A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuitira hanya]


1 Timoti 5:4
Asi kana cirikadzi inaʋana kana ʋazukuru, ŋgaʋataŋge iʋo kudzidza kunamata Mŋari paimba yaʋo, ʋadzosere ɀakafanira kuʋaɓereki ʋaʋo, nokuti ndiɀo ɀinofadza Mŋari.

Mapisarema 146:9
Jehova unoceŋgeta ʋatorwa; Jehova unotsigira nherera necirikadzi; Asi nzira yaʋakaipa unoipesanisa.

John 8:32
Mucaziʋa ɀokwaɗi, neɀokwaɗi icakusunuŋgurai.

Zvakazarurwa 17:5
Pahuma yake pakaŋga pakanyorwa zita rakaʋanzika iri: BABIRONI, GUTA GURU, MAI ƲEMHOMBGE NAƲEⱿINONYAŊGADZA ⱿENYIKA.

James 1:27
Kunamata, kwakarurama, kusinemhoȿa pamberi paMŋari weɗu naƂaɓa, ndiko kufambira nherera necirikadzi pakutambudzika kwaʋo, no kuɀiceŋgeta, kuti arege kuȿiɓiswa nenyika.

John 6:54
Unodya nyama yaŋgu, nounonwa ropa raŋgu, unoʋupenyu bgusiŋgaperi; ini ndicamumutsa nezuʋa rokupedzisira.

Mako 6:3
Ko uyu haazi muʋezi here, mŋanakomana waMaria, nomukoma waJakobo, naJose, naJuda, naSimoni? Nehanɀadzi dzake hadzizi pano pakati patiri here? Ʋakagumburwa naye.

John 14:6
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, neɀokwaɗi, noʋupenyu; hapanomunhu unoʋuya kunaƂaɓa, asi nokwandiri.

Genesisi 1:1-7
[1] Pakutaŋga Mŋari wakasika ɗeŋga nenyika.[2] Nyika yakaŋga isina-kugadzirwa, isinecinhu; rima rakaŋga riri’po pamsoro pemvura yakadzika; Mŋeya waMŋari wakaŋga acigarira pamsoro pemvura.[3] Mŋari akati: Ciedza ŋgaciʋe’po, ciedza cikaʋa’po.[4] Mŋari akaʋona ciedza, kuti cakanaka; Mŋari akaparadzanisa ciedza nerima.[5] Mŋari akatumidza ciedza, akati Masikati, nerima akaritumidza, akati Ʋusiku. Maɗeko akaʋa’po, namaŋgwanani akaʋa’po, zuʋa rimŋe.[6] Mŋari akati: Nɀimbo ŋgaiʋe’po pakati pemvura, kuti iparadzanise mvura nemvura.[7] Mŋari akaita nɀimbo; akaparadzanisa mvura yakaŋga iri pasi penɀimbo, nemvura yakaŋga iri pamsoro penɀimbo; ɀikaita saiɀoɀo.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

VaGaratiya 1:19
Asi handina‐kuʋona mumŋe waʋaapostora, asi Jakobo ɓedzi, munuŋuna waShe.

Maraki 1:11
Nokuti kubva pakuɓuɗa kwezuʋa kuȿikira pakuʋira kwaro zita raŋgu ricakudzwa pakati paʋahedeni; pose‐pose ɀinonhuwira ɀicaʋigirwa zita raŋgu, ʋuye cipiriso cisinetȿina; nokuti zita raŋgu ricakudzwa pakati paʋahedeni — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo.

Genesisi 2:7
Jehova Mŋari akaʋumba munhu neguruʋa revu, akafuridzira mŋeya woʋupenyu mumhino dzake; munhu akaʋa mŋeya mupenyu.

John 3:3-5
[3] Jesu akapindura, akati kwaari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwauri: Kana munhu asiŋgaɓerekwi kutȿa, haaŋgaʋoni ʋushe bgaMŋari.[4] Nikodimo akati kwaari: Munhu uŋgagoɓerekwa seiko aʋa mukuru? Uŋgapinda ɀe muɗumbu ramai ʋake rwecipiri, akaɓerekwa here?[5] Jesu akapindura, akati: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwauri: Kana munhu asiŋgaɓerekwi nemvura noMŋeya, haaŋgagoni kupinda muʋushe bgaMŋari.

VaHebheru 12:14
Tȿakai rugare naʋanhu ʋose, noʋutȿene, nokuti kunze kwabgo hakunomunhu ucaʋona Ishe;

Zvakazarurwa 17:18
Mukadzi wawaʋona ndiro guta guru, rinoɓata ʋushe bgamadzimambo enyika.

Mateu 16:18
Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamsoro poruware urwu ndicaʋaka kereke yaŋgu, masuʋo eHadesi haaŋgaikundi.

Genesisi 1:1
Pakutaŋga Mŋari wakasika ɗeŋga nenyika.

Ekisodho 15:3
Jehova munhu wokurwa; Jehova ndiro zita rake.

Zvakazarurwa 17:9
Ndipo panokufuŋga kunenjere. Misoro minomŋe ndiwo makomo manomŋe, anogarwa nomukadzi.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

VaGaratiya 4:19
Ʋana ʋaŋgu ʋaɗuku, ʋandinotamburira ɀe kuɓereka, kuȿikira Kristu aʋumbga mukati menyu.

1 Petro 3:15
Asi itai Kristu mutȿene mumŋoyo menyu aʋe Ishe; mugare makaɀigadzira kupindura mumŋe nomumŋe unokubvunzai pamsoro petariro iri mukati menyu, asi muciita noʋunyoro nokutya;

Zvakazarurwa 17:1
Ɀino mumŋe waʋatumŋa ʋanomŋe, ʋakaŋga ʋanendiro nomŋe, akaʋuya akataura neni, aciti: Ʋuya pano, ndicakuratidza kutoŋgwa kwemhombge huru, inogara pamsoro pemvura zhinji;

Mateu 18:15-18
[15] Kana hama yako yakutadzira, enda umuʋudze mhoȿa yake, iwe naiye muri moga; kana akakunzwa, wadzora hama yako.[16] Asi kana asiŋganzwi, tora mumŋe kana ʋaʋiri newe, kuti mashoko ose asimbiswe nemiromo yeɀapupu ɀiʋiri kana ɀitatu.[17] Kana asiŋgaʋanzwi, uʋudze ʋuŋgano; kana asiŋganzwi ʋo ʋuŋgano, ŋgaaʋe kwauri somuheɗeni nomuFarise.[18] Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ɀose ɀamunosuŋga panyika, ɀicasuŋgwa kuɗeŋga; neɀose ɀamunosunuŋgura panyika, ɀicasunuŋgurwa kuɗeŋga.

VaEfeso 1:22-23
[22] akaisa ɀose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye, kuti aʋe musoro waɀose,[23] ndiwo muʋiri wake, kuzara kwaiye unozadzisa ɀose munaʋose.

VaEfeso 5:23
Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.

Mabasa 4:32
Ɀino ʋazhinji ʋose ʋaʋaitenda ʋaiʋa nomŋoyo mumŋe nomŋeya mumŋe; kwakaŋga kusinomumŋe waiti cimŋe caaiʋa naco ndecake, asi ɀinhu ɀose ʋakati ndeɀaʋose.

1 VaKorinte 1:10
Ɀino ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, nezita raShe weɗu, Jesu Kristu, kuti imi mose mutaure cinhu cimŋe, kuti pakati penyu kurege kuʋa nokupesana; asi kuti musoŋganiswe ɀakanaka pamuraŋgariro mumŋe nokufuŋga kumŋe.

John 12:48
Unondiramba, asiŋgagamuciri mashoko aŋgu, uno mumŋe, unomutoŋga; shoko randakareʋa ndiro ricamutoŋga nezuʋa rokupedzisira.

John 14:28
Makanzwa kuti ndakati kwamuri: Ndinoenda, ndigodzokera ɀe kwamuri. Ƌai maindiɗa, muŋgaɗai maifara, nokuti ndinoenda kunaƂaɓa; nokuti Ƃaɓa ʋakuru kwandiri.

VaHebheru 1:14
Ko haʋazi ʋose mŋeya inoshumira, yakatumŋa kuzoɓata nokuɗa kwaʋanodya nhaka yokuponeswa here?

Mateu 18:10
Cenjerai kuti murege kuɀidza mumŋe waʋaɗuku aʋa; nokuti ndinoti kwamuri, kuɗeŋga ʋatumŋa ʋaʋo ʋanosiʋona misi yose ciso caƂaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga.

VaEfeso 6:12
Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi naʋaɓati, naʋanesimba, namadzishe enyika erima rino, nemŋeya yakaipa yeɗeŋga.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

John 17:17
Muʋaite ʋatȿene muɀokwaɗi; shoko renyu iɀokwaɗi.

Zvakazarurwa 2:9
Ndinoziʋa kutambudzika kwako noʋurombo bgako, (asi uri mufumi), nokutuka kwaiʋo ʋanoti, tiri ʋaJuda, ʋasi iʋo caiʋo, asi isinagoge raSatani,

Mapisarema 68:5
Ƃaɓa ʋenherera, nomutoŋgi wemhoȿa dzecirikadzi, Ndiye Mŋari paʋugaro bgake ʋutȿene.

Mapisarema 146:9
Jehova unoceŋgeta ʋatorwa; Jehova unotsigira nherera necirikadzi; Asi nzira yaʋakaipa unoipesanisa.

VaGaratiya 2:10
ʋakaɗa cete kuti tiraŋgarire ʋarombo; ndiɀo ɀandakashiŋgairira ʋo kuti ndiɀiite.

VaRoma 3:23
nokuti ʋose ʋakatadza, ʋakasaȿika pakubginya kwaMŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018