A A A A A

Hupenyu: [Tarisa]


2 VaKorinte 3:18
Ɀino isu tose tinoti ticitarira neciso cisina‐kufukidzirwa kubginya kwaShe sapaciʋoni‐ʋoni, tinoshandurwa ticifanana nomufananidzo iwoyo, ticibva pakubginya kumŋe ticienda kuno kumŋe kubginya, seɀicibva kunaShe, Mŋeya.

VaFiripi 4:8
Pakupedzisira, hama dzaŋgu, ɀose ɀaɀokwaɗi, ɀose ɀinokudzwa, ɀose ɀakarurama, ɀose ɀakacena, ɀose ɀinoɗikanwa, ɀose ɀinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana ciŋgarumbidzwa cipi necipi, fuŋgisisai iɀoɀo.

Mapisarema 101:3
Handiŋgaʋaʋariri cinhu cakaipa; Ndinoʋeŋga ɀinoitwa naʋanotsauka; Haɀiŋgandinamatiri.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

1 Petro 1:13
Saka ɀisuŋgei ɀiʋuno ɀendaŋgariro dzenyu, muȿinure, mutarire nomŋoyo wose kunyasha dzamucazopiwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;

Zvirevo 4:25
Meso ako ŋgaarurame pakutarira; Mafuŋgiro ameso ako ŋgaatarire mberi kwako.

VaRoma 12:10
Kana ruri ruɗo pakati paʋatendi, ɗanai noruɗo rukuru; pakukudzana tuŋgamiriranai.

VaKorose 3:2
Fuŋgai ɀiri kumsoro, musafuŋga ɀiri pasi.

VaHebheru 3:1
Naiɀoɀo, hama tȿene, ʋagoʋerani neni pakuɗanwa kunobva kuɗeŋga, fuŋgai ɀakanaka Muapostora noMuprista mukuru wokupupura kweɗu, iye Jesu,

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

VaHebheru 12:1-2
[1] Naiɀoɀo, nesu ʋo, ɀatakakomberedzwa negore reɀapupu rakakura rikaɗai, ŋgatibvisei ɀose ɀinoremedza, neɀiʋi ɀinoŋgotinamatira, ŋgatimhanye nokutsuŋgirira nhaŋgemutaŋge yatakaisirwa,[2] ticitarira kunaJesu, muʋambi nomukwanisi wokutenda kweɗu, iye wakatsuŋga pamucinjikwa nokuɗa kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoʋora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwecigaro coʋushe caMŋari.

1 Petro 5:8
Ȿinurai, murinde; muʋeŋgi wenyu Diaborosi, unofamba‐famba seshumba inorira, icitȿaka waiŋgaparadza.

VaRoma 12:16
Iʋai nomŋoyo mumŋe pakati penyu. Musatȿaka ɀinorumbidzwa, asi mufambidzane naʋanoɀininipisa. Musati pamŋoyo yenyu makacenjera.

2 VaKorinte 10:4-5
[4] nokuti nhumbi dzeɗu dzokurwa nadzo hadzizi dzenyama, asi dzinesimba pamberi paMŋari rokuputsa nhare;[5] isu tinoti ticiputsa njere, neɀakakwirira ɀose ɀinomutswa kuzorwa nokuziʋa Mŋari, tinotapa mifuŋgo yose kuti iterere Kristu;

VaFiripi 3:12-14
[12] Handiti ndato ci wana, kana ndatokwaniswa, asi ndinoshiŋgairira’ ko, kuti ɀimŋe ndi ci ɓate, ico Kristu Jesu caakambondiɓatira.[13] Hama dzaŋgu, ini handiti ndatociɓata, asi ndinoita cinhu cimŋe: ndinokaŋganwa ɀiri shure, ndicinanaʋira kuneɀiri mberi,[14] ndinoshiŋgairira kunharidzano, kuti ndipiwe muɓairo wokuɗana kwaMŋari kunobva kuɗeŋga, munaKristu Jesu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018