A A A A A

Hupenyu: [Maitiro]


Mabasa 2:38
Petro akati kwaʋari: Tendeʋukai, mumŋe nomumŋe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukaŋganwirwe ɀiʋi, mupiwe cipiwa coMŋeya Mutȿene.

VaKorose 3:17-23
[17] ʋuye ɀose ɀamunoita, kana ɀiri ɀeshoko kana ɓasa, itai ɀose nezita raShe Jesu, muciʋoŋga Mŋari Ƃaɓa naye.[18] Ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu, seɀaɀakafanira munaShe.[19] Ʋarume, iɗai ʋakadzi ʋenyu, regai kuʋa nehasha naʋo.[20] Ʋana, tererai ʋaɓereki ʋenyu paɀinhu ɀose, nokuti ndiɀo ɀakanaka munaShe.[21] Madziɓaɓa, regai kunetsa ʋana ʋenyu, kuti ʋarege kuʋora mŋoyo.[22] Ʋaranda, tererai paɀinhu ɀose ʋatenzi ʋenyu panyama; regai kuɓata pamberi pameso aʋo, saʋafadzi ʋaʋanhu, asi nomŋoyo wakarurama mucitya Ishe.[23] Ɀose ɀamunoita, muɀiitei nomŋoyo wose, sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;

Dheuteronomio 23:17
Hapafaniri kuʋa necifeʋe pakati paʋanasikana ʋaIsraeri; ʋuye hapafaniri kuʋa nemhombge pakati paʋanakomana ʋaIsraeri.

Muparidzi 9:10
Ɀose ɀinowana ruʋoko rwako, kuti ruɀiite, uɀiite nesimba rako rose; nokuti hakuneɓasa, kana zano, kana ziʋo, kana ʋucenjeri paSheori kwaunoenda.

John 16:13
Asi kana aȿika, iye Mŋeya waɀokwaɗi, ucakutuŋgamirirai muɀokwaɗi yose; nokuti haaŋgatauri ɀake, asi ɀaakanzwa, ndiɀo ɀaacataura, ʋuye ucakuparidzirai ɀinoʋuya.

Revhitiko 19:2
Taura neʋuŋgano yose yaʋana ʋaIsraeri, uti kwaʋari: Iʋai ʋatȿene, nokuti ini Jehova Mŋari wenyu ndiri mutȿene.

Revhitiko 19:13-18
[13] Usamanikidza wokwako, kana kumutorera; haufaniri kugara ʋusiku bgose kuȿikira maŋgwana nomuɓayiro womuranda unokuɓatira.[14] Usatuka matsi, kana kupiŋganidza ɓofu; asi unofanira kutya Mŋari wako; ndini Jehova.[15] Musaita ɀisakarurama pakutoŋga; usatsaura murombo, kana kukudza unesimba; asi unofanira kutoŋga wokwako nokururama.[16] Usafamba‐famba pakati paʋanhu ʋokwako, uciʋacera; usapupurira ropa rowokwako; ndini Jehova.[17] Usaʋeŋga hama yako mumŋoyo mako; unofanira kuraira wokwako kwaɀo, kuti urege kuʋa neɀiʋi nokuɗa kwake.[18] Usatsiʋa, kana kugara wakatsamŋira ʋana ʋaʋanhu ʋokwako, asi unofanira kuɗa wokwako seɀaunoɀiɗa iwe; ndini Jehova.

Ruka 6:31
Seɀamunoɗa kuti ʋanhu ʋakuitirei, muʋaitire ʋo saiɀoɀo.

Ruka 16:10
Wakatendeka paɀinhu ɀiɗuku‐ɗuku, wakatendeka ʋo paɀikuru; asi usakarurama paɀinhu ɀiɗuku‐ɗuku, haaŋgarurami ʋo paɀikuru.

Zvirevo 11:1-3
[1] Ciyero cinonyeŋgedzera cinonyaŋgadza kunaJehova; Asi kurema kwakakwana kunomufadza.[2] Kana kuɀikudza kuciȿika, kunyadziswa kwaȿika ʋo; Asi ʋucenjeri ʋuri kunaʋanoɀininipisa.[3] Kusanyeŋgedzera kwaʋakarurama kucaʋatuŋgamirira; Asi kusarurama kwaʋanonyeŋgedzera kucaʋaparadza.

Zvirevo 19:1
Murombo, unofamba muɀokwaɗi yake, Unopfuʋura unemiromo isakarurama, riri ɓenzi.

Zvirevo 22:6
Roʋedza mŋana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyaŋge akwegura haaŋgatsauki pairi.

Zvirevo 25:21
Kana muʋeŋgi wako anenzara, umupe ɀokudya adye; Kana anenyota, umupe mvura anwe.

VaRoma 1:26
Saka Mŋari wakaʋaisa pakuciʋa kunonyadzisa; nokuti ʋanhukadzi ʋaʋo ʋakashandura ɓasa raʋakasikirwa, riʋe ɓasa raʋasina‐kusikirwa;

VaRoma 2:1
Saka haunepembedzo iwe munhu, upi noupi, unotoŋga ʋamŋe; nokuti pacinhu ico caunotoŋga mumŋe naco, unoɀipa mhoȿa iwe, nokuti iwe, unotoŋga, unoita ɀinhu iɀoɀo.

Mateu 7:12-21
[12] Saka ɀinhu ɀose ɀamunoɗa kuti ʋanhu ʋakuitirei, muʋaitire nemi ʋo saiɀoɀo, nokuti ndiwo murairo naʋaprofita.[13] Pindai nesuʋo rakamanikana; nokuti suʋo rakafara, nzira yakapamhamha, inoenda kukuparadzwa; ʋanopinda naro ʋazhinji.[14] Nokuti suʋo rakamanikana, nenzira inhete, inoenda kuʋupenyu, ʋanoiwana ʋashoma.[15] Cenjerai ʋaprofita ʋenhema, ʋanoʋuya kwamuri ʋaneŋguʋo dzamakwai, asi mukati ari mapere anoparadza.[16] Mucaʋaziʋa neɀiɓereko ɀaʋo. Mazambiriŋga anombotanhwa paminzwa here, kana maʋonde parukato?[17] Saiɀoɀo muti mumŋe nomumŋe wakanaka unoɓereka ɀiɓereko ɀakanaka, asi muti wakaipa unoɓereka ɀiɓereko ɀakaipa.[18] Muti wakanaka hauŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakaipa, nomuti wakaipa hauŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakanaka.[19] Muti mumŋe nomumŋe usiŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakanaka, unotemŋa, ukakandirwa mumŋoto.[20] Saka mucaʋaziʋa neɀiɓereko ɀaʋo.[21] Haʋazi ʋose ʋanoti kwandiri, Ishe, Ishe, ʋacapinda muʋushe bgokuɗeŋga; asi unoita kuɗa kwaƂaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga.

John 13:34-35
[34] Ndinokupai murairo mutȿa, wokuti mudane; seɀandakakuɗai imi, nemi muɗane ʋo saiɀoɀo.[35] Ʋose ʋacaziʋa naiɀoɀi kuti muri ʋadzidzi ʋaŋgu, kana munoruɗo pakati penyu.

2 Timoti 3:16-17
[16] Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMŋari, runoɓatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuraŋga kuri mukururama,[17] kuti munhu waMŋari akwane, agadzirirwa kwaɀo maɓasa ose akanaka.

Ezekieri 16:49-50
[49] Tarira, ɀakaipa ɀomunuŋuna wako Sodoma heɀi: Kuɀikudza, ɀokudya ɀakawandisa, nokuzorora kusinehanya necinhu, ndiɀo ɀaakaŋga anaɀo naʋanasikana ʋake; haana‐kusimbisa ruʋoko rwaʋarombo naʋanoshaiwa.[50] Ʋakaŋga ʋanamanyawi ʋakaita ɀinonyaŋgadza pamberi paŋgu; saka ndiciɀiʋona ndakaʋabvisa.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Ɀino maɓasa enyama anoʋonekwa, anoti: Ʋupombge, netȿina, noʋutere,[20] nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,[21] nokugoɗorana, nokuɓatwa, nokutamba kwakaipa, neɀinhu ɀakaɗai; iɀo ɀandinokuʋudzai ɀino, seɀandakambokuʋudzai kare, kuti ʋanoita ɀakaɗai haʋaŋgadyi nhaka yoʋushe bgaMŋari.

1 VaKorinte 6:9-11
[9] Ko hamuziʋi kuti ʋasakarurama haʋaŋgagari nhaka yoʋushe bgaMŋari here? Musarashika; nokuti mhombge, kana ʋanonamata ɀifananidzo, kana ʋanofeʋa, kana ʋakapata, kana ʋanoita ɀakaipa naʋarume,[10] kana mbava, kana ʋanoruciʋa, kana ʋanosinwa ɗoro, kana ʋatuki, kana makororo, haʋaŋgagari nhaka yoʋushe bgaMŋari.[11] Ʋamŋe ʋenyu ʋakaŋga ʋakaɗaro; asi makashambidzwa, asi makaitwa ʋatȿene, asi makaruramiswa nezita raShe Jesu Kristu, noMŋeya waMŋari weɗu.

VaRoma 13:8-10
[8] Musaʋa necikwerete nomunhu, asi cokuɗana; nokuti unoɗa mumŋe, wazadzisa murairo.[9] Nokuti iɀo ɀokuti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usaciʋa; kana murairo upi noupi, ɀakaʋuŋganidzwa pashoko rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe.[10] Ruɗo haruitiri wokwako ɀakaipa; naiɀoɀo ruɗo runozadzisa murairo.

James 1:12-15
[12] Wakaropafadzwa munhu uyo unotsuŋga mŋoyo pakuidzwa; nokuti kana atendwa, ucapiwa korona yoʋupenyu yakapikirwa aʋo ʋanomuɗa.[13] Kana munhu aciidzwa, ŋgaarege kuti ndinoidzwa naMŋari; nokuti Mŋari haaŋgaidzwi neɀakaipa, naiye amene haaŋgaidzi munhu.[14] Asi munhu mumŋe nomumŋe unoidzwa kana acikwebga nokuciʋa kwake acinyeŋgerwa.[15] Ɀino kuciʋa, kana kwarema, kunoɀara ɀiʋi; neɀiʋi, kana ɀakura, ɀinoɓereka rufu.

Mako 12:28-31
[28] Ɀino mumŋe waʋanyori wakaŋga anzwa kutaurirana kwaʋo, aciziʋa kuti wakaŋga aʋapindura ɀakanaka, wakaʋuya, akamubvunza, aciti: Murairo wokutaŋga payose ndoupiko?[29] Jesu akapindura, akati: Wokutaŋga ndiwoyu: Inzwai ʋaIsraeri, Ishe Mŋari weɗu, ndiye Ishe mumŋe cete![30] Iɗa Ishe Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose, nesimba rako rose.[31] Wecipiri ndiwoyu: Iɗa wokwako seɀaunoɀiɗa iwe. Hakunomurairo mukuru kunaiyeyo.

Ruka 10:10-28
[10] Asi guta ripi neripi pamunopinda, kana ʋasiŋgakugamuciriyi, ɓuɗirai munzira dzaro, muti:[11] Kunyaŋge neguruʋa reguta renyu rakanamatira tsoka dzeɗu, tinorikuhumurira kwamuri; asi muziʋe cinhu ici kuti ʋushe bgaMŋari bgasweɗera.[12] Ndinoti kwamuri: Sodoma ricarerukirwa nezuʋa iro kupfuʋura guta iro.[13] Unenhamo, iwe Korazeni! Unenhamo, iwe Betsaida! Nokuti maɓasa esimba akaitwa mukati menyu, ɗai akaitwa muTire neSidoni, ʋaŋgaɗai ʋatendeʋuka kare, ʋakagara ʋanamasaga neɗota.[14] Asi Tire neSidoni acarerukirwa pakutoŋgwa kupfuʋuremi.[15] Newe Kapernaume, ucasimudzirwa kuɗeŋga here? Ucaɓurukira kuHadesi.[16] Unokunzwai imi, unondinzwa ini; unokurambai imi, unondiramba ini; unondiramba ini, unoramba iye wakandituma.[17] Ʋanamakumi manomŋe ʋakadzoka nomufaro, ʋaciti: Ishe, kunyaŋge nemŋeya yakaipa inoɀiisa pasi peɗu muzita renyu.[18] Akati kwaʋari: Ndakaʋona Satani aciwa kuɗeŋga semheni.[19] Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamsoro penyoka neɀinyaʋaɗa, napamsoro pesimba rose romuʋeŋgi; hakunecinhu ciŋgatoŋgokukuʋadzai.[20] Asi, musafara ɓedzi necinhu ici, kuti mŋeya inoɀiisa pasi penyu; asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kuɗeŋga.[21] Neŋguʋa iyo wakafara noMŋeya Mutȿene, akati: Ndinokuʋoŋgai Ƃaɓa, Ishe wokuɗeŋga napasi, kuti makaʋanzira ʋakacenjera naʋakaŋgwara ɀinhu iɀi, mukaɀizarurira ʋacece. Hoŋo Ƃaɓa, nokuti ndiɀo ɀakakufadzai.[22] Ɀinhu ɀose ndakaɀipiwa naƂaɓa ʋaŋgu; hakuna‐unoziʋa kuti Mŋanakomana ndiani, asi Ƃaɓa, ʋuye kuti Ƃaɓa ndiani, asi Mŋanakomana, naiye Mŋanakomana waaneŋge aciɗa kumuzarurira iye.[23] Ipapo akatendeʋukira kuʋadzidzi ʋake, akati kwaʋari, ʋari ʋoga: Meso, anoʋona ɀamunoʋona, akaropafadzwa.[24] Nokuti ndinoti kwamuri: Ʋaprofita ʋazhinji namadzimambo ʋaiɗa kuʋona ɀamunoʋona, ʋakasaɀiʋona, nokunzwa ɀamunonzwa, ʋakasaɀinzwa.[25] Ɀino mumŋe muɗudziri womurairo wakasimuka, akamuidza, aciti: Mudzidzisi, ndiŋgaiteiko kuti ndigare nhaka yoʋupenyu bgusiŋgaperi?[26] Akati kwaari: Pamurairo pakanyorweiko? Unoraʋa sei?[27] Iye akapindura, akati: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nesimba rako rose, nokufuŋga kwako kwose, nowokwako seɀaunoɀiɗa iwe.[28] Akati kwaari: Wapindura ɀakanaka; ita iɀoɀo, ugorarama.

VaEfeso 6:5-9
[5] Imi ʋaranda, tererai aʋo ʋari ʋatenzi ʋenyu panyama, nokutya nokuɗeɗera, nemŋoyo yakarurama, muciɀiita sokunaKristu;[6] musiŋgaɓati kana muciʋonekwa ɓedzi, saʋafadzi ʋaʋanhu, asi saʋaranda ʋaKristu, ʋanoita kuɗa kwaMŋari nomŋoyo wose;[7] muciɓata nomŋoyo wakanaka, muci ɀiita sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;[8] muciziʋa kuti cinhu cipi necipi cakanaka, cinoitwa nomunhu mumŋe nomumŋe, ucacipiwa ɀe naShe, kana akasuŋgwa kana akasunuŋguka.[9] Nemi madzishe, muʋaitire saiɀoɀo, murege kuʋatyisa; nokuti munoziʋa kuti Ishe waʋo nowenyu uri kuɗeŋga; haatendi ɀinoʋonekwa ɀomunhu.

1 VaKorinte 13:1-13
[1] Kunyaŋge ndikataura nendimi dzaʋanhu nedzaʋatumŋa, ndisinoruɗo, ndaʋa sendarira dzinorira, neɗare rinoŋgoti: Ŋgwereŋgwere![2] Kunyaŋge ndine cipo cokuprofita, ndicinzwisisa ɀakaʋanzika ɀose, nokuziʋa kwose; kunyaŋge ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo, ndisinoruɗo, handizi cinhu.[3] Kunyaŋge ndagoʋera ʋarombo ɀose ɀandinaɀo, kunyaŋge ndikaisa muʋiri waŋgu kuti ndipiswe, ndisinoruɗo, handiɓatsirwi cinhu.[4] Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;[5] haruiti ɀisiŋgafaniri, haruɀitȿakiri ɀarwo; harutsamŋi, haruneɀishura;[6] harufariri ɀisakarurama, asi runofarira ɀokwaɗi;[7] runofukidza ɀose, runotenda ɀose, runetariro paɀose, runotsuŋgirira paɀose.[8] Ruɗo harutoŋgoperi; ɀino kana kuri kuprofita, kucabviswa; kana dziri ndimi, dzicaguma; kana kuri kuziʋa, kucabviswa.[9] Nokuti tinoziʋa ɀisakakwana, tinoprofita ɀisakakwana;[10] asi kana ɀakakwana ɀaȿika, iɀo ɀisakakwana ɀicabviswa.[11] Ini ndiciri mŋana, ndaitaura somŋana, ndaifuŋga somŋana, ndairaŋgarira somŋana; ɀino ɀandaʋa murume, ndabvisa ɀinhu ɀomŋana.[12] Nokuti ɀino tinoʋona paciʋoni‐ʋoni, tisiŋgaʋoni kwaɀo; asi neŋguʋa iyo ticaʋona neɀiso ɀakatarisana; ɀino ndinoziʋa ɀisakakwana, asi neŋguʋa iyo ndicaziʋa seɀandakazikanwa neni ʋo.[13] Ɀino kutenda, netariro, noruɗo, ɀitatu iɀi, ndiɀo ɀinogara; asi cikuru pakati paɀo ndirwo ruɗo.

VaRoma 6:1-23
[1] Ɀino ticatiyiko? Torambira muɀiʋi kuti nyasha dziwande here?[2] Haiȿa! Isu takafa kuɀiʋi, ticagara seiko mukati maɀo?[3] Ko hamuziʋi here kuti isu takabapatidzwa munaKristu Jesu, takabapatidzwa murufu rwake?[4] Naiɀoɀo pakubapatidzwa takaʋigwa pamŋe cete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuʋakafa nokubginya kwaƂaɓa, saiɀoɀo nesu ʋo tifambe noʋupenyu bgutȿa.[5] Nokuti kana takaʋa ʋamŋe naye pakufanana naye parufu rwake, ticaɗaro ʋo pakumuka kwake;[6] ticiziʋa iɀi, kuti munhu weɗu wekare wakaroʋerwa pamucinjikwa pamŋe cete naye, kuti muʋiri weɀiʋi ushaiswe simba, tirege kuzoʋa ʋaranda ʋeɀiʋi;[7] nokuti wakafa, waruramiswa paɀiʋi.[8] Ɀino kana takafa pamŋe cete naKristu, tinotenda kuti ticararama ʋo pamŋe cete naye;[9] ticiziʋa kuti Kristu, amutswa kuʋakafa, haacazofi; rufu harucaʋi nesimba pamsoro pake.[10] Nokuti pakufa kwake, wakafa kamŋe kwaɀo kuɀiʋi; ɀino pakurarama kwake, unorarama kunaMŋari.[11] Saiɀoɀo nemi ʋo muɀiti makafa kuɀiʋi, asi kuti muri ʋapenyu kunaMŋari, munaKristu Jesu.[12] Naiɀoɀo ɀiʋi ŋgaɀirege kuɓata ʋushe mumuʋiri wenyu unofa, kuti muterere kuciʋa kwawo;[13] ʋuye musapa ɀiʋi mitezo yenyu, kuti dziʋe nhumbi dzokuita ɀisakarurama; asi muɀipei imi kunaMŋari, saʋanhu ʋakararama kuʋakafa, nemitezo yenyu kuti dziʋe nhumbi dzokururama kunaMŋari.[14] Nokuti ɀiʋi haɀiŋgaʋi nesimba pamsoro penyu; nokuti hamuzi pasi pomurairo asi pasi penyasha.[15] Ɀino ticati yiko? Titadze, nokuti hatizi pasi pomurairo here, asi pasi penyasha? Haiȿa![16] Hamuziʋi here, kuti uyo wamunoɀipa kwaari kuti muʋe ʋaranda ʋake kumuterera, kuti muri ʋaranda ʋaiye wamunoterera; kana ʋeɀiʋi ɀinoisa kurufu, kana ʋokuterera kunoisa kukururama?[17] Asi Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, nokuti imi maiʋa ʋaranda ʋeɀiʋi, mukazoterera nomŋoyo rudzi urwu rwedzidziso yamakaiswa kwairi.[18] Makasunuŋgurwa paɀiʋi, mukaʋa ʋaranda ʋokururama.[19] Ndinotaura nokutaura kwaʋanhu, nokuɗa kwokushaiwa simba kwenyama yenyu; nokuti seɀamakapa mitezo yenyu kuti iʋe ʋaranda ʋetȿina, naʋeɀisakarurama ɀinoisa kuneɀisakarurama, saiɀoɀo ipai mitezo yenyu ɀino iʋe ʋaranda ʋokururama kunoisa kuʋutȿene.[20] Nokuti paŋguʋa iyo muciri ʋaranda ʋeɀiʋi, makaŋga makasunuŋguka pakururama.[21] Ɀino maiʋa neɀiɓereko ɀeiko paŋguʋa iyo paɀinhu iɀo ɀamunonyadziswa naɀo ɀino? Nokuti kuguma kwaɀo ndirwo rufu.[22] Asi ɀino makasunuŋgurwa paɀiʋi, maʋa ʋaranda ʋaMŋari, muneɀiɓereko ɀenyu ɀinoisa kuʋutȿene, ʋuye kuguma kwaɀo ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi.[23] Nokuti muɓairo weɀiʋi ndirwo rufu; asi cipo cokuŋgopiwa caMŋari ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

Mateu 19:1-30
[1] Jesu wakati apedza mashoko iwayo, akabva Garirea, akaenda kunyika yeJudea mhiri kweJoridani.[2] Ʋanhu ʋazhinji‐zhinji ʋakamuteʋera, akaʋaporesa’po.[3] ƲaFarise ʋakaʋuya kwaari, ʋakamuidza, ʋaciti: Ko munhu unotenderwa kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi here?[4] Akapindura, akati: Hamuna‐kuraʋa here, kuti uyo wakaʋasika pakutaŋga, wakaʋaita murume nomukadzi?[5] Akati: Nokuɗa kwaiɀoɀo murume ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, akanamatira mukadzi wake; aʋa ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.[6] Nokuɗaro haʋaciri ʋaʋiri, asi nyama imŋe. Ɀino, iɀo Mŋari ɀaakasoŋganisa, munhu ŋgaarege kuɀiparadzanisa.[7] Ʋakati kwaari: Mosesi wakagoraireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba, ago mu rasha?[8] Akati kwaʋari: Nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu Mosesi wakakutenderai kurasha ʋakadzi ʋenyu, asi kubva pakutaŋga ɀakaŋga ɀisina‐kuɗaro.[9] Ndinoti kwamuri: Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhaka yoʋupombge, akawana mumŋe, unoita ʋupombge; nounowana wakarashwa, unoita ʋupombge.[10] Ʋadzidzi ʋakati kwaari: Kana ɀakaɗaro pakati pomurume nomukadzi, haɀina‐kunaka kuwana.[11] Asi iye akati kwaʋari: Ʋose haʋagamuciri shoko iri, asi aʋo ʋakaɀipiwa.[12] Nokuti ŋgomŋa dziri’po, dzakaɓerekwa dzakaɗaro kubva muɗumbu ramai; ŋgomŋa dziri’po, dzakaitwa ŋgomŋa naʋanhu; ŋgomŋa dziri’po dzakaɀiita ŋgomŋa nokuɗa kwoʋushe bgokuɗeŋga. Uŋgagamucira shoko iri, ŋgaarigamucire.[13] Ɀino ʋakaʋuya naʋana ʋaɗuku kwaari, kuti aise maʋoko pamsoro paʋo, aʋanyeŋgeterere; ʋadzidzi ʋakaʋaraira.[14] Asi Jesu wakati kwaʋari: Regai ʋana ʋaɗuku, musaʋadziʋisa kuʋuya kwandiri; nokuti ʋushe bgokuɗeŋga ndobgaʋakaɗai.[15] Akaisa maʋoko pamsoro paʋo, akabva’po.[16] Tarira, mumŋe munhu wakaʋuya kwaari, akati: Mudzidzisi wakanaka, ndiŋgaita cinhu cakanaka cipi, kuti ndiʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi?[17] Akati kwaari: Unondibvunzireiko pamsoro peɀakanaka? Uri’po mumŋe wakanaka. Asi kana uciɗa kupinda paʋupenyu, ceŋgeta mirairo.[18] Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;[19] kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, uɗe wokwako seɀaunoɀida iwe.[20] Jaya rikati kwaari: Iɀoɀo ɀose ndakaɀiceŋgeta; ndicakashaiweiko?[21] Jesu akati kwaari: Kana uciɗa kukwana, enda uteŋgese ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, ugoʋa nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya unditeʋere.[22] Asi jaya rakati ricinzwa shoko iri, rikaenda rineshuŋgu; nokuti rakaŋga rinefuma zhinji.[23] Jesu akati kuʋadzidzi ʋake: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Ɀinoremera mufumi kupinda muʋushe bgokuɗeŋga.[24] Ndinoti kwamuri ɀe: Kamera iŋgarerukirwa kupinda paʋuri reɗumho, kumufumi kupinda muʋushe bgaMŋari.[25] Ʋadzidzi ʋakati ʋaciɀinzwa, ʋakakahadzika kwaɀo, ʋakati: Ndianiko uŋgagoponeswa?[26] Jesu ndokuʋatarira, akati kwaʋari: Kuʋanhu iɀi haɀibviri, asi kunaMŋari ɀose ɀinobvira.[27] Ɀino Petro akapindura, akati kwaari: Tarirai, isu takasiya ɀose, tikakuteʋerai; ticagopiweiko?[28] Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri, imi makanditeʋera pakuɓerekwa kutȿa, kana Mŋanakomana womunhu acizogara pacigaro coʋushe cokubginya kwake, imi ʋo mucagara paɀigaro ɀinegumi neɀiʋiri, mucitoŋga marudzi anegumi namaʋiri aʋaIsraeri.[29] Mumŋe nomumŋe wakasiya dzimba, kana ʋanuŋuna, kana hanɀadzi, kana ɓaɓa, kana mai, kana mukadzi, kana ʋana, kana minda, nokuɗa kwezita raŋgu, ucapiwa ɀinezana, akagara nhaka yoʋupenyu bgusiŋgaperi.[30] Asi ʋazhinji ʋokutaŋga ʋacaʋa ʋokupedzisira, noʋokupedzisira ʋacaʋa ʋokutaŋga.

Genesisi 19:1-38
[1] Ʋatumŋa ʋaʋiri ʋakaȿika Sodoma maɗekwana; Roti wakaŋga agere pasuʋo reSodoma; Roti akaʋaʋona, akasimuka, akaenda kundosoŋgana naʋo, akakotamira pasi neciso cake;[2] akati: Tarirai, madzishe aŋgu, ciɗotsaukirai henyu kumba kwomuranda wenyu, muʋate ʋusiku bgose, mushambidze tsoka dzenyu, mugofumira parwendo rwenyu. Iʋo ʋakati: Kwete, ticaʋata heɗu paɗare ʋusiku bgose.[3] Akaʋanyeŋgetera ɀikuru; ʋakadzimana ʋotsaukira kwaari, ʋakapinda mumba make; akaʋagadzirira cirayiro, akaɓika ciŋgwa cisinembiriso, ʋakadya;[4] ɀino ʋasati ʋaʋata, ʋarume ʋeguta, iʋo ʋarume ʋeSodoma, ʋakakomba imba, ʋaɗuku naʋakuru, ʋanhu ʋose ʋokumatiʋi ose;[5] ʋakaɗanidzira kunaRoti, ʋakati kwaari: Ʋaripiko ʋarume ʋakapinda kumba kwako ʋusiku ʋuno — Ʋaɓuɗisirei kwatiri, kuti tiʋaziʋe.[6] Roti akaɓuɗa akaenda kwaʋari kumukoʋa, akazarira mukoʋa shure kwake.[7] Akati: Regai henyu kuita ɀakaipa ɀakaɗai, hama dzaŋgu.[8] Tarirai, ndinaʋakunda ʋaʋiri ʋasina‐kumboziʋa murume; regai ndiʋaɓuɗisire kwamuri, muʋaitire iʋo seɀamunoɗa; asi ʋarume aʋa, musaʋaitira cinhu, nokuti ndiɀo ɀaʋakapindira mumumvuri weɗeŋga raŋgu.[9] Iʋo ʋakati: Suɗuruka! Ʋakati: Munhu uyu wakaʋuya kuzogara pano ari mutorwa, nambera ɀino iye unoɗa kuʋa mutoŋgi. Ɀino ticakuitira ɀakaipa iwe kupfuʋura iʋo. Ʋakamanikidza murume uyo Roti, ʋakasweɗera kuputsa gonhi.[10] Asi ʋarume ʋakatambanudza maʋoko aʋo, ʋakakweʋera Roti mumba maʋakaŋga ʋari, ʋakapfiga gonhi.[11] Ʋakapofumadza ʋakaŋga ʋari pamukoʋa, ʋaɗuku naʋakuru; ʋakaɀinetsa ʋacitȿaka mukoʋa.[12] Ʋarume ʋakati kunaRoti: Unaʋamŋe pano here — Kana mukuwasha, kana ʋanakomana ʋako, kana ʋanasikana ʋako, naʋose ʋaunaʋo muguta; uʋaɓuɗise muno.[13] Nokuti toɗa kuparadza nɀimbo ino; nokuti kuɗanidzira kwaʋo kwaʋa kukuru kunaJehova; Jehova wakatituma kuiparadza.[14] Ipapo Roti akaɓuɗa, akandotaura naʋakuwasha ʋake, ʋakaŋga ʋacazowana ʋakunda ʋake, akati: Simukai, ibvai muno; nokuti Jehova ucaparadza guta rino. Asi ʋakuwasha ʋake ʋakati: Unoita hake musere.[15] Ʋutoŋga ʋucitȿuka ʋatumŋa ʋakakurumidzisa Roti, ʋaciti: Simuka, uende nomukadzi wako, naʋakunda ʋako ʋaʋiri ʋari pano, kuti urege kuparadzwa kana guta rorobga.[16] Asi ʋakanonoka; ʋarume ʋakaɓata ruʋoko rwake, noruʋoko rwomukadzi wake, namaʋoko aʋakunda ʋake ʋaʋiri; nokuti Jehova wakaŋga anetsitsi naye; ʋakamuɓuɗisa, ʋakamuisa kunze kweguta.[17] Ɀino ʋakati ʋaʋaɓuɗisa kunze, mumŋe akati: Tiza nokuɗa kwoʋupenyu bgako; usaceuka shure kwako, kana kumira paɓani rose; tizira kugomo, kuti urege kuparadzwa.[18] Roti akati kwaʋari: Kwete, ishe waŋgu, regai kuɗaro.[19] Tarirai, muranda wenyu wakawana nyasha kwamuri, makurisa tsitsi dzenyu dzamakandiitira, ɀamandiraramisa; asi handigoni kutizira kugomo, ɀimŋe ɀakaipa ɀiŋgandiwira ndikafa.[20] Tarirai, guta iri riri pedyo, nditizire haŋgu ikoko; iɗuku haro, nditenderei kuti nditizire ikoko, (harizi ɗuku here?) mŋeya waŋgu urarame.[21] Iye akati kwaari: Tarira, ndakunzwira tsitsi pacinhu ici ʋo, kuti handiŋgaparadzi guta iri rawareʋa.[22] Kurumidza, utizire’ko, nokuti handigoni kuita cinhu usati waȿika’po. Naiɀoɀo zita reguta rakanzi Zoari.[23] Zuʋa rakaŋga raɓuɗa panyika, Roti aciȿika paZoari.[24] Ipapo Jehova akanisa pamsoro peSodoma neGomora surferi nomŋoto, ɀicibva kuɗeŋga kunaJehova;[25] akaparadza maguta awo, neɓani rose, naʋose ʋakaŋga ʋagere mumaguta, neɀose ɀakaŋga ɀamera pavu.[26] Asi mukadzi wake wakaceuka ari shure kwake, akaitwa shoŋgwe yomunyu.[27] Ɀino Abrahama wakamuka maŋgwanani, akaenda ikoko kwaakaŋga amire pamberi paJehova;[28] akatarira kurutiʋi rweSodoma neGomora nokunyika yose yeɓani, akaʋona ʋutsi bgenyika iyo ʋucikwira soʋutsi bgecoto.[29] Ɀino Mŋari wakati aciparadza maguta eɓani, Mŋari akaraŋgarira Abrahama, akaɓuɗisa Roti pakati pokuparadzwa ikoko, ŋguʋa yaakaparadza maguta makaŋga mucigara Roti.[30] Ɀino Roti wakakwira, acibva muZoari, akandogara mugomo, naʋakunda ʋake ʋaʋiri pamŋe cete naye; nokuti wakatya kugara muZoari; akagara, muɓako, iye naʋakunda ʋake ʋaʋiri.[31] Ɀino ɗaŋgwe rakati kumuɗuku: Ƃaɓa ʋeɗu ʋakwegura; hakunomurume panyika ino uŋgapinda kwatiri nomutoʋo wenyika yose;[32] ʋuya, tinwise ɓaɓa ʋeɗu waini, tiʋate naʋo, kuti ticeŋgete rudzi naɓaɓa ʋeɗu.[33] Ʋusiku ibgobgo ʋakanwisa ɓaɓa ʋaʋo waini, weɗaŋgwe akapinda, akandoʋata naɓaɓa ʋake; iʋo haʋana‐kuziʋa kuʋata kwake pasi kana kumuka kwake.[34] Fume maŋgwana weɗaŋgwe akati kumuɗuku: Tarira, ndaʋata naɓaɓa ʋaŋgu ʋusiku bgazuro; ŋgatiʋanwise waini ʋusiku bguno ʋo, iwe ugopinda, undoʋata naʋo, kuti ticeŋgete rudzi naɓaɓa ʋeɗu.[35] Ʋakanwisa ɓaɓa ʋaʋo waini ʋusiku ibgobgo ʋo, muɗuku akasimuka, akandoʋata naʋo; iʋo haʋana‐kuziʋa kuʋata kwake pasi kana kumuka kwake.[36] Naiɀoɀo ʋakunda ʋaRoti ʋaʋiri ʋakaʋa nemimba kunaɓaɓa ʋaʋo.[37] Weɗaŋgwe akaɓereka mŋanakomana, akamutumidza zita rinonzi Moabi; ndiʋo ɓaɓa ʋaʋaMoabi kuȿikira zuʋa ranhasi.[38] Nomuɗuku ʋo wakaɓereka mŋanakomana, akamutumidza zita rinonzi Beni‐ami; ndiʋo ɓaɓa ʋaʋana ʋaAmoni kuȿikira zuʋa ranhasi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018