A A A A A

Hupenyu: [Mhuka]


Genesisi 1:21
Mŋari akasika mhuka huru dzeguŋgwa, neɀipenyu ɀose ɀinokambaira, iɀo mvura yakaŋga izere naɀo, ɀinamarudzi aɀo, neshiri dzose dzinamapapiro, dzinamarudzi adzo; Mŋari akaʋona kuti ɀakanaka.

Genesisi 1:30
Mhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzeɗeŋga, neɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika, ɀinomŋeya woʋupenyu, ndakaɀipa miriʋo yose minyoro, kuti ɀiʋe ɀokudya ɀaɀo; ɀikaita saiɀoɀo.

James 3:7
Nokuti marudzi ose emhuka, neeshiri, neeɀinokambaira, neeɀiri muguŋgwa aŋgapiŋgudzwa, ʋuye akambopiŋgudzwa naʋanhu;

Jeremiya 8:7
Ɀirokwaɀo, ɀimudo, riri kuɗeŋga, rinoziʋa ŋguʋa dzaro dzakatarwa, nenjiʋa nenyeŋganyeŋga nekondo dzinoraŋgarira ŋguʋa yokuʋuya kwadzo, asi ʋanhu ʋaŋgu haʋaziʋi murairo waJehova.

Jobho 35:11
Iye unotidzidzisa kupfuʋura mhuka dzenyika, Unotiita ʋakaceŋjera kupfuʋura shiri dzokuɗeŋga?

Ruka 3:6
Nyama yose icaʋona ruponeso rwaMŋari.

Ruka 12:24
Fuŋgai makuŋguʋu, kuti haadɀari, haaceki, haanetsapi kana ɗura; asi Mŋari unoapa ɀokudya. Imi munokunda shiri ɀikuru sei!

Mateu 6:26
Tarirai shiri dzokuɗeŋga, hadzidɀari, hadziceki, hadziʋuŋganidziri mumatura; asi Ƃaɓa ʋenyu ʋokuɗeŋga ʋanodzipa ɀokudya. Imi hamudzipfuʋuri ɀikuru here?

Zvirevo 12:10
Wakarurama unehanya noʋupenyu bgecipfuwo cake; Asi tsitsi dzowakaipa ihasha.

Mapisarema 104:21
Ʋana ʋeshumba ʋanoʋomba ʋacitȿaka ɀaʋaŋgaʋuraya, Ʋanotȿaka ɀokudya ɀaʋo kunaMŋari.

Genesisi 2:19-20
[19] Jehova Mŋari akaʋumba nevu mhuka dzose dzesaŋgo, neshiri dzose dzeɗeŋga, akadziisa kumunhu kuti aʋone kuti ucadzitumidza mazita api; ɀipenyu ɀose seɀaɀakatumidzwa nomunhu, ndiwo akaʋa mazita aɀo.[20] Munhu akatumidza ɀipfuwo ɀose mazita, neshiri dzeɗeŋga, nemhuka dzose dzesaŋgo; asi kwakashaikwa muɓatsiri wakamukwanira iye munhu.

Genesisi 9:2-3
[2] Mhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzeɗeŋga, dzicakutyai nokukuvundukai; ɀose ɀinokambaira pasi, nehoʋe dzose dzeguŋgwa, ɀinoiswa pamaʋoko enyu.[3] Ɀose ɀinofamba ɀipenyu ɀicaʋa ɀokudya ɀenyu; ndinokupai ɀose, seɀandakakupai miriʋo mitema.

Genesisi 1:24-28
[24] Mŋari akati: Nyika ŋgaiɓereke ɀipenyu ɀinamarudzi aɀo, neɀipfuwo, neɀinokambaira, nemhuka dzenyika, ɀinamarudzi aɀo; ɀikaita saiɀoɀo.[25] Mŋari akaita mhuka dzenyika dzinamarudzi adzo, neɀipfuwo ɀinamarudzi aɀo, neɀinhu ɀose ɀinokambaira panyika ɀinamarudzi aɀo; Mŋari akaʋona kuti ɀakanaka.[26] Mŋari akati: Ŋgatiite munhu nomufananidzo weɗu, akafanana nesu; ŋgaaʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipfuwo, napamsoro penyika yose, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.[27] Mŋari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMŋari; akaʋasika murume nomukadzi.[28] Mŋari akaʋaropafadza, Mŋari akati kwaʋari: Ƃerekai, muwande, muzadze nyika, muɓate ʋushe pairi; muʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.

Zvirevo 6:6-8
[6] Enda kumujuru, iwe simbe; Cerekedza nzira dzawo, ugoʋa wakacenjera![7] Kunyaŋge iwo usinomutoŋgi, Kana mutariri kana muɓati,[8] Unogadzira ɀokudya ɀawo muzhezha, Nokuʋuŋganidza ɀokudya ɀawo mukukohwa.

Mapisarema 8:6-9
[6] Makamuɓatisa ʋushe bgamaɓasa amaʋoko enyu; Makaisa ɀose pasi petsoka dzake.[7] Makwai ose nenzombe, Nemhuka dzesaŋgo;[8] Neshiri dzokuɗeŋga, nehoʋe dzeguŋgwa, Iɀo ɀose ɀinofamba nenzira dzeguŋgwa.[9] Haiwa Jehova, Ishe weɗu, Zita renyu rakaiȿo‐naka sei panyika yose!

Jobho 12:7-10
[7] Asi bvunzai henyu ɀino mhuka, dzicakudzidzisai; Neshiri dzokuɗeŋga, dzicakuʋudzai;[8] Kana taurai henyu nenyika, icakudzidzisai; Nehoʋe dzeguŋgwa dzicakuparidzirai.[9] Ndianiko usiŋgaziʋi paɀinhu iɀi ɀose, Kuti ndirwo ruʋoko rwaJehova rwakaita iɀi ɀose?[10] Mŋeya weɀipenyu ɀose uri muruʋoko rwake, Nokufema kwaʋanhu ʋose.

Isaya 11:6-9
[6] Ƃere ricagara negwaiana, iŋgwe icaʋata pasi nembudzana, nemhuru nomŋana weshumba necipfuwo cakakora pamŋe cete; ʋuye mŋana muɗuku ucadzituŋgamirira.[7] Mhou neɓere ɀicacera; ʋana ʋadzo ʋacaʋata pamŋe cete; shumba icadya ʋuswa senzombe.[8] Mŋana unomŋa, ucatamba pamŋena wenyoka, ʋuye mŋana wakarumurwa ucapinza ruʋoko rwake muɓako remvumbi.[9] Haɀiŋgakuʋadzi kana kuparadza pagomo raŋgu rose dɀene, nokuti nyika yose icazara nokuziʋa Jehova, seɀinofukidza mvura pasi peguŋgwa.

Muparidzi 3:18-21
[18] Ndakati mumŋoyo maŋgu: Iɀi ɀinoitwa nokuɗa kwaʋanakomana ʋaʋanhu, kuti Mŋari aʋaidze, ʋaʋone kuti iʋo ʋamene ʋakaŋgoita se mhuka.[19] Nokuti ɀinoitirwa ʋanakomana ʋaʋanhu ndiɀo ɀinoitirwa ʋo mhuka; ɀose ɀinoitirwa cinhu cimŋe: Mufire womunhu, ndiwo mufire wemhuka, ɀose ɀinomŋeya mumŋe; munhu haana‐paanopfuʋura mhuka; nokuti ɀose haɀinamaturo.[20] Ɀose ɀinoenda kunɀimbo imŋe; ɀose ɀinobva pavu, ɀose ɀinodzokera ɀe kuvu.[21] Ndiani uŋgaziʋa kana mŋeya womunhu ucikwira kumsoro, kana mŋeya wemhuka uciɓurukira pasi kunyika?

Mapisarema 148:7-12
[7] Rumbidzai Jehova imi ʋapasi, Imi ɀikara ɀeguŋgwa, neɀiri makadzika;[8] Mŋoto necimvuramabge, cando noʋutsi; Ƌutu guru, rinoita ɀaakareʋa;[9] Makomo neɀikomo ɀose; Miti inoɓereka, nemisidari yose;[10] Mhuka, neɀipfuwo ɀose; Ɀinokambaira neshiri dzinobururuka;[11] Madzimambo apasi nendudzi dzose dzaʋanhu; Macinda naʋatoŋgi ʋose ʋapasi;[12] Majaya nemhandara; Ʋatana naʋana;

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018