A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvipira]


1 Johani 4:20
Kana munhu aciti, ndinoɗa Mŋari, aciʋeŋga hama yake, mureʋi wenhema; nokuti usiŋgaɗi hama yake yaakaʋona, uŋgaɗa seiko Mŋari, waasina‐kumuʋona?

1 Madzimambo 8:61
Naiɀoɀo mŋoyo yenyu iʋe yakarurama kwaɀo kunaJehova Mŋari weɗu, mufambe paneɀaakatema, nokuceŋgeta mirairo yake, seɀamunoita nhasi.

2 Timoti 1:12
Nemhaka iyi ndinotambudzika ʋo neɀinhu iɀi, asi handinyadziswi, nokuti ndinoziʋa wandakatenda, ndinoziʋa kwaɀo kuti unogona kuceŋgeta candakamupa kuȿikira zuʋa irero.

2 Timoti 2:15
Shiŋgaira kuti uɀiratidze pamberi paMŋari uri munhu wakatendeka, muɓati usiŋgafaniri hake kunyadziswa, unonatsa kururamisa shoko raɀokwaɗi.

2 Timoti 4:7
Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwaŋgu, ndakaceŋgeta kutenda;

Mabasa 2:42
Ʋakatsuŋgirira pakudzidzisa kwaʋaapostora, napakuyanana kwaʋo, napakumeɗura ciŋgwa, napaminyeŋgetero.

VaKorose 1:29
ndiɀo ɀandinoɓatira ʋo, ndicirwa, ɀiciitwa nokuɓata kwake kunoɓata mukati maŋgu nesimba.

Dheuteronomio 27:10
Naiɀoɀo unofanira kuterera inzwi raJehova Mŋari wako, uite mirairo yake neɀaakatema, ɀandinokuraira nhasi.

Dheuteronomio 6:5
Uɗe Jehova Mŋari wako nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nesimba rako rose.

VaGaratiya 1:4
wakaɀipa nokuɗa kweɀiʋi ɀeɗu, kuti atisunuŋgure kunyika yakaipa yaɀino, nokuɗa kwaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu;

VaGaratiya 6:9
Ɀino ŋgatirege kuneta pakuita ɀakanaka; nokuti tinozoceka neŋguʋa yakafanira, kana tisiŋgaʋori mŋoyo.

John 8:12
Ɀino Jesu wakataura ɀe naʋo, akati: Ndini ciedza cenyika; unonditeʋera haaŋgatoŋgofambi murima, asi ucaʋa neciedza coʋupenyu.

John 9:62
Ʋamŋe ʋakati: Mashoko awa haati ari omunhu wakaɓatwa nomŋeya wakaipa; ko mŋeya wakaipa uŋgagona kuȿinudza meso amapofu here?

Mateu 4:19
Akati kwaʋari: Nditeʋerei, ndigokuitai ʋaɓati ʋaʋanhu.

VaFiripi 3:13
Hama dzaŋgu, ini handiti ndatociɓata, asi ndinoita cinhu cimŋe: ndinokaŋganwa ɀiri shure, ndicinanaʋira kuneɀiri mberi,

Zvirevo 16:3
Isa maɓasa ako ose kunaJehova, Ɀawakaraŋgarira ɀigoitika.

Zvirevo 18:1
Unoɀiparadzanisa naʋamŋe, unoŋgotȿaka kuɗa kwake, Unorwa noʋucenjeri bgose kwabgo.

Mapisarema 37:5
Isa nzira yako kunaJehova; Ʋimba ʋo naye, iye ucaɀiita.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018