A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kudza]


1 Petro 2:17
Kudzai ʋanhu ʋose. Iɗai hama dzose. Ityai Mŋari. Kudzai mambo.

VaRoma 12:10
Kana ruri ruɗo pakati paʋatendi, ɗanai noruɗo rukuru; pakukudzana tuŋgamiriranai.

1 Timoti 5:17
Ʋakuru ʋanoɓata kereke ɀakanaka ŋgaʋanzi ʋanofanirwa nokukudzwa kaʋiri, ɀikuru aʋo ʋanoɓata pashoko napakudzidzisa.

John 5:23
kuti ʋose ʋakudze Mŋanakomana seɀaʋanokudza Ƃaɓa. Usiŋgakudzi Mŋanakomana, haakudzi naƂaɓa, ʋakamutuma.

John 4:44
Nokuti Jesu amene wakapupura, kuti muprofita haakudzwi munyika yake.

1 Timoti 1:17
Ɀino iye Ishe usiŋgaperi, usiŋgafi, usiŋgaʋonekwi, Mŋari woga, ŋgaaʋe nokukudzwa nokubginya nokusiŋgaperi‐peri. Ameni.

VaRoma 13:1-7
[1] Munhu mumŋe nomumŋe ŋgaaɀiise pasi pamasimba makuru; nokuti hakunesimba risina‐kubʋa kunaMŋari; iwo ari’po akaiswa’po naMŋari.[2] Saka unoramba simba, unodziʋisa ɀakaiswa’po naMŋari; ɀino iʋo ʋanodziʋisa, ʋanoɀitorera mhoȿa.[3] Nokuti ʋaɓati haʋatyisi unoɓate‐ ɓasa rakanaka, asi rakaipa. Unoɗa kusatya simba here? Ita ɀakanaka, ugorumbidzwa naro;[4] nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.[5] Naiɀoɀo munofanira kuɀiisa pasi paʋo, musiŋgaɗaro nokuɗa kwokutsamŋa ɓedzi, asi nokuɗa kwehana ʋo.[6] Nokuti nemhaka iyo munoripa ʋo mutero; nokuti ndiʋo ʋaranda ʋaMŋari, ʋanoramba ʋaciŋgoɓatira cinhu ico.[7] Ripirai ʋose ɀaʋanofanira kuripirwa: Mutero kunaʋanofanira kutererwa; muripo kunaʋanofanira kuripirwa; kutya kunaʋanofanira kutyiwa; kukudza kunaʋanofanira kukudzwa.

VaRoma 2:7
Ʋanotȿaka kubginya, nokukudzwa, nokusafa, ʋacitsuŋgirira pakuita ɀakanaka, ucaʋapa ʋupenyu bgusiŋgaperi.

VaHebheru 13:4
Kuwanana nga kukudzwe naʋose, nenhoʋo ŋgairege kuʋa nemhoȿa; nokuti Mŋari ucatoŋgesa mhombge naʋanofeʋa.

John 12:26
Kana munhu acindishumira, ŋgaanditeʋere; napandineŋge ndiri, nomuranda waŋgu ucaʋa’po ʋo. Kana munhu acindishumira, Ƃaɓa ʋacamukudza.

VaEfeso 6:1-3
[1] Imi ʋana, tererai ʋaɓereki ʋenyu munaShe; nokuti ndiɀo ɀakarurama.[2] Kudza ɓaɓa ʋako namai — ndiwo murairo wokutaŋga unecipikirwa —[3] kuti uitirwe ɀakanaka, ugare ŋguʋa refu panyika.

VaEfeso 6:2
Kudza ɓaɓa ʋako namai — ndiwo murairo wokutaŋga unecipikirwa —

John 5:22-23
[22] Nokuti naƂaɓa haʋatoŋgi munhu, asi ʋakapa Mŋanakomana kutoŋga kwose,[23] kuti ʋose ʋakudze Mŋanakomana seɀaʋanokudza Ƃaɓa. Usiŋgakudzi Mŋanakomana, haakudzi naƂaɓa, ʋakamutuma.

Mateu 15:4
Nokuti Mŋari wakati: Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako; ʋuye, Unotuka ɓaɓa kana mai, ŋgaafe norufu.

1 VaTesaronika 4:4
kuti mumŋe nomumŋe wenyu aziʋe kuɀiwanira mudziyo wake noʋutȿene nokukudzwa,

2 Petro 1:17
Nokuti iye wakapiwa kukudzwa nokubginya naMŋari, Ƃaɓa, paŋguʋa iya, yakaʋuya inzwi rakaɗai kwaari, ricibva kukubginya kukuru‐kuru, riciti: Uyu ndiye Mŋanakomana waŋgu unoɗikanwa, wandinofarira.

Zvakazarurwa 5:12-13
[12] ʋaciti nenzwi guru: Gwaiana rakaɓayiwa rakafanira kuti riʋigirwe ʋushe, nefuma, nokucenjera, nesimba, nokukudzwa, nokubginya, nokurumbidzwa.[13] Ndikanzwa ɀisikwa ɀipenyu ɀose ɀiri kuɗeŋga, napanyika, neɀiri pasi penyika, napaguŋgwa, neɀose ɀiri mukati maɀo, ɀiciti: Kurumbidzwa, nokukudzwa, nokubginya, nesimba ŋgaɀiʋe kunaiye ugere pamsoro pecigaro coʋushe, nokuGwaiana nokusiŋgaperi‐peri.

Zvakazarurwa 7:12
ʋaciti: Ameni: Kurumbidzwa, nokubginya, nokucenjera, nokuʋoŋga, nokukudzwa, noʋushe, nesimba, ŋgaɀiʋe kunaMŋari nokusiŋgaperi‐peri. Ameni!

1 VaKorinte 6:20
nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

VaEfeso 6:2-3
[2] Kudza ɓaɓa ʋako namai — ndiwo murairo wokutaŋga unecipikirwa —[3] kuti uitirwe ɀakanaka, ugare ŋguʋa refu panyika.

Zvakazarurwa 4:9-11
[9] Ɀino kana ɀisikwa ɀipenyu iɀi ɀoʋigira iye unogara pacigaro coʋushe, iye uri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri, kubginya, nokukudzwa, nokuʋoŋga,[10] Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna ʋowira pasi pamberi paiye ugere pacigaro coʋushe, ʋacimunamata iye, uri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri, ʋacikandira korona dzaʋo pamberi pecigaro coʋushe, ʋaciti:[11] Imi Ishe, Mŋari weɗu, makafanira kuti muʋigirwe kubginya, nokukudzwa, nesimba, nokuti ndimi makasika ɀinhu ɀose, ɀakaʋa’po, ɀikasikwa nokuɗa kwenyu.

Mako 7:1-13
[1] Ɀino ʋaFarise naʋamŋe ʋaʋanyori ʋaibva Jerusarema, ʋakaʋuŋganira kwaari;[2] ʋakaʋona ʋamŋe ʋaʋadzidzi ʋake ʋacidya namaʋoko anetȿina, ndokuti asina‐kushambga.[3] Nokuti ʋaFarise, naʋaJuda ʋose haʋadyi ʋasinakumboshamba maʋoko kwaɀo, ʋaciceŋgeta tsika dzaʋakuru.[4] Kana ʋacidya paɗare haʋaŋgadyi ʋasinakumboshamba; neɀimŋe ɀizhinji ɀiri’po ɀaʋakaŋga ʋagamucira, kuti ʋaɀiceŋgete, ɀinoti: Kusuka mikombe, nehari, nemidziyo yendarira.[5] Ipapo ʋaFarise naʋanyori ʋakamubvunza, ʋaciti: Ʋadzidzi ʋenyu ʋanoregereiko kufamba netsika dzaʋakuru, ɀaʋanodya ciŋgwa namaʋoko anetȿina?[6] Akati kwaʋari: Isaya wakaprofita kwaɀo pamsoro penyu, imi ʋanyeŋgeri, seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Ʋanhu aʋa ʋanondikudza nemiromo yaʋo, Asi mŋoyo yaʋo iri kure neni.[7] Asi ʋanondinamata pasina, Ʋacidzidzisa dzidziso, iri mirairo yaʋanhu.[8] Munosiya mirairo yaMŋari, muciceŋgeta tsika dzaʋanhu.[9] Akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, munoramba murairo waMŋari, kuti muceŋgete tsika dzenyu;[10] nokuti Mosesi wakati: Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, ʋuye, unotuka ɓaɓa namai, ŋgaafe norufu.[11] Asi imi munoti: Kana munhu aciti kunaɓaɓa ʋake kana mai ʋake: Cinhu cipi necipi camaiti munoɓatsirwa naco kwandiri caʋa Korbani, ndokuti caʋa cipo kunaMŋari,[12] hamucamutenderi kuitira ɓaɓa ʋake namai ʋake cinhu,[13] mucitorera shoko raMŋari simba netsika dzenyu dzamakaceŋgeta, neɀinhu ɀizhinji ɀakaɗaro munoɀiita.

Mateu 15:1-9
[1] Ɀino ʋaFarise naʋanyori ʋakaʋuya kunaJesu ʋacibva Jerusarema, ʋakati:[2] Ʋadzidzi ʋenyu ʋanoɗarikireiko tsika dzaʋakuru, nokuti haʋashambi maʋoko kana ʋacidya ɀokudya?[3] Akapindura, akati kwaʋari: Nemi ʋo munoɗarikireiko murairo waMŋari nokuɗa kwetsika dzenyu?[4] Nokuti Mŋari wakati: Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako; ʋuye, Unotuka ɓaɓa kana mai, ŋgaafe norufu.[5] Asi imi munoti: Aninani unoti kunaɓaɓa ʋake kana mai ʋake: Cinhu cipi necipi camaiti munoɓatsirwa naco kwandiri, caʋa cipo kunaMŋari,[6] haacakudzi ɓaɓa ʋake kana mai ʋake, asi haanemhoȿa. Makatorera murairo waMŋari simba netsika dzenyu.[7] Imi ʋanyeŋgeri, Isaya wakaprofita kwaɀo pamsoro penyu, aciti:[8] Ʋanhu aʋa ʋanondikudza nemiromo yaʋo, Asi mŋoyo yaʋo iri kure neni.[9] Asi ʋanondinamata pasina, Ʋacidzidzisa dzidziso iri mirairo yaʋanhu.

Ruka 14:7-8
[7] Ɀino wakataura mufananidzo kunaʋakakokerwa, nokuti wakaʋona ʋaciɀisanaŋgurira ɀigaro ɀapamberi, akati kwaʋari:[8] Kana iwe uciŋge wakokerwa nomunhu kumutambo wokuwana, usagara pacigaro capamberi; ɀimŋe mumŋe, unokudzwa kupfuʋurewe, wakokerwa ʋo naye;

2 VaKorinte 6:8
nokukudzwa, nokusakudzwa, neguhu rakaipa, neguhu rakanaka; saʋanyeŋgeri, asi tiri ʋeɀokwaɗi heɗu;

Zvakazarurwa 5:13
Ndikanzwa ɀisikwa ɀipenyu ɀose ɀiri kuɗeŋga, napanyika, neɀiri pasi penyika, napaguŋgwa, neɀose ɀiri mukati maɀo, ɀiciti: Kurumbidzwa, nokukudzwa, nokubginya, nesimba ŋgaɀiʋe kunaiye ugere pamsoro pecigaro coʋushe, nokuGwaiana nokusiŋgaperi‐peri.

Zvakazarurwa 4:11
Imi Ishe, Mŋari weɗu, makafanira kuti muʋigirwe kubginya, nokukudzwa, nesimba, nokuti ndimi makasika ɀinhu ɀose, ɀakaʋa’po, ɀikasikwa nokuɗa kwenyu.

1 Timoti 6:16
iye oga usiŋgafi, ugere paciedza cisiŋgasweɗerwi, usina‐kumboʋonekwa nomunhu, ʋuye usiŋgagoni kuʋonekwa; kukudzwa nesimba risiŋgaperi ŋgaɀiʋe kwaari. Ameni.

VaHebheru 5:4
Hakunomunhu uŋgaɀitorera ɓasa iri rinokudzwa, asi kana aciɗanwa naMŋari saiye Aroni.

Mateu 15:8
Ʋanhu aʋa ʋanondikudza nemiromo yaʋo, Asi mŋoyo yaʋo iri kure neni.

Mateu 19:19
kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, uɗe wokwako seɀaunoɀida iwe.

Ruka 18:20
Mirairo unoiziʋa, inoti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usapupura nhema, kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako.

Mateu 13:57
Ʋakagumburwa naye. Asi Jesu akati kwaʋari: Muprofita haaŋgashaiwi kukudzwa, asi munyika yake, nomumba make.

Mako 6:4
Jesu akati kwaʋari: Muprofita haaŋgashaiwi kukudzwa, asi munyika yake, nokuhama dzake, nomumba make.

John 12:23-26
[23] Jesu akaʋapindura, akati: Ŋguʋa yaȿika, kuti Mŋanakomana womunhu akudzwe.[24] Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Kana tsaŋga yeɀiyo ikasawira muvu, ikafa, icagara iri yoga; asi kana ikafa, inoɓereka ɀiɓereko ɀizhinji.[25] Unoɗa ʋupenyu bgake, ucarashikirwa nabgo; nounoʋeŋga ʋupenyu bgake panyika ino, ucabguceŋgeta kuʋupenyu bgusiŋgaperi.[26] Kana munhu acindishumira, ŋgaanditeʋere; napandineŋge ndiri, nomuranda waŋgu ucaʋa’po ʋo. Kana munhu acindishumira, Ƃaɓa ʋacamukudza.

VaHebheru 2:9
Asi tinomuʋona, iye Jesu, wakaitwa muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, akashoŋgedzwa korona yokubginya nokukudzwa nokuɗa kwokutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMŋari anzwe rufu nokuɗa kwaʋose.

Ekisodho 20:12
Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.

Isaya 29:13
Ishe akati: Aʋa ʋanhu ɀaʋanosweɗera kwandiri, ʋacindikudza nomuromo waʋo ʋuye nemiromo yaʋo, asi mŋoyo yaʋo ʋakaiisa kure neni, nokunditya kwaʋo ɀawaʋa murairo waʋanhu waʋakadzidziswa;

1 Samueri 2:30
Naiɀoɀo ɀanzi naJehova waIsraeri: Ndakati nomŋoyo wose kuti imba yako, neimba yaɓaɓa ʋako, ʋafambe pamberi paŋgu nokusiŋgaperi, asi ɀino ɀanzi naJehova: Handiŋgaɗaro, nokuti ʋanondikudza ndicaʋakudza ʋo, ʋanondiɀidza ndicaʋashoʋora ʋo.

Zvirevo 3:9
Kudza Jehova neɀaunaɀo, Ʋuye neɀitȿa ɀaɀose ɀawakawana;

Dheuteronomio 5:16
Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, seɀawakarairwa naJehova Mŋari wako; kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji, ufare panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.

Zvirevo 21:21
Munhu, unotȿaka kururama noʋunyoro, Unowana ʋupenyu, nokururama, nokukudzwa.

Zvirevo 22:4
Muɓairo wokuɀininipisa no kutya Jehova Ifuma nokukudzwa noʋupenyu.

Zvirevo 14:31
Unomanikidza murombo, unoɀidza Muiti wake; Asi unetsitsi nomushaiwi, unomukudza.

Mapisarema 8:5-6
[5] Nokuti makamuita muɗuku ɀishoma kunaMŋari, Makamushoŋgedza korona yokubginya nokukudzwa.[6] Makamuɓatisa ʋushe bgamaɓasa amaʋoko enyu; Makaisa ɀose pasi petsoka dzake.

Zvirevo 29:23
Kuɀikudza kwomunhu kucamuɗukupisa; Asi unomŋeya unoɀininipisa, ucakudzwa.

Maraki 1:6
Mŋanakomana unokudza ɓaɓa ʋake, nomuranda unokudza tenzi wake; ɀino kana ndiri ɓaɓa ʋenyu, kukudzwa kwaŋgu kuripiko? Kana ndiri tenzi, kutyiwa kwaŋgu kuripiko? — ndiɀo ɀinotaura Jehova wehondo kwamuri, imi ʋaprista ʋanoɀidza zita raŋgu. Ɀino imi moti: Tinoɀidza zita renyu neiko?

1 Timoti 5:3
Kudza cirikadzi, dziri cirikadzi caidzo.

1 Timoti 6:1
Ʋose ʋari ʋaranda pasi pejoko, ŋgaʋati ʋatenzi ʋaʋo ʋanofanirwa nokukudzwa kwose, kuti zita raMŋari nedzidziso ɀirege kumhurwa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018