A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Honest]


2 VaKorinte 8:21
Nokuti hatitȿaki ɀinhu ɀakanaka pamberi paShe ɓeɗzi, asi pamberi paʋanhu ʋo.

2 Timoti 2:15
Shiŋgaira kuti uɀiratidze pamberi paMŋari uri munhu wakatendeka, muɓati usiŋgafaniri hake kunyadziswa, unonatsa kururamisa shoko raɀokwaɗi.

VaKorose 3:9
Regai kureʋerana nhema, ɀamakabvisa munhu wekare namaɓasa ake,

VaEfeso 4:25
Naiɀoɀo bvisai nhema, mutaure ɀokwaɗi, mumŋe nomumŋe kunowokwake; nokuti tiri mitezo, mumŋe womumŋe.

James 1:26
Kana munhu aciti ndinonamata Mŋari, asiŋgadzori rurimi rwake, asi acinyeŋgera mŋoyo wake, kutenda kwaiyeyo munhu hakunamaturo.

James 3:17
Asi kucenjera, kunobva kumsoro, ɀikuru kwakacena, ʋuye kunorugare, kunyoro, kunoterera, kuzere neŋgoni neɀiɓereko ɀakanaka, kusiŋgatsauri kusiŋganyeŋgeri.

Ruka 6:31
Seɀamunoɗa kuti ʋanhu ʋakuitirei, muʋaitire ʋo saiɀoɀo.

Mateu 5:8
Ʋakaropafadzwa ʋakacena pamŋoyo; nokuti ʋacaʋona Mŋari.

Zvirevo 10:9
Unofamba ɀakarurama, unofamba ɀakasimba; Asi unominamisa nzira dzake, ucazikanwa.

Zvirevo 11:3
Kusanyeŋgedzera kwaʋakarurama kucaʋatuŋgamirira; Asi kusarurama kwaʋanonyeŋgedzera kucaʋaparadza.

Zvirevo 12:17-22
[17] Munhu unoreʋa ɀokwaɗi, unoparidza ɀakarurama; Asi capupu cenhema cinoparidza kunyeŋgedzera.[18] Mumŋe uri’ko unotaura nokusaraŋgarira ɀinoɓaya somunondo; Asi rurimi rwowakacenjera runoporesa.[19] Muromo weɀokwaɗi ucasimbiswa nokusiŋgaperi; Asi rurimi runenhema runoŋgogara ciŋguʋa ciɗuku.[20] Kunyeŋgedzera kuri mumŋoyo yaʋanofuŋga mano akaipa; Asi ʋanorairira ɀorugare ʋanomufaro.[21] Wakarurama haaŋgatoŋgowirwi necakaipa; Asi ʋakaipa ʋacazadzwa neɀakashata.[22] Miromo, inenhema, inonyaŋgadza Jehova; Asi ʋanoita nokutendeka ʋanomufadza.

Zvirevo 14:5
Capupu, cakatendeka, hacireʋi nhema; Asi capupu cenhema cinoɓuɗisa mashoko enhema.

Zvirevo 21:3
Kuita ɀakarurama nokururamisira Ɀinofadza Jehova kupfuʋura ciɓayiro.

Zvirevo 24:26
Unopindura namashoko akarurama, Unoȿeta miromo.

Zvirevo 28:18
Aninani unofamba ɀakarurama, ucarwirwa; Asi unofamba nenzira dzisakarurama, ucawa pakarepo.

Mapisarema 112:5
Unomufaro munhu uyo unoita nenyasha, unopa cikwerete; Ucaruramisirwa mhaka yake pakutoŋga.

1 Makoronike 29:17
ndinoziʋa ʋo Mŋari waŋgu, kuti imi munoidza mŋoyo, munofarira kururama. Kana ndirini, ndakapa iɀi ɀose nomŋoyo wakarurama nomŋoyo wose; ɀino ndakafara ndiciʋona ʋanhu ʋenyu ʋari pano ʋacikupai nomŋoyo wose.

John 1:3
Ɀinhu ɀose ɀakaitwa naye; kunze kwake hakuna‐kuitwa kunyaŋge cinhu cimŋe cakaitwa.

John 3:18
Unotenda kwaari, haatoŋgwi; asi usiŋgatendi kwaari, watotoŋgwa, nokuti haana‐kutenda kuzita roMŋanakomana waMŋari wakaɓerekwa mumŋe woga.

VaFiripi 4:8-9
[8] Pakupedzisira, hama dzaŋgu, ɀose ɀaɀokwaɗi, ɀose ɀinokudzwa, ɀose ɀakarurama, ɀose ɀakacena, ɀose ɀinoɗikanwa, ɀose ɀinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana ciŋgarumbidzwa cipi necipi, fuŋgisisai iɀoɀo.[9] Ɀinhu iɀo ɀamakadzidza, neɀamakapiwa, neɀamakanzwa, neɀamakaʋona kwandiri, itai iɀoɀo; Mŋari worugare ŋgaaʋe nemi.

1 Petro 3:10-12
[10] Nokuti, Uyo, unoɗa ʋupenyu, Nokuʋona mazuʋa akanaka, Ŋgaadzore rurimi rwake paneɀakaipa, Nemiromo yake, kuti irege kutaura ɀinonyeŋgera.[11] Ŋgaanɀenge ɀakaipa, aite ɀakanaka; Ŋgaatȿake rugare, aruteʋere.[12] Nokuti meso aShe ari pamsoro paʋakarurama, Nenzeʋe dzake pakukumbira kwaʋo. Asi ciso caShe ciri pamsoro paʋanoita ɀakaipa.

Zvirevo 6:16-20
[16] Ɀinhu ɀitanhatu ɀiri’ko ɀinoʋeŋgwa naJehova; Ɀirokwaɀo, tiŋgati kuneɀinomŋe, ɀinomunyaŋgadza, ɀinoti:[17] Meso ounoɀikudza, rurimi runoreʋa nhema, Maʋoko anoɗurura ropa risinemhaka;[18] Mŋoyo unofuŋga mano akaipa, Tsoka dzinokurumidza kuʋaŋgira ɀakashata;[19] Capupu cinonyeŋgera cinoreʋa nhema, Ʋuye unokusha kupesana pakati pehama.[20] Mŋanakomana waŋgu, ceŋgeta murairo waɓaɓa ʋako; Usarasha kudzidzisa kwamai ʋako.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018