A A A A A

Hupenyu: [Mhuri]


John 15:12-13
[12] Uyu ndiwo murairo waŋgu, kuti muɗane, seni ndakakuɗai imi.[13] Hakunomunhu unoruɗo rukuru kunourwu, kuti munhu arashire hama dzake ʋupenyu bgake.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

VaEfeso 6:4
Nemi madziɓaɓa, regai kutsamŋisa ʋana ʋenyu; asi ʋarerei pakuraŋga nokuraira kwaShe.

Zvirevo 27:10
Usasiya shamŋari yako neshamŋari yaɓaɓa ʋako; Usaenda kumba kwomunuŋuna wako nezuʋa renhamo yako; Wokwako, uri pedyo, unopfuʋura munuŋuna uri kure.

Mateu 12:48-50
[48] Akapindura, akati kunaiye wamuʋudza: Mai ʋaŋgu ndianiko, naʋanuŋuna ʋaŋgu ndiʋananiko?[49] Ndokutambanudza ruʋoko rwake kuʋadzidzi ʋake, akati: Tarirai, mai ʋaŋgu naʋanuŋuna ʋaŋgu![50] Nokuti aninani unoita kuɗa kwaƂaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga, ndiye munuŋuna waŋgu, nehanɀadzi, namai.

Mateu 19:18-19
[18] Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;[19] kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, uɗe wokwako seɀaunoɀida iwe.

VaKorose 3:13
muitirane mŋoyo murefu, mucikaŋganwirana, kana munhu anemhoȿa nomumŋe; Ishe seɀaakakukaŋganwirai, muite saiɀoɀo nemi ʋo.

VaGaratiya 6:10
Ɀino ɀatineŋguʋa, ŋgatiitire ʋose ɀakanaka, ɀikuru kunaʋeimba yokutenda.

1 VaKorinte 15:33-34
[33] Musanyeŋgerwa; ʋushamŋari bgakaipa bgunoʋodza tsika dzakanaka.[34] Peŋgenukai ɀakarurama, murege kutadza, nokuti ʋamŋe haʋaziʋi Mŋari; ndinotaura iɀi kuti munyadziswe.

Zvirevo 18:24
Munhu uneshamŋari zhinji unoparadzwa; Asi shamŋari iri’ko inonamatira kupfuʋura hama.

Mapisarema 133:1
Rwiyo rworwendo; rwaDavidi. Tarirai, kunaka kwaɀo nokufadza kwaɀo Kana hama dzicigara pamŋe cete norugare.

Zvirevo 17:17
Shamŋari inoɗa ŋguʋa dzose; Hama inoɓerekerwa kuti iɓatsire pakutambudzika.

Zvirevo 22:6
Roʋedza mŋana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyaŋge akwegura haaŋgatsauki pairi.

Ekisodho 20:12
Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.

Joshua 24:15
Kana muciti ɀakaipa kushumira Jehova, ɀitsaurirei nhasi wamunoɗa kushumira, kana ʋamŋari ʋaishumirwa namadziɓaɓa enyu mhiri kwoRwizi, kana ʋamŋari ʋaʋaAmori ʋamugere munyika yaʋo; asi kana ndirini naʋeimba yaŋgu ticashumira Jehova.

Zvirevo 12:26
Wakarurama unoperekedza wokwake ɀakanaka; Asi nzira yowakaipa inoʋarashisa.

Dheuteronomio 6:6-7
[6] Ɀino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuʋa mumŋoyo mako;[7] unofanira kushiŋgaira kuadzidzisa ʋana ʋako, nokuataura kana ugere mumba mako, kana ucifamba munzira, kana uciʋata pasi, kana ucimuka.

Isaya 49:15-16
[15] Ko mukadzi uŋgakaŋganwa mŋana wake waanomŋisa, akasaʋa netsitsi nomŋanakomana weciɀaro cake here? Ɀirokwaɀo aʋa ʋaŋgakaŋganwa, asi ini handiŋgakukaŋganwi.[16] Tarira, ndakakunyora paɀanza ɀaŋgu; maȿiŋgo ako ari pamberi paŋgu ŋguʋa dzose.

Mapisarema 103:17-18
[17] Asi ŋgoni dzaJehova dziri’po nokusiŋgaperi‐peri kunaʋanomutya, Nokururama kwake kuʋana ʋaʋana ʋaʋo;[18] Kunaiʋo ʋanoceŋgeta suŋgano yake, Nokunaʋanoraŋgarira ɀaakaraira, kuti ʋaɀiite.

Zvirevo 17:6
Ʋazukuru ikorona yaʋatana; Kukudzwa kwaʋana ndiʋo madziɓaɓa aʋo.

Mapisarema 127:3-5
[3] Tarirai, ʋana inhaka inobva kunaJehova; Ciɓereko ceciɀaro ndiwo muɓairo waanopa.[4] Semiseʋe muruʋoko rwemhare, Ndiɀo ɀakaita ʋana ʋoʋujaya.[5] Unomufaro iye murume unegoɓa rizere naʋo; Haʋaŋganyadziswi, Kana ʋacitaurirana naʋaʋeŋgi ʋaʋo pasuʋo.

Zvirevo 17:9
Munhu unofukidza kuɗarika kwomumŋe, unotȿaka ruɗo; Asi unoramba acimutsa shoko, unoparadzanisa shamŋari dzinoɗana.

Zvirevo 6:20
Mŋanakomana waŋgu, ceŋgeta murairo waɓaɓa ʋako; Usarasha kudzidzisa kwamai ʋako.

Zvirevo 27:6
Maʋaŋga anotemŋa neshamŋari aŋgatendwa, Asi kuȿeta kwomuʋeŋgi kwakawanda.

1 VaKorinte 15:33
Musanyeŋgerwa; ʋushamŋari bgakaipa bgunoʋodza tsika dzakanaka.

Zvirevo 23:24
Ƃaɓa ʋowakarurama ʋacafara kwaɀo; Ʋuye wakaɓereka mŋana wakacenjera, ucafadzwa naye.

1 Madzimambo 8:57
Jehova Mŋari weɗu ŋgaaʋe nesu, seɀaaiʋa namadziɓaɓa eɗu; ŋgaarege kutisiya, kana kutirasha;

Ruka 11:13
Naiɀoɀo kana imi makaipa muciziʋa kupa ʋana ʋenyu ɀipo ɀakanaka, Ƃaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga ʋacapa ɀikuru sei Mŋeya Mutȿene ʋanokumbira kwaari.

Zvirevo 23:15
Mŋanakomana waŋgu, kana mŋoyo wako wocenjera, Nomŋoyo waŋgu ucafara ʋo.

Mapisarema 55:12-14
[12] Nokuti wakaŋga asi muʋeŋgi wakandishoʋora; Ipapo ndaigona kutsuŋga; Wakaŋga asi iye waindiʋeŋga wakaɀikudza kwandiri; Ipapo ndaimuʋanda.[13] Asi wakaŋga uri’we, munhu wakaenzana neni, Shamŋari yaŋgu, nomuzikani waŋgu.[14] Taisiraŋgana ɀakanaka, Taifamba mumba maMŋari pamŋe cete naʋanhu ʋazhinji.

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza simbi; Saiɀoɀo munhu unorodza ciso ceshamŋari yake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018