A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvininipisa]


1 VaKorinte 12:23
ne mitezo iyo yomuʋiri yatinoti haikudzwi, ndiyo yatinokudza kwaɀo; ne mitezo iyo yeɗu isina‐kunaka, ndiyo yoʋa nokunaka kunopfuʋurisa;

1 Timoti 2:8-10
[8] Naiɀoɀo ndinoɗa kuti ʋarume ʋanyeŋgetere panɀimbo dzose, ʋacisimudza maʋoko matȿene, ʋasinakutsamŋa nenharo.[9] Saiɀoɀo ʋo, kuti ʋakadzi ʋashoŋge ŋguʋo dzakafanira, ʋanokunyara nokuɀidzora; ʋasaʋa nevudzi rakarukwa, nendarama, kana maparera, kana ŋguʋo dzinodya mari zhinji;[10] asi ŋgaʋashoŋge maɓasa akanaka, seɀinofanira ʋakadzi ʋanoti tinonamata Mŋari.

1 Petro 3:3-4
[3] kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;[4] asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

Mateu 5:28
Asi ini ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unotarira mukadzi acimuciʋa, watoita ʋupombge naye mumŋoyo make.

Dheuteronomio 22:5
Mukadzi haafaniri kufuka ŋguʋo dzomurume, nomurume haafaniri kufuka ŋguʋo dzomukadzi; nokuti aninani unoita iɀoɀo unonyaŋgadza Jehova Mŋari wako.

1 Petro 3:3
kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;

1 Samueri 16:7
Asi Jehova wakati kunaSamueri: Usatarira ciso cake, kana mumhu wake, nokuti ndamuramba; nokuti Jehova haaʋoni somunhu, nokuti munhu unotarira ɀiri kunze, asi Jehova unotarira ɀiri pamŋoyo.

1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

1 VaKorinte 10:31
Naiɀoɀo, kana mucidya, kana mucinwa, kana muciita cinhu cipi necipi, itai ɀose kuti Mŋari akudzwe.

Zvirevo 7:10
Ɀino tarira, mukadzi akasoŋgana naye, Wakaŋga akafuka secifeʋe, anokunyeŋgedzera pamŋoyo.

Zvirevo 31:30
Ɀinofadza ɀinonyeŋgedzera, ʋunaki haʋunamaturo; Asi mukadzi unotya Jehova, ndiye unofanira kurumbidzwa.

1 Timoti 3:2
Naiɀoɀo mutariri unofanira kuʋa munhu usina‐caaŋgapomerwa, murume womukadzi mumŋe cete, wakaŋgwara, wakacenjera, unomugarire wakafanira, unoitira ʋaeni ruɗo, unoziʋa kudzidzisa,

Ruka 17:1
Ɀino wakati kuʋadzidzi ʋake: Haɀiŋgaitiki kuti ɀigumbuso ɀisaʋuya. Asi unenhamo iye waɀinoʋuya naye.

Zvirevo 11:22
Seɀ akaita cindori cendarama mumhino dzeŋguruʋe, Ndiɀo ɀakaita mukadzi wakanaka kumeso usina‐kuŋgwara.

VaEfeso 2:10
Nokuti tiri ɓasa rake, takasikwa kuti munaKristu Jesu tiite maɓasa akanaka, akagadzirwa kare naMŋari kuti tifambe maari.

VaRoma 14:13
Naiɀoɀo ŋgatirege kuramba ticitoŋgana; asi ɀirinani kuti mutoŋge, kuti munhu arege kuisa cigumbuso kana cinopiŋganidza pamberi pehama yake.

1 Petro 3:3-5
[3] kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;[4] asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.[5] Nokuti saiɀoɀo ʋo kare ʋakadzi ʋatȿene, ʋaitarira kunaMŋari, ʋakaɀishoŋgedza, ʋaciɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo,

1 Petro 1:14
muʋe saʋana ʋanoterera, musiŋgaenzanisi mufambire wenyu nokuciʋa kwakare pakusaziʋa kwenyu;

1 Samueri 9:21
Sauro akapindura, akati: Ko handizi muBenjamini, worudzi ruɗuku kumarudzi ose aIsraeri here? Ʋuye mhuri yaŋgu haizi ɗuku kumhuri dzose dzorudzi rwaBenjamini here? Munotaurireiko kuɗaro kwandiri?

Esteri 1:11-12
[11] kuti ʋaʋuye naʋahosi Vashti pamberi pamambo, ʋanekorona yoʋuhosi, kuti ʋanhu namacinda ʋaʋone kunaka kwaʋo; nokuti ʋakaŋga ʋakanaka pakuʋonekwa.[12] Asi ʋahosi Vashti ʋakaramba kuʋuya seɀaʋakaŋga ʋarairwa namambo nomuromo waʋaranda; ipapo mambo akatsamŋa kwaɀo, shuŋgu dzake dzikamuka mukati make.

Jobho 32:4-7
[4] Ɀino Erihu wakaŋga amirira kutaura naJobo, nokuti iʋo ʋaiʋa ʋakuru kwaari pazero.[5] Ɀino Erihu wakati aciʋona kuti hapenemhinduro pamiromo yaʋanhu aʋa ʋatatu, iye akatsamŋa kwaɀo.[6] Ɀino Erihu mŋanakomana waBarakeri muBuzi wakapindura, akati: Ini ndiri muɗuku, asi imi maʋa ʋakuru kwaɀo; Saka ndakaɀidzora haŋgu, ndikatya kukuziʋisai kufuŋga kwaŋgu.[7] Ndakati: Ʋanamazuʋa mazhinji ŋgaʋataure haʋo, Ʋanamakore mazhinji ŋgaʋadzidzise ʋamŋe ʋucenjeri.

1 Petro 3:1-4
[1] Saiɀoɀo, imi ʋakadzi, iʋai pasi paʋarume ʋenyu; kuti kunyaŋge kana ʋamŋe ʋasiŋgatereri shoko, ʋadzorwe nomufambire waʋakadzi ʋaʋo pasineshoko rinorebga,[2] kana ʋaciʋona mufambire wenyu, wakacena pamŋe cete nokutya Mŋari.[3] kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;[4] asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.

1 Johani 2:16
Nokuti ɀose ɀiri munyika, ɀinoti, kuciʋa kwenyama, nokuciʋa kwameso, nokuɀikudza kwoʋupenyu, haɀibvi kunaƂaɓa, asi panyika.

VaRoma 12:1
Naiɀoɀo ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, netsitsi dzaMŋari, kuti muise miʋiri yenyu, ciʋe ciɓayiro cipenyu, citȿene, cinofadza Mŋari, ndiko kunamata kwenyu kwomŋoyo.

Zvirevo 31:25
Simba nokukudzwa ndiɀo ɀokufuka ɀake; Unoseka kana acifuŋga ŋguʋa inoʋuya.

1 Timoti 4:8
Nokuti kuroʋedza muʋiri kunoɓatsira ɀishoma haɀo, asi kunamata Mŋari kunoɓatsira paɀinhu ɀose, ɀakunecipikirwa coʋupenyu bgaɀino nobgunoʋuya.

VaFiripi 2:5
Iʋai nomŋoyo uyo, wakaŋga uri munaKristu Jesu ʋo;

1 Petro 3:4
asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.

1 Timoti 2:10
asi ŋgaʋashoŋge maɓasa akanaka, seɀinofanira ʋakadzi ʋanoti tinonamata Mŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018