A A A A A

Hupenyu: [Kunzwisisa]


1 VaKorinte 2:14
Ɀino munhu seɀaakaɓerekwa haagamuciri ɀinhu ɀoMŋeya waMŋari; nokuti ʋupenzi kwaari; haaɀinzwisisi, nokuti ɀinonzwisiswa noMŋeya.

1 VaKorinte 12:10
mumŋe, kuita maɓasa esimba; mumŋe, kuprofita; mumŋe, kuziʋisisa mŋeya; mumŋe, marudzi endimi; mumŋe kuɗudzira ndimi;

1 VaKorinte 14:29-33
[29] Ʋaprofita ŋgaʋataure ʋaʋiri, kana ʋatatu, naʋamŋe ŋgaʋaidze.[30] Ɀino kana cimŋe cinhu cikazarurirwa mumŋe ugere’po, wokutaŋga ŋgaanyarare.[31] Nokuti muŋgaprofita mose, muciita mumŋe‐mumŋe, kuti ʋose ʋadzidze, ʋose ʋanyaradzwe.[32] Mŋeya yaʋaprofita inoɀiisa pasi paʋaprofita;[33] nokuti Mŋari haazi Mŋari wenyoŋganiso, asi worugare, sapakereke dzose dzaʋatȿene.

1 Johani 2:27
Kana muri’mi, kuzodzwa kwamakagamucira kwaari kunogara mamuri, hamufaniri kuti mudzidziswe nomunhu; asi kuzodza kwake, seɀakunokudzidzisai pamsoro peɀinhu ɀose, kuri kwaɀokwaɗi, dzisati dziri nhema, seɀakwakakudzidzisai, garai maari.

1 Johani 4:1
Ʋaɗikanwa, musatenda mŋeya yose, asi muidze mŋeya, kuti muʋone kana yakabva kunaMŋari; nokuti ʋaprofita ʋazhinji ʋenhema ʋakaɓuɗira munyika.

1 Madzimambo 3:9
Naiɀoɀo ipai muranda wenyu mŋoyo unonzwisisa, kuti nditambe mhaka dzaʋanhu ʋenyu, ndiziʋe kutsaura pakati peɀakanaka neɀakaipa; nokuti ndianiko unogona kutamba mhaka dzaʋanhu ʋenyu aʋa ʋakawanda?

1 Samueri 16:7
Asi Jehova wakati kunaSamueri: Usatarira ciso cake, kana mumhu wake, nokuti ndamuramba; nokuti Jehova haaʋoni somunhu, nokuti munhu unotarira ɀiri kunze, asi Jehova unotarira ɀiri pamŋoyo.

1 VaTesaronika 5:21
idzai ɀinhu ɀose; muɓatisise ɀakanaka;

1 Timoti 4:1
Ɀino Mŋeya unoreʋa pacena, kuti paŋguʋa dzinoʋuya ʋamŋe ʋacatsauka pakutenda, ʋaciterera mŋeya inonyeŋgera nedzidziso dzemŋeya yakaipa,

VaKorose 2:8
Cenjerai, kuti murege kutapxa nomunhu noʋucenjeri, nokunyeŋgera kusinamaturo, aciteʋera tsika dzaʋanhu neɀokuʋamba ɀenyika, asiŋgateʋeri Kristu.

VaHebheru 4:12
Nokuti shoko raMŋari iɓenyu, rinesimba, rinopinza kukunda munondo unoceka kumatiʋi maʋiri, rinoɓaya kuȿikira panoparadzana mŋoyo nomŋeya, namafundo nomŋoŋgo; rinotoŋga mifuŋgo nendaŋgariro dzomŋoyo.

VaHebheru 5:14
Asi ɀokudya ɀikukutu ndeɀaʋakuru, ʋanokuziʋa kwakadzidziswa, nenzira yokuroʋedzwa, kuziʋisisa ɀakanaka neɀakaipa.

Hosiya 14:9
Ndianiko wakacenjera, anzwisise ɀinhu iɀi, kana wakaŋgwara, aɀiziʋe? Nokuti nzira dzaJehova dzakarurama, ʋakarurama ʋacafamba nadzo; asi ʋaɗariki ʋacawa madziri.

James 1:5
Ɀino kana mumŋe wenyu acishaiwa kucenjera ŋgaakumbire kunaMŋari, unoŋgopa ʋose asiŋgazotuki; ucapiwa hake.

John 7:24
Musatoŋga neɀinoʋonekwa, asi toŋgai nokutoŋga kwakarurama.

Mateu 10:16
Tarirai, ndinokutumai samakwai pakati pamapere; saka cenjerai senyoka, mururame senjiʋa.

Mateu 24:24
Nokuti ʋacamuka ʋanaKristu ʋenhema, naʋaprofita ʋenhema, ʋacaratidza ɀiratidzo ɀikuru neɀinoshamisa, kuti kana ɀicibvira, ʋatsause naʋakasanaŋgurwa ʋo.

Zvirevo 15:14-21
[14] Mŋoyo wounenjere unotȿaka ziʋo; Asi muromo wamapenzi unogutiswa noʋupenzi.[15] Mazuʋa ose omunhu, uri pakutambudzika, akaipa; Asi unomŋoyo wakafara unomutambo ŋguʋa dzose.[16] Ɀirinani kuti munhu aʋe neɀishoma, acitya Jehova, Pakuti aʋe nefuma yakawanda, acinyunyuta.[17] Ɀirinani kuti munhu aʋe neɀokudya ɀemiriʋo, ruɗo ruri’po, Pakuti aʋe nenzombe yakakodzwa, panembeŋgo.[18] Munhu, unehasha, unomutsa kukakaʋara; Asi unomŋoyo murefu unonyaradza gakaʋa.[19] Nzira yesimbe yakaita soruzhowa rweminzwa; Asi nzira yaʋakarurama yakagadzirwa.[20] Mŋanakomana wakacenjera unofadza ɓaɓa; Asi ɓenzi rinoshoʋora mai ʋaro.[21] Ʋupenzi ʋunofadza munhu unoshaiwa ʋucenjeri; Asi munhu wenjere unofamba acirurama.

Zvirevo 18:15
Mŋoyo wowakacenjera unowana ziʋo; Nzeʋe yowakacenjera inotȿaka ziʋo.

Zvirevo 28:11
Mufumi unoti ndakacenjera; Asi murombo, unenjere, unomuferefeta.

Mapisarema 119:125
Ndiri muranda wenyu, ndipei njere; Kuti ndiziʋe ɀipupuriro ɀenyu.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

Mabasa 17:10-11
[10] Pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Berea ʋusiku. Iʋo ʋakati ʋaciȿika’po, ʋakapinda musinagoge raʋaJuda.[11] Aʋa ʋakaŋga ʋakanaka kukunda ʋeTesaronika, ʋakagamucira shoko nomŋoyo wose, ʋacinɀera Magwaro zuʋa rimŋe nerimŋe, kana ɀinhu iɀoɀo ɀiri iɀo.

VaFiripi 1:9-10
[9] Ndiɀo zandinonyeŋgetera, kuti ruɗo rwenyu rurambe ruciŋgowanda pakuziʋa nokunzwisisa kwose;[10] kuti muidze muziʋe kuti ɀinhu ɀakanaka ndeɀipi, kuti muʋe ʋakarurama, ʋasinemhoȿa, kuȿikira pazuʋa raKristu;

1 Timoti 6:3-5
[3] Kana kunomunhu unodzidzisa imŋe dzidziso, asiŋgabvumiri mashoko akarurama, mashoko aShe weɗu, Jesu Kristu, nedzidziso inonzwana nokunamata Mŋari,[4] unoŋgoɀikudza, asiŋgaziʋi cinhu, asi unoŋgokarira mibvunzo nenharo dzinomutsa goɗo, negakaʋa, nokutuka, nokufuŋgidzira kwakaipa,[5] nokukakaʋadzana kusiŋgaperi kwaʋanhu ʋanomuraŋgariro wakaʋodzwa, ʋakatorerwa ɀokwaɗi, ʋaciti kunamata Mŋari ndiɀo ɀinofumisa.

2 VaKorinte 11:13-15
[13] Nokuti ʋakaɗaro ʋaapostora ʋenhema, ʋanoɓata nokunyeŋgera, ʋanoɀishandura ʋaciɀiita ʋaapostora ʋaKristu.[14] Na iɀoɀi haɀishamisi; nokuti kunyaŋge naSatani ʋo unoɀishandura, aciɀiita somutumŋa weciedza.[15] Naiɀoɀo hacizi cinhu cikuru, kana ʋashumiri ʋake ʋaciɀishandura ʋo, ʋaciɀiita saʋashumiri ʋokururama; kuguma kwaʋo kucaʋa seɀaʋakaɓata.

Zvirevo 2:1-5
[1] Mŋanakomana waŋgu, kana ukagamucira mashoko aŋgu, Nokuceŋgeta mirairo yaŋgu kwauri;[2] Kuti urerekere nzeʋe yako iterere ʋucenjeri, Nokurwadza mŋoyo wako, kuti unzwisise;[3] Kana ukacemera kunzwisisa, Ukaɗanidzira nenzwi rako kuti uwane njere;[4] Ɀirokwaɀo kana ukaʋutȿaka sesirveri, Ukaʋutȿakisisa sefuma yakaʋanzwa;[5] Ipapo ucanzwisisa kutya Jehova, Nokuwana ziʋo yaMŋari.

Zvirevo 3:1-6
[1] Mŋanakomana waŋgu, usakaŋganwa kudzidzisa kwaŋgu; Asi mŋoyo wako ŋgauceŋgete mirairo yaŋgu;[2] Nokuti ɀicakuwedzera mazuʋa mazhinji, Namakore oʋupenyu, norugare.[3] Ruɗo neɀokwaɗi ŋgaɀirege kukusiya; Uɀisuŋgire pamutsipa wako; Uɀinyore pahwendefa romŋoyo wako;[4] Nokuɗaro ucawana nyasha nenjere dzakanaka Pamberi paMŋari naʋanhu.[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018