A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ushingi / Bhutsu]


1 Makoronike 28:20
Ɀino Davidi akati kunaSoromoni mŋanakomana wake: Simba, utsuŋge mŋoyo, uɀiite; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari, iye Mŋari waŋgu, unewe; haaŋgakuregi, kana kukusiya, kuȿikira maɓasa ose okushumira nawo paimba yaJehova apedzwa.

1 VaKorinte 15:58
Saka, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa, mirai makasimba, murege kuzunuŋguswa, muɓatire Ishe ɀikuru ŋguʋa dzose, muciziʋa kuti kuɓata kwenyu hakuŋgaʋi pasina munaShe.

Dheuteronomio 31:6-8
[6] Simbai, mutsuŋge mŋoyo, musatya kana kuvunduswa naʋo; nokuti Jehova Mŋari wako ndiye unoenda newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi.[7] Ɀino Mosesi akaɗana Joshua, akati kwaari pamberi paʋaIsraeri ʋose: Simba, utsuŋge mŋoyo, nokuti iwe ucaenda naʋanhu aʋa panyika yakapikirwa madziɓaɓa aʋo naJehova, kuti ucaʋapa iyo; iwe ucaʋagarisa nhaka iyo.[8] Jehova ndiye unokutuŋgamirira, iye ucaʋa newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi; usatya kana kuvunduswa.

VaEfeso 6:10
Pakupedzisira iʋai nesimba munaShe, nomusimba rake guru.

Isaya 54:4
Usatya hako, nokuti hauŋganyadziswi; usakaŋganiswa, nokuti hauŋgaʋi nenyadzi; nokuti ucakaŋganwa kunyara kwoʋumhandara bgako, hauŋgazoraŋgariri kuɀidzwa kwoʋucirikadzi bgako.

John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwaŋgu; handikupiyi sokupa kwenyika. Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.

Mapisarema 27:1
Pisarema raDavidi. Jehova ndiye ciedza caŋgu noMuponesi waŋgu; ndiŋgagotya aniko? Jehova ndiye simba roʋupenyu bgaŋgu; ndiŋgagovunduswa naniko?

Mapisarema 56:3-4
[3] Paŋguʋa yandinotya, Ndicaʋimba nemi.[4] MunaMŋari ndicarumbidza shoko rake; Ndakaʋimba naMŋari, handiŋgatyi; Nyama iŋgandiiteiko?

2 Timoti 1:7
Nokuti Mŋari haana‐kutipa mŋeya wokutya, asi wesimba, noworuɗo, nowokuɀidzora.

Joshua 1:9-11
[9] Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.[10] Ipapo Joshua akaraira ʋatariri ʋaʋanhu, akati:[11] Pindai napakati pemisasa, muraire ʋanhu, muti: Ɀigadzirirei mbuʋa, nokuti mazuʋa matatu acigere kupera mucafanira kuyambuka Joridani urwu, kuti mupinde panyika iyo yamunopiwa naJehova Mŋari wenyu, iʋe yenyu.

Isaya 41:10-13
[10] usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.[11] Tarira, ʋose ʋanokutsamŋira, ʋacanyadziswa ʋaʋe nenyadzi; ʋanokakaʋara newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, ʋacaparara.[12] Ucaʋatȿaka, asi hauŋgaʋawani, iʋo ʋanokakaʋara newe; ʋanorwa newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, secinhu cisinamaturo.[13] Nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndicaɓata ruʋoko rwako rworudyi, ndiciti kwauri: Usatya, ini ndicakuɓatsira.

1 VaKorinte 16:13
Rindai, mirai nesimba pakutenda, itai saʋarume, musimbiswe.

Mapisarema 27:14
Rindira Jehova; Iʋa nesimba, nomŋoyo wako utsuŋge; Ndinoti, rindira Jehova.

Zvirevo 3:5-6
[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

Mapisarema 23:1-4
[1] Pisarema raDavidi. Jehova ndiye mufudzi waŋgu; Hapana‐candiŋgashaiwa.[2] Unondiʋatisa pasi pamafuro manyoro; Unondisesedza pamvura inozorodza.[3] Unoponesa mŋeya waŋgu; Unondifambisa panzira dzokururama nokuɗa kwezita rake.[4] Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.

Mako 5:36
Jesu wakati acinzwa shoko rataurwa, akati kumukuru wesinagoge: Usatya, tenda ɓedzi.

VaFiripi 1:28
musiŋgatyiswi pacinhu cimŋe naʋanorwa nemi. Ndiɀo ɀicaʋa ciratidzo cokuparadzwa kwaʋari, asi kwamuri cokuponeswa; cinhu ici cinobva kunaMŋari.

Mapisarema 112:7
Haaŋgatyi mashoko eɀinhu ɀakaipa; Mŋoyo wake wakasimba, ucaʋimba naJehova.

Joshua 1:6
Simba, utsuŋge mŋoyo, nokuti ucagarisa ʋanhu aʋa nhaka yandakapikira madziɓaɓa aʋo, kuti ndicaʋapa iyo, iʋe yaʋo.

Mapisarema 31:24
Iʋai nesimba, ʋuye mŋoyo yenyu itsuŋge, Imi mose munorindira Jehova.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018