A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kushivirira]


1 VaKorinte 13:4
Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;

VaFiripi 4:6
Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.

Muparidzi 7:9
Usakurumidza pamŋeya wako kutsamŋa, nokuti kutsamŋa kunogara pacifuʋa camapenzi.

VaRoma 12:12
farai patariro; tsuŋgirirai pakutambudzika; rambai mucinyeŋgetera;

VaEfeso 4:2
nokuɀininipisa kwose noʋunyoro, nomŋoyo murefu, muciitirana mŋoyo murefu muruɗo;

VaGaratiya 6:9
Ɀino ŋgatirege kuneta pakuita ɀakanaka; nokuti tinozoceka neŋguʋa yakafanira, kana tisiŋgaʋori mŋoyo.

Genesisi 29:20
Jakobo akamuɓatira makore manomŋe pamsoro paRakeri: asi akaʋa samazuʋa mashoma kwaari, nokuti wakaŋga acimuɗa.

Zvirevo 15:18
Munhu, unehasha, unomutsa kukakaʋara; Asi unomŋoyo murefu unonyaradza gakaʋa.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

1 Samueri 13:8-14
[8] Akamira mazuʋa manomŋe akaŋga atarwa naSamueri; asi Samueri haanakuȿika paGirgari, ʋanhu ʋakataŋga kupararira ʋacimusiya.[9] Ɀino Sauro akati: Ʋuyai kwandiri necipiriso cinopiswa neɀipiriso ɀokuyananisa. Akapisa cipiriso cinopiswa.[10] Ɀino wakati acaŋgopedza kupisa cipiriso cinopiswa, Samueri akaȿika; Sauro akaɓuɗa kundosoŋgana naye, kuti amukwazise.[11] Samueri akati: Waiteiko? Sauro akati: Ndakaʋona kuti ʋanhu ʋopararira, ʋacindisiya, ʋuye kuti imi hamunakuȿika namazuʋa akaŋga atarwa, ʋuye kuti ʋaFiristia ʋakaŋga ʋaʋuŋgana paMikmashi,[12] saka ndikati: Ɀino ʋaFiristia ʋacaɓuruka kuzondiʋamba paGirgari ini ndicigere kukumbira Jehova kundiɓatsira; naiɀoɀo ndakaɀigombedzera ndikapisira cipiriso cinopiswa, ndisiŋgaɗi haŋgu.[13] Samueri akati kunaSauro: Waita seɓenzi; hauna‐kuceŋgeta murairo waJehova Mŋari wako, waakaŋga akuraira; nokuti ɀino Jehova wakaŋga aciɗa kusimbisa ʋushe bgako pakati paʋaIsraeri nokusiŋgaperi.[14] Asi ɀino ʋushe bgako habguŋgagari; Jehova wakaɀitȿakira munhu unofadza mŋoyo wake, Jehova akamugadza aʋe mutuŋgamiriri waʋanhu ʋake, nokuti iwe hauna‐kuceŋgeta ɀawakaŋga warairwa naJehova.

Ruka 15:11-24
[11] Ɀino wakati: Mumŋe munhu waiʋa naʋanakomana ʋaʋiri.[12] Muɗuku waʋo akati kunaɓaɓa ʋake: Ƃaɓa, ndipei mugoʋe wenhaka ucazoʋa waŋgu. Akaʋagoʋera fuma yake.[13] Mazuʋa mashoma akati apfuʋura, mŋanakomana muɗuku akaʋuŋganidza ɀose, akaenda kunyika iri kure; akaparadza’ko nhaka yake acifamba nemitoʋo yakaipa.[14] Ɀino wakati apedza ɀose, nzara huru ikaȿika panyika iyo, akataŋga kushaiwa.[15] Ipapo akaenda, akandoɀiisa kunomumŋe waʋanhu ʋenyika iyo; iye akamutumira kuminda yake, kundofudza ŋguruʋe.[16] Wakaŋga aciɗa kuɀigutsa namateko aidyiwa neŋguruʋe; asi kwakaŋga kusinomunhu waimupa.[17] Ɀino wakati aciɀifuŋga, akati: Ʋaranda ʋazhinji sei ʋaɓaɓa ʋaŋgu ʋaneɀokudya ɀakawandisa, asi ini ndofa pano nenzara.[18] Ndicasimuka, ndiende kunaɓaɓa ʋaŋgu, nditi kwaʋari: Ƃaɓa, ndatadzira kuɗeŋga, napamberi penyu,[19] handicafaniri kunzi mŋanakomana wenyu; mundiite somumŋe waʋaranda ʋenyu.[20] Akasimuka, akaenda kunaɓaɓa ʋake. Wakati aciri kure, ɓaɓa ʋake ʋakamuʋona, ʋakamunzwira tsitsi, ʋakamhanya, ndokumufuŋgatira, nokumuȿeta.[21] Mŋanakomana akati kwaʋari: Ƃaɓa, ndatadzira kuɗeŋga napamberi penyu, handicafaniri kunzi mŋanakomana wenyu.[22] Asi ɓaɓa ʋakati kuʋaranda ʋaʋo: Kurumidzai, muʋuye neŋguʋo yakaiȿo‐naka, mumupfekedze iyo; muise mhete pamunwe wake, neshaŋgu patsoka dzake;[23] muʋuye nemhure yakakodzwa, muiɓaye, tidye, tifare;[24] nokuti mŋanakomana waŋgu uyu wakaŋga afa, wararama ɀe; wakaŋga arashika, wawanika ɀe Ɀino ʋakataŋga kufara.

Mapisarema 37:7-9
[7] Nyarara pamberi paJehova, umurindire unyerere; Usaʋa neshuŋgu pamsoro pounofara panzira yake, Pamsoro pomunhu unoita mano akaipa aakafuŋga.[8] Rega kutsamŋa, urashe hasha; Usaʋa neshuŋgu, ɀinoŋgotadzisa munhu.[9] Nokuti ʋanoita ɀakaipa ʋacagurwa; Asi ʋanorindira Jehova ʋacagara nhaka yenyika.

VaRoma 8:24-30
[24] Nokuti takaponeswa netariro; asi tariro inoʋonekwa, haizi tariro; nokuti ndiani unotarira caanoʋona?[25] Asi kana ticitarira catisiŋgaʋoni, tinocimirira nokutsuŋgirira.[26] Saiɀoɀo Mŋeya unoɓatirana ʋo nokusaʋa‐nesimba kweɗu; nokuti hatiziʋi kunyeŋgetera ɀakafanira; asi Mŋeya amene unotinyeŋgeterera nokugomera kusiŋgataurwi;[27] uyo unonɀera mŋoyo, ndiye unoziʋa kufuŋga kwoMŋeya, nokuti unonyeŋgeterera ʋatȿene seɀinoɗa Mŋari.[28] Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.[29] Nokuti ʋaakaziʋa kare, ndiʋo ʋaakatemera ʋo kare, kuti ʋafanane nomufananidzo woMŋanakomana wake, kuti aʋe ɗaŋgwe pakati pehama zhinji;[30] aʋo ʋaakatemera kare, ndiʋo ʋaakaɗana ʋo; ʋaakaɗana, ndiʋo ʋaakaruramisa ʋo; ʋaakaruramisa, ndiʋo ʋaakakudza ʋo.

2 VaTesaronika 1:4-5
[4] nokuɗaro isu timene tinoɀirumbidza mamuri pakereke dzaMŋari pamsoro pokutsuŋgirira kwenyu, nokutenda kwenyu mukutambudzika kwenyu kwose nenhamo dzose dzamunadzo.[5] Ndiɀo ɀinoratidza kutoŋga kwakarurama kwaMŋari; kuti mugonzi makafanirwa noʋushe bgaMŋari, bgamunotambudzikira ʋo;

VaHebheru 11:13-16
[13] Iʋaʋa ʋose ʋakafa ʋacitenda, ʋasina‐kupiwa ɀipikirwa, asi ʋakaɀiʋona ɀiri kure, ʋakaɀikwazisa, ʋakatenda kuti iʋo ʋaeni naʋafambi panyika.[14] Nokuti ʋanotaura ɀakaɗaro, ʋanoratidza kuti ʋanotȿaka nyika yaʋo caiyo.[15] Nokuti kana ʋairamba ʋacifuŋga nyika iyo yaʋakabva kwairi, ʋaŋgaɗai ʋawana ŋguʋa yokudzoka.[16] Asi ɀino ʋanoɗa imŋe inopfuʋura nokunaka, ndiyo yokuɗeŋga; naiɀoɀo Mŋari haanenyadzi pamsoro paʋo kuti aidzwe Mŋari waʋo; nokuti wakaʋagadzirira guta.

Genesisi 29:20-28
[20] Jakobo akamuɓatira makore manomŋe pamsoro paRakeri: asi akaʋa samazuʋa mashoma kwaari, nokuti wakaŋga acimuɗa.[21] Ɀino Jakobo akati kunaRabani: Ndipei mukadzi waŋgu, nokuti mazuʋa aŋgu aȿika, kuti ndipinde kwaari.[22] Rabani akakoka ʋanhu ʋose ʋo’ko, akaita mutambo.[23] Ɀino kuzoti aʋa maɗeko, akatora Rea, mukunda wake, akamuisa kwaari; iye akapinda kwaari.[24] Rabani akapa Rea, mukunda wake, Zirpa, murandakadzi wake, kuti aʋe mushandiri wake.[25] Ɀino maŋgwana akaʋona kuti ndiRea; akati kunaRabani: Cinyiko ici cawandiitira — Handina‐kukuɓatira pamsoro paRakeri here — Wandinyeŋgedzera seiko?[26] Rabani akati: Hakunzarwo ʋuno kweɗu, kuti munuŋuna ataŋge kuwaniswa, mukuru acigere.[27] Pedzisa viki yewaniso naiyeyi, tigokupa mumŋe ʋo pamsoro peɓasa raucandiɓatira mamŋe makore manomŋe ɀe.[28] Jakobo akaita saiɀoɀo, akapedza viki yewaniso naye; akamupa Rakeri, mukunda wake, kuti aʋe mukadzi wake.

2 Samueri 5:4-5
[4] Davidi wakaŋga anamakore anamakumi matatu pakutaŋga kwake kuɓata ʋushe, akaɓata ʋushe makore anamakumi manna.[5] Akaɓata ʋushe paHebroni paʋaJuda makore manomŋe nemŋedzi mitanhatu; akaɓata ʋo ʋushe paJerusarema makore makumi matatu namatatu paʋaIsraeri naʋaJuda ʋose.

Mapisarema 75:2
Kana ndiciwana ŋguʋa yakafanira, Ndicatoŋga ɀakarurama.

Habhakuki 2:3
Nokuti ɀakaratidzwa iɀi ndeɀeŋguʋa yakatarwa, ɀoʋaʋarira kuguma, haɀiŋgareʋi nhema; kunyaŋge ɀikanonoka, uɀimirire, nokuti ɀicaʋuya ɀirokwaɀo, haɀiŋgaiti ŋguʋa huru.

VaRoma 5:2-4
[2] watakawana naye mapindire nokutenda munyasha idzi, dzatinomira madziri; ŋgatifare netariro yokuʋona kubginya kwaMŋari.[3] Ɀisati ɀiri iɀo ɓedzi, asi ŋgatifare ʋo mumaɗambudziko, ticiziʋa kuti kutambudzika kunoʋuyisa kutsuŋgirira;[4] kutsuŋgirira kunoʋuyisa kuidzwa; kuidzwa kunoʋuyisa tariro;

Zvakazarurwa 6:9-11
[9] Wakati azarura cisimbiso cecishanu, ndikaʋona panyasi peartari mŋeya yaʋanhu ʋakaŋga ʋaʋurawa nokuɗa kweshoko raMŋari, nokupupura kwaʋo kwaʋakapupura;[10] ʋakaɗana nenzwi guru ʋaciti: Tenzi mutȿene waɀokwaɗi, mucarega kutoŋga ʋanogara panyika nokuʋatsiʋa ropa reɗu kuȿikira riniko?[11] Ipapo mumŋe nomumŋe waʋo wakapiwa ŋguʋo cena; ʋakaʋudzwa kuti ʋambozorora ciŋguʋa ciɗuku, kuȿikira ʋamŋe ʋaranda pamŋe cete naʋo nehama dzaʋo, dzaifanira kuʋurawa saiʋo, ʋariŋganiswa ʋose.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018