A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvidavirira]


VaRoma 14:12
Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe weɗu ucaɀiɗaʋirira kunaMŋari.

VaRoma 1:20
Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, iɀo ɀake ɀisiŋgaʋonekwi, iro simba rake risiŋgaperi noʋuMŋari bgake, ɀinoʋonekwa kwaɀo, ɀicizikanwa paɀinhu ɀakaitwa; kuti ʋarege kuʋa nepembedzo;

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza simbi; Saiɀoɀo munhu unorodza ciso ceshamŋari yake.

James 5:16
Naiɀoɀo reʋururanai ɀiʋi ɀenyu, munyeŋgetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu wakarurama kunesimba guru pakuɓata kwako.

VaRoma 2:12
Nokuti ʋose ʋakatadza ʋasinomurairo, ʋacaparadzwa ʋo ʋasinomurairo; ʋose ʋakatadza ʋanomurairo, ʋacatoŋgwa nomurairo;

Ruka 12:47-48
[47] Muranda uyo wakaziʋa kuɗa kwashe wake, akasagadzira, kana kuita kuɗa kwake, ucarobga ɀizhinji.[48] Asi usina‐kuziʋa, akaita ɀakafanira kurobga, ucarobga ɀishoma. Wakapiwa ɀizhinji, ɀizhinji ɀicatȿakwa kwaari; unotendwa neɀizhinji, ʋacareʋa ɀinopfuʋurisa kwaari.

1 VaTesaronika 5:11
Saka nyaradzanai, musimbisane, seɀamunoita ʋo.

James ๔:๑๗
Naiɀoɀo uyo, unoziʋa kuita ɀakanaka, akasaɀiita, iye uneɀiʋi.

VaRoma 4:15
nokuti murairo unoʋuyisa kutsamŋa; asi pasinomurairo hapana‐kuɗarika ʋo.

1 Timoti 1:10
nemhombge, naʋanopombora naʋarume, naʋanoɓa ʋanhu, naʋanoreʋa nhema, naʋanopika nhema, ʋuye kana cimŋe ciri’ko cinopesana nedzidziso yakarurama;

Mateu 12:36
Ndinoti kwamuri: Shoko rimŋe nerimŋe risinamaturo, rakarebga naʋanhu, ʋacaɀiɗaʋirira pamsoro paro nezuʋa rokutoŋga.

Ruka 12:48
Asi usina‐kuziʋa, akaita ɀakafanira kurobga, ucarobga ɀishoma. Wakapiwa ɀizhinji, ɀizhinji ɀicatȿakwa kwaari; unotendwa neɀizhinji, ʋacareʋa ɀinopfuʋurisa kwaari.

Ezekieri 18:20
Mŋeya unotadza, ndiwo ucafa; mŋanakomana haaŋgaʋi nemhoȿa yeɀakaipa ɀaɓaɓa ʋake, naɓaɓa haʋaŋgaʋi nemhoȿa yeɀakaipa ɀomŋanakomana waʋo; kururama kwowakarurama kucaʋa pamsoro pake, nokuipa kwowakaipa kucaʋa pamsoro pake.

VaEfeso 5:21
muciɀiisa mumŋe pasi pomumŋe, mucitya Kristu.

VaHebheru 10:25
tisarega kuʋuŋgana kweɗu, seɀinoita ʋamŋe, asi tirairane; ɀikuru ɀamunoʋona kuti zuʋa rosweɗera.

Ezekieri 33:8
Kana ini ndikati kunowakaipa: Iwe munhu wakaipa, ucafa ɀirokwaɀo, iwe ukasataura kuti unyeʋere munhu wakaipa panzira yake, munhu uyo wakaipa ucafa nokuɗa kweɀakaipa ɀake, asi ropa rake ndicaribvunza paruʋoko rwako.

Mateu 12:36-37
[36] Ndinoti kwamuri: Shoko rimŋe nerimŋe risinamaturo, rakarebga naʋanhu, ʋacaɀiɗaʋirira pamsoro paro nezuʋa rokutoŋga.[37] Nokuti namashoko ako ucaruramiswa, ʋuye namashoko ako ucagurwa.

VaGaratiya 6:1-2
[1] Hama dzaŋgu, kunyaŋge munhu akaɓatwa panokumŋe kuɗarika, imi ʋoMŋeya mudzose wakaɗai nomŋoyo woʋunyoro; uciɀicenjerera iwe, kuti urege kuidzwa ʋo.[2] Takuriranai mitoro yenyu, mugozadzisa murairo waKristu saiɀoɀo.

VaHebheru ๑๐:๒๔
ŋgatiraŋgarirane, timutsane mŋoyo kuti tiʋe noruɗo namaɓasa akanaka,

Mapisarema 51:5
Tarirai, ndakaɓerekerwa muɀakaipa; Mai ʋaŋgu ʋakandigamucira muɀiʋi.

1 Johani ౨:౨
ndiye mudzikinuri weɀiʋi ɀeɗu; haazi weɀiʋi ɀeɗu ɓedzi, asi we ɀiʋi ɀenyika yose ʋo.

2 VaKorinte 5:10
Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pecigaro cokutoŋga caKristu; kuti mumŋe nomumŋe apiwe ɀaakaita nomuʋiri, seɀaakaita, kana ɀakanaka kana ɀakaipa.

2 VaKorinte 4:17-18
[17] Nokuti kutambudzika kweɗu, kwakareruka, kuri’po ciŋguʋa ciɗuku, kunotiitira kubginya kukuru kwakaiȿo‐naka kusiŋgaperi;[18] tisiŋgatariri ɀinoʋonekwa, asi ɀisiŋgaʋonekwi; nokuti ɀinoʋonekwa ɀinopfuʋura, asi ɀisiŋgaʋonekwi ndeɀokusiŋgaperi.

VaEfeso 4:25
Naiɀoɀo bvisai nhema, mutaure ɀokwaɗi, mumŋe nomumŋe kunowokwake; nokuti tiri mitezo, mumŋe womumŋe.

VaGaratiya 6:2
Takuriranai mitoro yenyu, mugozadzisa murairo waKristu saiɀoɀo.

Mabasa ౧౪:౧౭
Asi haana‐kurega kuɀipupurira, aciita ɀakanaka, acikupai mvura yokuɗeŋga, neŋguʋa dzeɀiyo ɀizhinji, acizadza mŋoyo yenyu neɀokudya nomufaro.

2 VaKorinte 2:6
Kuroʋa uku kwaʋanhu ʋazhinji kunoriŋgana munhu wakaɗai.

1 Samueri 16:7
Asi Jehova wakati kunaSamueri: Usatarira ciso cake, kana mumhu wake, nokuti ndamuramba; nokuti Jehova haaʋoni somunhu, nokuti munhu unotarira ɀiri kunze, asi Jehova unotarira ɀiri pamŋoyo.

1 VaKorinte 1:10
Ɀino ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, nezita raShe weɗu, Jesu Kristu, kuti imi mose mutaure cinhu cimŋe, kuti pakati penyu kurege kuʋa nokupesana; asi kuti musoŋganiswe ɀakanaka pamuraŋgariro mumŋe nokufuŋga kumŋe.

2 Madzimambo 12:4-5
[4] Ɀino Jehoashi akati kuʋaprista: Mari yose yeɀinhu ɀakatsaurwa, inoiswa mumba maJehova, mari yaʋanhu ʋakaʋereŋgwa, nemari yaʋose seɀaʋakatarirwa mumŋe nomumŋe, nemari yose, inoiswa mumba maJehova nomumŋe nomumŋe nomŋoyo wake,[5] ʋaprista ŋgaʋatore mari iyo, mumŋe nomumŋe kumuzikanwi wake, ʋagadzire ɀakaputsika paimba, pose pose paʋanowana pakaputsika.

Mapisarema 82:1
Pisarema raAsafi. Mŋari unomira paʋuŋgano yaMŋari; Unotoŋga pakati paʋamŋari.

Mapisarema 82:6
Ndakati: Muri ʋamŋari, Mose muri ʋanakomana ʋoWokumsoro‐soro.

Jobho 1:6-12
[6] Ɀino rimŋe zuʋa ʋanakomana ʋaMŋari ʋakati ʋacindomira pamberi paJehova, Satani akaȿika ʋo pakati paʋo.[7] Jehova akati kunaSatani: Wabvepiko? Satani akapindura Jehova, akati: Ndabva pakupota‐pota nenyika, napakufamba‐famba pairi.[8] Jehova akati kunaSatani: Wacerekedza muranda waŋgu Jobo here? Nokuti hakunomunhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mŋari, acinɀeŋga ɀakaipa.[9] Ipapo Satani akapindura Jehova, akati: Jobo unotya Mŋari pasina here?[10] Hamuna‐kumupoteredza here norumhanda, iye neimba yake, neɀose ɀaanaɀo, pamatiʋi ose? Makaropafadza maɓasa amaʋoko ake, ʋuye fuma yake yakawanda panyika.[11] Asi tambanudzai henyu ruʋoko rwenyu ɀino, muroʋe ɀose ɀaanaɀo, ipapo iye ucakushoʋorai pacena.[12] Jehova akati kunaSatani: Tarira, ɀose ɀaanaɀo ɀiri paruʋoko rwako; asi usatambanudzira ruʋoko rwako kwaari. Naiɀoɀo Satani akabva pamberi paJehova.

Jobho 2:1-7
[1] Ɀino rimŋe zuʋa ɀe ʋanakomana ʋaMŋari ʋakati ʋacindomira pamberi paJehova, Satani akaȿika ʋo pakati paʋo, akamira pamberi paJehova.[2] Jehova akati kunaSatani: Wabvepiko? Satani akapindura Jehova, akati: Ndabva pakupota‐pota nenyika, napakufamba‐famba pairi.[3] Jehova akati kunaSatani: Wacerekedza muranda waŋgu Jobo here? Nokuti hakunomunhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mŋari, acinɀeŋga ɀakaipa; naɀino unorambira pakururama kwake, kunyaŋge iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze asinemhaka.[4] Satani akapindura Jehova, akati: Ganda rinotsibga neganda, ɀose ɀaanaɀo munhu uŋgaɀiisira ʋupenyu bgake.[5] Asi tambanudzai ruʋoko rwenyu ɀino, muroʋe mafupa ake nenyama yake, ipapo ucakushoʋorai pacena.[6] Jehova akati kunaSatani: Tarira, iye uri paruʋoko rwako; asi kwoga urege ʋupenyu bgake.[7] Naiɀoɀo Satani akabva pamberi paJehova, akaroʋa Jobo namaronda akaipa, kubva patsoka dzake kuȿikira pamusoro wake.

1 Makoronike 28:8
Naiɀoɀo ɀino, pamberi paʋaIsraeri ʋose, neʋuŋgano yose yaJehova, Mŋari weɗu aciɀinzwa, ceŋgetai nokutȿaka mirairo yose yaJehova Mŋari wenyu; kuti nyika ino yakanaka iʋe yenyu, mugoisiyira ʋana ʋenyu ʋanokuteʋerai, iʋe nhaka yaʋo nokusiŋgaperi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018