A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuvimbika]


Zvirevo 11:3
Kusanyeŋgedzera kwaʋakarurama kucaʋatuŋgamirira; Asi kusarurama kwaʋanonyeŋgedzera kucaʋaparadza.

Zvirevo 28:6
Murombo, unofamba muɀokwaɗi yake, Unopfuʋura usakarurama unofamba nenzira mbiri, kunyaŋge akafuma.

1 Petro 3:16
iʋai nehana yakanaka, kuti paʋanokucerai, iʋo ʋanomhura mufambire wenyu wakanaka munaKristu, ʋanyadziswe.

Zvirevo 12:22
Miromo, inenhema, inonyaŋgadza Jehova; Asi ʋanoita nokutendeka ʋanomufadza.

Zvirevo 21:3
Kuita ɀakarurama nokururamisira Ɀinofadza Jehova kupfuʋura ciɓayiro.

2 VaKorinte 8:21
Nokuti hatitȿaki ɀinhu ɀakanaka pamberi paShe ɓeɗzi, asi pamberi paʋanhu ʋo.

John 14:6
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, neɀokwaɗi, noʋupenyu; hapanomunhu unoʋuya kunaƂaɓa, asi nokwandiri.

Zvirevo 4:25-27
[25] Meso ako ŋgaarurame pakutarira; Mafuŋgiro ameso ako ŋgaatarire mberi kwako.[26] Gadzirira tsoka dzako gwara; Nzira dzako dzose dziʋe dzakasimba.[27] Usatsaukira kurudyi kana kuruɓoshwe; Rutsoka rwako urubvise paneɀakaipa.

VaHebheru 13:18
Tinyeŋgetererei; nokuti tinoziʋa kwaɀo kuti tinehana yakanaka, ɀatinoɗa kufamba ɀakanaka paɀinhu ɀose.

Ruka 6:31
Seɀamunoɗa kuti ʋanhu ʋakuitirei, muʋaitire ʋo saiɀoɀo.

Mapisarema 41:11-12
[11] Ndinoziʋiswa necinhu ici kuti munofadzwa neni, Nokuti muʋeŋgi waŋgu haandikundi.[12] Kana ndiri’ni munonditsigira pakururama kwaŋgu, Munondiisa pamberi penyu nokusiŋgaperi.

VaFiripi 4:8
Pakupedzisira, hama dzaŋgu, ɀose ɀaɀokwaɗi, ɀose ɀinokudzwa, ɀose ɀakarurama, ɀose ɀakacena, ɀose ɀinoɗikanwa, ɀose ɀinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana ciŋgarumbidzwa cipi necipi, fuŋgisisai iɀoɀo.

Isaya 26:7
Nzira yaʋakarurama yakarurama; imi munoruramisa nzira yaʋakarurama.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018