A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Mutsa]


1 VaKorinte 13:4-7
[4] Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;[5] haruiti ɀisiŋgafaniri, haruɀitȿakiri ɀarwo; harutsamŋi, haruneɀishura;[6] harufariri ɀisakarurama, asi runofarira ɀokwaɗi;[7] runofukidza ɀose, runotenda ɀose, runetariro paɀose, runotsuŋgirira paɀose.

VaEfeso 4:29
Mumuromo menyu murege kuɓuɗa shoko rakaʋora, asi rakanaka, riŋgasimbisa pakafanira, riʋigire nyasha aʋo ʋanonzwa.

Mika ౬:౮
Iye wakakuziʋisa, iwe munhu, kuti ɀakanaka ndeɀipi; cinotȿakwa naJehova kwauri cinyiko, asi kuti uite ɀakarurama, uɗe ʋunyoro, ʋuye ufambe uciɀininipisa pamberi paMŋari wako?

VaKorose ౩:౧౨
Naiɀoɀo, saʋasanaŋgurwa ʋaMŋari, ʋatȿene naʋanoɗikanwa, fukai mŋoyo unetsitsi, nomŋoyo munyoro, nokusaɀikudza, noʋunyoro, nomŋoyo murefu;

VaEfeso 2:7
kuti neŋguʋa dzinoʋuya aratidze fuma huru‐huru yenyasha dzake paʋunyoro bgake kwatiri munaKristu Jesu;

Mateu 5:24
usiye cipo cako ipapo pamberi peartari, uende, umbondoyanana nehama yako, ugozoʋuya woisa cipo cako.

VaRoma 2:4
Unoɀidza kanhi fuma yoʋunyoro bgake, nomŋoyo wake munyoro, nomŋoyo wake murefu, usiŋgaziʋi here kuti ʋunyoro bgaMŋari bgunokuisa pakutendeʋuka?

VaGaratiya 5:22
Ɀino ciɓereko coMŋeya ndirwo ruɗo, nomufaro, norugare, nomŋoyo murefu, nomŋoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka,

Mapisarema 141:5
Wakarurama ŋgaandiroʋe netsitsi; Ŋgaandituke, aʋe mafuta pamusoro waŋgu; Musoro waŋgu hauŋgaarambi; Nokuti ndicaramba ndicinyeŋgetera pamsoro pokuipa kwaʋo.

Isaya 54:8
Ndakakuʋanzira ciso caŋgu ŋguʋa ɗuku nehasha dzakapupuma; asi ndicakunzwira nyasha noʋunyoro ʋusiŋgaperi — ndiɀo ɀinotaura Mudzikinuri wako.

Zvirevo 19:22
Munhu unoɗikanwa nokuɗa kwoʋunyoro bgake; Murombo kurinani pamureʋi wenhema.

1 Petro 4:8
Ɀikuru kuneɀose ɗanai noruɗo rukuru, nokuti ruɗo runofukidzira ɀiʋi ɀizhinji.

2 Petro ১:৫-৭
[৫] Ɀino nemhaka iyi mucishiŋgaira kwaɀo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu, napakunaka wedzerai kuziʋa;[৬] napakuziʋa, kuɀidzora; napakuɀidzora, kutsuŋgirira; napakutsuŋgirira, kunamata Mŋari;[৭] napakunamata Mŋari, kuɗa ʋatendi, napakuɗa ʋatendi, ruɗo.

Esteri ২:৯
Musikana uyu akamufadza, akanzwirwa tsitsi naye, akacimbidzika kumupa ɀaaŋgaɀinatsa naɀo, nemigoʋe yake yeɀokudya ʋuye ʋasikana ʋanomŋe ʋaakafanira kupiwa, ʋaibva paimba yamambo; akamuisa iye naʋasikana ʋake pakaŋga pakaiȿo‐naka paimba yaʋakadzi.

VaEfeso 4:32
muitirane mŋoyo munyoro, munzwirane tsitsi, mukaŋganwirane, seɀamakakaŋganwirwa naMŋari munaKristu.

VaGaratiya ৬:১০
Ɀino ɀatineŋguʋa, ŋgatiitire ʋose ɀakanaka, ɀikuru kunaʋeimba yokutenda.

Ruka ৬:৩৫
Asi iɗai ʋaʋeŋgi ʋenyu, muʋaitire ɀakanaka. Mupe cikwerete musiŋgaʋori mŋoyo; muɓairo wenyu ucaʋa mukuru, mugoʋa ʋanakomana ʋoWokumsoro‐soro; nokuti iye unomŋoyo munyoro kunaʋasiŋgaʋoŋgi naʋakaipa.

Zvirevo ৩১:২৬
Unoshamisa muromo wake noʋucenjeri; Rurimi rwake runodzidzisa noʋunyoro.

1 Petro ৩:৯
musiŋgatsiʋi ɀakaipa neɀakaipa, kana kutuka nokutuka; asi muropafadze, nokuti ndiɀo ɀamakaɗanirwa, kuti mugare nhaka yokuropafadzwa.

Rute 2:20-21
[20] Naome akati kumukadzi womŋana wake: Ŋgaaropafadzwe naJehova, iye usina‐kubvisa ŋgoni dzake kuʋapenyu naʋakafa. Naome akati kwaari: Murume uyu ihama yeɗu yomumba, mumŋe waʋadzikinuri ʋeɗu.[21] Rute muMoabi akati: Hoŋo, wakati kwandiri: Unofanira kurambira kumajaya aŋgu, kuȿikira ʋapedza kuceka ɀose ɀaŋgu.

Rute 3:10
Ipapo iye akati: Uropafadzwe naJehova, mŋanasikana waŋgu, nokuti pakupedzisira wakaita nokunaka kupfuʋura pakutaŋga; nokuti hauna‐kuteʋera majaya, kunyaŋge aiʋa ʋarombo kana ʋafumi.

Nehemia 9:17
ʋakaramba kuterera, kana kuraŋgarira ɀinoshamisa ɀenyu ɀamakaita pakati paʋo; asi ʋakawomesa mitsipa yaʋo, ʋakamukira Mŋari, ʋakaɀisharira mukuru kuti ʋadzokere kuʋuranda bgaʋo; asi imi muri Mŋari unokaŋganwira ʋanhu, unenyasha, neŋgoni zhinji, unononoka kutsamŋa, nounetsitsi huru; hamuna‐kuʋasiya.

Mapisarema 31:21
Jehova ŋgaaʋoŋgwe: Nokuti wakandiratidza ʋunyoro bgake ʋunoshamisa paguta rakasimba.

Mapisarema 117:1-2
[1] Rumbidzai Jehova, imi ndudzi dzose dzaʋanhu; Mukudzei, imi ʋanhu ʋose.[2] Nokuti ŋgoni dzake kwatiri ihuru; Kutendeka kwaJehova kunogara nokusiŋgaperi. Hareruya!

Mapisarema 119:76
Ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzindinyaradze, Seɀamakareʋa kumuranda wenyu.

Isaya 54:10
Nokuti makomo aŋgabva, neɀikomo ɀiŋgabviswa, asi ʋunyoro bgaŋgu haʋuŋgabvi kwauri, suŋgano yaŋgu yorugare haiŋgabviswi — ndiɀo ɀinotaura Jehova unenyasha newe.

Jeremiya 2:2
Enda, undoɗana munzeʋe dzaʋeJerusarema, uti: Ɀanzi naJehova: Ndakaraŋgarira pamsoro pako ʋunyoro bgoʋuɗuku bgako noruɗo rweŋguʋa yokuwanikwa kwako, kuti wakanditeʋera murenje, munyika yakaŋga isina‐kudɀarwa.

Joeri ২:১৩
bvarurai mŋoyo yenyu, murege kubvarura ŋguʋo dzenyu, mutendeʋukire kunaJehova Mŋari wenyu; nokuti uneŋgoni nenyasha, unononoka kutsamŋa, unetsitsi zhinji, ʋuye unoɀiɗemba pa kuitira ʋanhu ɀakaipa.

Jona 4:2-3
[2] Akanyeŋgetera Jehova, akati: Haiwa, Jehova, ha ndiɀo ɀandakataura, ndiciri munyika yaŋgu here? Saka ndakacimbidzika kutizira Tarshishi; nokuti ndakaŋga ndiciziʋa kuti muri Mŋari unenyasha, uneŋgoni, usiŋgacimbidziki kutsamŋa, uzere noʋunyoro, muciɀiɗemba pamakafuŋga kuʋuyisa ɀakaipa.[3] Saka Jehova, ɀino cinditorerai henyu ʋupenyu bgaŋgu; nokuti ɀirinani kwandiri kuti ndife pakuti ndirarame.

Mabasa ২৮:২
Ʋanhu ʋenyika iyo ʋakatiitira ʋunyoro kwaɀo; nokuti ʋakaɓatidza mŋoto, ʋakatigamucira tose, nokuɗa kwemvura yakaŋga icinaya, ʋuye nokuɗa kwecando.

Genesisi 24:14
Ɀino ŋgakuitwe kuti musikana wandicati kwaari: Nditurire ʋo ciroŋgo cako, ndinwe; kana akati: Inwai henyu, namakamera enyu ndicaanwisa ʋo; ŋgaaʋe iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka; naiɀoɀo ndicaziʋa kuti makaitira tenzi waŋgu ŋgoni.

Joshua 2:12
Naiɀoɀo ɀino ndipikirei henyu naJehova, kuti ɀandakakuitirai ɀakanaka, nemi ʋo mucaitira imba yaɓaɓa ʋaŋgu ɀakanaka; mundipei ʋo ciratidzo cakasimba,

2 VaKorinte ৬:৬
pakucena kwomŋoyo, pakuziʋa, pamŋoyo murefu, paʋunyoro, paMŋeya Mutȿene, paruɗo rusiŋganyeŋgeri;

Tito 3:4
Asi ʋunyoro bgaMŋari, Muponesi weɗu, noruɗo rwake kuʋanhu, ɀakati ɀaʋonekwa,

Genesisi 24:12
akati: Jehova, Mŋari watenzi waŋgu Abrahama, ndifambisei henyu ɀakanaka nhasi; muitire tenzi waŋgu Abrahama ŋgoni.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018