A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Chivimbo]


1 Johani 4:17
Ruɗo rwakakwaniswa matiri pacinhu ici, kuti tirege kutya nezuʋa rokutoŋgwa; nokuti seɀaakaita iye, ndiɀo ɀatakaita ʋo panyika ino.

1 Johani 5:14
Ndiko kusatya, kwatinako kwaari, kuti kana ticikumbira cinhu nokuɗa kwake, unotinzwa;

2 Makoronike 32:8
iye unoruʋoko rwenyama, asi une’su ndiJehova Mŋari weɗu, kuzotiɓatsira nokurwa naʋaʋeŋgi ʋeɗu. Ʋanhu ʋakaʋimba namashoko aHezekia mambo waJuda.

VaEfeso 3:12
maari tinokutsuŋga kweɗu nokupinda kweɗu tisiŋgatyi, nokutenda kwake.

VaHebheru 4:16
Naiɀoɀo, ŋgatisweɗerei tisiŋgatyi kucigaro coʋushe cenyasha, kuti tinzwirwe ŋgoni, tiwane nyasha, tiɓatsirwe neŋguʋa yakafanira.

Isaya 32:17
Ƃasa rokururama ricaʋa rugare, ɀiɓereko ɀokururama ɀicaʋa kunyarara nokutenda nokusiŋgaperi.

Jeremiya 17:7
Wakaropafadzwa iye munhu unoʋimba naJehova, wakaita Jehova ciʋimbo cake.

Nehemia 6:16
Ɀino ʋaʋeŋgi ʋeɗu ʋose ʋakati ʋaciɀinzwa, ʋahedeni ʋose ʋakaŋga ʋakatipoteredza ʋakatya, ʋakaʋora mŋoyo; nokuti ʋakaziʋa kuti ɓasa iri rakaitwa naMŋari weɗu.

VaFiripi 1:6
ndiciziʋa cinhu ici, kuti iye wakataŋga ɓasa rakanaka mukati menyu, ucaripedzisa kuȿikira pazuʋa raKristu Jesu;

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

Zvirevo 3:26-32
[26] Nokuti Jehova ucaʋa ciʋimbo cako; Ucaceŋgeta rutsoka rwako, kuti rurege kuɓatwa.[27] Munhu, wakafanirwa, usaramba kumuitira ɀakanaka Kana ruʋoko rwako ruciŋge runesimba kuɀiita.[28] Usati kunowokwako: Enda, ugodzoka ɀe, Maŋgwana ndicakupa; Kana uciŋge unaɀo’po.[29] Usafuŋga kuitira wokwako ɀakaipa, Ɀaanogara hake newe acikutenda.[30] Usarwa nomunhu pasinemhoȿa, Kana asina‐kukuitira ɀakaipa.[31] Usagoɗora munhu unomanikidza; Usateʋera kunyaŋge nomumŋe wemitoʋo yake.[32] Nokuti mutsauki inyaŋgadzi kunaJehova; Asi unoʋukama naʋakarurama.

Mapisarema 20:7
Ʋamŋe ʋanoʋimba neŋgoro, ʋamŋe namabiza; Asi isu ticareʋa zita raJehova Mŋari weɗu.

VaFiripi 3:3-5
[3] nokuti isu tiri ʋokudziŋgiswa, tinonamata noMŋeya waMŋari, tinoɀirumbidza munaKristu Jesu, tisiŋgaʋimbi nenyama,[4] kunyaŋge ini haŋgu ndiŋgaʋimba nenyama; kana kunomumŋe munhu unoti ndinoʋimba nenyama, ɀikuru ini.[5] Ndakadziŋgiswa nomusi worusere, ndiri worudzi rwaʋaIsraeri ʋeimba yaBenjamini, muHeberu waʋaHeberu; pamurairo ndiri muFarise;

2 VaKorinte 3:1-4
[1] Tinotaŋga ɀe kuɀirumbidza kwamuri here? Tinotȿaka here saʋamŋe ŋwadi dzinoenda kwamuri, kana dzinobva kwamuri, dziŋgatirumbidza?[2] Imi muri ŋwadi yeɗu yakanyorwa mumŋoyo meɗu, inozikanwa nokurabga naʋanhu ʋose;[3] makaʋonekwa kuti muri ŋwadi yaKristu, yakagadzirwa nesu, isina‐kunyorwa neinki, asi noMŋeya waMŋari mupenyu; isina‐kunyorwa pamahwendefa amabge, asi pamahwendefa enyama omŋoyo.[4] Kutenda kwakaɗai tinako naKristu, kunaMŋari;

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018