamata, kana ʋakaŋga ʋanatswa kamŋe cete, ʋaŋgaɗai ʋasina‐kuzoyeʋudzwa ɀiʋi ɀaʋo.

Dheuteronomio 5:17
Usaʋuraya.

Mapisarema 32:1-6
[1] Pisarema raDavidi. Rwiyo rweMashiri. Wakakomborerwa wakakaŋganwirwa kuɗarika kwake, wakafukidzirwa ɀiʋi ɀake.[2] Wakakomborerwa munhu usiŋgaʋereŋgerwi ɀakaipa naJehova; Usino‐kunyeŋgera pamŋeya wake.[3] Paŋguʋa yandakaramba ndinyerere, mafupa aŋgu akasakara Nokuʋuʋura kwaŋgu zuʋa rose.[4] Nokuti ruʋoko rwenyu rwakaŋga rucirema pamsoro paŋgu masikati noʋusiku; Ʋunyoro bgaŋgu bgakashandurwa ʋukaʋa kuwoma kwecirimo.[5] Ndakakuziʋisai ciʋi caŋgu, handina‐kuʋanza cakaipa caŋgu; Ndakati: Ndicaɀireʋurura kuɗarika kwaŋgu kunaJehova; Imi mukandikaŋganwira kuipa kweciʋi caŋgu.[6] Saka ʋose ʋanotya Mŋari ŋgaʋanyeŋgetere kwamuri paŋguʋa yamuŋgawanikwa; Ɀirokwaɀo kana mvura zhinji icikukura, haiŋgaȿiki kwaari.

Jeremiya 51:5
Nokuti Israeri naJuda haʋana‐kurashwa naMŋari waʋo, naJehova wehondo, kunyaŋge nyika yaʋo izere nemhoȿa pamberi poMutȿene waIsraeri.

Hosiya 5:15
Ndicaenda ndicidzokera kunɀimbo yaŋgu, kuȿikira ʋatenda kutadza kwaʋo, ʋakatȿaka ciso caŋgu; pakutambudzika kwaʋo ʋacanditȿaka nomŋoyo wose.

Revhitiko 5:14-19
[14] Ɀino Jehova wakataura naMosesi, akati:[15] Kana munhu akaɗarika, akatadza nokusaziʋa paɀinhu ɀitȿene ɀaJehova, ŋgaaʋuye kunaJehova necipiriso cemhoȿa yake, cegondobge risinemhoȿa ramakwai ake, ucimutarira mashekeri esirveri ucienzanisa neshekeri rapanɀimbo tȿene; ciʋe cipiriso cemhoȿa.[16] Ŋgaatsiʋe cinhu caakatadza pacinhu citȿene, awedzere paciri cimŋe ceshanu caco, acipe muprista, muprista agomuyananisira negondobge recipiriso cemhoȿa, akaŋganwirwe.[17] Kana munhu akatadza, akaita cinhu cimŋe ceɀinhu ɀakaŋga ɀarairwa naJehova kuti ɀirege kuitwa; kunyaŋge asina‐kuziʋa, unemhoȿa, mhaka unayo.[18] Ŋgaaʋuye kumuprista negondobge ramakwai ake risinemhoȿa, seɀaunofuŋga iwe, ciʋe cipiriso cemhoȿa, muprista agomuyananisira pamsoro pecinhu caakaŋga atadza nokusaziʋa, asiŋgaɀiʋi, akaŋganwirwe.[19] Cipiriso cemhoȿa; ɀirokwaɀo unemhoȿa pamberi paJehova.

Revhitiko 7:1-10
[1] Murairo wecipiriso cemhoȿa ndiwo: Citȿene kwaɀo.[2] Paʋanoʋurayira cipiriso cinopiswa, ndi’po paʋanofanira kuʋuraya cipiriso cemhoȿa; ropa raco unofanira kurisasa pamsoro peartari kunhiʋi dzose.[3] Ɀino ŋgaapisire mafuta aco ose, mafuta eɓemhe, namafuta anofukidza ʋura,[4] netȿo mbiri, namafuta ari pamsoro padzo, ari paciʋuno, namafuta ari pamsoro peciropa, ŋgaaɀibvise pamŋe cete netȿo.[5] Ɀino muprista ŋgaaɀipise paartari, ciʋe cipiriso cinoitirwa Jehova nomŋoto; cipiriso cemhoȿa.[6] Ʋarume ʋose kuʋaprista ŋgaʋacidye; cidyiwe panɀimbo tȿene; citȿene kwaɀo.[7] Seɀinoitwa necipiriso ceɀiʋi, ndiɀo ɀinoitwa ʋo necipiriso cemhoȿa; murairo waɀo ndomumŋe; cicaʋa comuprista unoyananisira naco.[8] Ʋuye muprista, unopisira cipiriso cinopiswa comunhu, uyo muprista unofanira kupiwa ɗebge recipiriso cinopiswa caakaʋuya naco.[9] Cipiriso cimŋe necimŋe coʋupfu, cakaɓikwa mucoto, neɀose ɀakagadzirwa mugaŋgo kana muhari, ɀicaʋa ɀomuprista unoʋuya naɀo.[10] Cipiriso cimŋe necimŋe coʋupfu, cakakanyiwa namafuta, kana cakawoma, cinofanira kupiwa ʋanakomana ʋose ʋaAroni, mumŋe nomumŋe, ʋacienzaniswa.

Genesisi 26:10
Abimereki akati kwaari: Ndokuɗiniko kuti watiitira cinhu ici — Ƌai mumŋe waʋanhu aiʋata nomukadzi wako, uŋgaɗai watiisa pamhoȿa.

Numeri 5:5-10
[5] Ɀino Jehova akataura naMosesi, akati:[6] Taura naʋana ʋaIsraeri, uti: Kana murume kana mukadzi aciŋge atadza nokutadza kwaʋanhu, akatadzira Jehova, munhu uyu akaʋa nemhoȿa;[7] ipapo unofanira kureʋurura ɀiʋi ɀake ɀaakaita, ndokuripira mhoȿa yake yose, aciwedzera ceshanu cayo, ndokupa iye waakatadzira.[8] Kana munhu uyo asinehama, iŋgaripirwa pamsoro pemhoȿa iyo, muripo wemhoȿa, unoripirwa Jehova, unofanira kuʋa womuprista; kunze kwegondobge rokuyananisira, raanofanira kuyananisirwa naro.[9] Neɀipiriso ɀinotsaurwa paɀinhu ɀitȿene ɀose ɀaʋana ʋaIsraeri, ɀaʋanoʋuya naɀo kumuprista, ɀinofanira kuʋa ɀake.[10] Ɀinhu ɀakatsaurwa ɀomunhu mumŋe nomumŋe ɀinofanira kuʋa ɀake; cinhu cipi necipi cinopiwa muprista nomunhu cinofanira kuʋa cake.

Revhitiko 5:1-5
[1] Kana munhu akatadza, ari capupu akapikirwa kupupura cinhu caakaʋona, kana caanoziʋa, akasaɗudza, ucaʋa nemhoȿa yake.[2] Kunyaŋge kana munhu akaŋga aɓata cinhu cisakanaka, kana ciri citunha cemhuka isakanaka, kana citunha ceŋombe isakanaka, kana citunha ciɀinokambaira ɀisakanaka, ɀikasazikanwa naye, akaȿiɓiswa, ucaʋa nemhoȿa.[3] Kana akaŋga aɓata ɀisakanaka ɀomunhu, kana ɀiri ɀisakanaka ɀipi neɀipi akaȿiɓiswa naɀo, ɀikasazikanwa naye; kana akazoɀiziʋa, ucaʋa nemhoȿa.[4] Kana munhu akapika nomuromo wake, asiŋgafuŋgi kwaɀo, kundoita ɀakaipa kana kundoita ɀakanaka, cinhu cipi necipi caakapika, asiŋgafuŋgi kwaɀo, cikasazikanwa naye; kana akazociziʋa, ucaʋa nemhoȿa kunecimŋe caiɀoɀo;[5] ɀino kana akaʋa nemhoȿa kunecimŋe caiɀoɀo, unofanira kuɀireʋurura ɀaakatadza.

Revhitiko 5:15-16
[15] Kana munhu akaɗarika, akatadza nokusaziʋa paɀinhu ɀitȿene ɀaJehova, ŋgaaʋuye kunaJehova necipiriso cemhoȿa yake, cegondobge risinemhoȿa ramakwai ake, ucimutarira mashekeri esirveri ucienzanisa neshekeri rapanɀimbo tȿene; ciʋe cipiriso cemhoȿa.[16] Ŋgaatsiʋe cinhu caakatadza pacinhu citȿene, awedzere paciri cimŋe ceshanu caco, acipe muprista, muprista agomuyananisira negondobge recipiriso cemhoȿa, akaŋganwirwe.

Revhitiko 4:2-3
[2] Taura naʋana ʋaIsraeri, uti: Kana munhu akatadza nokusaziʋa pacinhu cimŋe ceɀakarairwa naJehova kuti ɀirege kuitwa, akaita cimŋe caɀo;[3] kana muprista wakazodzwa akatadza, akapinza ʋanhu pamhoȿa, unofanira kuʋigira Jehova nzombe ɗuku isinemhoȿa, nokuɗa kweɀiʋi ɀake ɀaakatadza, kuti ciʋe cipiriso ceɀiʋi.

Revhitiko 4:13
Kana ʋuŋgano yose yaIsraeri ikatadza, cinhu ico cikasazikanwa neʋuŋgano, kana ʋakaita cimŋe ceɀinhu ɀakarairwa naJehova kuti ɀirege kuitwa, ʋakapara mhaka;

Revhitiko 4:27
Kana mumŋe waʋanhu ɀaʋo akatadza akaita nokusaziʋa cimŋe ceɀinhu ɀakarairwa naJehova kuti ɀirege kuitwa, akapara mhaka;

Mapisarema 32:1-5
[1] Pisarema raDavidi. Rwiyo rweMashiri. Wakakomborerwa wakakaŋganwirwa kuɗarika kwake, wakafukidzirwa ɀiʋi ɀake.[2] Wakakomborerwa munhu usiŋgaʋereŋgerwi ɀakaipa naJehova; Usino‐kunyeŋgera pamŋeya wake.[3] Paŋguʋa yandakaramba ndinyerere, mafupa aŋgu akasakara Nokuʋuʋura kwaŋgu zuʋa rose.[4] Nokuti ruʋoko rwenyu rwakaŋga rucirema pamsoro paŋgu masikati noʋusiku; Ʋunyoro bgaŋgu bgakashandurwa ʋukaʋa kuwoma kwecirimo.[5] Ndakakuziʋisai ciʋi caŋgu, handina‐kuʋanza cakaipa caŋgu; Ndakati: Ndicaɀireʋurura kuɗarika kwaŋgu kunaJehova; Imi mukandikaŋganwira kuipa kweciʋi caŋgu.

Isaya 6:7
ikagumura muromo waŋgu naro, ikati: Tarira, zimbe iri ragumura miromo yako, ɀakaipa ɀako ɀabviswa, ziʋi ɀako ɀadzikinurwa.

1 Johani 1:9
Kana ticiɀireʋurura ɀiʋi ɀeɗu, iye wakatendeka wakarurama, nokuɗaro kuti unotikaŋganwira ɀiʋi ɀeɗu, nokutinatsa pakusakarurama kwose.

VaRoma 8:1
Naiɀoɀo hakucina‐kupiwa mhoȿa kunaʋari munaKristu Jesu.

VaHebheru 9:14
ɀikuru sei ropa raKristu, iye wakaɀiita noMŋeya usiŋgaperi ciɓayiro kunaMŋari, cisina‐caciŋgapomerwa, ricanatsa hana dzeɗu pamaɓasa akafa, kuti tishumire Mŋari mupenyu.

Mapisarema 103:12
Sokuʋa‐kure kwamabvazuʋa namaʋirira, Saiɀoɀo wakabvisa kuɗarika kweɗu kwose kure nesu.

2 VaKorinte 5:17
Saka kana munhu ari munaKristu, waʋa cisikwa citȿa; ɀinhu ɀakare ɀapfuʋura; tarirai, ɀose ɀaʋa ɀitȿa.

VaRoma 3:21-23
[21] Asi ɀino kururama kwaMŋari kwakaratidzwa kunze kwomurairo, kucipupurirwa nomurairo naʋaprofita;[22] ndiko kururama kwaMŋari kunoʋuya nokutenda kunaJesu Kristu kunaʋose ʋanotenda; nokuti haʋasiyani,[23] nokuti ʋose ʋakatadza, ʋakasaȿika pakubginya kwaMŋari.

2 VaKorinte 5:21
Uyo, wakaŋga asiŋgaziʋi ɀiʋi, wakamuita kuti aʋe ɀiʋi nokuɗa kweɗu; kuti isu tiʋe kururama kwaMŋari maari.

Mika 7:19
Ucatinzwira tsitsi ɀe, ucatsika ɀakaipa ɀeɗu pasi petsoka dzake; mucakandira ɀiʋi ɀaʋo ɀose mukudzika kweguŋgwa.

1 Johani 3:19-20
[19] Ndoɀaticaziʋa naɀo kuti tiri ʋeɀokwaɗi, tigosimbisa mŋoyo yeɗu pamberi pake;[20] nokuti kana mŋoyo yeɗu icitipa mhaka, Mŋari mukuru kumŋoyo yeɗu, unoziʋa ɀose.

VaRoma 6:23
Nokuti muɓairo weɀiʋi ndirwo rufu; asi cipo cokuŋgopiwa caMŋari ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

Isaya 43:25
Ini, iyeni, ndini ndinodzima kuɗarika kwako nokuɗa kwaŋgu, handicaraŋgariri ɀiʋi ɀako.

Zvakazarurwa 12:10
Ndikanzwa inzwi guru kuɗeŋga, riciti: Ɀino ruponeso rwaȿika, nesimba, noʋushe bgaMŋari weɗu, noʋumambo bgaKristu wake; nokuti mupomeri wehama dzeɗu wakakandirwa pasi, wakaʋapomera pamberi paMŋari weɗu masikati noʋusiku.

2 VaKorinte 7:10
Nokuti kucema seɀinoɗa Mŋari kunoʋuyisa kutendeʋuka, kunoisa kukuponeswa kusiŋgaɀidyi mŋoyo; asi kucema kwenyika kunoʋuyisa rufu.

VaHebheru 4:16
Naiɀoɀo, ŋgatisweɗerei tisiŋgatyi kucigaro coʋushe cenyasha, kuti tinzwirwe ŋgoni, tiwane nyasha, tiɓatsirwe neŋguʋa yakafanira.

VaRoma 8:31-39
[31] Ɀino ticatiyiko paɀinhu iɀi? Kana Mŋari acitirwira, ndianiko ucatirwisa?[32] Iye usina‐kuramba kunyaŋge noMŋanakomana wake, asi wakamupa cose nokuɗa kweɗu tose, uŋgarega seiko kutipa ʋo ɀose pamŋe cete naye?[33] Ndianiko ucakwirira ʋasanaŋgurwa ʋaMŋari? Mŋari ndiye unoruramisa;[34] ndianiko uca ʋa pa mhoȿa? Kristu Jesu ndiye wakafa, ɀikuru ndiye wakamutswa kuʋakafa, uri kurudyi rwaMŋari, unotinyeŋgeterera ʋo.[35] Ndianiko ucatiparadzanisa noruɗo rwaKristu? Kutambudzika, kana nhamo, kana kuʋeŋgwa, kana nzara, kana kushaiwa ɀokufuka, kana njodzi, kana munondo here?[36] Seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Nokuɗa kwenyu tinoʋurawa zuʋa rose; Takanzi tiri makwai anoɓayiwa.[37] Kwete, paɀinhu iɀi ɀose tiri ʋakundi nokupfuʋurisa naiye wakatiɗa.[38] Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,[39] kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

VaRoma 3:26
kuti kururama kwake kuratidzwe neŋguʋa ino, kuti arurame iye amene, ʋuye aruramise uyo unotenda kunaJesu.

VaRoma 14:23
Asi uyo unonyunyuta waʋa nemhoȿa kana acidya, nokuti haadyi nokutenda; ɀose ɀisiŋgabvi pakutenda, ɀiʋi.

John 3:17
Nokuti Mŋari haana‐kutumira Mŋanakomana wake panyika, kuti atoŋge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye.

Zvirevo 16:4
Jehova wakaitira cinhu cimŋe necimŋe ɓasa raco; Ɀirokwaɀo kunyaŋge nowakaipa wakaitirwa zuʋa reɀakashata.

Mabasa 3:19
Naiɀoɀo tendeʋukai, mudzoke, kuti ɀiʋi ɀenyu ɀidzimŋe, kuti ŋguʋa dzokusimbiswa dzinobva kunaShe, dziȿike;

1 Johani 2:1
Ʋana ʋangu ʋaɗuku, ndinokunyorerai ɀinhu iɀi, kuti, murege kutadza. Kana munhu acitadza, tinoMureʋereri kunaƂaɓa, iye Jesu Kristu wakarurama;

Genesisi 20:6-16
[6] Mŋari akati kwaari pakurota: Hoŋo, ndinoziʋa kuti wakaita cinhu ici nomŋoyo wakarurama, ndikakudziʋisa ʋo kuti urege kunditadzira; naiɀoɀo handina‐kukutendera kumuɓata.[7] Saka ɀino dzosa mukadzi womurume uyu, nokuti muprofita; iye ucakunyeŋgeterera, kuti urarame; kana ukasamudzosa, uziʋe kuti ucafa ɀirokwaɀo, iwe naʋose ʋari ʋako.[8] Abimereki akamuka maŋgwanani, akaɗana ʋaranda ʋake ʋose, akaʋaʋudza iɀoɀo ɀose munzeʋe dzaʋo; ʋarume ʋakavunduka kwaɀo.[9] Ipapo Abimereki akaɗana Abrahama, akati kwaari: Cinyiko cinhu ici cawatiitira — Ini ndakutadzireiko, ɀawaʋuyisa mhoȿa huru pamsoro paŋgu napamsoro poʋushe bgaŋgu — Wandiitira ɀisakafanira kuitwa.[10] Abimereki akati kunaAbrahama: Waŋga uciti kuɗiniko, ɀawaita cinhu ici?[11] Abrahama akati: Nokuti ndakati: Ɀirokwaɀo haʋatyi Mŋari panɀimbo ino; ɀimŋe ʋacandiʋuraya pamsoro pomukadzi waŋgu.[12] Ʋuye, ɀirokwaɀo ihanɀadzi yaŋgu, mukunda waɓaɓa ʋaŋgu, asi haazi mŋana wamai ʋaŋgu; akazowanikwa neni.[13] Ɀino Mŋari wakati acindiɓuɗisa paimba yaɓaɓa ʋaŋgu, kuti ndidzuŋgaire, ndikati kwaari: Heci cinhu cakanaka caunofanira kundiitira: Pose patinoȿika, uti pamsoro paŋgu, ihanɀadzi yaŋgu.[14] Abimereki akatora makwai, neŋombe, naʋaranda, naʋarandakadzi, akapa Abrahama iɀoɀo, akamudzosera ʋo Sara, mukadzi wake.[15] Abimereki akati: Tarira, nyika yaŋgu iri pamberi pako; gara hako paunoɗa.[16] Akati kunaSara: Tarira, ndapa hanɀadzi yako mashekeri esirveri anecuru cezana; cicaʋa cifukidziro cameso ako kunaʋose ʋaunaʋo; waruramiswa pamberi paʋose.

Isaya 53:10
Asi kwaiʋa kuɗa kwaJehova kuti arwadziwe; wakamurwarisa; kana mŋeya wake waʋuya necipiriso ceɀiʋi, ucaʋona ɀiɓereko ɀake, ucawedzera mazuʋa ake, ɀinoɗikanwa naJehova ɀicafambiswa ɀakanaka noruʋoko rwake.

Ruka 15:18-19
[18] Ndicasimuka, ndiende kunaɓaɓa ʋaŋgu, nditi kwaʋari: Ƃaɓa, ndatadzira kuɗeŋga, napamberi penyu,[19] handicafaniri kunzi mŋanakomana wenyu; mundiite somumŋe waʋaranda ʋenyu.

Mateu 18:21-35
[21] Ɀino Petro wakaʋuya akati kwaari: Ishe, hama yaŋgu icanditadzira kaŋganiko, ndikaikaŋganwira? Kuȿikira kanomŋe here?[22] Jesu akati kwaari: Handiti kwauri, kuȿikira kanomŋe; asi kuȿikira makumi manomŋe anoʋereŋgwa kanomŋe.[23] Saka ʋushe bgokuɗeŋga bguŋgafananidzwa nomumŋe mambo, wakaŋga aciɗa kugadzira maŋgaʋa naʋaranda ʋake.[24] Ɀino wakati acitaŋga kugadzira, mumŋe wakaŋga anecikwerete camatarenta aneɀuru ɀamazana ɀinegumi akaiswa kwaari.[25] Asi wakati acishaiwa caaŋgaripa naco, ishe wake akaraira kuti ateŋgeswe, iye nomukadzi naʋana, neɀose ɀaakaŋga anaɀo, kuti cikwerete ciripxe.[26] Ɀino muranda akawira pasi, akamunamata, akati: Ishe, iʋai nomŋoyo murefu neni, ndicazokuripirai ɀose.[27] Ishe womuranda uyo akamunzwira tsitsi, akamusunuŋgura, akamukaŋganwira cikwerete.[28] Asi muranda uyo wakati aciɓuɗa, akawana mumŋe muranda waiɓata pamŋe cete naye, wakaŋga anecikwerete kwaari camadenari anezana; akamuɓata, akamudzipa, akati: Ripa cikwerete cako![29] Ɀino muranda uyo waiɓata pamŋe cete naye, akawira pasi, akakumbira ɀikuru kwaari, akati: Uʋe nomŋoyo murefu neni, ndicazokuripira.[30] Asi iye wakaramba, akaenda, akamuisa mutoroŋgo, kuȿikira acizoripa cikwerete.[31] Ɀino ʋamŋe ʋaranda ʋaiɓata pamŋe cete naye ʋakati ʋaciʋona ɀaitwa, ʋakafa neshuŋgu kwaɀo, ʋakaenda kundoʋudza ishe waʋo ɀose ɀakaitwa.[32] Ɀino ishe wake akamuɗana, akati kwaari: Iwe muranda wakaipa, ndakakukaŋganwira cikwerete ico cose, nokuti iwe wakakumbira ɀikuru kwandiri.[33] Ko iwe hauzaifanira kunzwira tsitsi mumŋe muranda unoɓata pamŋe cete newe, seni ndakakunzwira tsitsi here?[34] Ɀino ishe wake akatsamŋa, akamuisa kuʋarwadzi, kuȿikira acizoripa cikwerete cake cose.[35] Saiɀoɀo Ƃaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga ʋacakuitirai ʋo, kana musiŋgakaŋganwiriyi mumŋe nomumŋe hama yake nomŋoyo wenyu wose.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018