A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ngoni]


2 Samueri 24:14
Ipapo Davidi akati kunaGadi: Ndiri pakumanikidzwa kukuru; tiwire heɗu ɀino muruʋoko rwaJehova, nokuti nyasha dzake ihuru, asi ndirege haŋgu kuwira muruʋoko rwomunhu.

Mapisarema 86:5
Nokuti imi, Ishe, makanaka, munofarira kukaŋganwira, Muneŋgoni zhinji kunaʋose ʋanoɗana kwamuri.

Mapisarema 145:9
Jehova unomŋoyo wakanaka kunaʋose; Ŋgoni dzake dziri pamaɓasa ake ose.

Ruka 6:36
Iʋai netsitsi, saƂaɓa ʋenyu ʋanetsitsi ʋo.

VaEfeso 2:4
Ɀino Mŋari unenyasha zhinji‐zhinji, nokuɗa kworuɗo rwake rukuru, rwaakatiɗa narwo,

Tito 3:5
wakatiponesa, asiŋgaɀiiti nokuɗa kwamaɓasa akarurama, atakaŋga taita isu, asi nokuɗa kwenyasha dzake, nenzira yokushambidzwa kwokuɓerekwa kutȿa, nokuʋandudzwa noMŋeya Mutȿene,

VaHebheru 4:16
Naiɀoɀo, ŋgatisweɗerei tisiŋgatyi kucigaro coʋushe cenyasha, kuti tinzwirwe ŋgoni, tiwane nyasha, tiɓatsirwe neŋguʋa yakafanira.

1 Johani 1:3
Iɀo ɀatakaʋona, neɀatakanzwa, ndiɀo ɀatinokuparidzirai ʋo, kuti nemi ʋo muyanane nesu; kuyanana kweɗu tinako naƂaɓa, noMŋanakomana wake Jesu Kristu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018