A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Vimba]


Isaya 12:2
Tarirai, Mŋari ndiye ruponeso rwaŋgu; ndicaʋimba naye, handiŋgatyi; nokuti Jehova, iye Jehova, ndiye simba raŋgu norwiyo rwaŋgu; iye waʋa ruponeso rwaŋgu.

Isaya 26:3-4
[3] Unomŋoyo wakasimba mucamuceŋgeta murugare rukuru, nokuti unoʋimba nemi.[4] Ʋimbai naJehova nokusiŋgaperi; nokuti munaJehova, iye Jehova, muneɗombo risiŋgaperi.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

John 10:10
Mbava inoŋgoʋuya, kuti iɓe nokuʋuraya nokuparadza. Ini ndakaʋuya, kuti aʋe noʋupenyu, ʋuye aʋe nobgakawanda.

John 14:1
Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa; tendai kunaMŋari, mutende ʋo kwandiri.

Joshua 1:9
Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

VaFiripi 4:19
Ɀino Mŋari waŋgu ucazadzisa kushaiwa kwenyu kwose pafuma yake, mukubginya, munaKristu Jesu.

Zvirevo 29:25
Kutya munhu kunoʋuyisa musuŋgo; Asi aninani unoʋimba naJehova, ucaceŋgetwa.

Mapisarema 9:10
Ʋanoziʋa zita renyu ʋacaʋimba nemi; Nokuti imi Jehova hamuna‐kurasha ʋanokutȿakai.

Mapisarema 20:7
Ʋamŋe ʋanoʋimba neŋgoro, ʋamŋe namabiza; Asi isu ticareʋa zita raJehova Mŋari weɗu.

Mapisarema 28:7
Jehova ndiye simba raŋgu nenhoʋo yaŋgu; Mŋoyo waŋgu wakaʋimba naye, ndikaɓatsirwa; Saka mŋoyo waŋgu unofara kwaɀo, Ndicamurumbidza norwiyo rwaŋgu.

Mapisarema 32:10
Wakaipa ucaʋa nenjodzi zhinji; Asi unoʋimba naJehova ucakombga netsitsi.

Mapisarema 37:5
Isa nzira yako kunaJehova; Ʋimba ʋo naye, iye ucaɀiita.

Mapisarema 46:10
Nyararai, muziʋe kuti ndini Mŋari; Ndicaʋa mukuru pakati paʋahedeni, ndicaʋa mukuru panyika.

Mapisarema 118:8
Ɀiri nani kutizira kunaJehova Pakuʋimba nomunhu.

Mapisarema 143:8
Ndinzwisei ʋunyoro bgenyu maŋgwanani; Nokuti ndinoʋimba nemi; Ndiziʋisei nzira yandinofanira kufamba nayo; Nokuti ndinosimudzira mŋeya waŋgu kwamuri.

VaRoma 8:28
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

VaRoma 15:13
Ɀino Mŋari wetariro ŋgaakuzadzei nomufaro wose norugare pakutenda kwenyu, kuti muʋe netariro yakawandisa, nesimba roMŋeya Mutȿene.

Mapisarema 56:3-4
[3] Paŋguʋa yandinotya, Ndicaʋimba nemi.[4] MunaMŋari ndicarumbidza shoko rake; Ndakaʋimba naMŋari, handiŋgatyi; Nyama iŋgandiiteiko?

Mapisarema 62:7-8
[7] KunaMŋari ndiko kunokuponeswa kwaŋgu nokukudzwa kwaŋgu; Ƌombo resimba raŋgu noʋutiziro bgaŋgu ɀiri kunaMŋari.[8] Ʋimbai naye ŋguʋa dzose, imi ʋanhu; Ƌururai mŋoyo yenyu pamberi pake; Mŋari ndiye ʋutiziro bgeɗu.

Mapisarema 91:1-2
[1] Uyo ugere panɀimbo yokuʋanda yoWokumsoro‐soro Ucarambira pamumvuri woWamasimba‐ose.[2] Ndicati pamsoro paJehova: Ndiye ʋutiziro bgaŋgu nenhare yaŋgu; Iye Mŋari waŋgu, wandinoʋimba naye.

Mapisarema 112:6-7
[6] Nokuti haaŋgatoŋgozunuŋguswi; Wakarurama ucaramba aciraŋgarirwa nokusiŋgaperi.[7] Haaŋgatyi mashoko eɀinhu ɀakaipa; Mŋoyo wake wakasimba, ucaʋimba naJehova.

1 Johani 5:14-15
[14] Ndiko kusatya, kwatinako kwaari, kuti kana ticikumbira cinhu nokuɗa kwake, unotinzwa;[15] ɀino kana ticiziʋa kuti unotinzwa paɀose ɀatinokumbira, tinoziʋa kuti tapiwa mikumbiro yatakakumbira kwaari.

Mapisarema 46:1-2
[1] Kumutuŋgamiriri wokuimba; Pisarema raʋanakomana ʋaKora; nomuimbirwe weAramoti. Rwiyo. Mŋari ndiye ʋutiziro bgeɗu nesimba reɗu, Ndiye muɓatsiri uri pedyo‐pedyo paŋguʋa dzokumanikidzwa.[2] Saka hatiŋgatyi, kunyaŋge nyika ikashanduka, Ʋuye kunyaŋge makomo akabviswa akaiswa mukati mamakuŋgwa;

Zvirevo 3:5-6
[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

Mateu 6:25-26
[25] Saka ndinoti kwamuri: Regai kufuŋganya pamsoro poʋupenyu bgenyu, muciti, ndicadyei, kana ndicanwei; kana pamsoro pomuʋiri wenyu, muciti, ndicafukeiko? Ʋupenyu habgupfuʋuri ɀokudya here, kana muʋiri haupfuʋuri ɀokufuka here?[26] Tarirai shiri dzokuɗeŋga, hadzidɀari, hadziceki, hadziʋuŋganidziri mumatura; asi Ƃaɓa ʋenyu ʋokuɗeŋga ʋanodzipa ɀokudya. Imi hamudzipfuʋuri ɀikuru here?

Jeremiya 17:7-8
[7] Wakaropafadzwa iye munhu unoʋimba naJehova, wakaita Jehova ciʋimbo cake.[8] Nokuti ucaʋa somuti wakasimŋa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usiŋgatyi kana kupisa kuciȿika, asi mashizha awo acaʋa matema; hauŋgaraŋgariri pagore rokusanaya kwemvura, kana kurega kuɓereka ɀiɓereko.

Joshua 1:5-9
[5] Hakunomunhu ucagona kumira pamberi pako mazuʋa ose oʋupenyu bgako; ndicaʋa newe seɀandaisiʋa naMosesi; handiŋgakuregi kana kukusiya.[6] Simba, utsuŋge mŋoyo, nokuti ucagarisa ʋanhu aʋa nhaka yandakapikira madziɓaɓa aʋo, kuti ndicaʋapa iyo, iʋe yaʋo.[7] Asi usimbe nokutsuŋga mŋoyo kwaɀo, kuti ucenjere kuita murairo wose wandakaraira Mosesi muranda waŋgu; usatsauka kwauri, kana kurudyi kana kuruɓoshwe, kuti uʋe nomufaro pose paunoenda.[8] Buku iyi yomurairo haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuiraŋgarira masikati noʋusiku, kuti ucenjere kuita ɀose ɀakanyorwa’mo; nokuti nokuɗaro ucaɀiwanira mufaro panzira yako nokuɓata nokucenjera.[9] Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018